woensdag, 04 juni 2014 13:52

Advocaat Stelling niet geschorst door Raad van Discipline

Op 2 juni 2014 heeft de Raad van Discipline in Den Haag besloten advocaat Meindert Stelling niet te schorsen. De Raad gaat dus niet accoord de eis van de deken van de Orde van Advocaten (mr. Martens) om Stelling voor onbepaalde tijd te schorsen.

Voor toelichting op de zaak zie: https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-censuur/item/1001-oproep-steun-advocaat-stelling-i-v-m-dreigende-schorsing.html

De uitspraak is te vinden op:
http://www.raadvandiscipline.nl/site/1110-Uitspraken.php

De pleitnota van mr. Stelling is (op aanvraag) schriftelijk verkrijgbaar

Reactie advocaat Meindert Stelling:

Het verzoek van de deken aan de raad van discipline kan worden gezien als een poging om scherpe kritiek op disfunctionerende rechters onmogelijk te maken. De vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van verdediging zijn hierbij in geding. De deken heeft getracht die vrijheden te beperken, hoewel hij daartoe geen enkele wettelijke bevoegdheid heeft. In de kern van de zaak ging het dan ook om een conflict tussen een tegenover rechters volgzame deken en een kritische advocaat. In dit conflict toont de deken een gewetenloze volgzaamheid tegenover rechterlijke uitspraken waarin wordt ingegaan tegen wettelijke bepalingen, waaronder de uitspraak van de Hoge Raad van 2001 dat een atoomaanval tegen de burgerbevolking rechtmatig zou kunnen zijn. Deze gewetenloze volgzaamheid staat tegenover de kritiek die bij de verdediging van vredesactivisten tot uitdrukking wordt gebracht, dat de Hoge Raad met die uitspraak lijnrecht ingaat tegen het verbod van genocide en het verbod om de burgerbevolking aan te vallen. Het is verheugend dat de raad van discipline heeft geoordeeld dat een onmiddellijke schorsing van een advocaat niet is bedoeld als middel om in een dergelijk conflict een beslissing te forceren ten gunste van de deken.

Reactie cliënten:

Cliënten van advocaat Meindert Stelling vinden het zeer terecht dat hij niet geschorst is. Hiermee behouden onder meer asielzoekers en anti-kernwapenactivisten een zeer betrokken en kritische advocaat. Cliënten hebben Meindert Stelling nog nooit horen vloeken, tieren en schelden. Bovendien zijn zij zeer tevreden over het werk van Stelling. Dat hebben enkele tientallen cliënten en diverse organisaties- waaronder Burgerrechtenvereniging Vrijbit, stichting Meldpunt Misbruik ID-plicht en de Liga voor de Mensenrechten schriftelijk laten weten aan de Raad van Discipline door uitgebreid gemotiveerde brieven te sturen en door in grote getale aanwezig te zijn bij de zitting op maandag 12 mei, waar het schorsingsverzoek werd behandeld.