zondag, 27 oktober 2019 16:20

Na 12 jaar strijd, einde BTW-BSN-ZZP een feit

Met gemengde gevoelens geven wij kennis van het feit dat de Belastingdienst nu eindelijk, na 12 jaar strijd, aan iedere ZZPer een brief heeft gestuurd met een nieuw BTW nummer waarin het unieke persoonsregistratie nummer BSN niet meer is verwerkt. Vanaf 1 januari 2020 vervallen daarmee de huidige BTW-BSN-ZZP nummers die het unieke persoonsnummer BSN bevatten en zelfstandigen met een eenmanszaak actief in gevaar brengen omdat zij dit BSN , wat de sleutel vormt voor alle informatie over een burger waarover de overheid beschikt, verplicht moeten vermelden op iedere factuur en de website van hun bedrijf.

Vrijbit heeft zich hier vanaf 2008 voor ingezet evenals een aantal ZZPers zelf die een alternatief eisten.

Tot begin dit jaar heeft de Rijksoverheid zich met hand en tand verzet tegen het verzoek om de Belastingdienst aan ZZPers een BTW nummer te geven voor de omzetbelasting wat niet gelijk staat aan hun persoonsregistratienummer.

Ondanks alle bezwaren die sinds begin 2008 naar voren werden gebracht bij de Kamer van Koophandel, de Directeur- Generaal van de Belastingdienst, ministers en staatssecretarissen van Financiën, leden van de Tweede Kamer, het College Bescherming Persoonsgegevens(nu AP), de Nationale Ombudsman en Stichting ZZP Nederland. Zie eerdere artikelen van de Aktie: BSN-BTW-ZZP- Weg ermee!

Ook toen het rapport van de toezichthouder bescherming persoonsgegevens(AP), die zich in 2017 eindelijk verwaardigde om zich met de zaak bezig te gaan houden, aangaf dat het gebruik van het BSN in het BTW nummer geen wettelijke grondslag kende en zo snel mogelijk beëindigd diende te worden, bleef de toen verantwoordelijke staatssecretaris zich verzetten.

Zie Kamerbrief 19 april 2018 en citaat van de landsadvocaat in deze: “Daargelaten de vraag of er al dan niet een wettelijke grondslag bestaat voor de verwerking van het BSN in het btw identificatienummer, heeft de staatssecretaris op goede gronden besloten dat het belang van de continuïteit van omzetbelastingheffing zwaarder weegt dan het belang van mevrouw Wárlám om te beschikken over een btw-identificatienummer waarvan het BSN geen onderdeel uitmaakt.”

Pas toen deze privacy-juriste mevrouw Wárlám op 1 april door de rechtbank Amsterdam in het gelijk werd gesteld en oordeelde dat de Belastingdienst uiterlijk op 1 januari 2020 een BTW nummer beschikbaar diende te stellen wat niet het BSN bevat, was er geen ontkomen meer aan.

Eind oktober 2019 is het dan eindelijk zover dat de nieuwe nummers BTW nummers voor ZZPers zijn toegewezen.

Het omzetbelastingnummer van het burgerservicenummer met de toevoeging B01(BO2 of hoger) wordt nu verandert in een BTW nummer wat voortaan ook niet meer als omzetbelastingnummer wordt aangeduid maar het nieuwe btw-identificatienummer, btw-id, is gedoopt. Het bestaat voortaan uit de landcode NL, 9 cijfers, de letter 'B' en een controlegetal van 2 cijfers. De invoering van deze nieuwe 9 cijferreeks heeft dus 12 jaar op zich laten wachten.

Zonder dat ook maar iets bekend is van de nadelige gevolgen, qua ID-fraude, die ZZPers hierdoor (mogelijk) hebben ondervonden. En zonder dat er enige compensatie wordt aangeboden aan ZZPers vanwege de overlast om nu hun website(s) en briefpapier te moeten laten aanpassen. Door uw nieuwe.

Wie geïnteresseerd is in deze onverkwikkelijke gang van zaken leze het Chronologisch verslag 2005-2019 van de Aktie BSN-BTW-ZZP weg ermee.

Speciaal voor politiek geïnteresseerden hebben we ook nog even op een rij gezet welke bewindspersonen op het ministerie van Financiën verantwoordelijkheid droegen voor de kwestie om een wettelijk verantwoord BTW nummer voor ZZPers in te voeren,

Dat waren respectievelijk: onder de kabinetten Balkenende en Rutte als minister van financiën de heren Wouter Bos(PvdA), Jan Kees de jager(CDA), Jeroen Dijsselbloem(PvdA) en Wopke Hoekstra. En als staatsecretaris de heren Jan Kees de jager, Frans Weekers(VVD), Eric Wiebes (VVD) en Menno Snel(D66)