vrijdag, 10 december 2010 22:04

Hoe staat het begin december met het verzet tegen de Paspoortwet

Hoe staat het begin december methet verzet tegen de Paspoortwet?

                                                                                                                           10-12- 2010 ( bijgewerkt 16-12-2010

Bericht zitting civiele rechtszaak Paspoortwet

Onder grote belangstelling vond op 29 november de zitting plaats van Stichting Privacy First en 21-mede-eisers: er waren meer aanwezigen dan zitplaatsen.

De pleitnota van de eisers is te vinden op de website van Privacy First.

Landsadvocaat Mr.C.M. Bitter

Namens de Staat betoogde mr. Bitter in haar verweer dat de zaak niet ontvankelijk was. Het zou geen zaak voor de civiele rechter, maar voor de bestuursrechter zijn. Opmerkelijk is dat diezelfde landsadvocaat, die de Staat tevens vertegenwoordigt in de bestuursrechtelijke zaken tegen de Paspoortwet, ook bij de bestuursrechter telkens pleit voor niet-ontvankelijkheid.

Verder stelde de landsadvocaat dat het niet mogelijk is om in het bezwaar, tegen de opslag van biometrische gegevens in een overheidsdatabase, de gevaren en bezwaren te betrekken van opslag in een eventueel toekomstige centrale 24 uurs- on-line database. Hierbij gaat zij voorbij aan het feit dat de Paspoortwet, waarvan de onrechtmatigheid aan de rechterlijke beoordeling wordt voorgelegd, het juridische kader vormt waarbinnen de omzetting van de huidige de-centrale databases naar één centrale opslag bij wet is geregeld. Alle al geregistreerde vingerafdrukken en gezichtsscans zullen bij omzetting naar een landelijke databank automatisch daarin worden opgenomen. Omzetting kan buiten het parlement om via ministeriële bevoegdheid worden geregeld volgens de gewraakte wet. Ongeacht of de politiek alsnog terug zou komen op het besluit in de toekomst een dergelijk database in te richten, zou het vertrouwen in de rechtstaat gebaat zijn bij een zuivere civiele procedure. Daarin past het de Staat niet om voor niet-ontvankelijkheid te pleiten als burgers op gegronde redenen de rechtmatigheid van wetgeving willen laten toetsen door de rechterlijke macht. Het past evenmin om de in wezen bijzonder eenvoudige kwestie, namelijk dat mensen hun eigen lichaamskenmerken niet gedwongen willen afgeven aan de Staat, te frustreren door juridische fratsen zoals het aanvechten van toekomstige toepassingen waarin de wet voorziet. Dat de landsadvocaat zich ook nog bedient van het poneren van onwaarheden, zoals het vermeend positieve standpunt van het College Bescherming Persoonsgegevens en uitspraken van het Europese Hof, is beneden alle peil van een waardige rechtsverhouding tussen de overheid en haar burgers.

Gelukkig kent de rechtbank een eigen verantwoordelijkheid om de inhoudelijke argumenten van de aanklacht en pleitnota van de eisers te toetsen aan de gewraakte Paspoortwet.

Dat twee belangwekkende WRR rapporten nog net op tijd werden gepubliceerd om in het pleidooi van eisers te kunnen worden ingebracht, maakt dat eisers redelijk optimistisch de beoordeling door de rechtbank tegemoet zien. De rapporten ‘Happy Landings? Het biometrisch paspoort als zwarte doos’ over totstandkoming van de Paspoortwet, en ‘het biometrisch paspoort in Nederland, crash of zachte landing’ over feilbaarheid van de biometrische identificatie van de deskundige onderzoekers onderbouwen namelijk op alle punten een oordeel dat de Paspoortwet onrechtmatig is. Zowel uit mensenrechterlijk oogpunt (1), vanwege het niet correct tot stand komen (2), het feit dat de huidige toepassing gigantische risico’s oplevert voor de uitgifte van de documenten (3) en vastlegging van biometrie (4), voor toename van identiteitsdiefstal/look a-like fraude (5) en voor het feit dat vingerafdrukken erdoor onbruikbaar worden als bewijsmateriaal voor de opsporing van misdrijven(6).

De zitting eindigde met de aankondiging van de rechtbank dat 28 januari 2011 het vonnis zal worden bekendgemaakt. Waarna Vrijbit vanuit het publiek ad rem reageerde met de mededeling dat dat de Dag van de Privacy is. ( sic. nadien liet de rechtbank zonder opgaaf van redenen weten dat de uitspraak vervroegd is naar 26 januari 2011)

 

Media eindelijk aandacht voor nieuwe Paspoortaffaire

In oktober 2010 barst de media aandacht voor de nieuwe Paspoortaffaire eindelijk los.

Doorbraak nr 7 ,bericht over de rechtzaak tegen de Paspoortwet.

3 oktober besteed jongerenzender FunX radio een uitgebreide uitzending aan de nieuwe Paspoortwet.

7 september bericht Trouw over bezwaarprocedure van weigeraar Paul Cuijpers (Utrecht) tegen het afgeven van biometrische gegevens wegens strijdigheid met christendom.

8 september organiseert Café Globaal in Haarlem een informatieavond over Paspoortwet en Privacy

Hier werd ondubbelzinnig duidelijk gemaakt dat het parlement het totaal had laten afweten bij de totstandkoming van de wet. Werd aan de kaak gesteld hoe via invoering van de Wet op de Uitgebreide ID-plicht de eerste stap werd gezet door in 2005, voor het eerst na de oorlog, alle burgers vanaf14 jaar te verplichten om een geldig ID-bewijs aan te vragen. Werd duidelijk gemaakt dat de ID-plichtwet, samen met de inwerkingtreding van de Wet verdachten en veroordeelden op 1-10-2010 en de Paspoortwet de infrastructuur vormen voor een nationaal systeem voor automatische persoonsherkenning.

Video verslag met bijdrage van Johan van Someren- Stichting Meldpunt Misbruik ID-plicht

Tineke Strik Eerste Kamerlid GrL, Miek Wijnberg- Vereniging Vrijbit.

Op 27 oktober maakte de uitzending van de VPRO ‘wat nou privacy?’ voor het grote publiek aanschouwelijk hoe eenvoudig vingerafdrukken te vervalsen zijn (1) hoe simpel het is om paspoorten/ID-kaarten uit te lezen (2) en te vervalsen(3) en hoe het systeem van opslag van gezichtsscan te gebruiken is voor gezichtsherkennende camerasystemen(4).

29 oktober De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) publiceert het rapport van Vincent Böhre “Happy Landings? Het biometrische paspoort als zwarte doos’ . Alle bezwaren tegen de Paspoortwet worden met dit wetenschappelijk onderzoek als gefundeerd en terecht bevestigd. Waaronder de ondubbelzinnige vaststelling dat de paspoortwet flagrant in strijd is met het Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Binnenlands bestuur bericht ‘Biometrisch paspoort ongefundeerd’ en plaatst een interview Vincent Böhre

7 november maakte berichtgeving in de Telegraaf duidelijk dat ID-kaarten weliswaar officieel reisdocumenten zijn, maar feitelijk als nationale persoonsbewijzen gelden. Dit bracht het gerechtshof te Den Bosch ertoe te bepalen dat de overheid geen leges niet meer mag berekenen aan burgers die men verplicht om een geldig ID-bewijs te tonen om te kunnen deelnemen aan de Nederlandse maatschappij.

3 november volgde berichten in De Groene Amsterdammer ‘liever ongezien en anoniem over bezwaarden en een algemeen artikel n.a.v WRR rapport

11 november berichtte RTLdat Nederland en de Verenigde Staten DNA-gegevens en vingerafdrukken van verdachten gaan uitwisselen. ( helaas zonder expliciet duidelijk te maken dat iedereen ook zonder daar weet van te hebben en zonder ooit met justitie in aanraking te zijn geweest als verdachte kan worden aangemerkt.

12 november maakte VARA Ombudsman een uitzending over Paspoortwet

17 november Berichtte het Stadsblad dat de burgemeester van Utrecht, die het bevoegd gezag bekleed inzake de uitvoering van de Paspoortwet voor de Utrechtse bevolking dat hij van mening is dat vingerafdrukken niet persoonlijk zijn. Over de veiligheid van de gemeentelijke database waar hij verantwoordelijk voor is zei hij te hopen dat en hoopt dat de opslag van vingerafdrukken in de gemeentelijke database landelijk goed beveiligd is.(?!)

17 november Webwereld publiceert de reactie van minister Donner op vragen over de aanbesteding van een op te zetten centrale database. De man die als minister van Justitie verantwoordelijk was voor de invoering van de ID-plicht en daarmee de eerste steen legde voor het bouwen van de biometrische identificatie wend voor zich eerst een paar maanden te moeten beraden op het dossier.

20 november Uiten Jacob Kohnstamm (voorzitter CBP) en Max Snijder( schrijver WRR Paspoortwet rapport cash of zachte landing hun zorgen in VARA’s Spijkers met Koppen

21 november Spreekt Jeanine Hennis- Plasschaert ,Tweede Kamerlid voor de VVD, haar verbazing uit over Nederlandse Paspoortwet in een interview voor het Platform Bescherming Burgerrechten.

26 november treden Hirch Ballin, Ton van der Putte, Max Sneider, Jeanine Hennis-Plasschaert op in een uitzending van VARA Uitgesproken na een spraakmakende intro ‘paspoorten in het getal’

25 november berichtten ECP-EPN,Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en CentERdata over de resultaten van het onderzoek , over ‘de rolverdeling tussen de overheid en burger bij het beschermen van identiteit. Conclusie: 19 % van de Nederlanders is tegen het gebruik van vingerafdrukken op paspoorten/ID-kaarten, en de meerderheid heeft bezwaar tegen gebruik van vingerafdrukken door het bedrijfsleven. Gebruik van BSN zou beperkt moet blijven tot de overheid, maar omdat het BSN op het paspoort staat en paspoorten vaak worden gekopieerd of digitaal wordt opgeslagen, kan de relatie tussen persoonsgegevens en steeds vaker gelegd worden, ook door andere partijen dan de overheid. Vooral de koppeling tussen BSN en zorg wordt negatief geoordeeld.

25  novemberkopt Trouw ‘Privacy geen gepasseerd station’.

28 novemberIkon radio 5 Leven zonder paspoort, met Louise, Quirine Eijkman (NJCM) over proces PrivacyFirst Beluister dit item en Lees het gehele artikel

28 november Sargasso ‘De Paspoortwet: handen af van mijn lichaam!’- R.Caron

28 novemberartikel Vrijbit op www.vrijbit.nl ‘Hoe staat het eind november 2010 met verzet tegen de Paspoortwet?’

29 november Publicatie Pleitnota Stichting Privacy First en 21 mede-eisers

 

29 november Webwereld rechtzaak tegen database van start

29 november Volkskrant ‘ministerie weet te weinig van techniek paspoort’ (naar aanleiding van uitspraken in oktober van Gerdine Keijzer-Baldé die sinds 1-4-2010 de nieuwe directeur is van het AgentschapBasisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) lees…

30 november tv uitzending Eenvandaag biometrisch paspoort

7 december NRC-next  ' Handen af van vingerafdruk – Die sla je niet zomaar op'

Deze opsomming is niet uitputtend, want zo verschijnen ook in november berichten als in

B&R nr 11 artikel ‘Beleidsarme begroting 2011 wordt al een beetje ingevuld: Piet Hein Donner zet de eerste lijntjes uit’. En bericht de Wereldomroep.nl生物特征识别护照遭非议over de Nederlandse mensenrechten schending door opslag biometrische gegevens van hele bevolking vanaf 12 jaar?

 

Politieke ontwikkelingen

In de Tweede Kamer wordt de roep om de Paspoortwet ‘open te breken’ steeds groter.

Bij nader inzien blijken SP, VVD, Groen Links, PvdA, D66, en PVV toch grote twijfels te uiten bij het opzetten van een centrale database, de verwerking van de gegevens door een Frans commercieel defensiebedrijf, het feit dat paspoorten/ID-kaarten bij uitgifte niet geverifieerd worden, het gebruik van gegevens voor justitiële doeleinden en het gebrek aan kennis over biometrie bij de overheid.

Hoewel daar de principiële discussie over opslag van biometrische gegevens in overheidsbestanden nog steeds niet wordt gevoerd is er in elk geval een kentering gekomen in het denken dat het verstandig was om in te stemmen met de Paspoortwet zoals die luidt.

Heel voorzichtig begint er ook begrip te ontstaan voor de onmogelijke positie van bezwaarden die als sanctie, als zij erop staan dat hun fundamentele grondrechten worden gerespecteerd, de normale deelname aan de samenleving onmogelijk wordt gemaakt en hen basale levensbehoeften worden ontzegd.

Deze omslag in denken haakt aan bij een toenemende kennis van technologische mogelijkheden en on-mogelijkheden van digitale dataopslag. Van voor- en nadelen van RFID-technologie. Van het besef dat biometrische identificatie niet op harde feiten maar op waarschijnlijkheidberekeningen berust. Ze berust op een ontluikend inzicht dat we de afgelopen 10 jaar volkomen zijn doorgeschoten in Nederland met het opzetten van persoonsregistratie- systemen. Dit bewustzijn wordt inmiddels ook steeds meer gevoed door de ‘schrijnende voorbeelden’ waarop het wachten was.

De omslag in denken bij de verantwoordelijke minister van Binnenlandse Zaken heeft helaas nog niet plaatsgevonden. Dit ondanks het feit dat zijn partij, het CDA, vanuit christelijke optiek niet zou horen te accepteren dat mensen buiten de maatschappij worden gestoten en moeten erkennen dat gehoorzamen aan het eigen geweten kan prevaleren boven gehoorzaamheid aan tirannieke staatswetgeving. Als jurist zou hij als geen ander zou dienen te beseffen dat mensen recht hebben op een effectieve rechtgang als zij zich beroepen op fundamentele mensenrechten. En beseffen hoe groot de internationale imagoschade van de Nederlandse Staat kan uitpakken door zich niet aan internationale verdragen te houden. Hoe groot de economische schade zal zijn als Nederland niet langer bakken met geld denkt te kunnen verdienen aan het ontwerpen, produceren, onderhouden en verkopen van persoonsregistratiesystemen. Maar de eigen bevolkingsadministratie ter beschikking blijkt te hebben gesteld voor onrechtmatig en/of crimineel gebruik, waarmee in één moeite door ook de betrouwbaarheid van de reisdocumentenadministratie van ruim 500 miljoen Europeanen die deel uitmaken van de Europese Unie onbetrouwbaar is geworden. Als voormalig justitieman zou hij tevens dienen te beseffen wat de impact is als het unieke karakter van vingerafdrukken wordt aangetast. Niet allen voor de rechtsbescherming van onschuldige burgers, maar ook omdat ze daarmee per definitie onbruikbaar worden voor bewijsvoering bij het vaststellen van misdaden.

 

Blinde vlekken in plaats van vereiste transparantie

Nog steeds beseffen zowel gewone burgers als veel politici, journalisten en wetenschappers niet dat de Paspoortwet zowel de paspoorten als de IDkaarten betreft. Na wijziging van de Paspoortwet zou het aanbeveling verdienen die vermelding in de titel van de wet te vermelden.

Algemeen bestaat nog steeds de hardnekkige misvatting dat de gegevens, die onder de huidige Paspoortwetgeving worden opgeslagen, pas door de Officier van Justitie (OvJ) gebruikt zullen gaan worden nadát er een centrale databank zou worden ingericht. Terwijl politie en justitie momenteel zelfs zonder tussenkomst van de OvJ, via de juiste vraagstelling, de gegevens kunnen gebruiken voor de identiteitsvaststelling van verdachten.

Dat alle gegevens uit de reisdocumentenadministratie integraal beschikbaar zijn voor nationale veiligheids- en inlichtingendiensten wordt de burger niet verteld. Dat ze door internationale verdragen en praktische oprekking daarvan ook in handen kunnen komen van andere mogendheden wordt stil gezwegen.

In de voorlichting aan de burgers via de schaars verstrekte Rijksvoorlichtingsfolders folders en dienstverlening bij de afdelingen Burgerzaken worden burgers enkel geïnformeerd over de doelstelling dat met de Paspoortwet het bestrijden van fraude wordt beoogd. Over beoogd gebruik bij, niet nader omschreven, rampen en kwesties van staatsveiligheid wordt uitdrukkelijk geen voorlichting gegeven.

Het bouwen van het Europese politie- en justitiesysteem waarbij nationale zeggenschap helemaal buiten spel komt te staan, mag zelfs in het parlement nauwelijks op enige belangstelling rekenen.

Dat de Paspoortwet een optop maatregel is boven de Europese regelgeving is inmiddels wel bekend aan het raken. Maar informatie over hoe de opname van biometrie in de paspoorten /ID-kaarten via Europa door Nederland zelf is geregisseerd, werd de Tweede en Eerste kamerleden onthouden.

Dat de Europese Verordening de nationale regeringen vrijlaat in het toepassen van de nationale wijze waarop men de reisdocumentenadministratie opzet wordt nu wel als algemeen bekend verondersteld. Maar zelfs de Staat blijkt volgens het verweer tegen de civiele aanklacht nog niet te beseffen dat deze ‘vrije’ invulling geen carte blance is maar wel dient te voldoen aan de intentie van de Verordening en uiteraard ook aan de algemene bepalingen van het verdrag van de rechten van de mens en andere internationale wetgeving.

Daarmee is schrijnend duidelijk op welk een ondermaats niveau de discussie over de Paspoortwet nog gevoerd wordt.

 

Wordt vervolgd