Toon items op tag: registratiemiddelen

maandag, 27 december 2010 19:31

Britse ID-kaart en biometrische databank RIP

Persbericht

Op 21 januari worden de biometrische ID- kaarten in Groot Brittannië ongeldig en wordt de daaraan gekoppelde database met biometrische gegevens vernietigd.

 

Op 22 december 2010 werd met de ondertekening van koningin Elisabeth II uitvoering gegeven aan de belofte van de nieuwe Britse coalitieregering om de ID cards ongeldig te laten verklaren en het eraan gekoppelde National Identity Register te vernietigen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken Identity& Passport Service maakte bekend ‘Under the terms of the Act the National Identity Register will be destroyed within two months of the Act coming in to force. This means all personal information supplied during process of applying for an identity card, including photographs and fingerprints, will be destroyed by 21 Januari 2011’.

 

Deze wijziging in de Identity Documents Bill vormt de aftrap van het beleid van de huidige regering om ‘de macht van de Staat ten opzichte van de burgers terug te schalen en de burgerrechten te herstellen. Het is een eerste stap in het proces om de vrijheid te herstellen en in ere te houden’. De Britse minister van Binnenlandse Zaken Green haalde ongenadig uit over het ID-card project wat hij kenschetste als ‘opdringerig, intimiderend, niet effectief en duur en het slechtste wat de overheid heeft kunnen doen’. Hij liet in een persbericht weten dat het zo geheten Identity Card Scheme ‘het slechtste is wat de overheid (2006) heeft kunnen doen.

Het aftellen tot het exacte moment van vernietiging van de database wordt tot op de seconde geklokt op de Identity card validity countdown.

‘ID card UK RIP, Scrapping ID cards is a momentous step’ zo kopten respectievelijk de Daily Mail en de Britse burgerrechten organisatie NO2ID.

Gepubliceerd in Dossier Registratie
donderdag, 28 oktober 2010 08:48

De functie van uw vingerafdruk

Een centrale database met foto's en vingerafdrukken van alle Nederlanders is een schoolvoorbeeld van function creep: de oorspronkelijke doelstelling wordt langzaam verschoven door het toevoegen van nieuwe functies.

Volgens voormalig staatssecretaris Bijleveld zou het geen opsporingsregister zijn.
De herinrichting van de reisdocumentenadministratie had geen ander doel dan het bevorderen van een betrouwbaar aanvraag- en uitgifteproces van reisdocumenten. Die doelstelling wordt langzaam verschoven door het toevoegen van nieuwe functies.
De vraag is of hierdoor nieuwe gebruikerswensen ontstaan of dat deze met de invoering van de gewijzigde Paspoortwet bewust zijn gepland.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
donderdag, 28 april 2011 23:13

Function creep in de geestelijke gezondheidszorg

21-4-2011 interview met voorzitter van de koepel van Dbc vrije Praktijken

De overheid heeft zorgverleners in de GGZ verplicht om diagnose-informatie te vermelden op declaraties aan verzekeraars. In een beroepsprocedure tegen de Nederlands Zorgautoriteit (NZa) heeft de bestuursrechter geoordeeld dat ten onrechte niet is gekeken naar een alternatief systeem. Het huidige systeem maakt volgens de rechter inbreuk op de privacy van patiënten en het beroepsgeheim van zorgverleners.  

Abraham van Eldijk is jurist en voorzitter van de Stichting KDVP. Hij is geschokt over de wijze waarop de Nza het oordeel van de hoogste bestuursrechter negeert.

Gepubliceerd in Dossier EPD

1- Waar bevindt een persoon zich, en heeft hij zich bevonden?

2- Met wie heeft de persoon contact en waar haalt hij of zij informatie vandaan?

3- Hoe komt de persoon aan inkomsten en hoe besteedt hij deze?

4- Hoe is de lichamelijke gesteldheid?

5- Hoe is de persoon te koppelen aan zijn gegevens en aan zijn reeds opgeslagen data/gedragsprofiel?

Gepubliceerd in Dossier Registratie

Op donderdag 1 mei zal voor de rechtbank Den Haag een kort geding plaatsvinden tegen de Nederlandse Staat om de overheid ertoe te dwingen zich aan haar verplichting te houden om het stemgeheim te waarborgen.

Aanleiding voor de zaak vormt de communicatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken waarbij expliciet werd gesteld dat het zou zijn toegestaan dat kiezers in het stemhokje foto’s te maken van een ingevuld stembiljet. Zie bericht aan de Nederlandse gemeenten en op Twitter.

De Stichting Bescherming Burgerrechten en dhr. Lucas Kruijswijk namen het initiatief om van het ministerie te verlangen dat men terug zou komen op hun overhaast geventileerde standpunt en om deze handelswijze uiterlijk vóór de komende verkiezingen uitdrukkelijk te laten verbieden.

Omdat de overheid hier niet toe bereid bleek, wordt nu de rechter gevraagd hiertoe opdracht te geven. Omdat het stemgeheim essentieel is voor vrije verkiezingen en de eerstvolgende verkiezingen, namelijk die van  het Europese parlement, op 22 mei zullen plaatsvinden, is er sprake van een urgentie situatie die een kort geding tegen de Nederlandse Staat hierover gerechtvaardigd.

Lokatie: rechtbank Prins Clauslaan 60 Den Haag

Publiek is van harte welkom

Het stemgeheim is een internationaal erkend mensenrecht. Het is neergelegd in onder andere het VN Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Nederlandse Grondwet. Het stemgeheim wordt beschermd door artikel 25 van het VN Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten, artikel 3 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel 53 van de Grondwet. Zie ook artikel 4 van Code of Good Practice in Electoral Matters van de Raad van Europa: “For the voter, secrecy of voting is not only a right but also a duty”.

De overheid heeft op grond hiervan de plicht om zorg te dragen voor geheime stemmingen.

Het stemgeheim betekent niet dat het kiezers verboden is om te vertellen op wie zij hebben gestemd. Het moet echter worden uitgesloten dat anderen via bewijsmateriaal zouden kunnen opeisen over de manier waarop een kiezer het stembiljet heeft ingevuld. Dit om uit sluiten dat via deze weg invloed zou kunnen worden uitgeoefend op iemands stemgedrag, of hieraan sancties dan wel beloningen kunnen worden verbonden.

Het gevaar van ongeoorloofde beïnvloeding ontstaat- net als wanneer men zou toestaan dat meerdere personen in een stemhokje zouden worden toegelaten- wanneer de overheid toestaat dat foto’s worden gemaakt van ingevulde stembiljetten. Dan kunnen immers allerlei vormen van druk ontstaan om iemand ertoe te bewegen op een bepaalde partij of persoon te stemmen. Zoals bijvoorbeeld via het omkopen middels het geven van kortingen bij een winkel, het ronselen van stemmen, tot en met het dreigen met uitsluiting uit een bepaalde gemeenschap bij 'ongewenst' stemgedrag. Het moet daarom praktisch onmogelijk blijven dat een aantoonbaar bewijs van het feitelijke stemgedrag door derden kan worden gevraagd of opgeëist.

Niet alleen staat in deze het recht op vrije verkiezingen in Nederland zelf op het spel. Ook heeft dit invloed op de vrije verkiezingen binnen de Europese Unie en op de Nederlandse deelname aan waarnemingsmissies wereldwijd. Immers als de Nederlandse overheid zelf het stemgeheim niet serieus neemt, kan zij slecht anderen op het belang van vrije verkiezingen aanspreken!

Toelichting:

Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen werden foto's gemaakt in het stemhokje van kiezers met het door hen ingevulde stembiljet. De zogenaamde 'selfies' die - voor zover bekend tot nu toe voor de  fun- vervolgens via internet aan anderen werden rondgestuurd en op internet werden gepubliceerd.

Naar aanleiding van deze praktijk werden vragen gesteld aan het ministerie, die op basis van een verkeerde interpretatie van het stemgeheim prompt liet weten dat het maken van dergelijke foto’s van een ingevuld stembiljet niet verboden zou zijn omdat het mensenvrij staat om achteraf te mogen rondvertellen op wie ze gestemd hebben. De Kiesraad heeft al aangegeven dat dit wringt. Maar tijdens een overleg op vrijdag 25 april, wilde het ministerie evengoed niet terugkomen op haar onjuiste uitlatingen.

Om het stemgeheim bij de Europese verkiezingen te waarborgen, is nu een kort geding aangespannen tegen de Staat waarbij  een aantal simpele maatregelen worden gevorderd om het stemgeheim te waarborgen. Dit behelst de eis dat het ministerie  haar uitlatingen moet rectificeren en er in de stemlokalen een mededeling moet worden opgehangen waarin duidelijk wordt aangegeven wat wel en niet mag. Ook moeten stembureaus de instructie krijgen er op toe te zien dat deze regels tetreffende de nieuwe technologische mogelijkheden worden nageleefd, net zoals zij dienen toe te zien op de vele andere regels die gelden in het stemlokaal.

De volledige dagvaarding kan door geïnteresseerden worden gedownload. Zie: de volledige dagvaarding

Gepubliceerd in Dossier Registratie

De Hoge Raad der Nederlanden heeft vandaag uitspraak gedaan dat een gemeente geen leges mag heffen voor het verstrekken van een identiteitskaart. Mooie uitspraak voor de volhardende burger die sinds 2004 hierover in de clinch lag met de overheid. Maar uitglijder van de Hoge Raad in uitleg Wet op de  Uitgebreide ID-plicht.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
donderdag, 22 september 2011 22:15

Poppenkastvoorstelling Wie betaalt voor de ID-kaart?

Iedere burger verdacht en schatplichtig aan de overheid om met biometrische gegevens en geld te betalen om voortdurend te kunnen bewijzen dat men zich niet voor een ander uitgeeft.

Gepubliceerd in Dossier Identificatieplicht
maandag, 09 november 2015 18:16

Verwijsindex Risico Jongeren (2010-2015) werkt niet

Na 5 jaar toont onderzoek aan dat het systeem om jongeren tot de leeftijd van 23 jaar elektronisch als potentieel risico te bestempelen de jeugd-en jongeren  niet van dienst is.

Gepubliceerd in Dossier EKD