maandag, 07 juni 2010 10:55

Wederom protest tegen aanvullende ID-plicht voor stemgerechtigden in eigen stemlokaal

Woensdag 9 juni 2010 kunt u tijdens de Tweede Kamerverkiezingen niet alleen uw stem uitbrengen op de politieke partij van uw keuze. Ook is het een gelegenheid om te protesteren tegen de aanvullende ID-plicht voor stemgerechtigden.

Vrijbit ijvert voor het afschaffen van de ID-plicht bij verkiezingen voor mensen die in eigen stembureau van hun stemrecht gebruik willen maken. Wij vinden het onacceptabel dat burgers die hun volksvertegenwoordiging kiezen in eigen stemlokaal gedwongen worden om met het tonen van een identiteitsbewijs eerst te moeten bewijzen dat zij zich niet aan verkiezingsfraude schuldig maken.

Deze nieuwe ID-plicht die in 2009 werd ingevoerd ten behoeve van het systeem dat mensen in een willekeurig stembureau aan de verkiezingen zouden kunnen deelnemen(SWS) zou enkel moeten gelden voor diegenen die van deze Stemmen in Willekeurig Stembureau gebruik wensen te maken.

Voor wie in eigen stemlokaal gaat stemmen dient de persoonlijke stempas als legitimatie om aan de verkiezingen te kunnen deelnemen te voldoen. Dan wordt voorkomen dat mensen die elkaar goed kennen gedwongen worden, met documenten, aan elkaar te moeten bewijzen dat men echt is wie men voorgeeft te zijn. Ook voorkomt dat de onwenselijke situatie dat mensen die niet over een identiteitsbewijs kunnen beschikken, omdat ze weigeren hun vingerafdrukken en gezichtsscan aan de overheid af te staan, van deelname aan democratische verkiezingen worden uitgesloten.

Voor velen zal het woensdag de derde keer worden dat men protest laat aantekenen door de voorzitter van het stembureau. Voor wie het nog niet eerder deed vermelden we nog even dat de voorzitter van het stembureau verplicht is om zowel schriftelijke alsmondelinge bezwaren te vermelden in het verslag van het stembureau. Vooraf kan men trouwens ook schriftelijk bezwaar maken bij de gemeente en tijdens de vergadering van het hoofdstembureau, waar vlak na de verkiezingen het verloop van de dag wordt besproken en de uitslag wordt vastgesteld, kan men nog mondeling protest indienen.

Onlangs bleek dat bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart in 1 op de 10 stembureaus bezwaren tegen de ID-plicht waren geuit.

Dat heeft als resultaat gehad dat de staatssecretaris( Bijleveld-CDA) ijlings de verplichte identificatie met GELDIGE identiteitsbewijzen heeft afgezwakt. Komende verkiezingen tellen verlopen paspoorten en ID-kaarten, mits niet langer dan 5 jaar verlopen, als geldige identificatiedocumenten.

Daarmee wordt ondervangen dat kiezers geweigerd worden omdat ze niet onomstotelijk zouden kunnen bewijzen wie ze zijn omdat hun ID-bewijs één dag verlopen is. Zoals dat bij de vorige twee verkiezingen bleek voor te komen.

Wie niet in de gelegenheid is om tijdig een nieuw ID-bewijs aan te vragen biedt het eventueel 5 jaar soelaas.

Maar alleen aan hen die op de hoogte zijn van deze recente wijziging in de Kieswet. Wie dat niet is en op de officiële overheidsvoorlichting in bushokjes afgaat- waar de verplichting voor geldige ID-bewijzen nog wordt gepropageerd- of die (oh ironie) op de tekst van de stempassen zelf afgaat, zal zich de gang naar het stembureau vermoedelijk besparen omdat men onterecht in de veronderstelling verkeerd dat men niet mag stemmen vanwege een verlopen ID-bewijs.

Voor mensen die langer dan 5 jaar geen mogelijkheid hebben om naar de afdeling Burgerzaken te gaan en voor principiële weigeraars van biometrische ID-bewijzen en voor hen die opslag van hun biometrische gegevens in een digitaal overheidsregister onacceptabel vinden, biedt de verruiming geen oplossing.

Wel biedt het uizicht op een oplossing. Want als de staatsecretaris eenvoudig gebruik blijkt te kunnen maken van haar bevoegdheid om, van de ene dag op de andere, de strikte eisen uit de Kieswet te veranderen, kan zij dit ook aanwenden om de ID-plicht in eigen stemlokaal helemaal in te trekken. Zij en de minister van Binnenlandse Zaken zouden er verstandig aan doen dit nog vóór aanstaande woensdag te regelen om te voorkomen de uitsluiting van stemgerechtigden invloed zou kunnen hebben op de uiteindelijke zetelverdeling tussen de partijen en daarmee uitslag van de verkiezingen met succes in rechte kan worden betwist.

Bij de geplande aanpassing van de Kieswet zou de aanvullende ID-plicht in eigen stemlokaal definitief dienen te worden geschrapt uit de Kieswet.

Dus: Help mee te protesteren tegen de ID-plicht voor stemgerechtigden in eigen stembureau: onder het motto ‘ 3x is scheepsrecht ’en ‘ de aanhouder wint ’.

U kunt gebruik maken van bijgaande voorbeeldbrief .

De voorzitter van het stembureau in Jirnsum, S.J., heeft zijn functie neergelegd vanwege de identificatieplicht. Het staat hem tegen dat alle stemgerechtigden zich verplicht moeten identificeren. Volgens J. creëert een wantrouwende overheid wantrouwende burgers en daar wil hij niet aan meewerken. Dat hij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart bekenden om hun identificatie moest vragen, maakte het alleen maar erger, vindt hij.

Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen we naar eerdere publicaties over ID-plicht bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen en verkiezing van het Europese Parlement.