Persbericht HERINVOERING VINGERAFDRUKKEN ID-KAART PER 2 AUGUSTUS ONZEKER

Dossier Paspoortwet maandag, 05 juli 2021 15:42

Op 13 juli a.s. vergadert de Eerste Kamer over het wetsvoorstel om de Paspoortwet zodanig aan te passen dat er vanaf 2 augustus opnieuw vingerafdrukken geëist zullen worden voor het aanvragen van een ID-kaart. Dit wetsvoorstel (35.552 (R2148) regelt ook dat er haast gemaakt gaat worden met het afgeven van de sleutelcertificaten waarmee andere landen de persoonsgegevens uit de RFIDchip van de documenten kunnen uitlezen. Waaronder naam, geboortedatum, BSN digitale gezichtsopname en vingerafdrukken.

Omdat dit wetsvoorstel een implementatie vormt van de Verordening (EG) Nr. 444/2009), ging de Tweede Kamer er van uit dat een Europese Verordening per definitie rechtstreekse werking heeft, en de lidstaten dus verplicht zijn deze EU-regels om te zetten in nationale wetgeving. Maar als de EU-wetten stelt die onuitvoerbaar zijn, de veiligheid aantasten of strijdig zijn met de fundamentele mensenrechten, kunnen lidstaten wel degelijk afzien van implementatie. Toch wordt de Senaat voor het blok gezet om (net als vorige keer toen de vingerafdrukkenplicht werd ingevoerd) één dag voor het zomerreces over het voorstel te debatteren en er -zonder de week bedenktijd die normaal voor stemmingen in acht wordt genomen-, ook maar gelijk over te stemmen gezien de geplande invoeringsdatum van 2 augustus.

De effectiviteit van vingerafdrukken in reisdocumenten als middel tegen fraude is nimmer aangetoond!

De vingerafdrukplicht zou tot doel hebben om mensensmokkel en andere georganiseerde criminaliteit te bestrijden. Maar de effectiviteit van vingerafdrukken in reisdocumenten als middel tegen fraude is nimmer aangetoond! Sterker nog: de veiligheid van de EU-burgers wordt er juist door in gevaar gebracht. Zowel wegens de 30% foutmarges bij 1 op 1 verificatie, de technische mogelijkheden om apparatuur te misleiden met gemanipuleerde vingerafdrukken en het risico dat als bevoegden de signalen uit RFID-chips van de documenten activeren dit signaal op afstand door onbevoegden kan worden opgevangen. Daarbij is er geen enkele garantie dat wanneer de certificaten die nodig zijn om de gegevens te ontsleutelen en uit te lezen aan derde landen beschikbaar worden gesteld, deze uitwisseling vervolgens toch niet tot misbruik kan leiden. En daarbij is er nu al op het dark web en via criminele online marktplaatsen een levendige handel in gestolen identiteiten inclusief vingerafdrukken.

       ID-kaart als identificatiemiddel nodig voor normale deelname aan de maatschappij

De Verordening stelt dat EU-burgers met een ID-bewijs de EU mogen inreizen en de EU daarom eisen mag stellen aan de nationale identificatiedocumenten om de buitengrenzen van het Schengengebied te beschermen. Dit is in tegenspraak met de uitspraak van het Hof van Justitie in Luxemburg die bevestigde dat EU-burgers binnen de EU met hun ID-kaart mogen reizen omdat ze daarmee kunnen aantonen dat zij met hun ID-bewijs kunnen aantonen dat ze als burger van een van de lidstaten het recht hebben op vrij verkeer en verblijf van personen.

Invoering wet voorbarig gezien lopende zaken bij EHRM

Er lopen nog 6 procedures van ‘vingerafdruk-weigeraars’ bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Principiële tegenstanders van de vingerafdrukregistratie, die van mening zijn dat de overheid niet het recht heeft om zich de biometrische gegevens van haar burgers toe te eigenen en hierdoor (nu of in de toekomst) niet in gevaar wensen te worden gebracht. Nederland zou als rechtstaat minstens de uitspraak van het hoogste Mensenrechten Hof dienen af te wachten of deze bulkregistraties, van biometrische gegevens van onschuldige burgers door de overheid, verboden wordt verklaard.

      Brandbrief Burgerrechtenvereniging Vrijbit aan de Eerste Kamer

Vrijbit stuurde aan de leden van de Eerste Kamer een brandbrief met verzoek geen (integrale) goedkeuring te verlenen aan wetsvoorstel 35.552 (R2148) en daarmee herinvoering van vingerafdrukeis voor het aanvragen van een Nederlands identiteitsbewijs. Download pdf