dinsdag, 06 mei 2014 14:56

Oproep steun advocaat Stelling i.v.m. dreigende schorsing

OPROEP: SCHRIJF EEN BRIEF AAN DE RAAD VAN DISCIPLINE VANWEGE HET AANHANGIG GEMAAKTE BEROEPSVERBOD VAN ADVOCAAT MEINDERT STELLING en kom naar de zitting van de Raad van Discipline maandag 12 mei aanstaande in Den Haag

Op voorstel van de deken van de Haagse Orde van Advocaten is op 11 april 2014 een verzoek tot onmiddellijke schorsing van Mr. Meindert Stelling als advocaat ingediend bij de Raad van Discipline.
Op maandag 12 mei wordt deze zaak om 15:20 uur behandeld in het Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60, Den Haag.
De deken stelt in zijn verzoek tot schorsing ondermeer dat een goede behartiging van de belangen van cliënten door Meindert niet is gewaarborgd, door zijn opstelling in de rechtszaal en het voeren van onnodige procedures. 
Aanleiding vormt de furieuze brief die Stelling schreef aan de president van de rechtbank in den Bosch over “de schaamteloze handelwijze van de wrakingskamer” in de zaak tegen de anti-kernwapenactivisten die op 3 april 2010 zijn aangehouden bij het betreden van de vliegbasis Volkel.
Deze brief was voor de president van de rechtbank aanleiding om een klacht over Meindert Stelling bij de deken van de Haagse Orde van Advocaten in te dienen. De deken heeft deze klacht overgenomen en heeft Meindert Stelling destijds gevraagd om een toelichting op de ingediende klacht. Hierop heeft Stelling gesteld dat de deken buiten zijn bevoegdheid gaat: “Hij (de deken) wilde zijn toezicht mede doen uitstrekken tot mijn meningsuiting, hoewel de Advocatenwet daarvoor geen enkele rechtsbasis biedt. Er is dus sprake van verschil van inzicht wat allemaal onder het tuchtrecht voor advocaten valt.”
Cliënten van Meindert Stelling zijn het met deze gang van zaken, volstrekt niet eens en al helemaal niet met de wijze waarop de belangenbehartiging van Stellings cliënten als onder de maat wordt afgeschilderd. Veel van zijn huidige en voormalige cliënten zijn juist zeer tevreden over de wijze waarop hij hen bijstaat en over zijn werk zowel binnen als buiten de rechtszaal. Door velen wordt Stelling juist als een excellent en uiterst kundig en betrokken advocaat gewaardeerd.
Leden van de werkgroep ‘Ontwapen’ hebben daarom het initiatief genomen om de Raad van Discipline te laten weten dat zij het absoluut niet eens zijn met de pogingen om via een tuchtrechterlijke schorsing Mr.Stelling het werk onmogelijk te maken.
Daartoe wordt men verzocht om een brief te schrijven ter ondersteuning van mr. Stelling en om bij de zitting van de zaak aanwezig te zijn.
Brieven
kunnen rechtstreeks gestuurd worden of via de werkgroep‘Ontwapen!’die de
brieven die binnen komen gezamenlijk zal doorsturen aan de Raad van Discipline,
met afschriften naar de deken en naar Meindert Stelling.

 Brieven aan ‘Ontwapen!'kunnen geadresseerd worden: p/a Boutensgaarde 59, 7414 WE Deventer

NB Vanwege zitting 12 mei is haast geboden omdat ingekomen brieven eigenlijk deze week nog binnen zouden moeten zijn. De Raad van Discipline is inmiddels echter al op de hoogte gesteld dat men ook volgende week nog brieven dient te verwachten.

De zitting van de Raad van Discipline dient om 15:20 uur in de rechtbank Den Haag, Prins Clausplein

Voor nadere toelichting over de zaak zie https://www.indymedia.nl/node/22560

en de video 'Kernwapens, niet vernieuwen maar afschaffen' http://www.youtube.com/watch?v=vv75fS1XC3I

 

Voor 2 verschillende voorbeeldbrieven ter inspiratie of overname zie

Voorbeeldbrief Óntwapen!: zie...

Voorbeeldbrief Burgerrechtenvereniging Vrijbit: zie...