Print deze pagina
woensdag, 10 december 2014 21:44

Big Brother Award 2014 inzendingen Vrijbit

 

In de categorie Bedrijven

1- De Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie (VZVZ)

 

Motivatie: Deze organisatie vormt de spil van het, door de overheid en verzekeringsmaatschappijen zo vurig gewenste landelijke uitwisselingssysteem voor elektronische zorginformatie.

VZVZ, dat door de zorgverzekeringsmaatschappijen wordt gefinancierd, is verantwoordelijk voor de private doorstart van het absoluut onveilige EPD-LSP systeem. Hetzelfde systeem in feite als onder de Kaderwet elektronische uitwisseling van Zorginformatie als het ‘Elektronisch Patiënten Dossier bekend staat. Met dien verschil dat het oude EPD een opt-out systeem was en men in het huidige systeem vooraf generieke ‘toestemming’ van patiënten vraagt voor ‘het uitwisselen van hun medische gegevens’ zonder dat daarbij voor betrokkenen transparant is wie er over hun gegevens kan beschikken, waar die voor gebruikt worden en waar ze in de toekomst voor gebruikt kunnen gaan worden ( bijvoorbeeld als ook aan politie, inspectiediensten of gemeentelijke wijkteamleden de Uzi toegangspassen worden uitgegeven).

VZVZ is wat ons betreft hoofdkandidaat voor een Big Brother Award omdat men een systeem promoot wat niet alleen uiterst onveilig is, maar waarbij het ook onmogelijk is dat de uitwisseling van medische gegevens enkel kunnen worden uitgewisseld tussen zorgverleners die bij een bepaalde behandeling van een patiënt zijn betrokken.

Dat men voor de rechtbank Utrecht bevestigde dat men absoluut niet van plan is om iets te wijzigen aan de opzet dat in principe via het ‘onttrekkingsysteem’ de meer dan 100.000 zorgverleners, en zorginstellingen met een Uzipashouder, inzage kunnen krijgen in iemands medische gegevens terwijl men artsen die zich aansluiten op dit poolsysteem ondertussen zelfs aansprakelijk houdt voor het geval iemand anders misbruik maakt van de door hen beheerde gegevens en ieder alternatief voor een push systeem afwijst bevestigt hoe onverschillig men staat tegenover het belang van patiënten en zorgverleners op een goede zorgverlening.

Dat VZVZ zich daarbij bovendien ook nog schuldig maakt aan het verwerken van gegevens van mensen die geen toestemming gaven, artsen en apothekers betaalt voor het aantal aan te brengen toestemmingen, in maart een ( onlangs weer afgeschaft) systeem van online aanmelding lanceerde,

onjuistheden vermeldt in de voorlichtingsfolders en liegt over het aantal mensen wat toestemming zou hebben verleend komt daar nog eens bij.

Voor achtergrond informatie en bronvermelding voor alle bovenstaande stellingen verwijzen we naar onze actiewebsite www.ikgeentoestemming.nl

Daar wordt naast eigen artikelen ook verwezen naar de belangrijkste initiatieven van VPHuisartsen en stichting KDVP, die via voorlichting, politieke lobby en rechtzaken proberen tegen de gaan dat via deze weg de medische gegevens van alle inwoners van ons land in handen dreigen te komen van onbevoegden en promoten dat er gewerkt gaat worden aan een veilig ‘privacyproof’ alternatief.

2- De zorgverzekeringsmaatschappijen Achmea, CZ, Menzis & VGZ

Motivatie om deze vier grootste zorgverzekeringsmaatschappijen ( in alfabetische volgorde) samen te nomineren is dat deze particuliere bedrijven, waar 90 % van de Nederlandse bevolking hun verplichte ziektekostenverzekering heeft afgesloten, tot op het individuele behandelniveau ALLE medische diagnose- en behandelgegevens in de Zorg in bezit willen krijgen. Data die men helemaal niet nodig heeft voor het bekostigen van verzekerde zorg maar van belang zijn als sturingsmechanisme waardoor de verzekeringsmaatschappijen kunnen gaan uitmaken wanneer, waar, hoe lang, met behulp van welke medicatie of behandeling, op welke leeftijd, met welk leefpatroon enz. hun klanten, cq. ‘zorgobjecten’, gebruik kunnen maken van zorgverlening waar men zich voor verzekerd heeft. EN kunnen gaan bepalen welke zorgverleners al dan niet, op welke locatie, voor welk budget, en voor welke patiënten/cliënten zorg mogen verlenen.

Het verdienmodel van Achmea, CZ, Menzis & VGZ is niet anders dan van andere particuliere bedrijven. Namelijk het maken van winst en niet zoals men graag doet voorkomen het organiseren van zo optimaal mogelijke behandeling van patiënten.

De verzekeringsmaatschappijen lappen alle rechtsprincipes aan hun laars waar het gaat om de strijd om onze medische gegevens. Opmaat daartoe vormde in 2006 de invoering van de verplichte ziektekostenverzekering. Maar sinds de minister haar verantwoordelijkheid voor een goed Volksgezondheidsbeleid aan de particuliere bedrijven overhevelde was het hek helemaal van de dam. Patiënten en zorgverleners blijken in de praktijk rechtstreeks of via bypassregelingen, met of zonder toestemming, onder dwang of tegen betaling systematisch ertoe geprest te worden om af te zien van het recht op privacy en medisch beroepsgeheim. De zorgverzekeringsmaatschappijen zijn inmiddels zo machtig geworden dat ze rechtsprincipes, voorschriften en rechterlijke uitspraken zonder enige terughoudendheid domweg aan hun laars lappen, zodat patiënten en zorgverleners nauwelijks meer rekenen op enige rechtsbescherming tegen de afbraak van het fundamentele recht op bescherming van een privéleven van en medisch beroepsgeheim onder de huidige wetgeving.

 Sprekend voorbeeld hierbij zijn de herhaalde uitspraken van de Raad van Beroep tegen de Nederlandse Zorgautoriteit, om op te treden tegen het onrechtmatig opeisen van medische gegevens in de GGZ. En uitspraak van de rechtbank Amsterdam dat de zorgverzekeraars, die al sinds 2005 zonder wettelijk verplichte gedragscode voor het verwerken van persoonlijke gegevens werken, de plicht hebben om zich bij de opzet van de nieuwe Gedragscode te houden aan de bepalingen van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de internationale en nationale wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens.

De pogingen om zorgverleners die niet bereid zijn hun beroepsgeheim te schenden, het werken onmogelijk te maken via uitsluiting van contracten heeft men in 2012 en 2013 uitgeprobeerd op praktijkhoudende zorgverleners die weigeren om zich aan te sluiten bij het elektronisch patiëntengegevens uitwisselingssysteem EPD-LSP dat door de zorgverzekeraars gefinancierd wordt.

Waarom de zorgverzekeraars wat ons betreft de BBAward nominatie van 2014 meer dan verdiend hebben, is dat de strijd om de medische gegevens dit jaar in een stroomversnelling is gekomen. De verzekeringsmaatschappijen gingen namelijk niet alleen door met illegale praktijken, zoals werken zonder Gedragscode, afpersen van juridisch ondeugdelijke toestemming van patiënten voor aansluiting op het EPD-LSP, weer invoeren van de clausule in de contracten met zorgverleners dat men toestemming diende te geven voor aansluiting bij het Landelijk Schakel Punt ( nu via de bypass dat dit noodzakelijk zou zijn voor een goede dienstverlening), geld bieden aan apothekers en artsen voor het aanbrengen van EPD-LSP toestemmingen. Men bleek dit jaar inmiddels ook zo ver gevorderd te zijn qua machtsuitbreiding dat illegale praktijken gelegaliseerd worden.

Voorbeelden:

  • De wet afbraak cliëntenrechten- inclusief de afschaffing van de vrije artsenkeus- zoals die door de Tweede Kamer werd aangenomen.

  • Wijzigingsvoorstel van de Zorgverzekeringswet zodat zorgverzekeraars niets meer hoeven te vergoeden voor zorg die is geleverd door zorgaanbieders waar geen contract mee is afgesloten.

  • De consequenties van het in stilte gesloten VZVZ-convenant over informatie-uitwisseling ketenzorg.

  • De Aanpassing van de wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg waarbij getornd wordt aan de vereisen van vooraf goed geïnformeerd te verlenen toestemming 

  • Wet langdurige zorg die het beroepsgeheim beperkt 

  • Hulp vanuit de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) om inzage in dossiers zonder toestemming van patiënt mogelijk te maken 

  • Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (33 980) waarmee zorgverzekeraars onder het motto van fraudebestrijding inzage kunnen krijgen in medische dossiers ( momenteel ter behandeling bij Eerste Kamer)

Voor informatie over de ontwikkelingen uit 2014 beperken we ons tot deze opsomming. Voor bronvermelding van de ongeoorloofde praktijken die ondertussen gewoon doorgaan verwijzen we naar het chronologisch verslag van de jacht op de medische gegevens op onze website 

Bronnen:

17-2-2012 KDVP beroep ingesteld tegen de definitieve goedkeuring door het CBP van de Gedragscode Zorgverzekeraars met bijbehorend protocol Materiële Controle

7-12- 2012 Persbericht Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen) aankondiging kort geding tegen 4 grote zorgverzekeraars (Achmea, CZ, Menzis en VGZ) over verplichte aansluiting op LSP en niet goed geregelde expliciete, geinformeerde toestemming van patiënten 

8-5-2013 Informatiedocument: declareren zonder diagnose-informatie in de GGZ

18-11-2013 Persbericht KDVP Rechtbank vernietigt goedkeuring Gedragscode Uitspraak 

3-2-2014 Beroepsorganisaties beseffen onvoldoende de gevolgen van de informatiseringsrevolutie

17-4-2014 Zembla uitzending ‘de jacht op uw medische gegevens’ waarin aangetoond wordt dat de privacyverklaring door de zorgverzekeraars niet altijd gerespecteerd wordt, de onveiligheid van patiëntgegevens onder de loep wordt genomen en blijkt dat de gespeudonimiseerde medische gegevens uit het landelijke centrale Diagnose behandel Informatiesysteem (DIS), te herleiden zijn tot individuele personen terwijl deze databank geen medische gegevens mag verwerken. 

1-10-2014 Privacybarometer Inzage medische dossiers door verzekeraars 

11-10-2014 NRC.nl ‘Hoogleraren: inperking vrije artsenkeuze mag niet’ 

 

3- De Nederlandse Spoorwegen (als vervoersmaatschappij EN als grootaandeelhouder van Translink Systems)  

Motivatie:

NS nomineren we wegens het afschaffen van het papieren treinkaartje( juli 2014).

NS heeft hiermee de laatste stap gezet in het omzetten van een betalingssysteem voor het OV naar het exploiteren van een reisgedrag-surveillancesysteem.

Hierdoor wordt voortaan bijna iedereen die gebruik wil maken van de trein gedwongen om via een elektronisch OVchipkaartsysteem minutieus te laten registreren wanneer, waar, met welk frequentiepatroon en volgens welk gedragspatroon men gebruik maakt van het ‘openbaar’ vervoer. Met uitzondering van een klein groepje gefortuneerde reizigers, die extra willen en kunnen betalen voor hun privacy, door af te zien van iedere kortingsmogelijkheid via abonnementen + extra privacytoeslag betaling voor de semi-anonieme chipkaart.

Gegevens die het geprivatiseerde staatsbedrijf met een monopoliepositie op de doorgaande trajecten, zowel zelf kan gebruiken voor commerciële doeleinden, kan verkopen, kan inzetten voor datamining (voor gerichte advertenties t/m het vaststellen van wie er gelijktijdig op een bepaald station aanwezig was, zelfde reispatroon vertoont, in zelfde trein reisde enz.).

EN gegevens waarvan NS verplicht is om deze op vordering per bulk aan het OM ter hand te stellen

( met uitzondering van de ( op zich al zonder toestemming dus onrechtmatig opgeslagen) gedigitaliseerde gezichtsopnamen van die het OM in aanvulling op alle andere gegevens via specifiek gerichte verzoeken moeten worden doorgegeven.

Bronnen: 

1-9-2009 OV-Chipkaart in strijd met privacy, nu ook als verlengstuk voor justitiedoeleinden opgeëist.

19-10-2011 Security.nl ‘Anonieme Chipkaart niet anoniem‘

15-3-2014 Vrijbit bindt de strijd aan tegen NS over de afschaf van de papieren vrijreizen kaartjes behorend bij het voordeel-uren-abonnement voor 60+

5-7-2015 Rover Afschaffen papieren kaartje

25-11-2014 Rover "Voorwaarden OV-chip nog steeds een doolhof"

 

In de categorie personen

We nomineren onderstaande bewindspersonen.

Niet omdat er niet heel veel mensen vanuit het bedrijfsleven zijn die zich eveneens schuldig maken aan grootschalige privacyschendingen, maar omdat iedereen nu eenmaal onontkoombaar het slachtoffer wordt van overheden als die de fundamentele mensenrechten niet respecteren. En in dit geval zelfs zeer actief ijveren voor het afschaffen van het fundamentele recht op bescherming van iemands privéleven.

Wat de regeringsploeg betreft springen de volgende personen er uit vanwege hun buitengewoon ijverige inbreng om onze privacy om zeep te helpen in het oog:

Vice-president Asscher nomineren we samen met zijn kompaan minister Opstelten voor hun inzet om de ‘iedere-burger-is verdacht- dus- knoop-alle-data-bestanden-aan-elkaar-’ wet SYRi door het parlement goedgekeurd te krijgen. Zowel vanwege de inhoud van de wet - waarvan iemand kan overzien welke ingrijpende gevolgen het voor de individuele burger en zijn naasten heeft EN voor de maatschappij als geheel nu bij wet geregeld is dat de persoonsgegevens van IEDERE burger gekoppeld mogen worden door overheden en bedrijven waarmee alle burgers, ook als daar geen enkele concrete aanleiding toe is, worden gescreend op een statistisch te bepalen risicofactor die aangeeft hoe groot de kans is dat men zich schuldig maakt of in de toekomst zou kunnen gaan maken aan het plegen van criminele handelingen,zoals het plegen van fraude.

De lijst gegevens die hiervoor nu al via de gekoppelde bestanden van de belastingdienst, gemeenten, Rijksoverheid, politie-justitie, UWV, SVB, zorgverzekeraars gebruikt kan worden behelst:

1. arbeidsgegevens,

2. boete en sanctiegegevens,

3. belastinggegevens

4. gegevens over bezittingen,

5. gegevens waaruit blijkt dat een persoon niet in aanmerking komt voor een uitkering,

6. eventuele bedrijfsgegevens uit het handelsregister,

7. woon -en verblijfgegevens

8. identificerende gegevens, waaronder naam, adres, woonplaats, post

adres, geboortedatum, geslacht en administratieve kenmerken,

9. gegevens over eventuele inburgering en inburgeringsverplichtingen,

10. nalevingsgegevens (of je je aan de wet hebt gehouden),

11. onderwijsgegevens,

12. pensioengegevens,

13. gegevens of een persoon na een periode van ziekte zich aan de re-

integratieverplichtingen houdt of heeft gehouden,

14. gegevens over schulden,

15. uitkerings- toeslagen-en subsidiegegevens,

16.gegevens over vergunningen en ontheffingen,

17.zorgverzekeringsgegevens.

18 . Zodra de minister voor elkaar krijgt dat (per 1 januari aanstaande) de zogenaamde primaire DSM-IV Diagnose op de declaraties aan de Zorgverzekeraars moet worden doorgegeven komen deze gevoelige gegevens over het classificatiesysteem, dat door de meeste hulpverleningsinstellingen gebruikt wordt om vast te stellen of sprake is van een psychiatrische stoornis, gelijk ook bij.

Wie als potentieel risico door HET SYSTEEM wordt aangemerkt komt op een zwarte lijst, zonder daarvan zelfs maar in kennis te worden gesteld.

Behalve voor de inhoud van de wet is de nominatie ook meer dan verdiend voor de sneaky manier waarop dit soort ingrijpende grootschalige privacyaantasting zonder merkbare politieke besluitvorming door het parlement is gejast en totaal voorbij is gegaan aan de kritiek van de raad van State en het College Bescherming Persoonsgegevens.

Bron:

17-11-2014 Stichting KDVP/ Privacybarometer

 

Minister Schippers heeft ook ontzettend haar best gedaan om als grootste privacyschendster aan de kaak gesteld te worden.

Motivatie voor de wijze waarop zij het medisch beroepsgeheim om zeep tracht te brengen en het fundamentele recht op privacy van patiënten de nek om tracht te draaien, valt grotendeels terug te lezen in de nominatie van de grote zorgverzekeraars in de categorie bedrijven.

Alles stelt de minister in het werk om de fundamentele rechten af te breken ten faveure van de Zorgverzekeringsbedrijven, waarvan zij hoopt dat die de kosten van de Zorg voor het Rijk in ruil daarvoor naar beneden zullen weten te brengen.

Daarnaast is de minister ook aan het ijveren om medische gegevens zonder toestemming van betrokkenen opeisbaar te maken voor het werk van politie- en justitiediensten.

Maakt ze deel uit van een kabinet dat verantwoordelijk is voor de doorgifte van alle elektronische data- waaronder medische gegevens aan buitenlandse inlichtingendiensten via het netwerk van de Nine Eyes.

Gedoogd zij ( minstens) dat er pogingen in het werk worden gesteld om huisartsen te verplichten zich op te werpen als de nieuwe ARBO inspectiedienst voor werkgevers.

Het Duo Opstelten en Teeven zijn kandidaat vanwege het nationaal doorgaan met de bewaarplicht ( en doorgifte) van de bulk telecommunicatie gegevens, waar het EU Hof van Justitie zich tegen heeft uitgesproken.

Kamp en staatssecretaris Klijnsma mogen ook vermeld worden vanwege hun verantwoordelijkheid voor de preventieve huisinspectie bevoegdheden van sociale rechercheurs en gemeentelijke toezichthouders om bij iedereen die gebruik maakt van enige sociale voorziening de leefsituatie ‘achter de voordeur’ te komen inspecteren. Vooral ook vanwege hun strategisch vermogen om deze reeds ingevoerde wet pas in volle glorie na 1 januari 2015 te gaan laten toepassen door de gemeentelijke overheden, waar zij dan geen verantwoordelijkheid meer voor dragen.

Minister Plasterk

Als verantwoordelijk minister voor het doorgaan met de opslag van biometrische gegevens van alle burgers in een Centraal overheidregister EN verantwoordelijk voor het functioneren van de AIVD-MIVD- en de Nine eyes constructie, droeg ook in 2014 weer zijn steentje bij voor het inrichten van de totale surveillance Staa.t

Maar in feite kunnen we natuurlijk ook onze premier Rutte nomineren, die voor het functioneren van de bewindslieden uit zijn kabinet eindverantwoordelijk is.

Waarbij we opmerken dat de nominatie naar DE parlementariër van 2014, ook gepast zou zijn, vanwege de totaal kritiekloze houding waarmee de nog almaar toenemende voorstellen voor privacyaantastende wet- en regelgevingen worden aangenomen. ( Uiteindelijk won ‘de burger’ de Award een paar jaar geleden ook ooit)

 

In de categorie overheidsinstanties

Gemeente Utrecht

Nominatie vanwege het sluiten van een contract van de gemeente Utrecht met het bedrijf City Wireless bv om tegen betaling van € 100.000 uit de publieke middelen de hele binnenstad voor de komende 4 jaar tot ‘gratis wifizone’ om te toveren.

Burgers wordt daarbij via de media voorgehouden dat het om een ‘Kosteloos, veilig, hoogwaardig en eenvoudig toegankelijk netwerk’ gaat.

De inwoners van Utrecht waren vooraf niet geïnformeerd omdat Utrecht, als eerste gemeente van het land, begonnen is om de meeste ‘officiële bekendmakingen’ waartegen bezwaar gemaakt kan worden enkel nog te publiceren via de landelijke online zoekoptie via de website http://www.overheid.nl/.

Wie er niet van gediend is dat men in de publieke ruimte wordt blootgesteld aan ongewenste straling, moet maar wegblijven uit de binnenstad (en verhuizen als men daar soms woont). En wie niet voortdurend door het gebruik van wareble- elektronica wil worden geregistreerd waar men zich bevindt moet in de Utrechtse Binnenstad zijn labtop, i-pad, smartphone, elektronische gezondheidsbemetering of coaching voor medicatie maar uitzetten.

Bron: www.centrummanagementutrecht.nl 

Nu.nl wethouder Jeroen Kreijkamp (Economische Zaken) tekent contract

De Belastingdienst

Net als vorige jarenopnieuw een dik verdiende gegadigde voor de BBAward.

Vanwege het doorgaan met het verstrekken van de BTW-ZZP-BSN nummers, vasthouden aan de verplichte elektronische belastingaangifte (met gebruikmaking van het onveilige DigiD) en het gebruikmaken van kentekenregistratiesystemen als camera’s en elektronische parkeersystemen.

Bron: 30-9-2014 De Correspondent ‘de Belastingdienst de grootste informatiefabriek van Nederland’