zondag, 09 september 2012 01:34

Oproep Kies Keurig! Stem onder protest tegen de ID-plicht bij verkiezingen in eigen stemlokaal

De ID-plicht bij verkiezingen vormt een ongezond wantrouwen van de overheid tegenover de burger.

De ID-plicht sluit kiezers uit die hun biometrische kenmerken niet willen afgeven voor het aanvragen van een paspoort of ID-bewijs.

De ID-plicht helpt niet tegen verkiezingsfraude.

Wat kunt u doen?

Als u om principiële reden en/of uit solidariteit protest wilt aantekenen tegen de ID-plicht, is dat zeer eenvoudig. De voorzitter van het kieslokaal waar u uw stem gaat uitbrengen is namelijk verplicht volgens de Kieswet (Artikel J 35) om iedere mondelinge klacht te verwerken in het proces verbaal (pv)van het stembureau.

Om er zeker van te zijn dat uw klacht correct wordt vermeld in het verslag, en om de stembureauleden niet te zeer te belasten, kunt u de klacht aanvullend ook op schrift afgeven. Hiervoor kunt u gebruik maken van bijgaande VOORBEELD PROTESTVERKLARING

Klachten kunnen ook rechtstreeks worden gestuurd aan de voorzitter van het hoofdstembureau van uw woonplaats, of mondeling worden ingediend tijdens de openbare zitting van het hoofdstembureau die op de tweede dag na de verkiezing om 10 uur ‘s ochtends wordt gehouden.

Voor meer informatie over de procedures verwijzen we naar de website van de Kiesraad zie…

Wat gebeurd er met de klachten?

Alle klachten komen uiteindelijk terecht bij de Kiesraad en worden meegenomen in de evaluatie van de gang van zaken bij de verkiezingen. Ze kunnen via deze weg de aanleiding vormen om de Kieswet te herzien.

Burgerrechtenvereniging Vrijbit zal de Kiesraad te verzoeken om aanbevelingen te doen aan de minister deze aanpassing toe te voegen aan de wijzigingsvoorstellen voor de Kieswet die voor 2014 op stapel staan. Daarbij vragen wij om afschaffing van de ID-plicht bij verkiezingen en terug te keren tot het oorspronkelijke systeem waarbij enkel identificatie gevraagd kon worden aan mensen die daadwerkelijk van fraude worden verdacht.

Dit zou dan tevens de oplossing vormen voor de rechtsongelijkheid dat mensen die zelf naar het stembureau gaan zich met een origineel document moeten laten identificeren terwijl er van mensen die via machtiging een ander voor zich laten stemmen een kopie van hun identiteitsbewijs getoond moet worden. Een situatie die niet alleen ongelijkheid schept, maar ook bezwaarlijk is vanwege de onwenselijkheid dat mensen kopieën van hun ID document aan derden moeten afgeven. Een systeem bovendien wat volkomen ondeugdelijk is als identificatiemethode , zoals uitgelegd wordt in de recent verschenen Richtlijnen ‘kopietje paspoort’ van de toezichthouder Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Toelichting

We mogen woensdag 12 september weer democratisch gaan stemmen. Kiezen wie we ons vertrouwen schenken als volksvertegenwoordiger.

Vertrouwen is per definitie iets wat van twee kanten moeten komen. Maar die balans is ver te zoeken wat betreft de houding van de overheid naar de burger toe.

Om gebruik te kunnen maken van je stemRECHT heb je tegenwoordig namelijk niet alleen je persoonlijke stemPAS nodig, maar moet je daarnaast met een officieel identiteitsdocument aantonen dat je inderdaad degene bent voor wie je je uitgeeft. Ofwel bewijzen dat je je niet aan identiteits- en verkiezingsfraude schuldig maakt.

Iedereen moet zich deze controle standaard laten welgevallen. Dus ook wie in het eigen stemlokaal gaat stemmen, en zelfs als je geïdentificeerd moet worden door je eigen ouder, partner, kinderen of buren.

Dit systeem van wantrouwen is enige jaren terug ingevoerd toen de overheid nog een heilig geloof had in grootschalige ICT projecten en bedacht had dat iedere kiezer voortaan ‘plaatsonafhankelijk’ en via stemcomputers zou moeten kunnen gaan stemmen.

Aanvankelijk werd de ID-plicht zo stringent toegepast dat zelfs kiezers die een paspoort lieten zien wat 1 dag verlopen was, geweigerd werden.

Hoewel na die eerste ID-plicht-verkiezingen een ‘tot 5 jaar verlopen’ document ook als geldige identificatie werd aangemerkt, vormt de aanvullende ID-plicht nog steeds voor een grote groep mensen die niet over zo’n identiteitsbewijs kunnen beschikken een barrière om aan de verkiezingen te kunnen deelnemen. Met name geldt dat voor de bezwaarden tegen het gebruik van biometrie en RFID technologie voor paspoorten en ID-kaarten. Wie weigert om een biometrisch gechipt paspoort of ID-kaart te accepteren of wie eenvoudigweg weigert om voor het aanvragen van zo’n document zijn vingerafdrukken af te staan aan de Staat, krijgt onder geen beding een geldig identiteitsbewijs. En dat leidt ertoe dat deze stemgerechtigde burgers, enkel omdat zij willen dat de overheid hun recht op bescherming van de privésfeer en lichamelijke integriteit respecteert, verboden wordt om gebruik te kunnen maken van hun stemrecht.

Burgerrechtenvereniging Vrijbit voert al jaren actie tegen de aanvullende ID-plicht bij verkiezingen en is van mening dat zo’n verplichting hooguit zou mogen worden opgelegd aan kiezers die niet in hun eigen stemlokaal gaan stemmen.

Dat heeft tot nu toe als resultaat gehad dat niet iedereen met een verlopen ID-bewijs het stemmen onmogelijk wordt gemaakt omdat 5 jaar verlopen documenten uiteindelijk ook als identificatiebewijs worden geaccepteerd. Ook het feit dat de stempassen inmiddels in een enveloppe worden bezorgd, is een verbetering waar Vrijbit zich hard voor maakte, als oplossing voor het voorkomen van verkiezingsfraude waar de ID-plicht een oplossing voor heette te vormen. Dat stembiljetten niet bij de juiste persoon terecht kwamen bleek namelijk voor een groot deel veroorzaakt te worden doordat de losse stemoproepkaarten tussen reclamemateriaal als oud papier verdwenen en doordat het regelmatig bleek voor te komen dat verzorgings- en verpleeghuizen de stempassen niet als persoonlijke post aan de bewoners doorgaven.

Ook deze verkiezingen grijpt Vrijbit weer aan om de kwestie aan de orde te stellen.

Dat geldt in dit geval niet alleen voor de onwenselijkheid van een systeem wat op wantrouwen is gebaseerd en mensen uitsluit van deelname aan de verkiezingen. Maar ook voor de rare bepaling in de Kieswet dat personen die zelf stemmen een origineel ID-bewijs mee moeten brengen en voor mensen die anderen machtigen om hun stem uit te brengen een ‘kopietje paspoort’ voldoet. Waarbij, naast de rechtsongelijkheid hiervan, het gebruik van kopieën voor identificatie op zich ook als per definitie ondeugdelijke methode wordt aangemerkt door de toezichthouder Bescherming Persoonsgegevens Lees de CBP-richtsnoeren ‘gebruik kopietje paspoort’ (304 KB)

Om de actie Kies Keurig kracht bij te zetten vragen we mensen om vanwege principiële reden en uit solidariteit ook individueel protest aan te tekenen tegen de aanvullende ID-plicht bij verkiezingen in eigen stemlokaal..