dinsdag, 20 november 2012 22:04

Brief Vrijbit aan alle gemeenteraadsleden over verwijderen vingerafdrukken uit gemeentelijke databases

Per 1 oktober 2012 zouden volgens toezegging van toenmalig minister Donner ALLE vingerafdrukken uit de gemeentelijke reisdocumentenadministraties zijn verwijderd. Met uitzondering van de vingerafdrukken van de personen die recent een aanvraag deden voor een paspoort of ID-kaart en dit document nog niet hebben afgehaald. Bron: brief minister aan TK 22-9-2012. Op 1 oktober was dat niet gebeurd.

Op 19 november stuurde Vrijbit een brief aan alle gemeenteraadsleden met tekst en uitleg en het verzoek de stand van zaken betreffende de verwijdering van vingerafdrukken in de eigen gemeente te controleren.

Vrijbit is van mening is dat enkel het verwijderen van de opgeslagen vingerafdrukken uit de databases absoluut geen oplossing biedt voor de principiële bezwaren van het gebruik van biometrie voor paspoorten en ID-kaarten. En ook niet voor de mogelijkheid dat de vingerafdrukken ondanks de 'verkorte-opslagduur van enkele dagen’ alsnog beschikbaar blijven voor nationale en internationale veiligheids- en inlichtingendiensten en gebruik door fabrikant Morpho.

Toch acht Vrijbit het van belang dat er helderheid komt of de overheid, na anderhalf jaar onderzoek, nu inmiddels technisch in staat is om deze data te kunnen verwijderen. En zo ja hoe het met de uitvoering daarvan staat.

Al was het maar omdat zo'n 20- 25% van de gegevens niet eens overeen bleken te komen met de persoon aan wie ze volgens het systeem toebehoorden, en burgers, na het bekend worden hiervan in 2011, niet meer hun recht konden doen gelden om te controleren of dat bij hen het geval was. Op voorhand van de 'verwijderoperatie' waren deze persoonsgegevens waar betrokkene op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens inzage in dient te kunnen krijgen, namelijk als de bliksem als 'niet-raadpleegbaar- ook-niet-voor-betrokkenen' verklaard.

Opmerkelijk

Hoewel we in de brief schreven er van uit te mogen gaan dat alle gemeenteraadsleden op de hoogte zijn van het feit dat er tot op de dag van vandaag vingerafdrukken ge-ëist worden voor de aanvraag van zowel een paspoort als voor een ID-bewijs, bleek dat (dankzij de diffuse berichtgeving van de Rijksoverheid hieromtrent) niet het geval te zijn!

Wie zich afvraagt hoe dat mogelijk is raden we aan ook eens na te denken over hoe het mogelijk is dat minister Spies net voor haar aftreden nog glashard aan de Tweede Kamer durfde te schrijven dat ze nog steeds niet wist of Morpho de biometrische gegevens van de Nederlandse bevolking aan de V.S.doorsluist. Hoe het bestaat dat de Tweede Kamerleden, die begin vorig jaar zich bij meerderheid uitspraken tegen de omsmelting van de gemeentelijke databanken naar één Centrale 24uurs/7dgs on-line databank voor justitieel gebruik, nog niet geprotesteerd hebben dat het annuleren van deze opzet niet in het voorliggende Paspoortwetswijzigingsvoorstel is meegenomen. Of hoe het kan dat de voormalige minister van Justitie en BZK nu als vice-voorzitter van de Raad van State tegelijkertijd zowel betrokken is bij de adviserende als de bestuursrechterlijke gang van zaken betreffende de Paspoortwet.

wordt vervolgt