zondag, 26 februari 2023 16:51

15 jaar Vrijbit Actie Kies Keurig tegen aanvullende ID-plicht bij verkiezingen

update 31-03-2023

Op 13-03-2023 werd Vrijbit, op grond van ondeugdelijke aannames en ongemotiveerde redenen het besluit meegedeeld dat de minister besloten had om de aanvullende ID-plicht bij verkiezingen te handhaven. Op 30-03-2023 diende Vrijbit hier een onderbouwd bezwaar tegen aan en verzocht vervolgens de Tweede Kamer om via het parlement de minister te dwingen een eind te maken aan de doelloze en contraproductieve aanvullende ID-plicht waarmee alle kiesgerechtigde burgers, zonder dat daar enige redelijke verdenking voor bestaat, als potentiële identiteitsfraudeurs/criminelen worden behandeld.

Al sinds 2009 voert Vrijbit actie tegen de toen ingevoerde aanvullende ID-plicht bij verkiezingen. Zie ook chronologisch overzicht vanaf 2009  

Ook dit jaar heeft Vrijbit opnieuw aan de minister van BinZK en leden van de Tweede Kamer gevraagd om deze aanvullende ID-plicht, als geïnstitutionaliseerd wantrouwen tegenover de kiezer, te laten vervallen. Ook stellen we wederom voorbeeldbrieven aan de Kiesraad en voor in het stemlokaal beschikbaar voor kiezers om hun bezwaar kenbaar te maken. Namelijk het bezwaar dat iedereen, ondanks het aanbieden van een stempas die voorzien is van tal van persoonsgegevens en echtheidskenmerken, met een ( tot 5 jaar verlopen) identiteitsbewijs moet aantonen dat men zich niet voor een ander uitgeeft.

Waardoor ouders, die dienst doen in het stemlokaal, verplicht zijn om de identiteit van hun eigen kinderen aan de hand van dit document te controleren. Net als kinderen hun ouders en buren, vrienden, partners e.d. elkaar.

Deze pseudo-fraude bestrijdingsmaatregel werd zogenaamd via democratische besluitvorming ingevoerd om verkiezingsfraude door middel van persoonsverwisseling tegen te gaan. Een vorm van fraude die helemaal niet voorkwam! Zoals onderzoek van de Kiesraad achteraf bevestigde. Waarmee ondubbelzinnig vaststaat dat de grondslag onder deze wettelijke verplichting onrechtmatig tot stand is gekomen.

Het eigenlijke doel was om ‘het volk te laten wennen aan het feit dat men zich, na herinvoering van het persoonsbewijs na WOII, te allen tijde een geldig ID-bewijs zou moeten kunnen tonen. ’Ze wennen er maar aan’ volgens de legendarische uitspraak van toenmalig minister Donner. Waarmee de ID-plicht bij verkiezingen- net als de her-identificatieactie door de banken indertijd- in feite bedoeld was als ondersteuning voor de uitwerking van de Wet op de Uitgebreide ID-plicht. Wat nodig geacht werd omdat lang niet alle burgers gevolg hadden gegeven aan de daarmee ingevoerde eis om een geldig ID-bewijs te moeten aanvragen.

Tevergeefs heeft Vrijbit in het verleden ook aan de Kiesraad verzocht om deze aanvullende ID-plicht te doen afschaffen. Zelfs een advies hiertoe voelde men zich niet voor toegerust. De afschaffing zou alleen mogelijk zijn via de wetgevende macht. Dus op initiatief van het kabinet of via een initiatief wetswijzigingsvoorstel van de Tweede Kamer. Waarvan beide organen tot op heden nooit blijk hebben gegeven de kwestie zelfs maar als van belang te achten.

Inmiddels is er maatschappij breed erkenning ontstaan voor de ontwrichtende werking van het ( gerechtvaardigde) wantrouwen van een substantieel deel van de bevolking tegenover de overheid. Het zou dan ook onderhand hoog tijd worden dat politiek Den Haag alles in het werk gaat stellen om dit vertrouwen opnieuw waardig te zijn en te pogen dat te herwinnen.

In brieven aan de minister en aan de leden van de Tweede Kamer heeft Vrijbit hen aangezegd dat ze als vertegenwoordigers van de burgerij daaraan minstens een bijdrage kunnen leveren door het initiatief te nemen om een eind te maken aan het institutionele wantrouwen tegenover iedere kiesgerechtigde. In deze door het doen afschaffen van een wettelijke bepaling die iedere kiesgerechtigde bestempeld als potentieel crimineel die zich voor een ander zou willen kunnen uitgeven.

Afbeelding van Wijnberg, vrij van rechten