woensdag, 01 april 2015 16:00

Chronologisch overzicht informatie over de aanvullende ID-plicht bij verkiezingen door Burgerrechtenvereniging Vrijbit vanaf 2009

29-09-2019 100 jaar vrouwenkiesrecht- maar nu wordt niemand meer vertrouwd door de overheid.https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-verkiezingen-en-stemrecht/item/1096-100-jaar-vrouwenkiesrecht-maar-nu-wordt-niemand-meer-vertrouwd-door-de-overheid.html

27-09-2019 verzoek Vrijbit aan huidige minister BZK tot afschaffen aanvullende ID-plicht bij verkiezingen https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-verkiezingen-en-stemrecht/item/download/453_b9cef1ebb038d02a76d67909e3a9f50d.html

20-03-2019 minister Ollongren vergat BEIDE paspoorten en mocht niet stemmen! https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/03/proest-kajsa-ollongren-vergat-beide-paspoorten-en-mocht-niet-stemmen/

20-03-2019 Protestverklaringen verkiezingen Provinciale staten en Waterschapsverkiezingen

20-03-2019 Protest tegen aanvullende ID-plicht bij verkiezingen https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-verkiezingen-en-stemrecht/item/1094-protest-tegen-aanvullende-id-plicht-bij-verkiezingen.html

21-03- 2018 Oproep: blijft protesteren tegen de aanvullende ID-plicht bij verkiezingen https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-verkiezingen-en-stemrecht/item/1088-oproep-blijft-protesteren-tegen-de-aanvullende-id-plicht-bij-verkiezingen.html

21-03-2018 Protestverklaringen tegen ID-plicht bij gemeenteraadsverkiezingen en stemmen voor referendum tegen invoering van de Wiv-2017

29-05-2017 Kiesraad beslist het bezwaar van Vrijbit d.d. 6-2-2017 als informatieve brief waartegen geen bezwaar kan worden ingesteld tegen besluit 4-4-2017 dit als niet voor beroep vatbaar besluit te beschouwen. ( brief kenmerk 2017-0000258473).

14-05-2017 bezwaar Vrijbit tegen Kiesraad op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)  tegen besluit tot afwijzen verzoek tot nemen van initiatief om aanvullende ID-plicht te doen afschaffen.

04-04-2017 Afwijzing Kiesraad tot inwilligen verzoek Vrijbit tot afschaffen van de aanvullende ID-plicht omdat het standpunt van de Kiesraad dat ID-plicht invoeren dienstig zou zijn om identiteitsfraude tot een minimum te beperken niet gewijzigd is.

15-03-2017 protestverklaringen bij verkiezingen Tweede Kamer

07-02-2017 Protest tegen aanvullende ID-plicht bij verkiezingen houdt aan.

https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-verkiezingen-en-stemrecht/item/1059-protest-tegen-aanvullende-id-plicht-bij-verkiezingen-houdt-aan.html

06-02-2017 Protest tegen aanvullende ID-plicht bij verkiezingen houdt aan

Verzoek Vrijbit Aan de Kiesraad om de ID-plicht te doen af te doen schaffen+ WOB verzoek overlegging van feitenmateriaal inzake (vermeende) ID fraude bestrijding. https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-verkiezingen-en-stemrecht/item/1059-protest-tegen-aanvullende-id-plicht-bij-verkiezingen-houdt-aan.html

06-02-2017 Oproep protest aan te tekenen in kieslokaal ( al dan niet met gebruik van Voorbeeldformulier)

12-06-2015 Publicatie Kiesraad ‘Strafbepalingen in het verkiezingsproces- ontstaan, functioneren en toekomst-‘  Waaruit blijkt dat onderzoek van de Kiesraad over de periode 2002-2014 aantoonde dat ID-fraude met persoonsverwisseling bij verkiezingen geen bestaand probleem betreft.

Aangezien vanaf 2006 ( behoudens enkele publiciteitsstunt pogingen van journalisten van Metro en Pownieuws) dit slechts 2x is voorgekomen en wel in 2007 toen een 17 jarige die met de pas van zijn opa stemde ( waarbij opgemerkt dat zulks in het kieslokaal ter plekke aan de hand van de geboortedatum op de stemoproep geconstateerd kon worden) en het in 2011 ging om een geval waarbij iemand tijdens een verhuizingsperiode 2 stemoproepen had gekregen in verschillende gemeentes ( wat op zich deze kiezer niet toegerekend kan worden).

https://www.kiesraad.nl/binaries/kiesraad/documenten/adviezen/2015/06/12/effectievere-bestrijding-misbruik-volmachtregeling/onderzoek-strafbepalingen-in-kieswet-en-wetboek-van-strafrecht.pdf

 18-03-2015 Protesten tegen aanvullende ID-plicht bij verkiezingen Provinciale Staten.

18-03-2015 Vrijbit publicatie ‘18 maart 2015 verkiezingen Provinciale Staten /Eerste Kamer Stem WIJS voor de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer & protester mee tegen de ondoelmatige en beledigende aanvullende ID-plicht bij verkiezingen’ .

https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-verkiezingen-en-stemrecht/item/1024-18-maart-2015-verkiezingen-provinciale-staten-eerste-kamer.html

16-03-2015 Verzoek initiatief tot afschaf aanvullende ID-plicht aan Kamerleden https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-verkiezingen-en-stemrecht/item/download/366_ebc2b4b485455b2b47e42a11cfba36b1.html

22-05-2014 Vrijbit webartikel Voorbeeld Protest tegen aanvullende ID-plicht bij verkiezingen

Net als tijdens de verkiezingen van het EU parlement op 6 juni 2009- en latere verkiezingen- moeten kiezers voordat zij hun stem uitbrengen zich onderwerpen aan een aanvullende identificatieplicht om aan te tonen dat zij zich niet schuldig maken aan verkiezingsfraude door zich uit… https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-identificatieplicht/item/1004-voorbeeld-protest-tegen-aanvullende-id-plicht-bij-verkiezingen.html

16-03-2014 Brief Vrijbit aan Kiesraad https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-verkiezingen-en-stemrecht/item/download/365_d6a0de95d4710c5d2a51eca19e7ea174.html

08-11-2012 Reactie Kiesraad op klachten Vrijbit onvoldoende

Burgerrechtenvereniging Vrijbit diende bij de Kiesraad meerdere klachten in over de identificatieplicht bij de Tweede Kamer verkiezingen op 12 september 2012. De klachten betroffen: A- De identificatieplicht voor personen die zelf hun stem uitbrengen, met name voor hen die dat in eigen stembureau doen.

B- De identificatieplicht voor personen die een machtiging afgeven om anderen hun stem te laten uitbrengen.

 C- De procedure van schriftelijke stem machtiging.

D- De uitzondering op de Kieswet dat ook met een ‘tot 5 jaar verlopen’ document aan de ID-plicht mag worden voldaan.

https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-identificatieplicht/item/907-reactie-kiesraad-op-klachten-vrijbit-onvoldoende.html

01-10-2012 CBP besluit alsnog na klacht Vrijbit d.d. tegen afwijzend besluit op verzoek 13-09-2012 de Kiesraad op de hoogte te stellen van de ‘Richtsnoeren Kopie paspoort’.

26-09-2012 Reactie Kiesraad op klachten Vrijbit Identificatieplicht blijft noodzakelijk om fraude tot minimum te beperken.

Differentiatie via opheffen ID-plicht bij stemmen in eigen kieslokaal wijst Kiesraad of omdat het (sic ondanks vermelding van kieslokaal op het oproepbiljet) onduidelijkheid zou scheppen wie zich wel of niet aanvullend zou moeten laten identificeren en zou wrevel opleveren bij kiezers die wel een identiteitsdocument moeten tonen.

13-09-2012 Verzoek Vrijbit aan College Bescherming Persoonsgegevens(CBP) om Kiesraad te informeren over haar standpunt inzake identificatie met ‘kopietje paspoort’.Dit in verlengde van klacht bij Kiesraad in zake ID-plicht van stemmen bij volmacht.

12-09-2012 Klachten Vrijbit aan Kiesraad. De klachten betroffen: A- De identificatieplicht voor personen die zelf hun stem uitbrengen, met name voor hen die dat in eigen stembureau doen. B- De identificatieplicht voor personen die een machtiging afgeven om anderen hun stem te laten uitbrengen. C- De procedure van schriftelijke stem machtiging. D- De uitzondering op de Kieswet dat ook met een ‘tot 5 jaar verlopen’ document aan de ID-plicht mag worden voldaan.

12-09-2012 Mondelinge en schriftelijke protestverklaringen inzake de aanvullende ID-plicht bij verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer.

28-11- 2011 Vrijbit bijdrage aan de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties (Human Rights Council ) ten behoeve van de  Universal Periodic Review (UPR) inzake (o.a.) wetgeving waarbij het rechtsbeginsel wordt aangetast dat mensen als onschuldig dienen te worden beschouwd totdat het tegendeel is bewezen en (bij wetgeving) wordt vervangen door een systeem waarin de verdachte zijn of haar onschuld zelf moet bewijzen’.

26-10-2011 Standpunt minister BZK m.b.t. identificatieplicht brief aan Tweede Kamer (kenmerk BPR2011/U55217) ‘Zonder identificatieplicht is het niet mogelijk dat het stembureau kan achterhalen of degene die wil stemmen met een stempas ook de kiesgerechtigde is. het risico is dan, ook al zou niet  in het stemlokaal van eigen keuze kunnen worden gestemd, dat een ander van ongeveer dezelfde leeftijd en geslacht een stem kan uitbrengen. Bij de verkiezingen van 2006 zijn enkele van dergelijke fraudegevallen gebleken’.

( sic ‘dérgelijke fraude’ gevallen is onjuiste voorlichting aan de Kamer aangezien het niet ging om gevallen van persoonsverwisseling, maar om 3 gevallen van fraude door middel van het ronselen en opkopen van volmachtstemmen. Deze zaken zijn strafrechtelijk vervolgd en ter voorkoming mogen kiezers enkel bij het uitbrengen van hun eigen stem maximaal 2 andere stemmen bij volmacht uitbrengen.)

Stemmen met tot 5 jaar verlopen Identiteitsbewijs wordt voorlopig tijdelijk mogelijk gemaakt tot 1-1-2014.(sic en later verlengd)

22-07-2011 Advies Kiesraad na evaluatie verkiezingen 2011

Vermelding op stempas die suggereert dat enkel met een NL identiteitsdocument kan worden gestemd, aanpassen i.v.m. onduidelijkheid voor stemgerechtigden die op grond van een ander staatsburgerschap stemgerechtigd zijn bij sommige verkiezingen.

02-03-2011 Protestverklaringen inzake Provinciale Statenverkiezingen 2 maart 2011

24-02-2011 BRANDBRIEF Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwerp: VERZOEK TOT AFSCHAF VAN ID-PLICHT STEMGERECHTIGDEN IN EIGEN KIESLOKAAL

https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-identificatieplicht/item/817-brandbrief-vrijbit-aan-minister-donner.html

24-02-2011 In Rijksvoorlichtingscampagne voor de Provinciale Statenverkiezingen worden (á € 270.000 euro) advertenties in dagbladen en huis-aan-huis-bladen geplaatst waarin de mogelijkheid wordt vermeld om een schriftelijke volmacht aan te vragen, als soelaas voor personen die niet over een voor de aanvullende ID-plicht noodzakelijk identiteitsbewijs beschikken (zoals de ‘vingerafdrukweigeraars’ tegen de Paspoortwet2009). Een schriftelijke volmacht moet echter uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen worden aangevraagd en is dus sinds al vanaf 16 februari niet meer mogelijk.

20-02-2011 Actie Kies Keurig maart 2011

Oproep bezwaar te maken tegen aanvullende ID-plicht in eigen kieslokaal Stemrecht Op 2 maart 2011 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Waarvan de gekozen leden op 23 mei vervolgens de leden van de Eerste Kamer kiezen. En weer roept Vrijbit op om bezwaar te maken…https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-identificatieplicht/item/812-actie-kies-keurig-maart-2011.html

07-02-2011 Vrijbit voorlichting stemmen zonder ID-bewijs Persbericht 8-2-2011 Deelname aan verkiezingen zonder identiteitsbewijs. Sinds de protesten bij de vorige verkiezingen wordt dit jaar een tot 5 jaar verlopen paspoort of ID-kaart als voldoende aangemerkt om, als verplichte aanvulling op uw stempas, te mogen stemmen. Wie geen, tot 5 jaar verlopen,…

https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-identificatieplicht/item/811-persbericht-stemmen-zonder-id-bewijs.html

09-06-2010 Protestverklaringen inzake de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op woensdag 9 juni 2010

07-06-2010 Wederom protest tegen aanvullende ID-plicht voor stemgerechtigden in eigen stemlokaal

Woensdag 9 juni 2010 kunt u tijdens de Tweede Kamerverkiezingen niet alleen uw stem uitbrengen op de politieke partij van uw keuze. Ook is het een gelegenheid om te protesteren tegen de aanvullende ID-plicht voor stemgerechtigden. Vrijbit ijvert voor het afschaffen van de ID-plicht…

https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-identificatieplicht/item/781-wederom-protest-tegen-aanvullende-id-plicht-voor-stemgerechtigden-in-eigen-stemlokaal.html

10-05-2010 Stemmen met tot 5 jaar verlopen identiteitsbewijs van kracht tot 2014

18-04-2010 Groot aantal protesten tegen ID-plicht bij gemeenteraadsverkiezingen. Uit een Evaluatieonderzoek van TNS Nipo in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken waaruit overduidelijk blijkt dat Nederland niet blij is met de aanvullende identificatieplicht bij verkiezingen.

De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn:

-Bij 85 % van de stembureaus meldden zich mensen zonder (geldige) identificatie, per stembureau ongeveer zes. In totaal zijn dat 59 duizend kiesgerechtigden.

-In totaal werden 44.000 volmachtstemmen geweigerd wegens het ontbreken van een kopie van het ID-bewijs van de volmachtgever.

-Eén op de tien stembureaus nam klachten over de identificatieplicht op in het proces-verbaal;

-62% van de gemeenten ontving klachten over de identificatieplicht via het proces-verbaal.

09-04-2010 Minister van Justitie beloofd Tweede Kamer onderzoek naar definitieve maatregel te komen inzake stemmen met verlopen identiteitsbewijs… deze mogelijkheid is anno 2019 nog steeds van kracht.

09-04-2010 Intrekken identificatieplicht bij verkiezingen bij stemmen in eigen stembureau

De vereniging Vrijbit heeft de minister en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om de aanvullende identificatieverplichting uit de Kieswet in te trekken voor ALLE stemgerechtigden die in eigen kieslokaal hun stem willen uitbrengen bij verkiezingen. Alleen zo zou voorkomen kunnen worden dat…https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-identificatieplicht/item/774-intrekken-identificatieplicht-bij-verkiezingen-bij-stemmen-in-eigen-stembureau.html

09-04-2010 Ministerraad: Komende verkiezingen ID-documenten maximaal vijf jaar verlopen

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010. Het kabinet stelt vast dat gemeenten stembureauleden zorgvuldiger moeten selecteren en beter moeten…

https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-identificatieplicht/item/773-ministerraad-komende-verkiezingen-id-documenten-maximaal-vijf-jaar-verlopen.html

06-04-2010 Brief Vrijbit aan de minister en staatssecretaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met verzoek Intrekken aanvullende identificatieverplichting voor stemgerechtigden die in eigen kieslokaal hun stem willen uitbrengen bij de verkiezingen.

15-03-2010 het Parool ‘Papieren svp! Zonder ID-kaart besta je niet echt ‘Het ministerie van Binnenlandse Zaken schat dat tweehonderdduizend mensen onlangs niet konden stemmen omdat ze geen ID-bewijs konden overleggen. Het is echter onbekend om hoeveel Nederlanders het gaat, want er is geen centrale registratie van de gegevens van de vierhonderd gemeenten http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3035524.ece/Gemeenten_helpen_de_oudere_kiezer__.html

15-03-2009 Trouw bericht: ‘ De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) begint vandaag een campagne onder haar leden om obstakels rond oudere kiezers weg te nemen. Aanleiding zijn klachten dat veel ouderen bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen niet konden stemmen, omdat zij geen verplicht (geldig) identiteitsbewijs hadden’. http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3035524.ece/Gemeenten_helpen_de_oudere_kiezer__.html

12-03-2010 Open brief aan Kies Keurige kiezers

Het stond volop in het nieuws te lezen, op veel plaatsen in ons land zijn protesten geweest tegen de ID-plicht voor stemgerechtigden. Wij ontvingen inmiddels persoonlijke meldingen uit 24 verschillende gemeenten. Na de protesten in het stembureau vorige week, bleek er ook de mogelijkheid…https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-identificatieplicht/item/770-open-brief-aan-kies-keurige-kiezers.html

11-03-2010 Friesch Dagblad:’Er zijn in Nederland ongeveer 200.000 mensen, vaak ouderen, die geen geldige identificatiepapieren hebben. Deze mensen werden nu uitgesloten van hun democratische recht. Dit is een vorm van ambtelijke haarkloverij die nog erger is voor de democratie dan de misstanden in Rotterdam. Juist op de dag dat de burger aan zet is om zijn stem te laten horen, laat de overheid zich van haar meest wantrouwende kant zien. De kloof tussen burger en staat is nimmer zo duidelijk geweest als op deze verkiezingsdag’.

10-03-2013 Open brief Vrijbit aan Kies-keurige kiezers

07-03-2010 Reformatorisch dagblad:Oudere kiezer dupe ID-plicht bij stembus’ http://.nieuws.nl/link/1996787

05-03-2010 TC Turbantia ‘ANBO bezorgd om ouderen’

04-03-2010 Protest bij verkiezingen 'Het vervolg'

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen woensdag 3 maart werd er in meerdere gemeenten in Nederland gehoor gegeven aan de oproep van Vrijbit om onder protest tegen de ID-plicht bij verkiezingen, te stemmen. Zo is er onder protest gestemd en werden er protestverklaringen ingeleverd in…

https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-identificatieplicht/item/770-open-brief-aan-kies-keurige-kiezers.html

03-03-2010 Onderzoeksbureau Synovate, dat woensdag steekproefsgewijs kiezers ondervroeg, kreeg te horen dat verschillende kiezers ook zonder identiteitsbewijs konden stemmen, omdat er niet om identificatie werd gevraagd. Bron reformatorisch dagblad.

03-03-2010 Landelijk overal veel protesten tegen ID-plicht in stemlokalen.

03-03-2010 In verslag van verkiezingen in gemeente Utrecht werden de bij de stembureaus ingebrachte klachten niet vermeld. Ten onrechte vermeldt het pv wel dat er geen bezwaren zijn ingediend tegen de uitslag, terwijl die wel als ingebracht dienen te worden beschouwd omdat de uitslag niet klopt omdat stemgerechtigde kiezers worden uitgesloten van deelname. ( sic waarna Vrijbit dit mondeling inbracht tijdens de zitting van het hoofdstembureau met aantekening niet uit te zijn op het aanvechten van zetelverdeling maar uitsluitend principieel de uitslag aan te vechten met bedoeling dat de oorzaak van de problemen - ID-plicht in eigen stembureau en niet correcte verstrekking van stempassen- vóór de volgende verkiezingen 9 juni de wereld te helpen.)

01-03-2010 Vrijbit roept op bij stembureau te protesteren tegen ID-plicht stemgerechtigden.

Vrijbit roept iedereen op om bij het stembureau te protesteren tegen de identificatieplicht voor stemgerechtigden. Ruim 200.000 stemgerechtigde Nederlandse staatsburgers zullen a.s. woensdag 3 maart 2010 geen gebruik mogen maken van hun stemrecht. Hun actief kiesrecht wordt hen ontnomen vanwege de nieuwe eis in…https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-identificatieplicht/item/767-vrijbit-roept-op-onder-protest-te-stemmen.html

01-03-2010 Protest tegen ID-plicht stemgerechtigden

Persbericht Vrijbit roept iedereen op om woensdag 3 maart bij het stembureau te protesteren tegen de identificatieplicht voor stemgerechtigden. Ruim 200.000 stemgerechtigde Nederlandse staatsburgers zullen a.s. woensdag 3 maart 2010 geen gebruik mogen maken van hun stemrecht. Hun actief kiesrecht wordt hen ontnomen vanwege…https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-identificatieplicht/item/766-protest-tegen-idplicht-stemgerechtigden.html

26-02-2010 Artikel Vrijbit:Geen ID - Geen Stemrecht

Ruim 200.000 Nederlanders kunnen a.s. woensdag niet naar de stembus. Kiezers die geen geldig identiteitsbewijs hebben, kunnen woensdag niet meer stemmen voor de gemeenteraad verkiezingen. Bij de Europese verkiezingen in juni vorig jaar konden ze de identificatieplicht nog omzeilen door iemand anders te machtigen.…https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-identificatieplicht/item/765-geen-id-geen-stemrecht.html

24-11-2009 Wetsvoorstel  ‘Stemmen in stembureau naar keuze binnen eigen gemeente’(30569) van kracht- In artikelen J 24/25 staat aangegeven dat men voortaan alleen toegelaten wordt als kiezer bij het tonen van een geldig identificatie document.

29-06-2009 Vrijbit protestbrief bezwaar identificatieplicht bij verkiezingen aan Raad van State.

29-06-2009 Vrijbit protestbrief bezwaar identificatieplicht bij verkiezingen aan Eerste Kamer

28-06-2009 Vrijbit protestbrief bezwaar identificatieplicht bij verkiezingen aan staatsecretaris

28-06-2009 Vrijbit protestbrief bezwaar identificatieplicht bij verkiezingen aan Tweede Kamer

26-06-2009 Volkskrant ‘Legitimatieplicht milder voor oudere’

 http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1250870.ece/Legitimatieplicht_milder_voor_oudere

08-06-2009 Verzoek Vrijbit tot uitstel besluit Tweede Kamer over opnemen wetsvoorstel stemmen in willekeurig stembureau (SWS), (30 569) tot evaluatie over experiment hiertoe heeft plaatsgehad. ‘ als opnemen van SWS ten koste gaat van de mogelijkheid dat burgers op vertoon van hun persoonlijke stemoproep/pas gebruik kunnen blijven maken van het systeem stemmen in eigen stembureau (SES).

 04-06-2009 Verklaringen bij kieslokalen ‘ stem Europees Parlement uitgebracht onder protest tegen ID-plicht als voorwaarde voor deelname aan verkiezing’.

03-06-2009 Tweede Kamer akkoord met wijziging Kieswet (wetsvoorstel van staatssecretaris Bijleveld (Binnenlandse Zaken)

03-06-2009 Gedicht Vrijbit aangeboden aan staatsecretaris, één dag voor de experimentele verkiezing van het Europees Parlement

01-06-2009 Stop de algemene identificatieplicht voor stemgerechtigden

OPROEP: Stop de identificatieplicht voor alle stemgerechtigden. De mogelijkheid om op vertoon van de persoonlijk stempas in een eigen kieslokaal kunnen blijven stemmen dient behouden te blijven. Hierbij is geen vertoon van een geldig ID-bewijs verplicht maar wordt daar, als vanouds, uitsluitend naar gevraagd… https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-identificatieplicht/item/78-stop-de-algemene-identificatieplicht-voor-stemgerechtigden.

30-05-2009 Aftrap Vrijbits voorlichtingscampagne Actie Kies Keurig - stop ID-plicht stemgerechtigden.

17-05-2009 Tijdens het symposium ‘de gescande mens’ van Platform Bescherming Burgerrechten wordt ID-plicht bij verkiezingen als voorbeeld gesteld voor het optreden van een overheid dat indruist tegen de klassieke rechtsstaatgedachte dat de overheid de fundamentele burgerrechten bewaakt.  Dit omdat hiermee het onschuld principe wordt losgelaten dat iemand slechts bij gerede twijfel las verdachte( in dit geval van identiteitsfraude) mag worden aangemerkt.

18-09-2008 Advies Kiesraad kieslokaal’ aan staatssecretaris BZK ‘wijziging tijdelijk experimentenbesluit kiezen op afstand (kenmerk 2008-0000441633)

22-06-2007 Advies Kiesraad ‘legitimatieplicht in het stemlokaal 2007-0000228024)

1968 In de Kieswet was in 1968 werd voorzien in de zogenaamde ‘kan’ bepaling, dat de voorzitter van het stembureau naar de identiteit van de kiezer kan vragen wanneer daar een gerede aanleiding toe is. Deze mogelijkheid werd gekoppeld aan de mogelijkheid dat er ook in een ander stembureau kon worden gestemd dan in het eigen kieslokaal.