woensdag, 25 oktober 2023 14:39

Nieuwe poging sleepnetwet geheime diensten

Update 26-10-2023 Woo verzoeken ingediend door Vrijbit bij ministerie BinZK&K en Defensie naar informatie over verwijderen van 112 openbare reacties op de internetconsultatie. 

Update Op 31-10-2023 heeft de vaste Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken verzocht om een technische briefing en start de commissie de schriftelijke voorbereiding over dit wetsvoorstel

Nieuwe poging sleepnetwet geheime diensten

Under cover van de versluierende naam ‘Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma’ is opnieuw een wetsvoorstel ( 26363-2)ingediend bij de Tweede Kamer om de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten(Wiv) zodanig aan te passen dat de diensten alsnog de bevoegdheid zouden krijgen voor ongerichte massa surveillance van de gehele bevolking, en interceptie van ieders computer zonder dat daar enige daadwerkelijke verdenking aan ten grondslag ligt.

Vrijbit uitte naar de regering en het parlement daarop haar grote bezwaren tegen zowel de inhoud van het wetsvoorstel als tegen de wijze waarop het kabinet, met gebruikmaking van de oorlog in de Oekraïne en ter voorkoming van een integraal democratisch debat over de evaluatie van de Wiv-2017, dit wetsvoorstel door de Kamer probeert te loodsen.

Inhoudelijke bezwaren betreffen het dit wetsvoorstel de AIVD en MIVD zich alsnog ongelimiteerde bevoegdheden toe proberen te eigenen om gebruik te maken van massasurveillance.

Bezwaren tegen het wetgevingstraject

De manier waarop het kabinet nu, tegen de uitdrukkelijke wil van de bevolking in, is zodanig ingericht dat zowel de burgers als de Kamer niet transparant worden voorgelicht over de inhoud van de voorstellen.

-Zo huldigen de diensten de bijzondere stelling dat mensen waarvan ieder internetgebruik en digitale communicatie worden onderschept en geregistreerd dat dit geen ‘afluisteren’ genoemd mag worden zolang ze op deze gegevens geen nader onderzoeksactie ondernemen.(uitspraak Hubert ex TIB medewerker AD 15-10-2023

-Ook bezigen de AIVD-MIVD de pikante stellingname dat men de mógelijkheden die de wet biedt niet in de beoordeling ervan mag betrekken ‘omdat het gebruik ervan niet de bedoeling is’.

-Over het doorgeven van data aan andere mogendheden (waar de regering verder geen enkele macht meer kan uitoefenen op hoe deze met de gegevens verder omgaan, wordt ten onrechte voortdurend gehamerd op het feit dat dat enkel om ‘bevriende mogenheden’zou gaan. Terwijl in 2017 duidelijk werd dat dat in principe sowieso het geval is maar ook ‘bij uitzondering ’gegevens kunnen worden doorgeleverd aan naties die niet voldoen aan de standaarden van onze rechtsstaat. Ongeanalyseerde data wel te verstaan. Dus in principe gegevens over ieders gegevens zonder dat de diensten daar zelf vooraf naar hebben ‘gekeken’.

- Dat de gegevens van onschuldige burgers niet lang bewaard zullen worden is daarbij uiteraard per definitie onzin als ze inmiddels bij buitenlandse diensten terecht zijn gekomen. - - De belofte dat de data van onschuldige burgers in Nederland zelf vlot gewist zullen worden, is geen harde garantie dat dat ook gebeurt. De termijnen daarvoor kunnen verlengd worden. Valt ook niet te controleren door betrokkenen die uiteraard niet eens weten dát hun gegevens in de administratie van de geheime diensten zitten. En mag men met recht aan twijfelen of dit technisch zelfs wel mogelijk is.

Dat de bevolking in 2017 zich uitdrukkelijk verzette tegen de sleepnetwetplannen lijkt voor de (inmiddels demissionaire) regering geen belemmering meer. Het risico dat de bevolking massaal opnieuw wordt voorgelicht door maatschappelijke organisaties is geëlimineerd door het afschaffen van die mogelijkheid gelijk na het Wiv-referendum (inclusief financiering van de voorlichting door maatschappelijke organisaties daarover). In plaats van een gedegen discussie worden tegenstanders door de huidige verantwoordelijke minister de Jonge domweg weggezet als naïef omdat de diensten de gegevens van onschuldige burgers echt niet zullen gaan gebruiken omdat ze daar geen tijd voor hebben.

Waarbij op voorhand de toetsing vooraf door de TIB, zoals die in 2017 naar aanleiding van alle protesten ingevoerd werd, wegens hun ongewenste kritische opstelling alweer grotendeels teniet is gedaan.

De overheid geneerde zich kennelijk ook niet om van de 125 openbare reacties op de internetconsultatie in 2022, er in oktober 2023 nog maar 13 van individuele burgers te tonen.

De manier waarop het wetsvoorstel, dat als tijdelijke wet is uitgelicht vooruitlopend op een voorzien structureel debat over aanpassingen van de Wiv, naar aanleiding van de evaluatie, is eveneens een manier waarop de besluitvorming over het alsnog invoeren van een sleepnetwet wordt geforceerd.

En uiteraard is de titel van het wetsvoorstel, suggererend dat de inhoud uitsluitend onderzoeken van de AIVD en MIVD betreft naar landen met een offensief cyberprogramma betreft, niet transparant over de werkelijke inhoud en, met gebruikmaking van de oorlog in de Oekraïne, sturend om de geheime diensten carte blanche te geven.

Dat de wet een tijdelijke wet zou betreffen mag ook met een zak zout genomen worden. Ten eerste uiteraard omdat de inbreuk op de privacy en het recht op vrije communicatie en vergadering van mensen van wie gegevens onder een tijdelijke wet worden geregistreerd en uitgelezen, geanalyseerd en uitgewisseld kunnen worden, domweg een feit is als dit gebeurt middels ongerichte interceptie van een daadwerkelijke verdenking. Dat het als tijdelijk bestempelde karakter van de wet doelbewust koerst op het voorkomen van een open debat moge duidelijk zijn, want de Kamer heeft dan op voorhand immers al ingestemd met een sleepnetwet die de fundamentele rechten van in principe iedere burger aantast op bescherming van het privéleven, vrijheid van communicatie, informatie inwinning en vrijheid van vergadering.

Burgerrechtenvereniging Vrijbit heeft net als in 2007 principieel bezwaar tegen een zodanige uitbreiding van de bevoegdheden van de geheime diensten. We hebben dit in een vroeg stadium kenbaar gemaakt aan de regering door onze reactie op de internetconsultatie. Zijn we medeondertekenaar van het statement ‘Voor ongerichte massasurveillance is geen plaats in een democratische rechtsstaat’. En schreven we op 13 oktober jongsleden nog een brandbrief hierover aan premier Rutte, een gelijkluidende brief aan de minister van BinZK&K en de staatssecretaris voor digitale zaken en aan de leden van de Tweede Kamer.

De stand van zaken momenteel is dat de Tweede Kamer op 24 oktober akkoord is gegaan met het invoeren van de wet. Weliswaar met indiening van een aantal moties maar daarmee worden de grote bezwaren niet weggenomen áls er al gevolg aan de moties wordt verbonden.

Terwijl men onder een demissionair kabinet zou mogen verwachten dat voorname beleidsbeslissingen, zoals het mogen afluisteren van alle internetverkeer van iedere inwoner van Nederland, zouden worden overgelaten aan een nieuwe regering die hopelijk wel het vertrouwen van de bevolking, die zij vertegenwoordigt, verdient.

Nu enkel de Eerste Kamer nog om goedkeuring gevraagd moet worden, en in de Tweede Kamer blijkbaar alleen de SP en Forum vD een stokje voor deze wetgeving wilden steken, ziet het er naar uit dat de Senaat ook zal instemmen met de Wiv-2023 aanpassing. Tenzij men als ‘chambre de reflection’, die voornamelijk dient toe te zien op het correct tot stand komen van wetgeving, ook van mening is dat het daar gezien bovenstaande argumenten aan schort. In dat geval zou men de tijdelijke wet kunnen terugsturen en laten aanhouden tot de voorstellen onder een structureel debat, aanleiding van de evaluatie, op de feitelijke inhoud, proportionaliteit. En op de gepredikte toekomstige noodzaak van toetsing van nieuwe wet-en regelgeving aan de praktische gevolgen van toepassing bij het van kracht worden.

Linken

20-01-2022 rapport Evaluatiecommissie Wiv: enkele wijzigingen wet noodzakelijk https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/20/evaluatiecommissie-wiv-enkele-wijzigingen-wet-noodzakelijk

01-12-2022 ‘tijdelijk’ Wetsvoorstel (26363-2 - herziene versie https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A36263

Oktober 2023 Statement coalitie o.l.v. Bits of Freedom ‘Voor ongerichte massasurveillance is geen plaats in een democratische rechtsstaat’ https://massasurveillance.bitsoffreedom.nl/

17-04-2022 125 reacties gepubliceerd op consultatie https://www.internetconsultatie.nl/tijdelijkewetcyber/b1

13-10-2023 Consultatiewebsite vermeld nog maar 13 openbare reacties https://www.internetconsultatie.nl/cyberwet/reacties

13-10-2023 Brief Burgerrechtenvereniging Vrijbit aan premier file:///C:/Users/vrijbit/Downloads/12-10-2023_Brief_Vrijbit_Wiv_wijziging_2023_aan_premier.pdf

13-10-2023 brieven aan minister BinZK&K en staatsecretaris digitale zaken file:///C:/Users/vrijbit/Downloads/13-10-2023_Vrijbit_Wiv2023_brief_aan_minister_BZK_en_staatssek_digizaken.pdf

13-10-2023 Brief Burgerrechtenvereniging Vrijbit aan leden van de Tweede Kamer file:///C:/Users/vrijbit/Downloads/13-10-2023_Vrijbit_Wiv2023_brief_aan_Tweede_Kamerleden.pdf

15-10-2023 uitspraak Hubert ex TIB medewerker in AD https://www.ad.nl/binnenland/mag-geheime-dienst-straks-in-je-e-mails-snuffelen-de-rem-gaat-eraf~a3674000/

Oktober 2023 Uitspraak minister de Jonge: ’tegenstanders naïef’ https://www.ad.nl/politiek/geheime-diensten-krijgen-felbegeerde-wet-aivd-gaat-vaker-onze-internetkabels-verkennen~a998b94c/

24-10-2023 Stemmingslijst moties Tweede Kamer file:///C:/Users/vrijbit/Downloads/24-10-2023_Stemmingslijst_TK_moties_wetsvoorstel_tijdelijke_sleepnetwet.pdf

17-04-2022 125 reacties gepubliceerd op consultatie https://www.internetconsultatie.nl/tijdelijkewetcyber/b1

13-10-2023 Consultatiewebsite vermeld nog maar 13 openbare reacties https://www.internetconsultatie.nl/cyberwet/reacties

26-10-2023 Woo verzoek verdwijnen gegevens internetconsultatie ministerie BinZK&K file:///C:/Users/vrijbit/Downloads/26-10-2023_Woo_verzoek_data_internetconsultatie_aan_min_BinZK&K.pdf

26-10-2023 Woo verzoek verdwijnen gegevens internetconsultatie ministerie Defensie file:///C:/Users/vrijbit/Downloads/26-10-2023_Woo_verzoek_aan_min_defensie.pdf

31-10-2023 Voortgang behandeling Eerste kamer https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36263_tijdelijke_wet_onderzoeken