zaterdag, 26 november 2011 02:04

aangifte vermissing en diefstal van paspoorten en ID-kaarten in grote delen van Nederland niet meer nodig

Vanaf 1-1-2009 hoeft in grote delen van het land geen aangifte meer worden gedaan van vermissing van paspoorten en ID-kaarten. In de regio Arnhem is sinds 2-5-2011 aangifte in geval van diefstal ook niet meer nodig.

Hoe verhoudt zich dit met de paspoortwet? Want als er nou iets is wat bijdraagt aan het slecht bewaken van het aanvraag -en uitgifte proces van paspoorten en ID-kaarten is het natuurlijk wel om de verplichting af te schaffen dat mensen bij vermissing of diefstal daarvan aangifte moeten doen bij de politie.

De minister en burgemeesters, die het bevoegd gezag vertegenwoordigen wat betreft de uitgifte van paspoorten en ID-kaarten, houden hardnekkig vol dat burgers verplicht zijn om vingerafdrukken af te geven voor het verkrijgen van een paspoort of ID-bewijs.

Ondanks aanhoudend verzet hiertegen van principiële weigeraars. Ondanks de veiligheidsrisico’s van de dataopslag. En ondanks het feit dat is komen vast te staan dat in minstens 25% van de gevallen dat mensen hun vingerafdrukken afgeven de opslag daarvan in de documenten en databases bij verificatie niet overeenkomt met de betrokken persoon.

Dat wordt nog steeds verdedigd vanuit de redenering dat dit een belangrijke bijdrage zou leveren aan het terugdringen van look a- like fraude omdat het aanvraag –en uitgifte proces er zoveel veiliger van zou worden.

Terwijl ieder weldenkend mens uiteraard kan bedenken dat men de bevolking juist eerder in gevaar brengt door de opslag van biometrische gegevens in op afstand uitleesbare documenten, in niet afdoende te beveiligen databases en door ze te laten bewerken door een Franse beveiligings/defensie monopoliebedrijf. Het gevaar dat de foute registratie oplevert dat iemand bij controle van zijn document niet als zichzelf te worden herkend of voor een ander te worden aangezien, kan iedereen overkomen en valt dan ook terecht te bestempelen als het op grote schaal burgers actief in gevaar brengen.

En of dit allemaal nog niet gek genoeg is begon het Politie Netwerk voor Innovatie en kwaliteit (NIK) met het experiment ‘vermissing document’. Een pilot waarbij in grote delen van het land geen aangifte meer worden gedaan van vermissing van paspoorten en ID-kaarten en de regio Arnhem sinds 2-5-2011 ook niet meer in geval er sprake is van diefstal.

Een mens gaat zich dan afvragen of hier nou werkelijk sprake is van heel erg langs elkaar heen werken tussen het binnenlands bestuur en de politie. Of dat het zo zou kunnen zijn dat de overheid in de maag zit met het feit dat men bij invoering van de Paspoortwet ten onrechte heeft doen voorkomen dat look-a-like fraude met de reisdocumenten op grote schaal voorkwam? Hoe het ook zij: meer gevallen van fraude, of nog minder harde cijfers over mogelijke fraudegevallen, zouden het kabinet wel goed uitkomen om de druk te kunnen opvoeren in de Tweede Kamer om toch maar akkoord te gaan met het inrichten van één centrale 24uurs/7dgs on-line Staatsdatabank.

De Centrale Staatsdatabank waar inmiddels geen kamermeerderheid meer voor is, maar waarvan de minister de kamerleden duidelijk te kennen gaf dat die er wat hem betreft wel degelijk moet gaat komen A.O.27-4-2011

Meer info: 18-4-2011 NVVB Nieuw paspoort zonder aangifte in regio Arnhem,19-04-2011 Arnhemnieuws ‘Aangifte diefstal paspoort onnodig, pilot ‘vermissing Document’