zaterdag, 18 februari 2017 18:06

Tweede Kamer akkoord met sleepnetwet aftappen, en volautomatisch analyseren van telecommunicatie onverdachte burgers

Op 14-2-2017 stemde de Kamer in met de nieuwe wet op de veiligheids-inlichtingendiensten (34.588). De wet die beoogt om de nationale geheime diensten, in samenwerking met geheime diensten in het buitenland, ongekende bevoegdheden te geven tot het bespioneren van alle telecommunicatie verkeer en apparaten die daarvoor gebruikt worden van iedere burger. Data die via ‘NICE Systems’ alle telefoon- en internet data kunnen onderscheppen, monitoren, analyseren en opslaan. En op grond van geheime algoritmen berekenen en waarschuwen wanneer in deze datamassa patronen worden gevonden die de Data-Analyse-Systemen als mogelijk verdacht aanmerken.

Lees verder over het vervolgtraject van de behandeling door de Eerste Kamer en acties van tegenstanders

14-2-2017-web.jpg - 30.22 kB

Burgerrechtenvereniging Vrijbit heeft voorafgaand aan de stemming met een prikactie nog het statement gemaakt dat wie vóór deze wet zou stemmen zwicht voor  de terreur van de surveillance-industrie en niets geleerd blijkt te hebben van het verleden.

Zoals te verwachten viel stemde de Tweede Kamer (weer eens) in met een wetsvoorstel wat strijdig is met de mensenrechten, de peilers van de rechtstaat onderuit haalt, burgers in gevaar brengt om onschuldig als verdachte te worden bestempeld en contraproductief werkt voor gerichte en doeltreffende criminaliteit- en terrorisme bestrijding.

Daarmee dreigt de AIVD toestemming te krijgen tot het ongericht en grootschalig afluisteren van ieders telefoon- en internetverkeer, het onbeperkt mogen hacken van telecom-apparatuur en het oprichten van een geheime DNA databank Lees…

De volgende stap, naar het al dan niet fiatteren van een totalitair surveillance bewind, zal qua politiek nu gezet gaan worden door de Eerste Kamer.

Burgerrechtenvereniging Vrijbit zal er (net als honderden andere critici) alles aan doen de Eerste Kamerleden te overtuigen van de noodzaak om dit wetsvoorstel alsnog te verwerpen. Maar ook de Senaat heeft de afgelopen jaren via haar stemgedrag duidelijk gemaakt dat men er niet van uit kan gaan dat men de aantasting van fundamentele mensenrechten en invoeren van gevaarlijke en oncontroleerbare (ICT) systemen belangrijker vind dan partijpolitiek, propaganda van de surveillance-industrie en ongestaafde verwachtingen aangaande effectieve criminaliteits- en terrorismebestrijding. Vandaar dat wij ons intussen beraden op de juridische mogelijkheden om de invoering van de wet alsnog te doen stopzetten in geval de Eerste Kamerleden niet de moed opbrengen om, tegen de meerderheid van hun partijgenoten in de Tweede Kamer in, geen toestemming te verlenen.

De Privacybarometer roept D66, GroenLinks en SP op om bij komende kabinetsonderhandelingen het wetsvoorstel ongedaan te maken omdatGelet op de enorme tekortkomingen aan dit wetsvoorstel en de grote hoeveelheid wijzigingsvoorstellen van de kritische partijen, het niet goed voorstelbaar is dat een kabinet waar zij deel van uitmaken dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer gaat verdedigen'. https://www.privacybarometer.nl/nieuws/3900/Maak_sleepnet_na_verkiezingen_ongedaan_stop_het_sleepnet

Bits of Freedom, Free Press Unlimited en Internet Society Nederland voeren gezamenlijk de campagne https://geensleep.net/

Bronnen:

Voor het verslag van de stemming over het wetsvoorstel en de grotendeels mislukte pogingen om per amendement enkele scherpe kanten van het voorstel af te slijpen: https://www.bof.nl/2017/02/14/tweede-kamer-kiest-helaas-voor-sleepnet-wie-stemde-wat/

Voor uitleg over de samenhang van deze wet met het wetsvoorstel dat politie en justitie bevoegdheden heeft om uw computer en telefoon te hacken, en het wetsvoorstel om ( tegen alle jurisprudentie in) toch de wet bewaarplicht telecommunicatie door te drukken zie https://www.burojansen.nl/observant/je-weet-maar-nooit-na-privacy-en-de-onschuld-is-nu-ook-de-veiligheid-dood/

Kader:

Ter overdenking van de stelling dat het echt over een infrastructuur van totale overheids surveillance gaat bedenke men dat zelfs de wetsvoorstellen over het onbeperkt toegang geven van Zorgverzekeraars en NZa tot ieders medische gegevens- die momenteel ook ter beoordeling bij de Eerste Kamer liggen- tot het kader van de totale surveillance behoren. Waarmee na alle eerdere uitbreiding van bevoegdheden en systemen om ieders fysieke gangen na te gaan ( o.a.via OV chipkaartsysteem, uitbreiding mobiel camera toezicht, ANPR, SYRi) het sleepnet zo fijnmazig wordt geboet dat alle persoonsgegevens die niet rechtstreeks opgeëist kunnen worden door de overheid ( bijvoorbeeld als Vrijbit de rechtszakenop 10 maart aanstaande gaat winnen) alsnog via de geheime diensten kunnen worden bemachtigt.