Toon items op tag: rechtszaak

zaterdag, 12 november 2011 22:27

zaak Willems

Laatste nieuws 14-12-2017 met verzoek aan EHRM om informatie te geven over wanneer de klacht uit 2015, die pas aan hoogste mensenrechtenhof mocht worden voorgelegd na 7 jaar nationale rechtsgang, in behandeling gaat worden genomen. Met aanvullende informatie dat de vingerafdrukken die Willems principieel niet wil afgeven ook nu nog niet worden gecontroleerd  en ‘dit betekent dat de Nederlandse overheid inbreuk pleegt op de fundamentele rechten van de heer Willems ondanks dat de vingerafdrukken nooit gebruikt worden bij grenscontroles en ondanks het feit dat dhr Willems ernstige bezwaren heeft tegen het afgeven van vingerafdrukken'.

Dhr. Willems verzet zich tegen de verplichting tot het afgeven van vingerafdrukken voor het verkrijgen van een paspoort, zoals dit is vastgelegd in de Paspoortwet-2009.

Willems heeft principieel bezwaar tegen het feit dat de Nederlandse overheid van alle burgers die een paspoort/ID-kaart aanvragen eist dat zij hun (unieke en onvervangbare) vingerafdrukken afstaan. Willems weigert hoe dan ook om zijn vingerafdrukken af te geven voor het verkrijgen van een paspoort: 1- Zolang zijn biometrische gegevens worden opgeslagen in een op afstand uitleesbare chip van het reisdocument waardoor hij het risico loopt dat zijn gegevens in handen komen van onbevoegden. 2- Zolang de gegevens niet alleen in het document worden verwerkt, zoals de Europese Richtlijn dat vereist, maar daarnaast ook wordt opgeslagen in enig ander digitaal (overheids) register.

Juridische  strijd

Na een gecompliceerde bezwaar procedure tegen de burgemeester van de gemeente Nuth, die in dit geval verantwoordelijk is voor het aanvraag-en uitgifte proces van de paspoortaanvraag, volgde een jarenlange juridische strijd. te beginnen met een beroep tegen de beslissing in eerste aanleg bij de rechtbank te Maastricht. Vervolgens met een hoger beroepszaak bij de hoogste nationale bestuursrechter de Raad van State.Bodemprocedures en voorlopige voorzieningzaken ten spijt kan Willems na de finale uitspraak van de Raad van State in 2016 nog steeds niet over een paspoort beschikken.

Ontdanks dat de gewraakte vingerafdrukken niet gecontroleerd worden en hij afdoende heeft aangetoond dat de opslag van deze biometrische data in een op afstand uitleesbare chip van het document onveilig zijn.

Om een eind te maken aan de schending van zijn mensenrechten in deze heeft hij nadat de nationale rechtsgang uiitputtend was doorlopen een klacht ingediend bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Dat het allemaal eindeloos lang duurt bewijst onderstaand chronologisch verslag:

Te beginnen met de onrechtmatige gang van zaken dat er geen bezwaar gemaakt zou kunnen worden tegen het niet in behandeling nemen van de aanvraag, waarna een getapte bezwarprocedure tegen een fictieve weigering een besluit te nemen noodzakelijk werd.

Vervolgens een beroepsprocedure in eerste aanleg die jaren duurde duurde en waarvan na almaar uitstel van de uitspraak Willems niet in ghet gelijk wordt gesteld en ook geen tijdelijk geen paspoort wordt verstrekt.

Dan een tergend langzame behandeling van het Hoger Beroep, waarbij de Raad van State toen men echt niet meer onder behandeling uitkon eindelijk prejudiciele vrage ging stellen aan het Hof van Justitie in Luxemburg maar daarbij de hamvraag in tweede instantie alsnog introk( namelijk de vraag of devingerafdruk eis in strijd is ment de mensenrechten).

Ook de Raad van State was niet genegen tegemoet te komen aan het verzoek tot het treffen van een tijdelijke voorziening.

Dus toen na het zoveelste uitstel van de zitting en de uitspraak in mei 2016 Willems niet in het gelijk werd gesteld, kon hij nog steeds geen paspoort krijgen.

 De laatste juridische mogelijkheid is nu de behandeling van zijn  klacht bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Dit hoogste mensrechtenhof heeft in het verleden al meermalen uitspraken gedaan dat het systematisch en grootschalig verzamelen van biometrische data van burgers door de Staat een schending van het EVRM vormt. Maar desondanks maakt het Hof geen haast om de zaak van Wuillems en van de 6 andere Nederlandse 'vingerafdrukweigeraars en bezwaarden tegen de biometrische paspoorten en ID-kaarten, af te handelen.

Politieke besluitvorming

Ook de politieke besluitvorming inzake de Paspoorwetswijziging verloopt zo traag als maar kan.Na veel vijven en zessen werd weliswaar besloten dat Nederland geen eigen vingerafdrukken registratie meer zou handhaven en de vingerafdrukken die voor een paspoort moeten worden gegeven na uitgifte van het document worden verwijderd uit de nationale overheidsregisters... maar daarmee is het probleem bij lange na niet opgelost.

De vingerafdrukken zijn dan immers allang in handen gekomen van het security-defensie bedrijf wat het de aanvraag en uitgifte systeem RAAS beheerd. Kunnen via de aanvraagprocedure allang in handen zijn gekomen van nationale en internationale inlichtingendiensten. En last but not least zitten de vingerafdrukken op een onveilige manier -samen met een compleet pakket persoonsgegevens- opgeslagen in de RFIDchip van het paspoort document.

Dat onderzoek van de WRR en professor Dekker uitwees hoe schandalig het voortraject van de biometrische paspoorten en ID-kaarten als 'overambitieus projekt van het Agentschap BPR, was verlopen, vormde dat geen reden voor de politiek om rigoureus een eind te maken aan deze praktijk. Ook het feit dat de vingerafdrukken in 20% van de gevallen bij 1 op 1 verificatie totaal niet overeenkomen met die  van de persoon aan wie ze worden toegeschreven, was geen reden om de vingerafdrukregistratie stop te zetten. Ook niet toen de minister van BZK met cijfers kwam dat dat in 30% van de gevallen zou gelden.

Dat fabrikant Morpho de gegevens voor onderzoek mag gebruiken en bovendien bij het inzetten van de Amerikaanse Freedom Act( voorheen Patriot Act) zich niet aan nederlands recht maar aan die uit de VS gebonden weet, was geen aanleiding om dit bedrijf buiten spel te zetten bij het beheer van de biometrische data van de Nederlandse bevolking.

Alle informatie van deskundigen over de onveilige chip technologie ten spijt werd vastgehouden aan het gebruik van de RFID-chip als opslagmedium in het document.

Dat de AIVD en MIVD via aanpassing van de WIV in 2017 voortaan zonder  dat daar een rechter aan te pas komt rechtstreeks 24/7 willekeurig welke database kunnen monitoren- dus ook de gemeentelijke reisdocumentenadministraties, werd niet  eens als een nieuwe bevoegdheid aangemerkt ( en dus ook niet met extra waarborgen ingevoerd zoals dat voor de inzet van het 'sleepnetgedeelte'van de WIV nog wel het geval was.

Praktisch

In een uiterste poging om niet als ‘vingerafdrukweigeraar’ zijn bedrijf naar de knoppen te zien gaan, vraagt dhr. Willems in kort geding van de voorzieningenrechter van de Raad van State hem, hangende de langdurige opschorting van zijn bodemprocedure in Hoger beroep, in elk geval een tijdelijke oplossing ter beschikking te doen stellen. Zitting had plaats op 22 november 2012. Inmiddekls heeft Willems zijn internationaal opererende bedrijf moeten verkopen omdat hij geen paspoort heeft en dus geen klanten en zakenrelaties in het buitenland kan bezoeken.

Willems eist dat hij slechts gevolg kan geven aan de afgifte van zijn vingerafdrukken ter verwerking in een paspoortdocument mits deze gegevens op zodanige wijze technisch worden afgesloten voor de mogelijkheid tot uitlezen, waarvan hijzelf de sleutel/pincode beheerd om te kunnen bepalen aan wie hij in een specifiek geval toestemming verleend om de gegevens te kunnen controleren(1-A).

Dat hij er in dat geval tevens voor 100% van op aan zou moeten kunnen dat de gegevens correct zijn en bij verificatie overeenkomen met de vingerafdrukken van hemzelf, mag als vanzelfsprekend worden beschouwd(1-B).

En hij kan hiermee ook pas akkoord gaan wanneer hij de volle garantie heeft van de overheid dat zijn vingerafdruk gegevens niet ergens anders worden opgeslagen dan uitsluitend in het document zelf (2-A).

LEES VERDER voor achtergrondinfo, processtukken en contactmogelijkheden:

Chronologische verslag zaak Willems:

17-06-2010 Bezwaarschrift tegen het niet in behandeling nemen van de aanvraag voor een paspoort wegens verstrekken de weigering om daarvoor vingerafdrukken af te geven.

17-6-2010 WOB verzoek Willems aan de minister om inlichtingen over of en zo ja de

paspoortwet voorziet in de mogelijkheid dat bij ministeriele bevoegdheid de minister kan bepalen wie een paspoort zonder vingerafdrukken krijgt en/of zonder biometrische gegevens.

22-6-2010 Beslissingvan deburgemeester van Nuth om de aanvraag voor een paspoort niet in behandeling te nemen zolang daarvoor geen vingerafdrukken worden afgegeven.

16-7-2010 Hoorzitting door de Vaste Commissie van Advies voor bezwaarschriften van de gemeente Nuth. Zie inbreng Willems … https://www.vrijbit.nl/rechtszaken-paspoortwet/zaak-willems/item/download/351_cfe417def2924be0bc7cc48619365209.html

22-7-2010 Formeel besluit van de burgemeester dat hij zich aan zijn beslissing vasthoudt en het bezwaar van Willems daartegen ongegrond verklaart.

31-8-2010 Indiening van het pro forma beroepschrift tegen het besluit van de burgemeester bij rechtbank Maastricht

1-10-2010 Aanvullend beroepsschrift wordt ingediend bij de rechtbank Maastricht

2-2-2011 verzoek ingediend voor tijdelijke voorziening

8-2-2011 aanvullende bijlagen bij verzoek tijdelijke voorziening

15-2-2011 aanvullende bijlagen bij verzoek tijdelijke voorziening

18-2-2011 behandeling verzoek tijdelijke voorziening

25-2-2011 Afwijzing van het treffen van een tijdelijke voorziening door de voorzieningenrechter Maastricht LJN:BP6688

13-4-2011 nader beroepschrift over behang snelle voortzetting bodemprocedure

26-6-2011 Zitting rechtbank Maastricht in  bodemprocedure

4-8-2011 uitspraak met 6 weken verlengd

29-8-2011 Uitspraak rechtbank Maastricht, sector bestuursrecht ( zaaknummer Awb 10/1382) : Beroep ongegrond verklaard https://www.vrijbit.nl/rechtszaken-paspoortwet/zaak-willems/item/download/126_c023e1a239fad36f1eb60e1150b45023.html

10-11-2011 Hoger beroepschrift aan Raad van State https://www.vrijbit.nl/rechtszaken-paspoortwet/zaak-willems/item/download/150_c70d022303d89c3a72ef339412e110e7.html

1-2-2012 Privacy First publicatie  ’uw vingerafdrukken in the twilightzone’ http://www.privacyfirst.nl/aandachtsvelden/biometrie/item/508-uw-vingerafdrukken-in-de-twilight-zone.html

3-2-2012 telegraaf ‘blijf van mijn vingers af’ http://www.telegraaf.nl/binnenland/article20034941.ece

5-2- 2012 persoonlijke overwegingen bij aanstaande behandeling van het Hoger beroep bij de Raad van State https://www.vrijbit.nl/rechtszaken-paspoortwet/zaak-willems/item/download/175_f2a79d99b3668ce60bedfed30fa07198.html

2-3-2012 NRC Next interview 'ik wil nu een grens trekken'

14-2-2012 Van verwijdering van vingerafdrukken uit de reisdocumentenadministratie blijkt geen sprake https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-paspoortwet/item/871-uitzicht-daarop-ook-niet.html

21-2-2012 Rapport Bekker onderzoek naar besluitvorming biometrie op reisdocumenten http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/02/27/onderzoek-naar-besluitvorming-biometrie-op-reisdocumenten/rapportage-biometrie.pdf

1-3-2012 National report Universal Periodic Review 2nd cycle Kingdom of the Netherlands.  Met zeer kritische noot over belang van strikte doelbinding en bescherming persoonsgegevens ter bescherming van fundamenteel recht op privacy.

2-3-2012 De lijdensweg van het biometrisch paspoort  http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=58726

9-3-2012 Memorandum prof.mr. T. Barkhuysen inzake de uitspraak van de Rechtbank Maastricht, sector Bestuursrecht van 29 augustus 2011 ( zaaknummer Awb 10/1382)over het biometrisch paspoort.

22-3-2012 Veroordeling van hetFrans Constitutioneel Hof van de 'wet betreffende de bescherming van de identiteit' met betrekking tot de afgifte van identiteit- en reisdocumenten http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-652-dc/communique-de-presse.105166.html

2-4-2012 Behandeling hoger beroep door Raad van State Download pleidooi Willems pdf

3-4-2012 NRC Next ‘lekker handig toch die vingerafdrukken’https://www.vrijbit.nl/rechtszaken-paspoortwet/zaak-willems/item/download/205_3463ebeabee2700eca5e9366edb20f71.html

19-4-2012 Hevige kritiek op de EU verordening over biometrische reisdocumenten in debat van EU parlementEuropean Parliament debate biometric pasport MEP speeches & EU Comm Malmström in plenary Pag 189 – 199 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+CRE+20120419+SIT+DOC+PDF+V0//EN&language=EN

12-5-2012 Publicatie Vrijbit ‘BEHEER TELE TRANSPORT VAN PASPOORT EN ID-KAART GEGEVENS ONVEILIG EN IN PARTICULIERE HANDEN’https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-paspoortwet/item/886-beheer-tele-transport-van-persoonsgegevens-voor-paspoort-en-id-kaart-is-onveilig-en-in-commerci%C3%ABle-handen.html

15-4-2012 Nieuwe Revu ‘en wéér is het mis met het paspoort’

15-5-2012 Uitstel uitspraak Raad van State met 6 weken

7-6-2012 Plenair TK debat Paspoortwetperikelen Stenoverslag http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/verslag.jsp?vj=2011-2012&nr=93

7-6-2012 Volkskrant 'alarm over Nederlandse vingerafdrukken in VS' http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/article/detail/3267301/2012/06/07/Alarm-over-Nederlandse-vingerafdrukken-in-VS.dhtml

24-6-2012 Kamerbrief minister Spies over verstrekken biometrische data aan VS (2010-0000303443)

14-7-2012 Nu.nl 'paspoort eenvoudig te kraken' http://www.nu.nl/internet/2858752/paspoortchip-eenvoudig-kraken.html

24-8-2012 Raad van State overweegt prejudiciële vragen te stellen aan het EU Hof van Justitie over de rechtmatigheid en toepassing van de EU verordening inzake biometrische reisdocumenten.https://www.vrijbit.nl/rechtszaken-paspoortwet/zaak-willems/item/download/266_21387183ad9b9a4435280af5079279cd.html

28-9-2012 persbericht Raad van State dat men prejudiciële vragen gaat stellen aan het EU Hof van Justitie en de behandeling van de zaken in Hoger beroep voor onbepaalde tijd worden geschorst. http://raadvanstate.nl/pers/persberichten/persbericht/?pressmessage_id=202

28-9-2012 Verzoek tot treffen van een tijdelijke voorziening door Raad van State wegens besluit 28-9-2012 (201110934/1/A3) waardoor geen behandeling van de bodemprocedure op een redelijke termijn zal plaatsvinden.

4-10-2012 Webwereld ‘wettelijke basis vingerafdrukken te lang onduidelijk’ De Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer wil dat minister Spies druk zet op het Europese Hof van Justitie om eerder te komen met antwoorden op de vraag of het afnemen van vingerafdrukken voor opname in het paspoort wel rechtsgeldig is. Nu zal dat zeker een jaar duren. http://webwereld.nl/beveiliging/58126-wettelijke-basis-vingerafdrukken-te-lang-onduidelijk

9-10-2012 verzoek aan Raad van state voor treffen tijdelijke voorziening i.v.m. besluit

22-11-2012 Behandeling verzoek tot tijdelijke voorziening bij Raad van State https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-paspoortwet/item/910-update-zaak-willems.html

Zie Pleitnota Willems 'een fout in het systeem herstellen': 22-11-2012_pleitnotaWillems__een_fout_in_het_systeem_herstellen.pdf

Voor Pleitnota landsadvocaat namens burgemeester van Nuth zie: Willems_vs_Maastricht_paspoort_pleitnot_mr._Bitter_bij_vovo_ABRvS_121122.pdf 

3-12-2012 Uitspraak Raad van State( zk nr 201110934/2/A3): Verzoek tot tijdelijke voorziening afgewezen.

Willems moet nu, nog steeds zonder paspoort wat hij nodig heeft voor zijn werk, 'gewoon' wachten op de uitspraak in zijn bodemprocedure. Waarvan totaal onduidelijk is wanneer het de Raad van State behaagt om, als men antwoord heeft gekregen op de prejudiciële vragen aan het HvJ, de van Willems zaak verder te gaan behandelen. http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?zoeken_veld=201110934/2/A3&verdict_id=j%2FWZBoXv0K0%3D

18-12-2012 11e bestuursrechterlijke beroepsprocedure tegen de Paspoortwet-2009 een feit. Memorie van Grieven ingediend in hoger beroep van civiele procedure tegen de Staat over de Paspoortwethttps://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-paspoortwet/item/912-civiele-procedure-en-11e-beroepszaak-tegen-de-paspoortwet.html

28-1-2013 Nader bezwaarschrift ingediend bij Raad van State

15-11-2013 Verzoek Raad van State om reactie op de vraag of m.b.t. het arrest Schwarz van het EU Hof van Justitie de prejudiciële vragen van Nederland kunne worden ingetrokken

23-11-2013 Reactie Willems aan RvS over belang van voortzetting procedure prejudiciële vragen aan EU Hof van Justitie omdat het arrest Schwarz niet ziet op een uitspraak m.b.t. het hoofdbezwaar in zijn zaak aangaande de onveilige opslag van biometrie op de RFID-chip in het paspoortdocument 

4-12-2013 Raad van State trekt prejudiciële vraag in bij EU Hof van Justitie aangaande de rechtmatigheid Verordening. Ondanks inbreng van eisers in Hoger beroepszaken die i.t.t. de RvS van mening zijn dat de uitspraak in de zaak Schwarz geen afdoende antwoord heeft gegeven op deze vraag met betrekking tot de Nederlandse situatie.(verder aangeduid als 'nulde' vraag) 

1-3-2014 Schriftelijke Inbreng Willems bij EU Hof van Justitie over behandeling prejudiciële vragen Raad van State.

6-11-2014 Zitting van het Europees Hof van Justitie  in Luxemburg ter behandeling van de prejudiciële vragen van de Raad van State in zake de EU Verordening-2004 voor biometrische reisdocumenten en de Nederlandse Paspoortwetgeving-2009

Download pleitnota Willems pdf

Voor foto impressie zie…

14-11-2014 Aanvullend bezwaarschrift aan Raad van State

10-04-2015 Willems geïnterviewd voor Radio uitzending IKON ‘De prijs van privacy’ http://www.eo.nl/radio5/programmas/eodoordeweek/aflevering-detail/eo-door-de-week-20150410t200000/

10-04-2015 Willems geïnterviewd voor Radio uitzending IKON ‘De prijs van privacy’ http://www.eo.nl/radio5/programmas/eodoordeweek/aflevering-detail/eo-door-de-week-20150410t200000/

4-5-2015 brief Willems aan RvS over intrek prejudiciële vraag inzake mensenrechtelijke toets

9-11-2015 persbericht komende zittingen raad van State van ‘vingerafdruk weigeraars’

03-12-2015 zitting Raad van State ( met pleitnota Willems)

25-05-2016 Uitspraak Hoger beroep Raad van State ECLI:NL:RVS:2016:1412  https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=87778&summary_only=&q=201105172%2F2%2FA3++

20-09-2016 deskundigenverslag dr M. Rieback over gebruik vingerafdrukken

27-09-2016 Klacht ingediend bij EHRM ( via advocaat T. Barkhuysen)(inclusief toelichting Stibbe) https://app.echr.coe.int/SOP/index.aspx?lg=en

Toekenning zaaknummer Willems v. the Netherlands EHRM 57294/16

25-10-2016 Application requiring a decision

14-12-2017 Brief aan EHRM  met navraag stand van zaken behandeling + update vingerafdrukken worden niet gecontroleerd  ‘dit betekent dat de Nederlandse overheid inbreuk pleegt op de fundamentele rechten van de heer Willems ondanks dat de vingerafdrukken nooit gebruikt worden bij grenscontroles en ondanks het feit dat dhr Willems ernstige bezwaren heeft tegen het afgeven van vingerafdrukken,

 

 Voor meer informatie over alle rechtszaken en de politieke strijd om wijziging van de Paspoortwet  zie dossier Paspoortwet op https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-paspoortwet.html

Contact

Wie in contact wil komen met Dhr.Willems om hem een hart onder de riem te steken, anderszins te steunen of meer informatie wil vragen, kan dit aanvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gepubliceerd in Rechtszaken
Pagina 3 van 3