Print deze pagina
zaterdag, 12 november 2011 22:27

zaak Willems

Dhr. Willems verzet zich tegen de verplichting tot het afgeven van vingerafdrukken voor het verkrijgen van een paspoort, zoals dit is vastgelegd in de Paspoortwet-2009. Op 2 april 2012 diende zijn Hoger beroep bij de Raad van State.

Willems heeft principieel bezwaar tegen het feit dat de Nederlandse overheid van alle burgers die een paspoort/ID-kaart aanvragen eist dat zij hun (unieke en onvervangbare) vingerafdrukken afstaan. Willems weigert hoe dan ook om zijn vingerafdrukken af te geven voor het verkrijgen van een paspoort: 1- Zolang zijn biometrische gegevens worden opgeslagen in een op afstand uitleesbare chip van het reisdocument waardoor hij het risico loopt dat zijn gegevens in handen komen van onbevoegden. 2- Zolang de gegevens niet alleen in het document worden verwerkt, zoals de Europese Richtlijn dat vereist, maar daarnaast ook wordt opgeslagen in enig ander digitaal (overheids) register.

Op 2 april diende de zaak in Hoger Beroep bij de Raad van State. Op 15-5-2012 verlengde de Raad van State de termijn waarop uitspraak zou worden gedaan over het Hoger Beroep wat op 2 april 2012 diende, met een extra termijn van 6 weken naar 25 juni 2012. Op 25-6-2012 werd de uitspraak (in alledrie de zaken die 2-4-2012 dienden) vervolgens opnieuw uitgesteld met 6 weken velengd'. Opnieuw liet de Raad van State weten dat men het doen van een uitspraak uitsteklt. De datum daarvoor- indien men niet eindeloos doorgaat met telkens het 6 weken uitstellen is nu bepaald op 17 september. Op 24 augustus kwam bericht dat de Raad van State overweegt een prejudiciële vraag te gaan stellen aan het EU Hof te Luxemburg over de rechtsgeldigheid van de verordening die aan de paspoortwet ten grondslag ligt. Waarmee het doen van een uitspraak niet telkens met 6 weken verlengd hoeft te worden maar definitief op de lange baan wordt geschoven.

Ook de politieke besluitvorming inzake de aangekondigde Paspoorwetswijziging verloop zo traag dat er anderhalf jaar na de toezetting dit zo snel mogelijk te regelen pas medio oktober 2012 een gammel wetsvoorstel wordt aangeboden aan de Tweede Kamer, waardoor in elk geval de behandeling van deze Rijkswet op zijn vroegst eind 2013 zijn beslag kan krijgen.

In een uiterste poging om niet als ‘vingerafdrukweigeraar’ zijn bedrijf naar de knoppen te zien gaan, vraagt dhr. Willems in kort geding van de voorzieningenrechter van de Raad van State hem, hangende de langdurige opschorting van zijn bodemprocedure in Hoger beroep, in elk geval een tijdelijke oplossing ter beschikking te doen stellen. Zitting had plaats op 22 november 2012 Update zaak Willems

LEES VERDER voor achtergrondinfo, processtukken en contactmogelijkheden:

Willems kan slechts gevolg geven aan de afgifte van zijn vingerafdrukken ter verwerking in een paspoortdocument mits deze gegevens op zodanige wijze technisch worden afgesloten voor de mogelijkheid tot uitlezen, waarvan hijzelf de sleutel/pincode beheerd om te kunnen bepalen aan wie hij in een specifiek geval toestemming verleend om de gegevens te kunnen controleren(1-A).

Dat hij er in dat geval tevens voor 100% van op aan zou moeten kunnen dat de gegevens correct zijn en bij verificatie overeenkomen met de vingerafdrukken van hemzelf, mag als vanzelfsprekend worden beschouwd(1-B).

En hij kan hiermee ook pas akkoord gaan wanneer hij de volle garantie heeft van de overheid dat zijn vingerafdruk gegevens niet ergens anders worden opgeslagen dan uitsluitend in het document zelf (2-A).

De burgemeester van Nuth, die het bevoegd gezag bekleed voor het aan Willems te verstrekken paspoort, weigerde op 22 juni 2010 om de aanvraag daarvoor in behandeling te nemen. Ook nadat Willems bezwaar had aangetekend tegen deze beslissing (16-7-2010) handhaafde de burgemeester het besluit om Willems geen paspoort te verstrekken zolang hij geen vingerafdrukken daarvoor af gaf (22-7-2010). Hierop tekende Willems op 31-8-2010 beroep aan bij de bestuursrechtbank te Maastricht. (beroepsschrift 1-10-2010 en 14-4-2011).

Vanwege het grote financiële belang wat op het spel staat voor Willems en zijn werknemers om zijn internationaal opererende bedrijfsactiviteiten te kunnen uitoefenen, probeerde hij per tijdelijke voorziening de juridische procedure te versnellen. Op 25-2-2011 heeft de aanvraag, om in elk geval per tijdelijke voorziening, een oplossing te bieden lopende de bodemprocedure, afgewezen.

Op 28 juni volgde de zitting over de kwestie bij de meervoudige kamer van de bestuursrechtbank te Maastricht.

Ruim twee maanden nadat de minister van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer had laten weten dat de vingerafdruk technologie, bij het aanvragen van paspoorten en ID-bewijzen zo slecht was gebleken dat, wegens 21 à 25 % mismatchen, alle opgeslagen vingerafdrukken als totaal onbruikbaar moeten worden beschouwd voor verificatie of identificatie doeleinden.

De landsadvocate mr.Bitter, in deze gemachtigde voor de burgemeester van Nuth, pleitte- niet gehinderd door deze nieuwe situatie- er alsnog voor dat Willems persé zijn vingerafdrukken zou moeten afgeven omdat dit volgens de Paspoortwet nodig is omdat deze gegevens wegens de verificatie mogelijkheden een belangrijke bijdrage (sic zouden) leveren aan het verbeteren van een betrouwbaar aanvraag- en uitgifte proces van de paspoorten/ID-kaarten. Hierbij volgde zei de bizarre redenering dat de dataopslag in de gemeentelijke reisdocumentenadministratie onverminderd belangrijk bleef voor het controleren op look-a-like fraude in geval van een eventuele latere paspoort aanvraag. Terwijl ze gelijkertijd het bezwaar tegen de opslag in een database als ongegrond bestempelde omdat de minister de week ervoor (Staatscourant 22 juni) de opslagtermijn in de database had teruggebracht tot de termijn van uitgifte van het aangevraagde document.

Dat bij de huidige toepassing van de opslag in de reisdocumenten niet voldaan wordt aan de eisen van de Europese Verordening dat de gegevens deugdelijk moeten zijn had minister Donner zelf al aangetoond (bron: A.O.27-4-2011). Dat niet voldaan wordt aan de tweede voorwaarde, dat het opslagmedium afdoende dient te worden beveiligd, werd in de rechtszaal aanschouwelijk gemaakt door de vertoning van fragmenten uit de film Suspect Nation, die aantoont hoe eenvoudig de RFID-chip, waarop de biometrische gegevens in het document zijn verwerkt, door een onbevoegde kunnen worden uitgelezen en gekopieerd. Niettemin luidde op 29-8-2011 de uitspraak,‘verzoek afgewezen, beroep ongegrond’ Publicatie als LJ nummer BT7650 op www.rechtspraak.nl.

Diezelfde dag werd ook de zaak Deutekom ongegrond verklaard door de rechtbank te Amsterdam, waarbij de door hem besteden rechtmatige grondslag van de EU Verordening op een fictieve toetsing door het Europese Strafhof te Luxemburg werd gebaseerd. Bron: 24-10-2011 Annotatie

Om Willems te verhinderen tegen deze uitspraak in beroep te kunnen gaan, heeft mr. Bitter nog gepoogd om de bezwaar en beroepsprocedure ongeldig te laten verklaren. Dit baseerde zij op het gegeven dat Willems, niet de moeite had genomen om bij de afdeling Burgerzaken een vergeefse aanvraag had proberen te doen, maar rechtstreeks bij de burgemeester bezwaar had gemaakt tegen de praktijk dat op last van de Rijksoverheid een aanvraag bij het niet afgeven van vingerafdrukken principieel nergens in Nederland in behandeling werd genomen. Dit, vond de rechter toch iets te gortig worden. Tijdens zitting liet zij direct weten dat Willems, die inmiddels al meer dan een jaar alle geëigende juridische wegen bewandelde, kon men niet bij nul laten beginnen door hem te verplichten om eerst voor Piet Snot bij Burgerzaken een vergeefse aanvraag te gaan laten doen en vervolgens de hele bezwaar en beroepsronde opnieuw te laten doorlopen.

Het Hoger Beroep tegen de weigering hem een paspoort te verstrekken, wat hij nodig heeft om als vrij burger door de EU te kunnen reizen en wereldwijd aan zijn zakelijke verplichtingen te kunnen voldoen, is op 6-10-2011 ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. ( daarmee is het na de zaak van L.v.Luijck de tweede bestuursrechterlijk beroepszaak bij de R.v.S en derde hoger beroep omdat Stichting privacy First en 21 mede-eisers in de civiele procedure tegen de Paspoortwet ook hoger beroep hebben aangetekend). (Hoger Beroepsschrift aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d.10-11-2011)

Chronologische verslag zaak Willems:

17-06-2010 Bezwaarschrift tegen het niet in behandeling nemen van de aanvraag voor een paspoort wegens verstrekken de weigering om daarvoor vingerafdrukken af te geven.

17-6-2010 WOB verzoek Willems aan de minister om inlichtingen over of en zo ja de

paspoortwet voorziet in de mogelijkheid dat bij ministeriele bevoegdheid de minister kan bepalen wie een paspoort zonder vingerafdrukken krijgt en/of zonder biometrische gegevens.

22-6-2010 Beslissingvan deburgemeester van Nuth om de aanvraag voor een paspoort niet in behandeling te nemen zolang daarvoor geen vingerafdrukken worden afgegeven.

16-7-2010 Hoorzitting door de Vaste Commissie van Advies voor bezwaarschriften van de gemeente Nuth. Zie inbreng Willems … https://www.vrijbit.nl/rechtszaken-paspoortwet/zaak-willems/item/download/351_cfe417def2924be0bc7cc48619365209.html

22-7-2010 Formeel besluit van de burgemeester dat hij zich aan zijn beslissing vasthoudt en het bezwaar van Willems daartegen ongegrond verklaart.

31-8-2010 Indiening van het pro forma beroepschrift tegen het besluit van de burgemeester bij rechtbank Maastricht

1-10-2010 Aanvullend beroepsschrift wordt ingediend bij de rechtbank Maastricht

2-2-2011 verzoek ingediend voor tijdelijke voorziening

8-2-2011 aanvullende bijlagen bij verzoek tijdelijke voorziening

15-2-2011 aanvullende bijlagen bij verzoek tijdelijke voorziening

18-2-2011 behandeling verzoek tijdelijke voorziening

25-2-2011 Afwijzing van het treffen van een tijdelijke voorziening door de voorzieningenrechter Maastricht LJN:BP6688

13-4-2011 nader beroepschrift over behang snelle voortzetting bodemprocedure

26-6-2011 Zitting rechtbank Maastricht in  bodemprocedure

4-8-2011 uitspraak met 6 weken verlengd

29-8-2011 Uitspraak rechtbank Maastricht, sector bestuursrecht ( zaaknummer Awb 10/1382) : Beroep ongegrond verklaard https://www.vrijbit.nl/rechtszaken-paspoortwet/zaak-willems/item/download/126_c023e1a239fad36f1eb60e1150b45023.html

10-11-2011 Hoger beroepschrift aan Raad van State https://www.vrijbit.nl/rechtszaken-paspoortwet/zaak-willems/item/download/150_c70d022303d89c3a72ef339412e110e7.html

1-2-2012 Privacy First publicatie  ’uw vingerafdrukken in the twilightzone’ https://www.privacyfirst.nl/aandachtsvelden/biometrie/item/508-uw-vingerafdrukken-in-de-twilight-zone.html

3-2-2012 telegraaf ‘blijf van mijn vingers af’ https://www.telegraaf.nl/binnenland/article20034941.ece

5-2- 2012 persoonlijke overwegingen bij aanstaande behandeling van het Hoger beroep bij de Raad van State https://www.vrijbit.nl/rechtszaken-paspoortwet/zaak-willems/item/download/175_f2a79d99b3668ce60bedfed30fa07198.html

2-3-2012 NRC Next interview 'ik wil nu een grens trekken'

14-2-2012 Van verwijdering van vingerafdrukken uit de reisdocumentenadministratie blijkt geen sprake https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-paspoortwet/item/871-uitzicht-daarop-ook-niet.html

21-2-2012 Rapport Bekker onderzoek naar besluitvorming biometrie op reisdocumenten https://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/02/27/onderzoek-naar-besluitvorming-biometrie-op-reisdocumenten/rapportage-biometrie.pdf

1-3-2012 National report Universal Periodic Review 2nd cycle Kingdom of the Netherlands.  Met zeer kritische noot over belang van strikte doelbinding en bescherming persoonsgegevens ter bescherming van fundamenteel recht op privacy.

2-3-2012 De lijdensweg van het biometrisch paspoort  https://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=58726

9-3-2012 Memorandum prof.mr. T. Barkhuysen inzake de uitspraak van de Rechtbank Maastricht, sector Bestuursrecht van 29 augustus 2011 ( zaaknummer Awb 10/1382)over het biometrisch paspoort.

22-3-2012 Veroordeling van hetFrans Constitutioneel Hof van de 'wet betreffende de bescherming van de identiteit' met betrekking tot de afgifte van identiteit- en reisdocumenten https://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-652-dc/communique-de-presse.105166.html

2-4-2012 Behandeling hoger beroep door Raad van State Download pleidooi Willems pdf

3-4-2012 NRC Next ‘lekker handig toch die vingerafdrukken’https://www.vrijbit.nl/rechtszaken-paspoortwet/zaak-willems/item/download/205_3463ebeabee2700eca5e9366edb20f71.html

19-4-2012 Hevige kritiek op de EU verordening over biometrische reisdocumenten in debat van EU parlementEuropean Parliament debate biometric pasport MEP speeches & EU Comm Malmström in plenary Pag 189 – 199 https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+CRE+20120419+SIT+DOC+PDF+V0//EN&language=EN

12-5-2012 Publicatie Vrijbit ‘BEHEER TELE TRANSPORT VAN PASPOORT EN ID-KAART GEGEVENS ONVEILIG EN IN PARTICULIERE HANDEN’https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-paspoortwet/item/886-beheer-tele-transport-van-persoonsgegevens-voor-paspoort-en-id-kaart-is-onveilig-en-in-commerci%C3%ABle-handen.html

15-4-2012 Nieuwe Revu ‘en wéér is het mis met het paspoort’

15-5-2012 Uitstel uitspraak Raad van State met 6 weken

7-6-2012 Plenair TK debat Paspoortwetperikelen Stenoverslag https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/verslag.jsp?vj=2011-2012&nr=93

7-6-2012 Volkskrant 'alarm over nederlandse vingerafdrukken in VS' https://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/article/detail/3267301/2012/06/07/Alarm-over-Nederlandse-vingerafdrukken-in-VS.dhtml

24-6-2012 Kamerbrief minister Spies over verstrekken biometrische data aan VS (2010-0000303443)

14-7-2012 Nu.nl 'paspoort eenvoudig te kraken' https://www.nu.nl/internet/2858752/paspoortchip-eenvoudig-kraken.html

 

24-8-2012 Raad van State overweegt prejudiciële vragen te stellen aan het EU Hof van Justitie over de rechtmatigheid en toepassing van de EU verordening inzake biometrische reisdocumenten.https://www.vrijbit.nl/rechtszaken-paspoortwet/zaak-willems/item/download/266_21387183ad9b9a4435280af5079279cd.html

28-9-2012 persbericht raad van state dat men prejudiciële vragen gaat stellen aan het EU Hof van Justitie en de behandeling van de zaken in Hoger beroep voor onbepaalde tijd worden geschorst. https://raadvanstate.nl/pers/persberichten/persbericht/?pressmessage_id=202

28-9-2012 Verzoek tot treffen van een tijdelijke voorziening door Raad van State wegens besluit 28-9-2012 (201110934/1/A3) waardoor geen behandeling van de bodemprocedure op een redelijke termijn zal plaatsvinden.

4-10-2012 Webwereld ‘wettelijke basis vingerafdrukken te lang onduidelijk’ De Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer wil dat minister Spies druk zet op het Europese Hof van Justitie om eerder te komen met antwoorden op de vraag of het afnemen van vingerafdrukken voor opname in het paspoort wel rechtsgeldig is. Nu zal dat zeker een jaar duren. https://webwereld.nl/beveiliging/58126-wettelijke-basis-vingerafdrukken-te-lang-onduidelijk

9-10-2012 verzoek aan Raad van state voor treffen tijdelijke voorziening i.v.m. besluit

22-11-2012 Behandeling verzoek tot tijdelijke voorziening bij Raad van State https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-paspoortwet/item/910-update-zaak-willems.html

Zie Pleitnota Willems 'een fout in het systeem herstellen': 22-11-2012_pleitnotaWillems__een_fout_in_het_systeem_herstellen.pdf

Voor Pleitnota landsadvocaat namens burgemeester van Nuth zie: Willems_vs_Maastricht_paspoort_pleitnot_mr._Bitter_bij_vovo_ABRvS_121122.pdf 

3-12-2012 Uitspraak Raad van State( zk nr 201110934/2/A3): Verzoek tot tijdelijke voorziening afgewezen.

Willems moet nu, nog steeds zonder paspoort wat hij nodig heeft voor zijn werk, 'gewoon' wachten op de uitspraak in zijn bodemprocedure. Waarvan totaal onduidelijk is wanneer het de Raad van State behaagt om, als men antwoord heeft gekregen op de prejudiciële vragen aan het HvJ, de van Willems zaak verder te gaan behandelen. https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?zoeken_veld=201110934/2/A3&verdict_id=j%2FWZBoXv0K0%3D

18-12-2012 11e bestuursrechterlijke beroepsprocedure tegen de Paspoortwet-2009 een feit. Memorie van Grieven ingediend in hoger beroep van civiele procedure tegen de Staat over de Paspoortwethttps://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-paspoortwet/item/912-civiele-procedure-en-11e-beroepszaak-tegen-de-paspoortwet.html

28-1-2013 Nader bezwaarschrift ingediend bij Raad van State

15-11-2013 Verzoek Raad van State om reactie op de vraag of m.b.t. het arrest Schwarz van het EU Hof van Justitie de prejudiciële vragen van Nederland kunne worden ingetrokken

23-11-2013 Reactie Willems aan RvS over belang van voortzetting procedure prejudiciële vragen aan EU Hof van Justitie omdat het arrest Schwarz niet ziet op een uitspraak m.b.t. het hoofdbezwaar in zijn zaak aangaande de onveilige opslag van biometrie op de RFID-chip in het paspoortdocument 

4-12-2013 Raad van State trekt prejudiciële vraag in bij EU Hof van Justitie aangaande de rechtmatigheid Verordening. Ondanks inbreng van eisers in Hoger beroepszaken die i.t.t. de RvS van mening zijn dat de uitspraak in de zaak Schwarz geen afdoende antwoord heeft gegeven op deze vraag met betrekking tot de Nederlandse situatie.(verder aangeduid als 'nulde' vraag) 

1-3-2014 Schriftelijke Inbreng Willems bij EU Hof van Justitie over behandeling prejudiciële vragen Raad van State.

6-11-2014 Zitting van het Europees Hof van Justitie  in Luxemburg ter behandeling van de prejudiciële vragen van de Raad van State in zake de EU Verordening-2004 voor biometrische reisdocumenten en de Nederlandse Paspoortwetgeving-2009

Download pleitnota Willems pdf

Voor foto impressie zie…

14-11-2014 Aanvullend bezwaarschrift aan Raad van State

10-04-2015 Willems geïnterviewd voor Radio uitzending IKON ‘De prijs van privacy’ https://www.eo.nl/radio5/programmas/eodoordeweek/aflevering-detail/eo-door-de-week-20150410t200000/

 

 

Voor meer informatie over alle rechtszaken en de politieke strijd om wijziging van de Paspoortwet  zie dossier Paspoortwet op https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-paspoortwet.html

Contact

Wie in contact wil komen met Dhr.Willems om hem een hart onder de riem te steken, anderszins te steunen of meer informatie wil vragen, kan dit aanvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gerelateerde items (op tag)