dinsdag, 22 maart 2011 23:45

Hoe staat het met de rechtszaken tegen de Paspoortwet?

Rechtsbescherming bij collectieve inbreuken op de mensenrechten in Nederland afhankelijk van de 'procesbereidheid' en mogelijkheden daartoe van individuele burgers.

Met laatste nieuws over de uitspraak  23 maart in de zaak Louise v. Luijk

De civiele rechtszaak

Op 2 februari werd het vonnis bekend gemaakt in de civiele rechtszaak van Stichting Privacy First en 21 mede-eisers tegen de Staat der Nederlanden. Zowel de stichting als de mede-eisers niet-ontvankelijk verklaard. Deze uitspraak betekent in feite dat de rechtbank bepaalde dat de rechtmatigheid van de Paspoortwet niet rechtstreeks aangevochten zou kunnen worden. En dat de enige juridische weg hiervoor er uit bestaat dat een burger eerst tevergeefs een paspoort of ID-kaart zou moeten aanvragen, om vervolgens, na een maandenlange bezwaarprocedure, de rechtmatigheid van de wet bij de bestuursrechter te kunnen betwisten. De burger dient dat dan te doen vanuit een positie waarin hij, wegens het ontberen van een geldig identiteitsbewijs wordt uitgesloten van normale deelname aan de maatschappij, hem elementaire levensbehoeften worden ontzegd en hij bovendien constant het risico loopt om op grond van overtreding van de ID-plichtwet beboet of gearresteerd te worden.

De uitspraak betekent ook dat de rechtsbescherming bij collectieve inbreuken op de mensenrechten afhankelijk  zou zijn van  de 'procesbereidheid' en mogelijkheden daartoe van individuele burgers. Dit aangezien de regulering via wetswijzigingen de toegang tot de rechter voor stichtingen en verenigingen die voor een gezamenlijk belang opkomen zo heeft beperkt, dat zij door de rechterlijke macht in steeds meer gevallen niet-ontvankelijk moeten worden verklaard. Stichting Privacy First liet in een persbericht weten tegen de uitspraak in hoger beroep te gaan.

 Bestuursrecht

 

De zaak van Louise van Luijk vs de burgemeester van Den Haag

 

Op 15 februari 2011 kwam voor het eerst een beroepszaak over deze kwestie bij de bestuursrechter ter zitting. De zaak van Louise van Luijk ( sinds 29-10-2009 zonder identiteitsbewijs) vs de burgemeester van Den Haag. Zij tekende beroep aan tegen de beslissing van de burgemeester om haar geen geldig paspoort te verstrekken omdat zij weigert haar vingerafdrukken af te geven voor opname in een digitaal overheidsregister.  In haar aanvullend beroepsschrift wordt op overtuigende wijze aangetoond dat de opslag van vingerafdrukken- samen met de gezichtsscan- evident strijdig is met hogere internationale wetgeving en indruist tegen diverse uitspraken hierover van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. In de pleitnota , van haar advocaat mr. Hemelaar werd dit nog nader toegelicht en werd weinig heel gelaten van het pleidooi van verweerder. Lees impressie zitting 15-2-2011 bestuursrechtbank Den Haag

Op 23 maart werd het vonnis bekend gemaakt dat haar beroep ongegrond werd verklaard. De rechtbank besloot dit op grond van de opmerkelijke redenering dat iemand geen beroep kan aantekenen tegen de opslag en het gebruik van biometrische kenmerken, zoals dat gebeurd zodra men vingerafdrukken zijn afgeeft , maar pas tegen de opslag zou kunnen protesteren als die in de toekomst centraal zou plaatsvinden.

Mede omdat een van de rechters tijdens de zitting zich duidelijk uitsprak over het feit dat een burgemeester een bezwaar tegen zijn beslissing op grond van de Paspoortwet, op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb ) dient te toetsen aan hogere internationale wetgeving (als EVRM) wanneer bezwaarden zich daarop beroepen, hoopte Louise op een positieve uitkomst. Maar haar  prognose werd beschaamd. Zij concludeerde in de uitzending van VARA's Ombudsman dat de rechter daarmee koos voor 'de weg van de Angst'. De advocaat van Louise tegen het NRC die dag: 'De rechtbank fietst te gemakkelijk heen over over onze argumenten'. Privacy First: 'Haagse bestuursrechter over Paspoortwet: 'Kom maar terug als het te laat is'. 

Van Luijk gaat in hoger beroep tegen de uitspraak bij de Raad van State en kondigde aan als dat nodig is door te procederen tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Voor juridisch commentaar op de uitspraak van advocaat Hemelaar lees...

Zaak Willems vs de burgemeester van Nuth .

Ook Dhr. Willems ( geen geldig paspoort sinds juni 2010) heeft een bodemprocedure tegen de burgemeester aangespannen, omdat hij zowel weigert om vingerafdrukken af te geven voor opname in een digitale overheidsbank als voor de opslag in de op afstand uitleesbare RFID-chip van zijn paspoort. Deze zaak dient bij de rechtbank in Maastricht. Op voorhand van deze zaak vroeg hij een tijdelijke voorziening aan omdat hij financieel ernstig gedupeerd raakte omdat hij zonder paspoort voor zijn bedrijf niet naar het buitenland kon reizen. zie video. Op 18 februari 2011diende die aanvraag in een kort geding. Het verzoek werd afgewezen, ondanks het feit dat Willems hiermee zakelijk een miljoenen order dreigde mis te lopen. Omdat de rechter van mening was dat de voorzieningenprocedure 'zich niet leent tot toetsing van bepalingen van bovennationaal recht'. lees:pleitnota en motivatie voor de uitspraak. Een datum voor inhoudelijke behandeling van de zaak is nog niet bekend. Hetgeen duidelijk illustreert dat een burger die van de overheid verlangt dat deze zijn fundamentele burgerrechten respecteert, over veel kennis, tijd en geld en energie dient te beschikken om uitputtend alle juridische wegen binnen ons land te doorlopen.

In Maastricht lopen inmiddels twee beroepszaken, waarvan in de tweede zaak Dhr Eversteijn ook als argument inbrengt dat hij uitdrukkelijk aangeeft niet mee te willen werken aan het inrichten van een infrastructuur die voeding geeft aan de mogelijkheid van machtmisbruik/fascisme.

Op 30 maart zullen beide heren op een film/debat avond in Maastricht hun zaak toelichten voor publiek en gemeenteraadsleden.

Zaak Deutekom vs burgemeester Amsterdam

P.Deutekom ( aanvraag paspoort 18-03-2010) tekende beroep aan tegen de beslissing hem de facto geen paspoort teverstrekken, omdat hij zowel de Paspoortwet als de EU verordening waarop deze is gebaseerd onrechtmatig acht. De zitting stond gepland voor 9 maart 2011. Maar werd tot nader order uitgesteld omdat het naar de meervoudige kamer is verwezen. In deze zaak wordt specifiek ook aan de orde gesteld dat van vingerafdrukken medische gegevens afgeleid kunnen worden. Wat een extra argument vormt voor de weigering om zulke gevoelige persoonsgegevens af te staan aan de overheid. Lees…

In Amsterdam lopen inmiddels meerdere rechtzaken, waarvan er geen enkele zitting nog is gepland.

Zaken vs de burgemeester van Utrecht

De zaak van de ‘vingerafdrukweigeraar’ van de eerste uur, werd wegens het plotseling overlijden van Aaron Boudewijn stopgezet.

De zaken Mulder-Witzier (aanvraag 18-11-2009) en Cuijpers(aanvraag 10-6-2010) zijn nu twee keer uitgesteld. Hierbij gaat het om weigeraars die naast de bezwaren tegen aantasting van de privacy en veiligheid zich ook op godsdienstige gronden tegen de afgifte van hun biometrische gegevens verzetten.