Toon items op tag: toestemming vooraf

Enexis laat weten dat de netbeheerders systematisch in gebruik zijnde meters voor gas-en elektriciteitsverbruik vervangen door een digitale meter, wanneer op grond van steekproeven gebleken zou zijn dat zo’n type niet meer betrouwbaar functioneert. Dat zou voorschrift zijn van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI)

Of die steekproeven daadwerkelijk ondeugdelijk functioneren uitwijzen, representatieve steekproeven betreffen en of de gepresenteerde resultaten eigenlijk gebaseerd worden op het verlangen van de netbeheerders om ook goed functionerende analoge meters uit te faseren, is voor de klant niet te controleren. Formeel controleert het agentschap RDI of de netbeheerders het steekproefonderzoek goed uitvoeren en of ze de afgekeurde populaties tijdig vervangen. Maar hoe dan ook is het resultaat dat deze nieuwe aanpak ervoor zorgt dat mensen verplicht worden om hun meter te laten vervangen ook al is daar niks mis mee.

Dat leverde opnieuw weer veel ergernis en werk op voor mensen die de garantie eisen dat er geen ‘slimme’ meter wordt geplaatst. Met als saillant gegeven natuurlijk dat het argument van onbetrouwbaar met name juist in menig opzicht van toepassing is op de op afstand uitleesbare ‘slimme’ meters.

Pas na veel heen en weer bellen, mailen en uiteindelijk een aangetekende brief sturen aan de directie van zo’n netbeheerbedrijf komt er dan uiteindelijk een brief met als tekst:
“Ik zie dat u op uw adres een (elektriciteitsmeter/gasmeter) heeft, waarvan uit steekproeven is gebleken dat het merk en type niet meer aan onze eisen voldoet. Vanuit Rijksinspectie Digitale Infrastructuur hebben wij de opdracht gekregen om alle meters van hetzelfde merk en type uit ons netwerk te vervangen door meters waarvan wij een juiste werking kunnen garanderen.  De meterwissel zelf is dus verplicht, zowel voor u als voor ons. Ik kan en mag de opdracht voor het vervangen van uw meter daarom niet annuleren. Wel heeft u altijd de vrijheid om te kiezen tussen een slimme of conventionele meter. In uw situatie heb ik aan onze planner doorgegeven dat u geen slimme meter wilt. Wij plaatsen daarom straks een conventionele digitale elektriciteitsmeter zonder uitleesfunctie bij u”.

Vrijbit is het inmiddels behoorlijk beu dat de netbeheerders blijven pushen om mensen een ‘slimme’ meter op te dringen. Ook onze organisatie wordt ermee onevenredig belast doordat we jaar in jaar uit (inmiddels nu voor het 16de jaar!) gevraagd worden om advies en coaching bij het verkrijgen van de garantie dat het recht op weigeren van een ‘slimme’ meter gerespecteerd wordt.

Om die reden vroegen we, per brief d.d. 06-01-2022 de minister voor Energie & Klimaat (Jetten) om eerste halfjaar 2022 netbeheerders aan te schrijven over recht op weigeren ‘slimme’ meter en verbindendheid  Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) om vooraf toestemming te moeten vragen voor installatie. Gevolgd door een tweedelig verzoek aan de Autoriteit Persoonsgegevens(AP) om zich per zienswijze uit te spreken over een wettelijke plicht voor het vooraf verkrijgen van toestemming en het handhaven van deze verplichting op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming( AVG).

Met als bedroevend resultaat vooralsnog:

  • Dat de minister- ook na herhaaldelijk verzoek- niet eens inhoudelijk wenst te reageren maar enkel bevestigde dat men het recht op keuzevrijheid heeft om een ‘slimme’ meter te weigeren. Zie...
  • De AP weigert om een zienswijze hierop te geven, met las motivering: ‘dat hoeven we niet en dus doen we dat niet’. En in plaats van handhavend op te treden enkel bereid was op het recht op weigeren (na 15 jaar) op hun website te vermelden zie…

Vooralsnog: want Vrijbit heeft vasthoudend bezwaar gemaakt tegen het afwijzen van de verzoeken aan AP en wacht na de hoorzitting hierover op 20-06-2023 op een nieuw besluit.

Bronnen:

Chronologisch dossier 'slimme' energie meters 2002-2024 https://www.wijvertrouwenslimmemetersniet.nl/?showall=1

Enexis https://www.enexis.nl/meter/energiemeters-en-veiligheid/steekproeZ

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur https://www.rdi.nl/

06-01-2022 Verzoek Vrijbit aan minister voor Energie & Klimaat  (Jetten) om eerste halfjaar 2022 netbeheerders aan te schrijven over recht op weigeren ‘slimme’ meter en verbindendheid Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) om vooraf toestemming te moeten vragen voor installatie.  https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-verzet/item/download/518_a4e00b7e882ed1847a0d7e791104a8d2.html

07-02-2022 Zienswijze verzoek Vrijbit aan Autoriteit Persoonsgegevens over verbindendheid Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om vooraf toestemming te moeten vragen voor installatie. https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-verzet/item/download/https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-verzet/item/download/516_65bcfa41940cb81f4a2cb39e7dbc1090.html

12-04-2022 Reactie ministerie op brief 10-02-2022 over keuzevrijheid bij slimme meters file:///C:/Users/vrijbit/Downloads/12-04-2022_Reactie_min_Ec_Zk_op_Vrijbitbrief_10-02-2022.pdf

25-05-2023 Aangepaste tekst website Autoriteit Persoonsgegevens De slimme meter en uw privacy & Slimme meter is niet verplicht https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/themas/internet-slimme-apparaten/internet-of-things/slimme-energiemeter

Gepubliceerd in Dossier Slimme Energiemeter

Op 3 mei 2022 lanceerde de EU Commissie de concept versie voor een EU-e-Health Data Space wetsvoorstel.  Die beoogt een EU wijd infrastructuursysteem op te zetten voor het standaardiseren en uitwisselen van alle zorgdata van de 448,4 miljoen inwoners in de Europese Unie. Bij goedkeuring zou alle opgenomen wet- en regelgeving uit de Verordening integraal door alle 27 lidstaten geïmplementeerd dienen te worden.

Dat omvat wet- en regelgeving voor het grensoverschrijdend interoperabel primaire gebruik van alle zorg- en sociale data in de EU via het digitale uitwisselings systeem eHDSI . Evenals voor het EU breed secundair beschikbaar stellen van al deze gegevens aan derde partijen voor ander doeleinden dan de directe zorgverlening.

De voorstellen zijn in velerlei opzichten hoogst problematisch.

  • Omdat zij fnuikend zouden uitpakken voor de privacy van patiënten en behoud van het medisch beroepsgeheim.
  • Omdat het openstellen van medische en sociale data aan anderen dan dirécte zorgverleners niet in het belang is van de gezondheid van de betrokken patiënt/cliënt en het onethisch en onwettig is zolang daar geen toestemming van betrokkenen voor is gegeven.
  • Omdat het gebruik voor wetenschappelijk onderzoek, beleidsdoeleinden en commerciële doeleinden, zonder toestemming van betrokkenen en zonder hen daarvan in kennis te stellen, indruist tegen de fundamentele principes van hun privacy rechten en recht op lichamelijke integriteit.
  • Uit veiligheidsoverwegingen omdat deze data een goudmijn vormen voor onbevoegde partijen, zowel voor commerciële uitbuiting als voor criminele en terroristische activiteiten.
  • Uit rechtsordelijke overwegingen. Omdat de EU het mandaat ontbeert om zich met de gezondheidszorg te bemoeien; behoudens als coördinator bij uitzonderlijke volksgezondheidsbedreigingen.
  • Uit juridische overwegingen omdat de definities van de uit te wisselen data, de doeleinden waarvoor ze gebruikt zouden kunnen gaan worden en de partijen die daarover kunnen gaan beschikken niet helder omschreven zijn en feitelijk ongelimiteerd. Zelfs het gebruik van de data buiten de EU wordt niet uitgesloten waarmee het buiten de jurisdictie van de rechtsbescherming door de EU wetgeving komt te vallen.
  • Omdat het in strijd is met het belang van dataminimalisatie.
  • Uit milieuoverwegingen omdat de exploitatie van immense datastromen een extra belasting vormen op het energieverbruik.
Gepubliceerd in Dossier Gezondheidszorg