dinsdag, 06 september 2016 20:51

Vervolgbrief aan alle burgemeesters van Nederland ‘toetsen aan EVRM moet!’

Update: 19-9-2016 Inmiddels stromen de antwoordbrieven van burgemeesters uit alle uithoeken van het land binnen. Het belang van de uitspraak van de Raad van State, dat lokaal bestuur gehouden is om beslissingen te toetsen aan fundamentele mensenrechten begint eindelijk door te dringen. De Nederlandse Vereniging Van Burgerzaken en het ministerieBZK beraden zich. Zie Reactie NVVB  Nieuwsbrief 21-9-2016 'Brief van Vrijbit aan alle burgemeesters'

Op 5 september heeft de Burgerrechtenvereniging Vrijbit alle burgemeesters van Nederland opnieuw aangeschreven over hoe om te gaan met burgers die bezwaren hebben tegen het gebruik van biometrie en RFID-chips. Op dit moment beraadt ons bestuur zich op een advies. Daarnaast zijn wij ook in afwachting van het standpunt van het Ministerie van BZK. Dit wordt binnen twee weken verwacht. Dit standpunt wordt meegenomen in de afwegingen en het uiteindelijke advies. We streven er naar om eind september de reactie van de NVVB te delen via deze nieuwsbrief.

Op 5 september 2016 schreef Burgerrechtenvereniging Vrijbit de burgemeesters van Nederland opnieuw aan over hun plicht om bezwaren van burgers correct te toetsen aan de fundamentele mensenrechten.

Alle burgemeesters schreven in 2010 dat ze bezwaren van mensen tegen het gebruik van biometrie en RFID-chips voor paspoorten en ID-kaarten niet hoefden te toetsen aan de fundamentele mensenrechten omdat dat al in het parlement was gebeurd. Men mócht ze ook niet zelf toetsen aan hogere wetgeving, zoals aan artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, omdat men ‘de Paspoortwet diende uit te voeren zoals die luidt’.

Alle burgemeesters die onschuldige burgers een paspoort of ID-kaart onthielden, enkel omdat ze weigerden om vingerafdrukken af te staan voor zowel opslag in de documenten als in de databases van de overheid, zaten fout. Lees...

Op 25 mei 2016 heeft de Raad van State korte metten gemaakt met de manier waarop de burgemeesters betoogden dat er voor hen geen mogelijkheid open stond om af te wijken van de paspoortwet of paspoortuitvoeringsregeling (PUN). De hoogste bestuursrechter stelt in de uitspraken uitdrukkelijk: ‘dat ingevolge artikel 94 van de Grondwet binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften geen toepassing vinden, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties’. Lees...

Brief 2016 van Burgerrechtenvereniging Vrijbit aan alle burgemeesters van Nederland download pdf

 

Omdat deze passage uit de uitspraken van de Raad van State ‘verpakt’ zit,  in het oordeel over cases die ogenschijnlijk alleen gaan over het gebruik van biometrie en RFID-chips voor paspoorten en ID-kaarten, is de jurisprudentie die hiermee tot stand kwam velen ontgaan.

Vandaar dat Burgerrechtenvereniging Vrijbit de burgemeesters er speciaal op heeft willen attenderen omdat het van groot belang is voor de burgemeesters en voor de Colleges van B&W. Men kan zich na deze uitspraak immers niet langer veroorloven om wetgeving zodanig te interpreteren dat het lokaal bestuur zich per definitie dient te confirmeren aan nationale wetgeving van bovenaf. Wat eveneens betekent dat de hoogste bestuursrechter in Nederland daarbij een steun in de rug biedt om vanuit de eigen verantwoordelijkheid beslissingen te kúnnen nemen ten aanzien van de zorgplicht voor de burgers en een goed bestuur van de stad.

Toelichting

Op 25-5-2016 deed de Raad van State eindelijk uitspraak in 7 hoger beroepszaken tegen het gebruik van biometrie en RFID-chips voor paspoorten en ID-kaarten. Daarbij werden ALLE bezwaarden die de jarenlange juridische strijd hierover hadden volgehouden in het gelijk zijn gesteld.

De burgemeesters van Amsterdam, Den Haag, Maastricht, Nuth, Skarsterlân (thans gemeente De Fryske Marren & Utrecht kregen nul op het rekest en zijn veroordeeld tot het betalen van de proceskosten. Al die andere burgemeesters die ook ten onrechte geweigerd hebben om mensen een paspoort of ID-kaart te verstrekken terwijl dat nooit had gemogen  onder de condities van de toenmalige Paspoortwetgeving  gaan vrij uit. Hoogste tijd leek het Vrijbit om hen, net als in 2010, maar weer eens een brief te schrijven.

Zo is er nu niet één van de 393 burgemeesters meer die onwetend kan zijn van het feit dat iedereen die onschuldige burgers een paspoort of ID-kaart onthield, enkel omdat ze weigerden om vingerafdrukken af te staan voor zowel opslag in de documenten als in de databases van de overheid, fout zat.

De belangrijkste reden voor de nieuwe brief is daarbij dat de reikwijdte van de uitspraken verstrekkend is. De jurisprudentie over de plicht voor het lokaal bestuur om nauwgezet bezwaren tegen bestuursbeslissingen te toetsen aan ‘hogere’ wetgeving gaat immers over alle fundamentele mensenrechten. En dat geldt niet alleen voor het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens maar ook voor andere verbindende wetten en verdragsbepalingen als Het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, Artikel 5 sub c van het Verdrag van 28 januari 1981 tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, en - artikel 6 van het Verdrag van 28 januari 1981 tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, de Europese Privacy Verordening en het Internationale Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten (Bupo).