maandag, 13 februari 2017 20:07

flyer actie Tweede Kamer: Stop de nieuwe wet op de veiligheids-en inlichtingendiensten ( Wiv 34.588)

Naar aanleiding van het plenair debat over het wetsvoorstel ziet het er naar uit dat de leden van de Tweede Kamer, nog gauw even vóór de verkiezingen, hun steun gaan verlenen aan de nieuwe wet die veiligheids-en inlichtingendiensten Wiv 34.588.

Daarmee zou alle overweldigende hoeveelheid kritiek op de wet van tafel zou worden geveegd. De burger zou dan voor de zoveelste keer, bij een wetsvoorstel wat strijdig is met het fundamentele recht op bescherming van het privéleven, afhankelijk zijn van de moed van de Eerste Kamerleden om tegen hun partijgenoten in te gaan en het wetsvoorstel te verwerpen OF van een volgende slepende juridische procedure tegen de Staat.

Vandaar dat Burgerrechtenvereniging Vrijbit, ondanks de honderden critici die genegeerd lijken te worden, op Valentijnsdag  voorafgaand aan de stemming die dan over de wet zal plaatsvinden, een flyer actie voert voor de ingang van de Tweede Kamer.

Onder het motto:

Een volk dat voor tirannen zwicht,

verliest meer dan lijf en leden

Wie met de nieuwe Wiv instemt,

leerde niets van het verleden!

Toelichting:

Deze wet creëert voor de overheid:

  • Een sleepnet waarmee voor ’je weet maar nooit waar het nog eens voor te gebruiken valt’ alle internet- en telefoonverkeer van burgers valt te controleren zonder dat zij van enig strafbaar feit worden verdacht.
  • Een fuik waarbij de telecommunicatiedata (t/m realtime) gecombineerd kunnen worden met alle andere gegevens over het gedrag en gedragspatroon van de burger ( van plaatsbepalingwaar men zich op welk tijdstip bevond en wie daar nog meer in de nabijheid waren, waar men zijn geld aan uitgeeft t/m de medische gesteldheid (via de tot op de persoon te herleiden verplicht aan te leveren, en elektronisch uit te wisselen medische diagnose –en behandel gegevens via het Diagnose Informatie Systeem van NZa en de declaratiesysteem van de Zorgverzekeraars)
  • Een systeem om een geheime DNA databank aan te leggen
  • Een coöperatie met internationale inlichtingen-en veiligheidsdiensten die niet gehouden zijn aan de Nederlandse wet en verdragen aangaande de mensenrechten.
  • Een avontuur waarbij geheime diensten - zolang men maar aangeeft dat dit van belang zou zijn voor de staatsveiligheid- met geheime rekenkundige software kunnen azen op  alle gegevens van personen die toevallig  tot een bepaalde doelgroep behoren waar men via geheime analyse van aanneemt dat deze wellicht iets te maken heeft met een persoon die mogelijk in de toekomst als verdachte kan worden aangemerkt.
  • Een visserijmethode die zich uitstekend laat combineren met de hackbevoegdheden van politie en justitie om alle computer apparaten en systemen binnen te kunnen dringen om surveillance software te kunnen installeren en databestanden te kunnen of bemachtigen of te manipuleren.
  • Een wet waarmee klokkenluiders kunnen worden uitgezuiverd, journalisten geen bronbescherming meer genieten en advocaten niet meer in vertrouwelijkheid met cliënten kunnen communiceren.
  • Een middel om de bevolking onder de duim te houden via een informatie macht waar Mc Carthy, de Stasi, Gestapo, Stalin, Pol Pot, Mao, het Videla regiem en alle totalitaire bewinden die de mensheid tot nu toe gekend, graag tot hun beschikking hadden gekregen.

De Tweede Kamer kan, ook met het grote aantal ingediende amendementen, op geen enkele wijze verhullen dat men de grootschalige kritiek naast zich neerlegt. Kritiek van strijdigheid met de fundamentele mensenrechten, en peilers van de rechtsstaat t/m kritiek op de  oncontroleerbaarheid, onbeheersbaarheid, onveiligheid en contraproductiviteit.

Kritiek zoals van de Raad van State en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Raad voor de Rechtspraak, de Raad van Europa, het College voor de Rechten van de Mens, De Raad voor de, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD), Privacy International. Amnesty International,  vele landelijke burgerrechtenorganisaties, Journalistenvereniging NVJ, Telecommunicatiebedrijven, Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland, en tientallen gerenommeerde wetenschappers op het gebied van veiligheid en privacy. Kritiek van Edward Snowden en van honderden bezorgde burgers die enorme tekortkomingen constateren in het voorliggende wetsvoorstel.

De flyer wordt op 14 februari voorafgaand aan de stemmingen, door Burgerrechtenvereniging Vrijbit  aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer. 

 

Voor meer info en bronvermelding over de Wiv zie o.a Privacybarometer en Bits of Freedom

Voor valse voorstelling van zaken aangaande de noodzaak vanwege de huidige terreurdreiging: zie https://media.bof.nl/mediadrop.fcgi/media/bba2016-liegen-met-grafieken

NB - Voor wie nog niet bezorgd genoeg is over dit partijpolitieke spel met onze Vrijheid, wijzen we nog maar weer eens op het gebrekkige kennisniveau van de regering die zich als daadkrachtige beschermer van de veiligheid tracht te bewijzen. Waarbij we naast het gebrek aan ICT-kennis, inzicht in de surveillanceindustrie en importantie van de mensenrechten met name ook denken aan het onbenul ten aanzien van samenwerking met buitenlandse geheime diensten. Onbenul zoals blijkt uit de uitspraken van opeenvolgende ministers van BZk en Raad van State die - tegen alle feiten in- volhouden dat bijvoorbeeld de VS ( echt niet) alle data zonder tussenkomst van een rechter kunnen opeisen van willekeurig welk in Nederland of Europa gevestigd bedrijf dat een vestiging of zelfs maar een postbus in de VS heeft. En blijven ontkennen dat de Pariot Act (nu Act of Freedom) prevaleert boven Nederlands recht.