Toon items op tag: vingerafdrukken

zaterdag, 01 juni 2013 20:49

Paspoortrechtszaken op lange baan

Paspoortrechtszaken op lange baan- oplossing op sterk water- nieuwe lobby voor vingerafdruk controle gestart

Laatste stand van zaken met zomerreces van Kamer 2013 in zicht.

Bestuursrechterlijke zaken zijn stilgelegd. Van de civiele rechtszaak komt op zijn vroegst eind oktober 2013 uitspraak over het beroep tegen de afgewezen ontvankelijkheid van de procedure. De weg naar EU Hof voor de Mensenrechten blijft geblokkeerd.

Politiek zit er geen schot in de Paspoortwetswijziging. De ID-kaart zonder vingerafdrukken kan via wetswijziging niet conform de toezeggingen van de minister vanaf 1 oktober aanstaande worden uitgereikt. De voorgenomen centrale dataopslag van paspoort en ID-kaart gegevens van burgers wordt niet ingetrokken. De regering blijft inzetten op het gebruik van de paspoort- ID-kaart databank voor justitieel gebruik en voor het werk van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Via wijziging van de wet ‘getuigen, verdachten en veroordeelden’, wil de overheid het afvlakken van vingerafdrukprofielen strafbaar stellen.

Wij constateren dat het drama inzake de inzameling van biometrische gegevens van iedereen binnen de Europese Unie, in volle gang is. Niet gehinderd door alle mensenrechterlijke bezwaren of veiligheidsoverwegingen.

------------

De rechtszaken

Het Hof in Den Haag heeft recentelijk aan stichting Privacy First en 19 mede-eisers laten weten dat niet eerder dan 29 oktober 2013 uitspraak gedaan zal worden over het hoger beroep dat werd ingesteld in civiele procedure tegen de Paspoortwet uit 2009. De uitspraak gaat nog steeds niet over de inhoudelijke toetsing van de Paspoortwet via de civiele rechtsgang, maar uitsluitend over het beroep tegen de oorspronkelijke niet ontvankelijk verklaring van de civiele rechtszaak op 2 februari 2011. ( zie Memorie van Grieven).

Op 28 september 2012 heeft de Raad van State, alle bestuursrechterlijke (hoger beroep) procedures tegen de Paspoortwet voor de duur van minstens anderhalf jaar stilgelegd. Lees…

Hiermee is duidelijk dat Burgerrechtenvereniging Vrijbit al in augustus 2009 terecht een klacht indiende bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en aangaf dat de nationale rechtsgang, alleen al qua tijdsbestek, geen effectieve oplossing zou bieden voor burgers die van mening zijn dat de Staat der Nederlanden niet van hen mag eisen dat zij hun biometrische kenmerken dienen af te staan voor het verkrijgen van een geldig reisdocument of geldige identiteitskaart.

Het gaat daarbij specifiek om zowel bezwaren tegen de afgifte en opslag van vingerafdrukken (1), als tegen de opslag van vingerafdrukken en gedigitaliseerde gezichtsopnames in overheidsregisters (2). Tegen het ter beschikking stellen van de biometrische gegevens van onschuldige burgers voor werk van politie en justitie en van veiligheids-en inlichtingendiensten(3). En tegen de verwerking van de biometrische gegevens in de op afstand uitleesbare RFID-chip van het paspoort en de ID-kaart (4).

Nederlandse staatsburgers die zich niet laten dwingen tot het afgeven van de biometrische kenmerken, weigert de overheid een reisdocument of identiteitskaart te verstrekken. Waarmee, naast de categorie ‘ongedocumenteerde vreemdelingen’, ook een nieuwe categorie ‘ongedocumenteerde Nederlandse staatsburgers’ is gecreëerd.

Deze weigering tot het tijdig toetsen door de rechter raakt aan de fundamentele mensenrechten op bescherming van de privacy en lichamelijke integriteit en zou derhalve als aanvulling op de uitspraken die dit Hof eerder al deed tegen de grootschalige opslag van biometrie van niet verdachte personen, voorgelegd moeten kunnen worden aan het hoogste Hof inzake de mensenrechten. Maar die weg naar het EHRM in Straatsburg wordt, via het uitstellen en stopzetten van de nationale juridische procedures, verspert omdat burgers zich pas tot Straatsburg mogen wenden nadat de nationale rechtsgang uitputtend is bewandeld.

Politiek

Tot op de dag van vandaag (31 mei 2013) krijgen burgers die weigeren om hun vingerafdrukken daarvoor af te geven, geen paspoort of ID-kaart.

Dit ondanks het feit dat, de toenmalig verantwoordelijke minister voor BZK Donner, nu ruim 2 jaar en een maand geleden er niet langer onderuit kon om de Kamer en de landelijke pers te laten weten dat al voor de invoering van de vingerafdrukeis bekend was dat de foutmarge (van 20- 25% bij 1 op 1 verificatie bij uitgifte van de documenten) maakte dat deze gegevens voor geen enkel identificatie of verificatiedoeleinde bruikbaar waren. (A.O.27-4-2011 Tweede Kamer 25 764 Reisdocumenten Nr. 47). Een foutmarge die al voor de invoering van de vingerafdrukopslag bekend was bij staatsecretaris Bijleveld, blijkens haar opdracht 31 augustus 2009 aan de afdelingen Burgerzaken om bij uitgifte van paspoorten en ID-kaarten standaard geen verificatie van de vingerafdrukken te doen plaatsvinden. Lees…

Het eindelijk in oktober 2012 ingediende Paspoortwetswijzigingsvoorstel ( no 33 440 R1990) biedt geen soelaas. Dit voorstel introduceert weliswaar een Nederlandse identiteitskaart waarvoor in de toekomst geen vingerafdrukken meer afgegeven moeten worden, komt niet tegemoet aan tal van voorname kritiekpunten op de Paspoortwet. Zoals het voornemen om de opzet van één centrale 24/7 on line database voor paspoort/ID-kaart gegevens ongewijzigd te laten en deze beschikbaar te stellen voor de opsporing.

De overheid weigert categorisch om voor bezwaarden tegen het gebruik van biometrie een oplossing ter beschikking te stellen, zoals voorgesteld werd in de aanbevelingen van Prof. Bekker in het eigen onderzoek wat BZK liet uitvoeren. Een fundamentele discussie over de betwistte rechtmatigheid van de grootschalige opslag van biometrische gegevens gaat men helemaal uit de weg.

Zelfs van de invoering van een vingerafdrukloze ID-kaart lijkt voorlopig geen sprake, al beloofde Donner als minister dat deze zo snel mogelijk zou worden ingevoerd, en zou deze volgens zijn opvolgerster minister Spies uiterlijk per 1 oktober 2013 beschikbaar worden gesteld. Het betreft namelijk een wijziging van een Rijkswet, wat op zich een tijdrovend traject vormt, en in dit geval schiet de behandeling ervan door de Tweede kamer ook niet op omdat de inmiddels in functie zijnde minister Plasterk, pas op 18 april 2013 antwoord gaf op de vorig jaar, tijdens het AO 15-5-2012, door de Tweede Kamer hierover gestelde vragen. ( Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 18-04-2013 | BZK.

Drama in vol bedrijf

Gezien de omloopsnelheid van de 5 jaar geldige paspoorten en ID-kaarten heeft de Staat sinds het in werking treden van de Paspoortwet inmiddels van het overgrote deel van de bevolking vingerafdrukken weten te bemachtigen. Van de duizenden burgers die weigeren om vingerafdrukken af te geven komt zo ook steeds beter in zicht om welke burgers dit gaat.

Dat de overheid niet alleen doorgaat met het verzamelen en opslaan van vingerafdrukken, maar zich voorjaar 2013 opnieuw actief inzet voor een lobby waarbij de toename van look-a-like fraude met paspoorten en ID-kaarten, opnieuw als inzet wordt gebruikt voor het gebruik van vingerafdrukken ter bestrijding van dit fenomeen, wekt op zijn minst verbazing.

De lobby startte- zoals wel vaker als het gaat om Privacyaantastende nieuwe maatregelen- door berichtgeving van de Marechaussee op Schiphol. Op 29 april 2013 berichtte Gert Penterman, hoofd van de afdeling falsificaties van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol onder het motto’Marechaussee Schiphol wil vingerafdrukken lezen ‘dat er op Schiphol in 2012 wel 700 valse paspoorten waren onderschept. Zonder enige vermelding van de reden waaróm documenten als vals werden aangemerkt werd aan deze mededeling de conclusie verbonden:,,Het kan nog minder wanneer we naast de pasfoto ook kunnen vergelijken aan de hand van vingerafdrukken of de iris van het oog''. Opmerkelijk is dat hij vervolgens als framing de link legt naar de uitgifte van NL documenten, terwijl de cijfers van de afgelopen jaren aantoonden dat jaarlijks hooguit in een tiental van de gevallen de oorzaak van identiteitsfraude met paspoorten in verband kan worden gebracht met de uitgifte van de documenten in Nederland: ‘Wie nu een paspoort aanvraagt bij de gemeente, moet behalve een pasfoto ook vingerafdrukken laten maken. Die biometrische gegevens worden opgeslagen in een chip in het paspoort. Tot nu toe mogen die vingerafdrukken niet worden gebruikt bij de paspoortcontrole’.

Om te vervolgen dat de woordvoerder van de minister zou hebben laten weten dat het streven van minister Plasterk is dat de Marechaussee op termijn wèl de vingerafdrukken mag aflezen uit de paspoortchip. ,,Alleen moeten we daarover eerst Europese afspraken maken. Welke instanties mogen dat doen en met welk doel en met welke apparatuur. Je wilt niet dat na een buitenlandse reis je gegevens overal rondslingeren. Daar zijn Europese regels nodig en daar wordt nog aan gewerkt''.

Ook de directeur van de Nederlandse Vereniging Van Burgerzaken dhr. A.Dallau doet dapper mee, zoals blijkt uit ‘de krant van het project naar brochure ‘Naar project Betrouwbare Persoonsgegevens’ april 2013. Waarin hij schrijft dat bij de uitgifte van paspoorten ‘veelvuldig look-a-like fraude wordt gepleegd’ en daaraan toevoegt dat de opzet van een landelijk systeem van Persoonsregistratie (NBP): ‘dit project had niet op een beter moment kunnen komen’ Lees… digitale exemplaar van de Betrouwbare Courant.

In eendrachtige samenwerking vanuit het kabinet Rutte II, lanceerde de minister van Veiligheid & Justitie (Opstelten) het voorstel tot wijziging van het wetboek van strafrecht en strafwetvordering (33 352) om het manipuleren van de eigen biometrische gegevens, om de eigen identiteit te verhullen, strafbaar te gaan stellen. Waarbij opmerkelijk is dat de huidige vice-president van de Raad van State, in geheim overleg met de afdeling advisering van de Raad van State over nieuwe wetgevingsvoorstellen adviseert, terwijl dezelfde als voormalig minister van Justitie en van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties voorheen respectievelijk de ID-plicht, die het moeten kunnen beschikken over een geldig Identiteitsbewijs, in 2005 invoerde als maatregel in het kader van terrorismebestrijding en vervolgens vinger afdrukweigeraars die bij gebrek aan een geldig identiteitsbewijs niet aan deze Uitgebreide ID-plichtwet kunnen voldoen, in 2011 beschuldigde van het aanvragen van een identiteitskaart onder valse voorwendselen’ wanneer ze een beroep deden op de uitgifte van 1-jarige documenten zonder biometrische gegevens zoals deze (buiten de Eu Verordening om) mogelijk is op grond van de clausule ‘tijdelijke belemmering‘ van de Paspoortuitvoeringsregeling(PUN) (Bron brief Donner aan Vrijbit 30-5-2011).

Minister Plasterk, schutterde nog in 2009 toen het TV-Programma 'CQC' zijn vingerafdrukken scoorde ( zie…) . Nu moet hij als verantwoordelijke minister op dit dossier optreden; en wel namens de PvdA, die alle principiële bezwaren tegen de invoering van de ID-plichtwet in 2005, in ruil voor regeringsverantwoordelijkheid ook al liet varen, onder de belofte van toenmalig minister van Justitie Donner dat er ‘geen onomkeerbare stappen genomen zouden worden’ en de wet na 3 jaar op zijn merites zou worden geëvalueerd en absoluut niet toegepast zou worden als instrument op zichzelf.

Namens de PvdA , die anno 2013 ten strijde trekt om het ‘sociaal’ aanvaardbaar te maken dat de VVD-CDA wens tot strafbaarstelling van illegaliteit, valt weinig tegenwicht te verwachten tegen de miljardenbelangen die in het geding zijn bij de ‘security’ bedrijfsvoering die gebaseerd is op het leggen van de connectie tussen biometrische identificatiemethodes en het vastleggen van gedragsprofielen van mensen via hun telecommunicatiegebruik.

Conclusie

Wie weigert om zijn of haar biometrische gegevens af te staan aan de Staat wordt, net als iedere andere ‘ongedocumenteerde’ uitgesloten van normale deelname aan de samenleving. Dat betekent dat gewone Nederlandse staatsburgers- zonder dat zij zich schuldig maken aan enige andere wetsovertreding dan het niet kunnen tonen van een geldig ID-bewijs dat de Staat hen weigert te verstrekken- afgesloten worden van toegang tot essentiële levensbehoeften als huisvesting, inkomen, recht op reguliere medische zorg, recht om ongestoord binnen Nederland over straat te kunnen gaan, recht om als vrij burger binnen het Schengengebied te kunnen reizen, gebruik te kunnen maken van het actief stemrecht door zelf een stem uit te brengen bij verkiezingen of zich verkiesbaar te kunnen stellen via het passief stemrecht. Geboorteaangifte doen is verboden, een rijbewijs aanvragen eveneens. Vele andere ongemakken, waaronder het niet kunnen openen van een bankrekening of aanvragen van een bankpas t/m het risico dat de bank bestaande bankrekeningen blokkeert op grond van hun her-identificatiebeleid, dienen weigeraars voor hun principes ’voor lief’ te nemen. En voor hoe lang is onbekend.

In hoeverre deze ontwikkelingen gekoppeld dienen te worden aan de internationale rol die Nederland wenst te blijven spelen binnen de EU in zake de ontwikkeling van biometrische paspoorten valt (voor outsiders) enkel te gissen. Al geven de rapportages over de invoering van het gebruik van biometrie van voorvermelde ex topambtenaar prof Bekker(1) de rapportage i-Overheid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en de uitleg over de EU defensie- security industrie uit de publicatie ‘Big Brother in Europa’, daar niet mis te verstane aanwijzingen toe.

Hoe zich dit verhoudt tot de contractuele afspraken met de fabrikant van de documenten Morpho inzake de onbeperkte bevoegdheid tot het doen van research, is geheim.

Hoe zich dit verhoudt tot bilaterale afspraken over toegang tot data van inlichtingen- en veiligheidsdiensten met ‘vreemde’ mogendheden is ook geheim. Hetgeen expliciet ook de ambitie betreft dat Nederland via Europol een spilfunctie ambieert in het op te zetten uitwisselingssysteem voor biometrische gegevensuitwisseling binnen de EU.

Op vragen aan de minister in hoeverre de VS, buiten nationale wetgeving om en dus zonder tussenkomst van een rechter, op grond van de Patriot Act toegang heeft tot de biometrische gegevens van alle inwoners van de EU, is van onze nationale bewindslieden nooit antwoord gekomen. Al gaven diverse EU commissarissen in debat met het EU Privacy Platform ruiterlijk toe dat er tegen de Patriot Act via enige nationale of EU wetgeving geen afdekking is tegen het opeisen van welke gegevens dan ook door de FBI, als persoonsgegevens in het bezit zijn van een bedrijf dat een vestiging of desnoods slechts een postbusnummer heeft in de VS.

Wat, behalve de mensonwaardige positie van ‘gewetensbezwaarden tegen biometrie gebruik voor het verstrekken van ID-documenten, wel duidelijk is, is dat er op EU nivo alles aan gedaan wordt om van alle vreemdelingen die de EU binnenkomen vingerafdrukken te gaan afnemen en deze bij vertrek te gaan controleren. Bron: Tweede Kamer akkoord, Eerste Kamer wacht op antwoord  http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33192_gebruik_biometrie_bij).

En zoals en Dennis Broeders al aankondigde in de publicatie’ van het boek ‘de Migratiemachine’ zullen alle maatregelen die genomen werden om ongewenste migranten te weren als een boemerang terugkomen op de eigen bevolking.

 

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
donderdag, 22 juli 2010 13:50

Paspoortwet brengt burgers in gevaar

De huidige Paspoortwet werd op 9 juni 2009 goedgekeurd door de Eerste Kamer. Invoering werd op 28 juni 2009 van kracht voor diplomatieke en dienstpaspoorten en vanaf 21 september dat jaar voor iedere burger die een nieuw paspoort of ID-kaart aanvraagt. Aaron Boudewijn, de student die landelijke bekendheid verwierf als eerste weigeraar van vingerafdrukken die beroep aantekende bij de bestuursrechter om de paspoortwet buiten werking te laten stellen, was gevraagd in een special over Privacy te schrijven voor het vakblad van het PvIB.

Vrijbit werkte nauw met hem samen en probeert bij deze zijn toezegging postuum gestand te doen. Het PvIB is het kenniscentrum op het gebied van Informatiebeveiliging in Nederland. Het PvIB is het platform waar informatie, kennis en ervaring over informatiebeveiliging wordt verzameld, verbeterd, verrijkt en weer wordt uitgedragen. Het PvIB verenigt alle betrokkenen en geinteresseerden in het vakgebied Informatiebeveiliging. Het artikel van Miek Wijnberg is hieronder in PDF vorm te lezen of te downloaden.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
dinsdag, 22 februari 2011 01:17

Paspoortwet en de Opsporing

   - misverstanden de wereld uit -

VERWARRING OVER JUSTITIEEL GEBRUIK VAN COMBINATIE VINGERAFDRUKKEN  EN GEZICHTSSCAN VAN ONSCHULDIGE BURGERS.

Sinds 21 sept 2009 moet iedereen die een paspoort of ID-kaart aanvraagt zijn vingerafdrukken inleveren bij de overheid. Deze gegevens zijn, in combinatie met de gezichtsscan, in principe ter beschikking voor zowel inlichtingen- als veiligheidsdiensten als politie en justitie.

Mensen die bezwaar hebben tegen het moeten afgeven van hun vingerafdrukken ter verkrijging van een paspoort of ID-kaart, staan dan ook volkomen in hun recht als ze als een van de principiële bezwaren aanvoeren dat ze weigeren mee te werken aan het inrichten van een overheidssysteem waar biometrische gegevens van onschuldige burgers kunnen worden gebruikt voor opsporingsdoeleinden.
Alleen het niet opslaan van die gegevens kan voorkomen dat er justitieel ge- of misbruik van kan worden gemaakt! 

Op www.rvr.org kunt u zien of u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking kunt komen en Vrijbit kent advocaten die gespecialiseerd zijn op dit dossier en bereid zijn mensen op toevoegingsbasis bij te staan.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet

Utrecht, 18 juli 2011

Op 15 juli deed de bestuursrechter te Utrecht uitspraak in de tijdelijke voorziening zaak van Koopmans vs de burgemeester van Utrecht.

Inzet was dat Koopmans wegens zijn principiële bezwaren geen vingerafdrukken kan afstaan voor het verkrijgen van een ID-bewijs en dacht te kunnen vertrouwen op de toezeggingen van de minister van Binnenlandse Zaken op 26 en 27 april j.l. dat er wegens het technisch falen van de vingerafdruktechnologie ‘voor nu’ gestopt zou worden met de opslag van vingerafdrukken in de decentrale databases.

Vandaag werd bekend dat de bestuursrechtbank zijn verzoek, zelfs dat om hem desnoods een tijdelijke ID-bewijs voor de duur van één jaar te verstrekken, heeft afgewezen.

Eiser komt daarmee in een onleefbare situatie terecht. Zijn bankrekening dreigt te worden geblokkeerd omdat hij zich niet bij de bank met een geldig identiteitsbewijs kan identificeren. Zijn hele familie wordt ook gedupeerd omdat men een lopende erfeniszaak niet kan afwikkelen. Op straat loopt hij, ook als hij bijvoorbeeld getuige zou zijn van een ongeluk, het risico om beboet en/of gearresteerd te worden op grond van de Wet op de Uitgebreide ID-plicht. En zelfs het risico dat zijn vingerafdrukken door de politie worden afgenomen om rechtstreeks op te slaan in een zogenaamd preventief Strafketendossier. Vrij reizen door Europa is voor hem ook niet mogelijk.

Gepubliceerd in Rechtszaken

persbericht 11maart 2011

Motie Gemeenteraad Utrecht  ‘stop opslag biometrische gegevens’ met grote meerderheid aangenomen.

Gemeenteraad van Utrecht  in vergadering bijeen op donderdagavond 10 maart 2011 heeft ,met overweldigende meerderheid een motie aangenomen ter stopzetting van de gemeentelijke opslag van biometrische gegevens (vingerafdrukken en gezichtsscans) bij de aanvraag van een nieuw paspoort of identiteitskaart.

Op initiatief van D66 Utrecht werd, in nauwe samenwerking met vereniging Vrijbit, een motie opgesteld die zowel de Tweede Kamer als de Minister van Binnenlandse Zaken oproept om de huidige opslag van biometrie stop te zetten en daartoe de Paspoortwet aan te passen.

De motie werd mede ondertekend door de Christen Unie, Groen Links, PvdA, Stadspartij Leefbaar Utrecht en SP. De VVD ondertekende niet maar stemde wel voor.  Raadslid van TON, liet mondeling weten het wel met de motie eens te zijn maar zich wegens dienstbetrekking bij de politie van stemming te moeten onthouden. ( Ook bij de medestanders van mevr. Verdonk , waar we de verplichting van vingerafdrukken in de Europese Verordening aan te danken hebben, is het enthousiasme kennelijk over) Het CDA stemde als enige partij tegen.

Raadslid Klaas Verschuure: "de opslag van vingerafdrukken in een database is een forse inbreuk op de privacy van Utrechters. Daarnaast heeft D66 grote vraagtekens bij het nut van de opslag in een database en grote zorgen over de beveiliging van de opslag."

Miek Wijnberg- voorzitter van Vrijbit “ Zo heeft de brief die Vrijbit in mei 2009 naar alle burgemeesters en alle gemeenteraden van ons land stuurde, eindelijk effect gehad. De Utrechtse gemeenteraad heeft de primeur zich als eerste krachtig te hebben uitgesproken tegen de opslag van biometrische gegevens ( vingerafdrukken en de combinatie daarmee met de gezichtsscan) in een digitaal overheidregister”.

audio opname De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 maart 2011

 

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet

jongenelenDonderdag 4 augustus 2011 om 9.30 uur dient bij de bestuursrechter te Amsterdam de volgende rechtszaak tegen de Paspoortwet  

Inzet: Eiser Dhr. Jongenelen tekent beroep aan tegen het besluit van de burgemeester om hem geen ID-kaart te verstrekken zolang hij daarvoor zijn vingerafdrukken niet afgeeft/ laat opslaan.

Bezwaren: Jongenelen maakt bezwaar tegen de opslag van zijn biometrische gegevens - in casu van zowel zijn gezichtsscan als vingerafdrukken- voor enig ander doel dan voor het verwerken van deze gegevens in het identiteitsdocument zelf.

Gepubliceerd in Rechtszaken
maandag, 22 september 2008 04:05

persbericht volksopstand

Persbericht: 

Utrecht
15 september 2008


Vrijbit roept op tot deelname aan de demonstratie/manifestatie Volksopstand 2008

De nog maar pas opgerichte vereniging Vrijbit organiseert op Zaterdag 11 oktober 2008 van 12:00 tot 17:00 uur de ludieke protest manifestatie 'Volksopstand2008' op het Plein in Den Haag.


Volgens de organisatoren is de aanleiding van deze demonstratie / manifestatie het steeds verder inperken van het burgerrecht op privacy in Nederland. In de afgelopen jaren zijn de door onze ouders, grootouders, en overgrootouders verkregen burgerrechten steeds vaker onder spanning komen te staan. Veelal onder het mom van de bestrijding van zware criminaliteit, kinderporno en terrorisme, in de wens naar een veiligere samenleving. Hierbij is de balans tussen veiligheid en burgerrechten zo verstoord dat we afsteven op een samenleving gebaseerd op angst en wantrouwen.

De organisatoren willen door middel van voorlichting en ludieke acties het publieke bewustzijn vergroten. Ze willen aandacht vragen voor het privacy vraagstuk in het algemeen, en dat vanuit zoveel mogelijk hoeken belichten. Diverse politieke en maatschappelijke organisaties zullen hun steun verlenen aan de demonstratie.

Gepubliceerd in Dossier Verzet

De vingerafdruk registratie voor ID-bewijzen gaat, ondanks de toezeggingen van minister Donner in de Tweede Kamer om daar mee te stoppen, tot op heden door.

Vrijbit roept alle verantwoordelijken op om ervoor zorg te dragen dat in Nederland vanaf 5 mei, wie dat wil, een ID-bewijs zonder vingerafdrukken kan aanvragen.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet

Om haar klacht bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens kracht bij te zetten is vereniging Vrijbit een online petitie gestart, en roept burgers op om massaal te protesteren tegen het registreren van vingerafdrukken van burgers die een nieuw paspoort aanvragen. Naast het online tekenen van de petitie kunt U ook nog eens een petitie uitprinten en opsturen naar vereniging Vrijbit in Utrecht.

PETITIE TEGEN OPSLAG VINGERAFDRUKKEN VOLGENS PASPOORTWET


Bij deze roep ik de Nederlandse regering op om geen vingerafdrukken te registreren in de reisdocumentenadministratie, van Nederlandse burgers die een nieuw paspoort aanvragen.

De opslag van foto's en vingerafdrukken van niet verdachte burgers in een centrale database beheerd door de overheid, druist in tegen het recht op vrijheid op persoonlijke levenssfeer zoals vastgelegd in de Grondwet en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Databases met biometrische gegevens zijn bovendien niet afdoende te beveiligen en brengen derhalve de burger individueel en de samenleving als geheel actief in gevaar, dit geldt in het bijzonder voor de centrale reisdocumentenadministratie die de Nederlandse overheid wil aanleggen.
De opslag van lichaamskenmerken zoals foto's en vingerafdrukken van niet verdachte burgers zonder strafblad, met de bedoeling deze ook later voor justitiële doeleinden te kunnen gebruiken is onwaardig voor een rechtsstaat waarin het principe geldt, dat niemand hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling en niemand schuldig is tot het tegendeel is bewezen. Met centrale registratie van vingerafdrukken wordt iedereen preventief als verdachte behandeld.

Ik vind de voorgenomen vingerafdrukregistratie onacceptabel en ben van mening dat de overheid als zij vanaf 21 september 2009 elektronisch vingerafdrukken opslaat in de reisdocumentenadministratie daarmee een onrechtmatige overheidsdaad begaat.Naam: …………………………………………………………………………………………


Adres (niet verplicht):………………………………………………………………………….


Datum:………………………………………………………………………………………….


Handtekening:…………………………………………………………………………………..
On line tekenen of opsturen naar Vrijbit Kruisweg 32,3513CT Utrecht

Deze petitie is een initiatief van de vereniging Vrijbit http://www.vrijbit.nl

Gepubliceerd in Dossier Verzet
vrijdag, 21 augustus 2009 22:20

Procedure biometrisch paspoort in beeld

Door de lidstaten van de Europese Unie is afgesproken dat bij een reisdocumentaanvraag vingerafdrukken van de houder worden afgenomen. Vanaf 21 september 2009 worden de vingerafdrukken ingevoerd bij het Nederlandse paspoort en de identiteitskaart.

Bekijk een voorlichtings video van de overheid waarin U kunt zien hoe dat in de praktijk moet gaan werken.

Gepubliceerd in Videoarchief
Pagina 5 van 8