vrijdag, 20 april 2012 19:18

Uitspraak van Constitutioneel Hof Frankrijk op 22-3-2012 inzake biometrische paspoorten en data opslag reisdocumenten-gegevens

Op 22- 3- 2012 deed het Constitutionele Hof in Frankrijk uitspraak over de 'Wet betreffende de bescherming van de identiteit': de Franse Paspoortwet. Meer dan zestig leden en meer dan 60 senatoren hadden tegen deze wet beroep aangetekend.

De rechtbank veroordeelde de creatie van een geautomatiseerd bestand (database) voor het verzamelen en bewaren van de biometrische gegevens die men af moet staan voor de afgifte van het Franse paspoort en de nationale identiteitskaart. Met name de opslag van van de vingerafdrukken, als uiterst gevoelige persoonsgegevens, en het feit dat de biometrische gegevens( net als in Nederland) van bijna de hele bevolking opgeslagen zouden worden gaf de doorslag dat ‘de aard van de te registreren gegevens, de omvang van het geautomatiseerde bestand, de technische eigenschappen en de condities waaronder deze mag worden geraadpleegd,’een ongerechtvaardigde inbreuk maakt op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, die niet als evenredig kan worden beschouwd ten aanzien van het nagestreefde doel.

Ook het gebruik van de gegevens voor justitiële toepassing werd verboden.

Ook de opzet om de reisdocumenten geschikt te maken voor het zetten van een elektronische handtekening voor commerciële transacties doorstond de rechterlijke toetsing niet.

Lees verder voor de Nederlandse vertaling van het persbericht over deze uitspraak en duiding van de consequenties ervan voor de Nederlandse rechtszaken vs de Paspoortwet.

NL Persbericht Uitspraak van het Constitutionele Hof in Frankrijk op 22-3-2012 ‘Wet betreffende de bescherming van de identiteit’

Bron: vertaling van dhr.J.v.Someren.

Bij besluit nr. 2012-652 DC op 22 maart 2012, oordeelde het Constitutionele Hof de 'wet betreffende de bescherming van de identiteit' waartegen door meer dan zestig leden en meer dan 60 senatoren, beroep werd aangetekend.

Artikel 5 van de wet voorziet in de creatie van een geautomatiseerd bestand (database) voor het verzamelen en bewaren van de gegevens die nodig zijn voor de afgifte van het Franse paspoort en de nationale identiteitskaart. Deze gegevens omvatten, naast de burgerlijke stand en woonplaats van de eigenaar, de lengte, de kleur van zijn ogen, twee vingerafdrukken en een foto.

Artikel 10 geeft politie en de nationale gendarmerie toegang tot het bestand met persoonlijke gegevens, ter voorkoming en vervolging van strafbare feiten, in het bijzonder in verband met terrorisme.

Enerzijds heeft het Constitutionele Hof geoordeeld dat de oprichting van een bestand met persoonsgegevens die nodig zijn voor de afgifte van identiteits- en reisdocumenten de betrouwbaarheid van de noodzakelijke persoonsgegevens kan garanderen en het uitgifteproces van deze documenten kan beveiligen en de doeltreffendheid van fraudebestrijding kan verbeteren. Het is dus gerechtvaardigd op grond van het algemeen belang.

Anderzijds heeft het de Constitutionele Hof het geheel van persoonsgegevens van deze administratie nader onderzocht. In de eerste plaats heeft deze als doel de gegevens te verzamelen van bijna de gehele Franse bevolking. Ten tweede, van alle gegevens die in deze administratie worden geregistreerd zijn de biometrische, in het bijzonder de gedigitaliseerde vingerafdrukken, het meest gevoelig. Ten derde, de technische eigenschappen van deze administratie laten ook raadpleging toe voor andere doeleinden dan alleen de verificatie van de identiteit van een persoon. Ten vierde, de betreffende wet staat niet alleen raadpleging of bevraging toe van de administratie voor de uitgifte of verlenging van identiteits- en reisdocumenten en verificatie van de identiteit van de houder, maar ook voor politie en justitiële doeleinden.

Gezien de aard van de te registreren gegevens, de omvang van het geautomatiseerde bestand, de technische eigenschappen en de condities waaronder deze mag worden geraadpleegd, heeft het Constitutionele Hof geoordeeld dat artikel 5 van de wet, in het licht van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, een inbreuk betekent die niet als evenredig kan worden beschouwd ten aanzien van het nagestreefde doel. Het Hof heeft daarom de artikelen 5 en 10 van de bedoelde wet geschrapt en dientengevolge ook de derde alinea van artikel 6, artikel 7 en artikel 8, tweede zin. 

Bovendien, heeft het Constitutionele Hof artikel 3 van de wet onderzocht die een nieuwe functie aan de nationale identiteitskaart zou toevoegen. Dit artikel opende de mogelijkheid dat deze kaart gegevens zou bevatten waarmee de houder een elektronische handtekening kan zetten, voor commerciële transacties. Het Hof merkte op dat de wet de "gegevens" voor deze functies niet nader worden gespecificeerd en de garanties voor de integriteit en de vertrouwelijkheid van deze gegevens, niet nader heeft omschreven. specificeert bovendien niet de voorwaarden waaronder de identiteit van de gebruikers van deze functies gewaarborgd wordt, in het bijzonder van minderjarigen.

Dienovereenkomstig heeft het Hof bepaald dat de wet, wegens gebrek aan nadere invulling de reikwijdte van deze bevoegdheid niet heeft onderkend. Het heeft in artikel 3 van de wet geschrapt.

Meer info:

2-4-2012 Duiding uitspraak Franse Constitutionele Hof voor Nederlandse paspoortzaak Pleitaantekeningen Mr. Hemelaar Hoger beroep bij Raad van State zaak van Luijck Punt 10 t/m13  

22- 3-2012 Uitspraak Franse Constitutionele Hof Decision no. 2012-652 DC

16-7-2008 EDRI Complaint against the French govt to annul the biometric passport decree