vrijdag, 23 november 2012 21:52

Update zaak Willems

Uitspraak Raad van State 3-12-2012

VERZOEK TOT TIJDELIJKE VOORZIENING AFGEWEZEN.

WILLEMS MOET 'GEWOON' WACHTEN OP DE UITSPRAAK IN ZIJN BODEMPROCEDURE. Dus tot het moment dat het de Raad van State behaagt om, na de schorsing voor onbepaalde tijd (van alle Paspoortzaken) de juridische procedure voort te zetten.

Inzet

Ter zitting op 22-11-2012 maakte Dhr. Willems ondubbelzinnig duidelijk dat wanneer hij zou moeten wachten op de uitspraak in zijn bodemprocedure in Hoger Beroep bij de Raad van State, er onherstelbare schade ontstaat indien hem niet op zeer korte termijn een paspoort ter beschikking wordt gesteld.

download pleitnota

Door het stellen van prejudiciële vragen aan het EU Hof voor Justitie door de Raad van State is de situatie is ontstaan dat een uitspraak in de bodemprocedure van dhr. Willems naar verwachting nog zo’n twee jaar op zich zal laten wachten.

Qua tijdsbestek betekent dit dat er nu een omslagpunt bereikt is, waarbij Willems niet alleen persoonlijke belemmeringen en financiële schade ondervind vanwege het feit dat de overheid hem geen paspoort zonder vingerafdrukken verstrekt. In de 2 ½ jaar dat hij inmiddels gedwongen is om zich juridische te verzetten tegen de eis uit de Paspoortwet om zijn vingerafdrukken af te staan en te laten opslaan in een op afstand uitleesbare RFID-chip kon Willems voor zaken al niet naar het buitenland. Maar bij gevolg is er nu een punt bereikt dat de uitstaande orderportefeuille van zijn bedrijf EM Group nu op een punt aangeland dat er geen nieuwe orders kunnen worden binnengehaald en dat potentiële klanten afhaken ( waarmee de voorbereidende fase voor het afsluiten van (miljoenen) orders in een gevorderd stadium verkeert), wanneer zij er niet op kunnen rekenen dat de unieke senior deskundige van het bedrijf waar ze zaken mee willen doen hen binnen afzienbare termijn kan bezoeken en projecten op locatie kan helpen coachen.

Verweer

De landsadvocate gaf op vraag van de rechter, na enige aarzeling, aan dat ze niet zó ver wilde gaan om te pleiten dat het índienen van het verzoek om tijdelijke voorziening ongegrond zou moeten worden verklaard. Dat dhr. Willems een paspoort nodig heeft begreep de burgemeester, die zij in dit geschil vertegenwoordigde, namelijk inmiddels wel en dat de opschorting van de bodemprocedure wellicht nog wel 2 jaar zou kunnen gaan duren werd als een reële verwachting ingeschat. Maar zo luidde het verweer: het verzoek om een tijdelijke oplossing te treffen zou wel afgewezen moeten worden. En wel om reden dat de schade die eiser en de bedrijfsactiviteiten oplopen hooguit financiële schade zou betreffen, en het verstrekken van een tijdelijke voorziening juridisch pas gerechtvaardigd zou zijn wanneer er onherstélbare schade zou ontstaan. Bron pleitnota Mr Bitter 201110934/2/A3

Dhr. Willems recipieerde daarop dat hij benieuwd is hoe de burgemeester zich dat dan als ‘herstelbaar’ voorstelt wanneer zijn bedrijf over de kop gaat. Werknemers raken dan immers niet alleen hun inkomen kwijt, maar verliezen ook definitief de mogelijkheid om vanuit een bedrijf in Limburg verzekerd te zijn van een vaste baan en carrière in een uniek gespecialiseerd bedrijf binnen een branche waar wereldwijd grote behoefte aan is om tegemoet te kunnen komen aan de nijpende en almaar toenemende milieuvervuilingproblematiek.

De landsadvocate hield vol dat al die schade (sic-achteraf) in principe financieel zou kunnen worden gedekt (sic- als eiser over een paar jaar in het gelijk zou worden gesteld) en dat Willems zich gewoon aan de wet dient te houden. Ook nu inmiddels is komen vast te staan dat het gaat om het afgeven van vingerafdrukken die wegens een technische foutmarge van 20-25% door de minister zelf als totaal onbruikbaar werden bestempeld.

Het belang om vast te houden aan de vingerafdrukeis, ook voor de verstrekking van een tijdelijk document zou liggen in de EU Verordening voor 5-jarige documenten, waar 1-jarige documenten niet onder vallen.

En omdat, zo betoogde verweerder, dat degene die een beroep doet op de bestaande officiële uitzonderingsregeling voor het afgeven van biometrische gegevens bij tijdelijke belemmering, zich schuldig maakt aan het uitlokken van oplichtingspraktijken door de burgemeester. Gebruik maken van de wettelijke regeling voor een ‘tijdelijke belemmering’ vormt namelijk volgens de burgemeester een strafbare handeling omdat er in deze regelgeving iets anders staat dan wat bedoeld wordt. (Sic- namelijk dat zo’n belemmering fysiek zou moeten zijn). Ook zouden ambtenaren van Burgerzaken op deze manier een strafbare handeling plegen als ze een aanvraag in behandeling nemen op grond van de tijdelijke belemmering op grond van de Paspoortuitvoeringsregeling die ze toe te passen hebben….. omdat het aanvraag systeem (RAAS) zodanig is geprogrammeerd dat niet voorzien is in de mogelijkheid voor het correct invullen van een aanvraag bij tijdelijke belemmering.

Uitspraak

Of de kromme redeneringen en vasthouden aan een fictief belang door de overheid nog langer stand bij de beoordeling door een onafhankelijke rechter zullen we binnenkort vernemen. Op grond van de beginselen voor goed bestuur en rechtvaardige toepassing van de wet mogen we hopen van niet.

Binnenkort meer hierover: de behandelend Staatsraad gaf aan dat over twee weken uitspraak zal volgen.