donderdag, 18 december 2008 17:46

Onrechtmatige opslag pasfoto’s en pasfotoscan door NS

nslogoDonderdag 18-12 -08 zal een zitting plaatshebben plaats vinden van de Geschillencommissie Openbaar Vervoer inzake de opslag van pasfoto’s en pasfotoscan van klanten in digitaal NS administratiesysteem. Het geschil ontstond 2 jaar geleden toen een klant weigerde tegemoet te komen aan de eis van de NS om ten behoeve van het vervaardigen van een voordeelurenabonnement voortaan een pasfoto te laten inscannen en opslaan in de NS administratie.

Persbericht 14-12-2008

*Onderwerp: onrechtmatige opslag pasfoto’s en pasfotoscan door NS*

Donderdag 18-12 -08 zal een zitting plaatshebben plaats vinden van de Geschillencommissie Openbaar Vervoer inzake de opslag van pasfoto’s en pasfotoscan van klanten in digitaal NS administratiesysteem.

Het geschil ontstond 2 jaar geleden toen een klant weigerde tegemoet te komen aan de eis van de NS om ten behoeve van het vervaardigen van een voordeelurenabonnement voortaan een pasfoto te laten inscannen en opslaan in de NS administratie.De klant acht deze eis onrechtmatig. Omdat het opslaan en bewaren van pasfoto’s niet noodzakelijk is om een voordeelurenabonnement te verstrekken acht de klant het niet acceptabel dat een vervoersbedrijf deze vastlegging als eis stelt. Het bezwaar bestaat in eerste instantie uit de algemene weerstand tegen het vastleggen van meer persoonsgegevens dan voor een dienst noodzakelijk is. Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) dient men te vermijden dat meer gegevens opgeslagen worden dan nodig is en geldt dat in extra mate voor een pasfoto zijnde een ‘gevoelig persoonsgegeven’.

Het bezwaar weegt ten tweede extra zwaar vanwege de huidige technische mogelijkheden om een digitale database met gezichtscans te koppelen aan gezichtsherkennende camerasystemen op stations en in het openbaar vervoer(1), om de gegevens te kunnen gebruiken voor het aanleggen van profielen van klanten(2) en vanwege de koppelingsmogelijkheden aan andere databestanden(3).( Zoals voor commerciële toepassing of koppeling aan politie- en justitieregisters, waar op grond van de Wet Vorderen Gegevens sinds 2005 iedere instantie alle gevraagde informatie aan dient te leveren zonder dat tussenkomst van een officier van justitie noodzakelijk is en zonder dat het om verdachte personen hoeft te gaan.

De Geschillencommissie heeft als voorlopige uitspraak gesteld dat de NS, na het vervaardigen van een voordeelurenpas pasfoto en pasfotoscan zou dienen te vernietigen. Hoewel de NS 2 jaar lang halsstarrig volhield aan de eis van digitale opslag, liet na deze voorlopige uitspraak de nieuw aangestelde privacyfunctionaris van de NS weten dat NS al sinds 2005 een pasfoto-verwijderprocedure hanteerde.

De verwijderprocedure- waarvan het sterke vermoeden bestaat dat deze pas onder druk van de voorlopige uitspraak tot stand kwam -is een lachwekkende procedure. NS eist daarin namelijk dat een klant, die verwijdering van zijn pasfoto eist, hiertoe achteraf een formulier moet opsturen voorzien van een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Met deze eis wil de NS dus een document met een nieuwe pasfoto om de opslag van de oude pasfoto te verwijderen en bovendien eist men op deze manier dat men de beschikking krijgt over het Burger Service Nummer van het identiteitsbewijs. Dit BSN wat toegang geeft tot alle gegevens die de overheid van de burger heeft en wat uitsluitend bedoeld is voor verkeer tussen de overheid en de burger, is uiteraard helemaal geen persoonsgegeven waar de vervoersbedrijven aanspraak op kunnen maken.

De enige aanvaardbare procedure is dat de NS, en andere vervoersbedrijven idem, op het aanvraagformulier voor een abonnement vooraf aangeven dat de klant kan aankruisen als hij prijs stelt op het verwijderen van de pasfoto en digitale opslag daarvan. De definitieve verwijdering uit de administratie zal bovendien door een onafhankelijke derde gecontroleerd moeten kunnen worden.

De zitting heeft plaats 18-12-’08 om 14.30 uur op de St. Jacobsstraat
12-14 in Utrecht.