Toon items op tag: reisdocumenten

Hopelijk zal de bestuursrechtbank bij de beoordeling van de tijdelijke voorziening aanvraag van Koopmans te Utrecht, tot de slotsom komen dat er op grond van behoorlijk bestuur voor mensen die om niet fysieke reden geen vingerafdrukken kunnen afgeven, voor het aanvragen van een tijdelijke  ID-kaart, gebruik kan worden gemaakt van de uitzonderingsclausule van art 28a Paspoort Uitvoeringsregeling. Zeker in het licht van de beslissing van de minister op 26-4-2011 dat hij met spoed gaat regelen dat de onvrijwillige vingerafdruk opname voor de Nederlandse ID-kaart helemaal zal komen te vervallen, is duidelijk dat gewetensbezwaarden zich tijdelijk belemmerd voelen om hun vingerafdrukken af te staan. Die belemmering valt automatisch weg als de vingerafdrukken niet meer afgegeven hoeven te worden.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet

- juridische procedure tegen onrechtmatige Paspoortwet leidt niet tot effectieve oplossing, maar slaat burger murw -

Commentaar voorzitter van Vrijbit op vonnis d.d. 29-8-2011 RECHTBANK AMSTERDAM,Sector bestuursrecht,zaaknummers: AWB 10/4445 WET (mr. H.J. Tijselink, mrs. J.H.M. van de Ven en H.J.M. Baldinger).Eiser Dhr. P.Deutekom vs.verweerder de burgemeester van Amsterdam, gemachtigde Mr.C.M.Bitter.

Samenvatting: Verweerder heeft de aanvraag van eiser om afgifte van een reisdocument op grond van art. 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling gesteld, omdat eiser zijn vingerafdrukken niet af heeft willen staan.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet

Op 10 mei jongsleden stuurde Vrijbit een brief aan alle burgemeesters van Nederland om hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid om bezwaren tegen de Paspoortwet te toetsen aan het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), wanneer inwoners van hun gemeente zich daarop beroepen.

We schreven hen: ‘Volgens de wet bent U verplicht, als burgers u daarom vragen, zelfstandig te besluiten om het EVRM te laten prevaleren boven de Paspoortwet. Het Rijk daarentegen verplicht U de Paspoortwet zonder meer toe te passen, met als consequentie dat U, als gevolg van de vele identificatieverplichtingen, daarmee principieel bezwaarden buiten de maatschappij plaatst.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet

Met vreugde en gemengde gevoelens laten wij u weten dat vanaf maandagmorgen 9 uur het (eindelijk) ook voor de Nederlandse bevolking mogelijk is om een geldig identiteitsbewijs aan te vragen zonder dat daarvoor vingerafdrukken moeten worden afgegeven.

Na een weeklang gedoe met brieven schrijven, rondbellen en druk uitoefenen over het uitblijven van de publicaties in het Staatsblad werden deze afgelopen vrijdag-  op de laatste werkdag vóór het in werking treden- gepubliceerd. Zie:  17-1-2014 Publicatie wetswijzigingen Staatsblad https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-10.html en Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de wijziging van de Paspoortwet https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-11.html

Dat de overheid tot inkeer is gekomen over het gebruik van vingerafdrukken als instrument voor identificatie met nationale identiteitskaarten, stemt tot tevredenheid.

Niet omdat daarmee alle bezwaren tegen het gebruik van biometrie en RF-ID chips zouden zijn opgelost, want op drie belangrijke punten blijft de Paspoortwet, zowel om principiële redenen als uit veiligheidsoogmerk, onaanvaardbaar. Het betreft dan met name de opslag van een gedigitaliseerde gezichtopname in de overheiddatabase(1), het gebruik van op afstand uitleesbare RF-ID chips in de documenten(2) en de mogelijkheid voor het opzetten van een Centrale on-line reisdocumenten- database voor justitieel gebruik (3).

Waarbij we eveneens aantekenen dat er voor de paspoorten vanaf maandag  nog maar 2 in plaats van 4 vingerafdrukken worden afgenomen, maar dat met deze reductie voor de burger in feite helemaal niets verandert, omdat deze data zowel uit de documenten als de tijdelijke opslag in de gemeentelijke databank, het telecommunicatie transport tussen gemeente en fabrikant en uit de databank van de fabrikant zelf kunnen worden doorgesluisd naar opslag door veiligheids- en inlichtingendiensten of particuliere criminele organisaties.

Wel omdat gebleken is dat een handjevol principiële burgers een machtige tegenstander als de Rijksoverheid heeft weten te dwingen tot knieval aangaande de manier waarop de Staat zich ongestraft de vingerafdrukken van alle burgers dacht te kunnen toe-eigenen.

Maandag aanstaande kan een deel van de ‘vingerafdruk-weigeraars’ dus eindelijk een geldig ID-bewijs gaan aanvragen, zodat ze de week erop ( aanmaak kost gemiddeld 5 werkdagen) eindelijk weer gewoon kunnen deelnemen aan de meest normale zaken in de samenleving. Zoals toegang tot medische zorg, een bankrekening kunnen openen en een bankpas aanvragen, een afspraak maken met de notaris, zich kunnen opgeven voor een rijbewijs, aanmelden voor een opleiding, een betaalde baan kunnen accepteren, enz.

Maandag aanstaande kunnen mensen die een ’ vingerafdruk-vrije ID-kaart’ aanvragen dan ook eindelijk formeel bezwaar aantekenen tegen het feit dat na aanmaak van het document, de overheid een gedigitaliseerde gezichtopname blijft opslaan in de onveilige RF-ID-chip en de reisdocumentendatabase.

Omdat de opslag van zo’n digitale gezichtsopname middels automatische zoekprogramma’s gebruikt kan worden voor hele andere doeleinden dan waarvoor men pasfoto’s inlevert bij de aanvraag van de ID-kaart, maakt deze praktijk: A. een ongerechtvaardigd inbreuk op ieders fundamentele recht op privacy ( EVRM art 8), B. op de Wet bescherming persoonsgegevens ( die bepaalt dat men zicht moet kunnen blijven houden op wie er over iemands gegevens beschikt en voor welk doel ze gebruikt worden) en op het rechtsprincipe dat politie en justitie enkel iemand als verdachte mogen aanmerken als daar concrete aanleiding voor bestaat.

Burgerrechtenvereniging Vrijbit, die zich vanaf de oprichting in 2008 met hart en ziel heeft ingezet om het tij te keren wat betreft het gebruik van biometrische identificatiemethoden, zal de strijd tegen de Paspoortwet voortzetten. Daartoe stellen we o.a. eenvoorbeeldbrief beschikbaar (in voorbereiding) om te gebruiken voor het indienen van een formeel juridische bezwaar tegen de digitale gezichtopname (voor zover deze niet alleen wordt gebruikt om een zichtbare afbeelding in de documenten op te nemen).

Wat te doen als Morpho via de ICT nog roet in het eten zou strooien?

Komend weekend wordt, op alle plekken waar paspoorten en ID-kaarten kunnen worden aangevraagd, de software aangepast om te kunnen voldoen aan de nieuwe Paspoortwetgeving. Mocht daarbij iets misgaan en mensen maandag op Burgerzaken geconfronteerd zouden worden met de technische onmogelijkheid om vingerafdruk-vrije ID-kaarten aan te vragen, LAAT U ZICH DAN NIET AFSCHEPEN. Nu met de publicatie in het Staatsblad de wettelijke basis voor de nieuwe ID-kaart is bekrachtigd MOET de aanvraag in behandeling worden genomen. Zelfs al zou de overheid daarvoor moeten teruggrijpen op de noodoplossing om u ten dienste te zijn met een tijdelijk 1-jarig document (waarvoor volgens de Paspoortuitvoeringsregeling PUN, altijd al vingerafdruk-vrije ID-kaarten konden worden verstrekt)

Voor meer info kunt u terecht op onze website www.vrijbit.nl of contact opnemen met ons bestuur via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan wel postadres Kruisweg 32, 3513 CT in Utrecht

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet

P.Deutekom vroeg op 18 maart 2010 een paspoort aan bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Amsterdam. Omdat hij weigerde zijn vingerafdrukken af te staan werd de aanvraag niet in behandeling genomen.

Deutekom maakte bezwaar tegen de verplichte afname van vingerafdrukken en opname van zijn biometrische gegevens omdat hij de registratie van deze gegevens en het gebruik wat de overheid daarmee voor ogen heeft, als een zeer vergaande en gevaarlijke inbreuk beschouwd op de persoonlijke levenssfeer van alle Nederlanders.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
dinsdag, 17 april 2012 23:57

Zaak Eversteijn

zaak Eversteijn vs burgemeester van Maastricht

Eversteijn 02 persbewDhr. Eversteijn maakte op 29-9-2010 bezwaar tegen het feit dat de burgemeester van Maastricht hem geen geldig paspoort wenste te verstrekken zolang hij daarvoor geen vingerafdrukken afgeeft.

Na een landdurige bezwaar en beroepsprocedure tegen deze beslissing, deed de rechtbank te Maastricht op 4 juli 2012 uitspraak in deze kwestie. De beslissing luidde dat het beroep tegen het besluit van de burgemeester als ongegrond werd beoordeeld. Eversteijn is daarmee de 7e 'vingerafdrukweigeraar' die bij de Raad van State Hoger Beroep gaat aantekenen tegen deze uitspraak van de bestuursrechter 'in eerste aanleg'

laatste update: Raad van State laat 28-9-2012 weten dat alle rechtszaken in Hoger Beroep voor onbepaalde tijd zijn stilgelegd en pas weer hervat zullen worden als het EU Hof van Justitie uitspraak heeft gedaan over de betwistte rechtmatigheid van de EU verordening die aan de Paspoortwet ten grondslag ligt.

Impressie van de zitting op 24 mei 2012 van de bestuursrechtbank te Maastricht.

Lees verder voor het chronologisch verslag van de procedure, de originele processtukken, artikelen die in de pers verschenen en fotoimpressies.Ook voor de manier waarop u met Eversteijn in contact kunt komen en steun kunt verlenen aan zijn strijd tegen het gebruik van biometrie in de paspoorten/ID-kaarten.

Gepubliceerd in Rechtszaken
woensdag, 26 oktober 2011 11:41

zaak Jongenelen

Laatste nieuws: Raad van State laat 28-9-2012 weten dat alle rechtszaken in Hoger Beroep voor onbepaalde tijd zijn stilgelegd en pas weer hervat zullen worden als het EU Hof van Justitie uitspraak heeft gedaan over de betwistte rechtmatigheid van de EU verordening die aan de Paspoortwet ten grondslag ligt.

Op 26 april 2010 vroeg Dhr. Jongenelen een ID-kaart aan bij de gemeente Amsterdam. De aanvraag werd niet in behandeling genomen omdat hij geen vingerafdrukken liet AFNEMEN. 

Omdat Jongenelen niet over een paspoort of ID-bewijs kan beschikken wordt hij ernstig gedupeerd in zijn persoonlijk leven en als ondernemer. De gevolgen daarvan zijn inmiddels zo verstrekkend dat zijn buitensport bedrijf Fa.Tatteljee met stopzetting bedreigt wordt, indien hij als eigenaar niet binnen 3 maanden over een vingerafdrukvrij identiteitsbewijs kan beschikken om nieuwe bedrijfsruimte te huren, zaken met de bank te doen en op zakenreis in Europa kan.

Jongenelen weigert desalniettemin pertinent om ter verkrijging van een geldig identiteitsbewijs zijn vingerafdrukken af te geven aan de Staat.Dit omdat hij principieel bezwaar heeft om zijn biometrische gegevens (vingerafdrukken en gezichtsscan) te moeten afstaan, om een geldig identiteitsbewijs te kunnen krijgen. Principieel bezwaar heeft tegen de bouw van een infrastructuur waar biometrische identiteitscontrole en uitgebreide identificatieplichten in zijn ogen automatisch zullen leiden tot een totalitair Staatsbestel. En het bovendien onacceptabel acht dat hij in gevaar zou worden gebracht door de onvermijdelijke veiligheidsrisico’s die gepaard gaan met het opslaan en verwerken van biometrische data van hem persoonlijk en van de bevolking als geheel. 

Sinds april 2011 geeft de overheid, bij monde van de voor de Paspoortwet verantwoordelijke ministers, onomwonden toe dat met de afname van vingerafdrukken geen enkel doel gediend is. De data zijn eenvoudigweg niet te gebruiken voor identificatiedoeleinden omdat ze met een foutmarge van 20 á 25% bij verificatie niet blijken te matchen met die van de betreffende persoon.

Op grond hiervan heeft de regering in april 2011 besloten om te stoppen met de opslag van vingerafdrukken voor het verkrijgen van een Nederlandse Identiteitskaart. In de praktijk echter worden meer dan een jaar na dit besluit, nog steeds vingerafdrukken opgeëist, en weigert de overheid halsstarrig om Jongenelen een ID-kaart te verstrekken. Zelfs de aanvraag voor een tijdelijke 1jarige identiteitskaart waarvoor geen vingerafdrukken verplicht zijn (bij een tijdelijke belemmering) weigert de burgemeester in behandeling te nemen. 

Jongenelen laat het er niet bij zitten en probeert via de rechter gedaan te krijgen dat hij in het gelijk wordt gesteld en de burgemeester alsnog een identiteitskaart moet afgeven zonder dat hij daarvoor verplicht wordt om zijn vingerafdrukken te laten afnemen. De taaie juridische procedure van bezwaar tegen het besluit van de burgemeester en vervolgens beroep instellen bij de rechtbank tegen diens finale beslissing is na ruim 2 jaar, van nodeloze vertraging en frustrering van de rechtsgang, inmiddels doorlopen. Na 2 zittingen van de rechtbank te Amsterdam wees de rechtbank alsnog zijn beroep af.

Dat betekent dat Jongenelen op 2 juli 2012 Hoger beroep heeft aangetekend bij de Raad van State. Met het verzoek aan dit hoogste nationale rechtscollege (inzake het bestuursrecht) om een zodanig oordeel te vellen dat hij gewoon een identiteitskaart moet kunnen krijgen zonder dat zijn fundamentele recht op bescherming van de privésfeer en lichamelijke integriteit daarvoor wordt aantast.

Een identiteitskaart nota bene waarvan de overheid zelf verplicht stelt dat iedere burger vanaf 14 jaar over zo’n document moet kunnen beschikken. 

Lees verder voor nadere toelichting, chronologische verslag vanaf 2012, processtukken, contactmogelijkheden en oproep tot steun

Gepubliceerd in Rechtszaken
Pagina 2 van 2