zondag, 23 oktober 2011 23:51

info nieuw model paspoorten/ID-kaarten per 1 oktober 2011& bevoegdheden van fabrikant Morpho(Sagem)

Op 6 september 2011 stelde Vrijbit een reeks vragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de wijziging van de paspoorten/ID-kaarten per 1 oktober 2011 en de contractuele afspraken met de fabrikant van deze reisdocumenten de firma Morpho. Op 22 september ontvingen we hierop de navolgende antwoorden:

Inleiding tot verzoek:

Op 30 juni 2010[1] maakte het Franse bedrijf Sagem Identification [2] bekend dat het bedrijf Morpho, zoals het sinds 27 mei 2010 was herdoopt, de aanbesteding had gewonnen van de Nederlandse overheid om de komende 7 à 10 jaar onder andere de paspoorten en ID-bewijzen te blijven produceren .

De gunning van de opdracht tot verlening van een contract om de reisdocumenten te produceren was, op 25 mei 2010 bekend gemaakt in een persbericht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties [3] en door publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie op 21 juni 2010. Het parlement bleek dit niet te hebben opgemerkt, of althans eruit te hebben begrepen dat er per 1 oktober nieuwe reisdocumenten worden gaan uitgegeven. Dat gebeurde pas op 15 september 2010, naar aanleiding van waarschuwingen van de AIVD, die bij de bespreking van het AIVD jaarverslag-2009 in de tweede kamercommissie, naar voren kwamen.

Na schriftelijke vragen waarom de Kamer niet was geïnformeerd over de nieuwe paspoorten, stuurde toenmalig staatsecretaris mevr. Bijleveld op 23 september hierover een brief aan de Tweede Kamer (BPR2010/U558400).

De informatie die daaruit naar voren kwam luidde slechts dat er vanuit het ministerie, ‘prioriteit[4] was gegeven aan de aanbesteding van het contract voor de ontwikkeling, productie, personalisatie en distributie van de Nederlandse reisdocumenten’.

Als reden dat het parlement niet was geïnformeerd kwam het antwoord dat er simpelweg sprake was van een nieuw contract met de producent Sagem omdat het oude contact afliep en er anders vanaf 1 oktober geen reisdocumenten meer geproduceerd en uitgegeven zouden kunnen worden. Over zo’n zakelijk iets als het afsluiten van een contract, wat feitelijk op een verlenging neerkwam, had de staatsecretaris het niet nodig geacht om de Kamer rechtstreeks te informeren.

Maar gezien de kritische vragen van zowel de SP als de AIVD of het niet onverstandig is om de persoonsgegevens en reisdocumenten van de Nederlandse bevolking te laten verwerken door een buitenlands bedrijf- wat bovendien als defensie specialist een soort monopolie positie inneemt in de wereldwijde militaire beveiligingsindustrie- kwam er inhoudelijk toch iets meer naar buiten over het nieuwe contract.

Uit de bijlage bij de brief over de ‘Reikwijdte van de Europese aanbesteding nieuwe generatie elektronische reisdocumenten’[5] viel namelijk op te maken dat het informeren van het parlement over het afsluiten van het nieuwe contract wel degelijk van belang was geweest voor de volksvertegenwoordiging. Omdat met de fabrikant een contract werd afgesloten waarin is vastgelegd dat dit bedrijf ‘ bij de productie, aanvraag en uitgifte van de documenten aanpassingen kan maken, ongeacht of dit gaat over de inhoud van de in de documenten opgeslagen gegevens, de wijze waarop dit gebeurd als de beveiliging van data en document. Hetzelfde geldt voor het inrichten en onderhouden van het productieproces qua aanvraag- en uitgifte systeem. Zonder dat daarvoor tussentijds nieuwe afspraken zouden hoeven te worden gemaakt’.

De brief eindigde, zonder enige nadere uitleg, met de mededeling ‘ Het sluiten van het nieuwe contract heeft derhalve tot gevolg dat er per 1 oktober 2011 een nieuw model van de reisdocumenten wordt ingevoerd dat het huidige model zal gaan vervangen ‘.

Via berichtgeving van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG)op 28 september[6] weten we inmiddels dat er per 1 oktober iets veranderd aan het opslag medium. Dat maken we tenminste op uit de berichtgeving van het ministerie aan VNG dat de ‘aanpassing’ van de chip in het nieuwe model ‘niet te kraken’ paspoort, geen verband houdt het kraken van die in 2008. Zelf liet u in het Algemeen Overleg met de Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken op 27-4-2011 weten dat het paspoort een andere kleur gaat krijgen. En maakte, tijdens datzelfde debat, het Tweede Kamerlid van uw gedoogpartner de PVV, een opmerking over het verwerken van aluminiumfolie in de kaft.

 Verzoek:

Bij deze verzoek ik u, namens het bestuur van burgerrechtenvereniging Vrijbit, om ons op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur, nadere informatie over bovenstaande kwestie te verschaffen. Zowel over de wijziging ten aanzien van het nieuwe model paspoort/ ID-bewijs ten opzichte van huidig gangbare model. Als over de bevoegdheden die Morpho, Sagem en Saffrangroep contractueel toekomen inzake alle werkzaamheden ten behoeven van de aanvraag en uitgifte van de Nederlandse reisdocumenten door fabrikant.

 A- Algemeen:

1- Verandert er per 1 oktober iets aan de ID-kaart ten opzichte van het huidige model?

Zo ja, dan dienen de volgende vragen ten aanzien van het nieuwe model paspoort zodanig te worden begrepen dat deze ook gelden voor enige wijziging met betrekking tot de ID-kaarten.

B- Aangaande de opslag van persoonsgegevens:

1- Worden de persoonsgebonden kenmerken die in het paspoort worden verwerkt na 1 oktober in technische zin gewijzigd?
2- Is er enige wijziging in de wijze waarop de gezichtsopname dient te worden aangeleverd voor de aanvraag van het document? Zo ja welke wijziging?

3- Op welke manier wordt de gezichtsopname van de pasfoto’s verwerkt en opgeslagen in de documenten?

4- Ontstaat er door de digitalisering, dan wel wijze van opslag, van de gezichtsopname een ander mogelijke toepassing voor het gebruik hiervan dan dat mogelijk is met de weergave van een pasfoto?

5 - Wordt de aangeleverde pasfoto bewaard?

6- Kan de digitale opname van het gezicht uit de digitale reisdocumentenadministratie worden verwijderd?

7- Welke biometrische gegevens worden in het paspoort verwerkt?

8- Welke biometrische gegevens worden in de chip van het document verwerkt?

9- In welke database(s) en voor hoelang worden de verschillende biometrische persoonsgegevens opgeslagen?

10- Wat gebeurd er met biometrische gegevens die bij verificatie geen match geven met de houder van het document?

11- Wat gebeurd er met documenten waarvan de biometrische gegevens bij verificatie geen match geven met de houder van het document?

12- Is het juist dat inlichtingen- en veiligheidsdiensten integraal gebruik kunnen maken van de gegevens uit de documenten, de database(s) en de verzendsystemen waarmee deze worden verstuurd tussen het aanvraagstation (RAAS) en de fabrikant van de documenten?

13- Is het juist dat politie- en justitie de bevoegdheid hebben om de reisdocumentendatabank te mogen bevragen voor de identiteitsstelling van verdachten?

14- is het zo dat de fabrikant van de documenten de bevoegdheid heeft om de persoonsgegevens daarvan te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden?

C. Aangaande het opslagmedium:

1 - Welk soort RFID chip wordt vanaf 1 oktober in de reisdocumenten verwerkt?

2- Blijven de gegevens die opgeslagen liggen in de chip (dan wel waar de chip toegang toe geeft) op afstand uitleesbaar bij gesloten toestand van het document? Zo ja tot op welke afstand kan de chip met een uitleesapparaat geactiveerd worden?

3- Blijven de gegevens die opgeslagen liggen in de chip (dan wel waar de chip toegang toe geeft) op afstand uitleesbaar bij geopende toestand van het document?

4- Is er bij het nieuwe model documenten voorzien in een mogelijkheid dat de drager van het document de regie houdt over wie hij de toegang tot het uitlezen van de RFID chip verleend, dan wel kan doen verlenen? Zo ja, is dit geregeld via een pincode systeem vergelijkbaar met die voor elektronisch betaalverkeer? En wordt in dit geval zo’n beveiliging, tegen het mogelijk uitlezen van de gegevens door onbevoegden, automatisch in alle documenten toegepast?

D. Aangaande de contractuele afspraken met Morpho/ Sagem/ Saffrangroep:

1- Vanaf welke datum treedt het nieuwe contract in werking?

2- Voorziet het contract in aansprakelijkstelling in geval van ondeugdelijke afname/opslag van persoonsgegevens?

3- Is er contractueel vastgelegd dat Morpho bij enige wijziging, bij de productie, aanvraag of uitgifte van de documenten, ongeacht of dit gaat over de inhoud van de in de documenten opgeslagen gegevens, de wijze waarop dit gebeurd als de beveiliging van data en document of van het inrichten en onderhouden van het productieproces qua aanvraag- en uitgifte systeem, of doen van onderzoek met de ter beschikking staande gegevens, de Nederlandse regering in kennis dient te stellen?

Zo ja, op welke wijze dient kennisgeving hiervan te geschieden?

4- Is er enige restrictie ingebouwd dat gedurende de looptijd van het contact bij de productie, aanvraag en uitgifte van de documenten, ongeacht of dit gaat over de inhoud van de in de documenten opgeslagen gegevens, de wijze waarop dit gebeurd als de beveiliging van data en document of voor het inrichten en onderhouden van het productieproces qua aanvraag- en uitgifte systeem, democratische besluitvorming er toe kan leiden dat de firma niet de vrije hand heeft om uitsluitend naar eigen inzicht en belang te handelen?