donderdag, 29 maart 2018 19:49

Definitieve uitslag van het referendum over de Wiv-2017 bekendgemaakt. Een meerderheid van 3.317.496 kiezers stemde NEE

Op 28-3-2018 heeft de Kiesraad tijdens een openbare zitting de officiële definitieve uitslag van het referendum over de Wiv bekend gemaakt. Waarbij heel duidelijk is dat er dik drie miljoen Nederlanders, 3.317.496 kiezers om exacte te zijn, hebben aangegeven dat zij willen dat de WETTELIJKE GRONDSLAG voor het doen en laten van de AIVD en MIVD zoals vastgelegd in de Wiv-2017 wordt gewijzigd alvorens de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in werking mag treden.

De uitslag bevestigt dat de meerderheid van de stemmers zich tegen de Wiv-2017 heeft uitgesproken en dat de regering daarom nu verplicht is om de inhoud van de nieuwe Wiv te heroverwegen aangezien met het opkomstpercentage van 51,54% de kiesdrempel ruimschoots werd gehaald. 49,44% van de kiezers stemde TEGEN. Dat betekent dat er dus exact 3.317.496 stemgerechtigde burgers de politiek in Den Haag

lees meer

hebben aangeraden om de invoering van een nieuwe Wiv niet door te zetten tot de grote bezwaren en gevaren van de Wiv2017 zijn weggenomen.

Inzet is dat tal van nieuwe bevoegdheden worden ingeperkt. Zoals:

  • De sleepnet bulkinterceptie van in principe ieders internet verkeer zolang dat via onderzoeksgerichte opdrachten zou kunnen plaatsvinden.
  • De permissie om via infiltranten 24/7 toegang te krijgen tot geautomatiseerde databestanden van organisaties, instellingen en bedrijven.
  • Het hacken via derden die zelf geen doelwit vormen voor het inlichtingenwerk maar zo wel in het intelligenceweb terechtkomen qua dataverzameling en kwetsbaarheid van hun computergebruik.
  • Het niet hoeven melden van zwakheden in computersystemen waardoor deze kwetsbaar worden voor cybercriminaliteit.
  • Het mogen optuigen van een geheime DNA databank
  • De bewaartermijn van data van onverdachte personen.
  • Het mogen doorgeven van ongeanalyseerde data aan buitenlandse geheime diensten.

Ook geven de tegenstanders van de wet een signaal af dat het toezicht op de diensten beter moet worden geregeld.

Hoe nu verder?

Tegenstanders van de wet hebben een buitengewoon inhoudelijke campagne gevoerd, waarbij de kritiek- en verbeterpunten panklaar voor de politiek zijn klaar gestoofd. Het is dan ook een uitermate stuitend staaltje van arrogant machtsvertoon dat de minister van Binnenlandse Zaken ( van D66 die eerst tegen de wet gekant was maar sinds regeringsdeelname verklaard voorstander) als eerste reactie op de uitslag van het referendum vorige week woensdag gelijk op tv liet weten dat het kabinet zich pas een week na het houden van het referendum over de uitslag zou buigen om te kijken hoe men het aantal NEE stemmen kon ‘duiden’ in plaats van er inhoudelijk lering uit te trekken.

Aangezien de regering vooraf al aangaf dat de kiezers te stom zouden zijn om te snappen waar de wet over gaat en zelfs te stom om te kunnen snappen dat raad geven iets anders is dan beslissen,  voorspeld dat ‘duiden’ niet veel goeds voor een voortvarende aanpak van een Wiv-2017 wetswijziging.

De regering zal er alles aan doen om vast te houden aan het gewoon ongewijzigd invoeren van de wet  met argumenten dat anders ‘onze mensen in Malie en Afghanistan in gevaar worden gebracht’.

Wat het politieke debat in de Kamer bij voorbaat waarschijnlijk lekker afleidt van de kernpunten omdat de oppositie dan geheid gaat  wijzen op het gevaar van wareable computersystemen door militairen en falen van Defensie om de eigen mensen op geheime missie zich aan hun geheimhoudingsplicht te laten houden….en daarmee de discussie wordt weggehouden bij de gevaren voor de gewone Nederlandse burger  als die in het buitenland in de problemen komt vanwege informatie die Nederland heeft doorgegeven aan buitenlandse diensten. Bijvoorbeeld rechtstreeks of via andere geheime diensten ter beschikking is gekomen over opvattingen en gedragingen die hier ten lande volkomen normaal zijn maar elders niet getolereerd worden en tot uitsluiting, gevangenneming of erger kunnen leiden. 

Ook zal stevig ingezet worden op het feit dat er ook heel veel mensen voor gestemd hebben, NEE- stemmers als algeheel ontevreden kiezers zullen worden neergezet ( die dus niet echt tegen de Wiv zouden hebben gestemd) enz.

Maar omdat meer dan 3,3 miljoen tegenstemmen niet ongestraft helemaal genegeerd kunnen worden zal er vooral ook geprobeerd worden om door te gaan met het huidige beleid om niet de wettelijke grondslag te gaan wijzigen, maar om met de inzet van lapmiddelen te doen alsof daarmee garanties voor een betere wet zouden worden bewerkstelligd.

Lapmiddelen zoals schriftelijke toezeggingen aan de Kamer die geen wettelijke grondslag vormen en onder een ander kabinet zo weer van tafel kunnen verdwijnen zonder wetswijziging. Verzoeken aan buitenland toezeggen om een beetje voorzichtig om te gaan met de persoonsgegevens van onze bevolking (zoals de vorige minister van BZK de Tweede Kamer vorig jaar al toezegde naar aanleiding van een amendement daartoe) al heeft de Nederlandse Staat natuurlijk helemaal geen zeggenschap meer over data die men weggeeft aan het buitenland.

Groen Links heeft een alternatief aanpassingsplan aangekondigd en het CDA wil zich domweg helemaal niks van het referendum aantrekken.

We mogen hopen dat de politiek zich niet gaat verliezen in partijpolitiek getouwtrek en daadwerkelijk gaat inzetten om de wet te verbeteren en daarmee het vertrouwen van de bevolking iets meer terug te winnen.

Maar zoals Vrijbit al sinds het aannemen van het wetsvoorstel heeft gesteld, als de politiek niet zorgt dat deze wet niet langer in strijd is met de fundamentele mensenrechten en niet langer burgers actief in gevaar dreigt te brengen, rest de tegenstanders van deze Wiv niets anders dan de politiek daar via ingrijpen van de rechterlijke macht toe te dwingen.