PETITIE BURGERRECHTENVERENIGING VRIJBIT AAN EERSTE KAMER DER STATEN GENERAAL

Dossier Paspoortwet dinsdag, 13 juli 2021 00:14

Op 13 juli, één dag voor het zomerreces staat in de Eerste Kamer het debat gepland over het wetsvoorstel 35.552 (R2148) en daarmee herinvoering van vingerafdrukeis voor het aanvragen van een Nederlands identiteitsbewijs.

In aanvulling op de brandbrief dieVrijbit hierover schreef aan alle leden van de Eerste kamer, wordt er aanvullend op dinsdag 13 juli ook nog onderstaande petitie aangeboden

                                             Tekst petitie:

Geachte leden van de Eerste Kamer,

Opnieuw wordt u onder druk gezet om één dag voor het zomerreces uw goedkeuring te geven aan een wetswijziging van de Paspoortwet waarmee het besluit genomen zou worden dat de gehele Nederlandse bevolking verplicht wordt om hun vingerafdrukken, zijnde hun onvervangbare lichaamseigen biometrische kenmerken, af te geven aan de Staat der Nederlanden.

Toen dit eerder gebeurde in 2009 schreven we u al dat het moeten laten registreren van iemands vingerafdrukken betekent dat dit na registratie geen lichaamseigen gegevens meer zijn, maar bezit van de Staat wordt. Dit áfpakken van vingerafdrukken geldt onverminderd ook wanneer deze data na uitgifte van paspoort of ID-kaart worden verwijderd uit de gemeentelijke reisdocumenten-administratie en het aanvraagsysteem RAAS.

De data die opgeslagen worden in de RFID-chip van de documenten kunnen immers ontsloten worden door:

-          Nederlandse bevoegde instanties als douaniers en personeel van de inlichtingen-en veiligheidsdiensten.

-          Instanties in andere EU-lidstaten die middels een certificaat de sleutel ter beschikking gesteld moet worden.

-          Overheidsinstanties buiten de EU die op aanvraag eveneens recht op deze sleutel hebben, tenzij ze als onbetrouwbaar regiem worden aangemerkt.

-          De beheerder van het RAAS en fabrikant van de documenten, die op basis van geheime contractuele afspraken de persoonsgegevens mag gebruiken voor onderzoeksdoeleinden (en moet afstaan aan met name de V.S. indien deze dit internationale bedrijf daartoe sommeren op grond van de Freedom Act.

-          Onbevoegden die het signaal wat de chip uitzendt bij controle kunnen opvangen.

Eens gegeven blijft gegeven en weg is weg!

Op 13 juli wordt u gevraagd te debatteren over dit wetsvoorstel aan de hand van de nota die de staatssecretaris u op 5 juli deed toekomen en waarin geen adequaat antwoord wordt gegeven op de vragen die gesteld werden door de voorbereidende commissies van uw huis.

Daarbij wordt u onder druk gezet om gelijk ook tot stemming over te gaan omdat de EU mógelijk een inbreukprocedure zou kunnen starten en omdat het de gemeentes inkomsten zou kosten voor niet te verrichten diensten.

NB I- De inbreukprocedure die de Europese Commissie (EC) tijdens het zomerreces zou kunnen starten is een onaannemelijk scenario indien regering de EU Commissie voor 2 augustus netjes informeert over het waarom, van het niet binnen de deadline implementeren van de Verordening. Waarbij ook nog de mogelijkheid bestaat dat Nederland bij het uitblijven van de implementatie geen aanklacht van de EC afwacht maar zelf een procedure begint bij het Hof van Justitie in Luxemburg.

   II- De kosten die gemeentes zouden mislopen, als u zich niet laat dwingen tot een goedkeurende stemming vandaag bedragen volgens de ‘oplegnota d.d. 30-06-2021’ maandelijks € 100.000 tot €200.000. Die bedragen gaan echter over de verhoogde leges die gemeentes in rekening mogen brengen nadat ze extra kosten moeten maken vanwege de vingerafdrukregistratie!

We verzoeken u om te onderkennen dat:

-          Er gerede twijfel is of de EC wel bevoegd is om eisen te stellen aan de nationale identiteitskaarten ter beveiliging van de buitengrenzen van het Schengengebied.

-          De onderbouwing van de Verordening te kort schiet voor een zo ingrijpende maatregel.

-          De onderbouwing van de Nederlandse regering ter implementatie niet overeenkomt met die van de Verordening zelf.

-          De vingerafdrukregistratie van de gehele EU-bevolking (als bulk registratie van uiterst gevoelige biometrische kenmerken van onschuldige burgers) indruist tegen de fundamentele mensenrechten (zoals vastgelegd in handvest en EVRM).

-          U niet door de regering voldoende en correct bent geïnformeerd om op grond van deze informatie een gewogen oordeel te vellen.

Vandaar dat we u dringend verzoeken om u niet te laten dwingen tot een stemming om integraal goedkeuring te verlenen aan wetsvoorstel 35.552 (R2148), zonder dat er garanties zijn voor een alternatief ID als geldig identificatiemiddel voor burgers die om principiële en/of uit veiligheidsoverwegingen het afgeven van hun vingerafdrukken voor zo’n document onacceptabel vinden.

Daarbij stellen we u ook nog een reeks vragen ter hand die relevant zijn voor het debat in de senaat tussen de leden van de Eerste Kamer en met de verantwoordelijke staatssecretaris van BZK dhr. Knops.

We vragen u ervoor te zorgen dat bezwaarden tegen de vingerafdrukregistratie voor het aanvragen van een ID-kaart, niet opnieuw in de situatie worden gebracht dat zij worden uitgesloten van een normale deelname aan de maatschappij omdat ze niet over een geldig identiteitsdocument kunnen beschikken.

Wij danken u voor uw aandacht en wensen u standvastigheid en een verstandig oordeel toe.

Namens het bestuur van Burgerrechtenvereniging Vrijbit,

J.M.T. (Miek) Wijnberg