Vrijbit in actie tegen K.v.K. registratieplicht voor ‘fake-belanghebbenden’ in het nieuwe digitale anti fraude- en terrorisme register UBO

Dossier Identificatieplicht zondag, 16 januari 2022 21:20

Vrijbit is een Algemeen Nut Beogende Vereniging en kent geen personen die aan te merken zijn als ‘Ultimate Beneficial Owners’ UBO’s). Toch eist de Kamer van Koophandel dat organisaties die geen belanghebbenden hebben hun bestuursleden als ‘schijn-belanghebbenden’ inschrijven in het nieuwe UBO-register.

Vrijbit heeft daar per brief 16-01-2022 bezwaar tegen gemaakt bij het bestuur van de KvK, en weigert om de persoonsgegevens van, zoals de KvK dat zelf aanduidt als ’schijn-belanghebbenden’, te laten registreren in dit nieuw opgezette fraudebestrijdingsregister.

Maakt u daar ook bezwaar tegen? Laat het ons dan weten via e-mail naar bestuur @vrijbit.nl of per papierpost naar bestuur Vrijbit, Kruisweg 32, 3513CT Utrecht

Ook heeft Vrijbit op 17-01-2022 een formeel verzoek ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens om onderzoek te doen en handhavend op te treden tegen de KvK.

Wij zijn van mening dat we voldoende informatie verstrekken door onze inschrijving in het Handelsregister, waarbij zowel de statuten gedeponeerd zijn, waaruit blijkt dat niemand ‘belanghebbende’ kán zijn en waarin de persoonsgegevens van de bestuursleden (inclusief hun verplicht aan te leveren ID-bewijzen) na controle zijn vastgelegd. Het Handelsregister kan immers door alle overheidsinstellingen, dus zeker ook door de opsporingsdiensten, verplicht en zonder nader onderzoek worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.

Hoe kan een wet, die ten doel heeft om belanghebbenden te registeren, niet belanghebbenden verplichten tot registratie in zo’n systeem?

Slechte wetgeving, ondoordachte uitvoeringspraktijk, tunnelvisie van de overheid op fraudebestrijdingssystemen?

Volgens Vrijbit is de plicht tot vastleggen van de vereiste fake-informatie in strijd met het doel-bindingsprincipe waaraan wet- en regelgeving dient te voldoen. Voldoet het niet aan de principes van subsidiariteit en proportionaliteit, die in acht dienen te worden gehouden waar het gaat om het inperken van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. En druist het in tegen het belang van dataminimalisatie en toepassing van ‘privacy-by-design’ bij het ontwerpen van informatiesystemen, terwijl de AVG verwerkingsverantwoordelijken’ verplicht om invulling te geven aan het opzetten van informatiesystemen waarbij in een vroeg stadium zowel technisch als organisatorisch een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens wordt afgedwongen

Wordt met het vastleggen van persoonlijke data in een apart UBO register- naast het bestaande Handelsregister -, een voorschot genomen op het mogelijk sneven van de omstreden voorstellen aangaande SyRI-2.0/ Wet Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden (WGS)? Dar lijkt het wel op, want het UBO heeft uitdrukkelijk tot doel dat de persoonsgegevens toegankelijk zijn voor niet -overheidsdiensten, zoals banken, fin-techbedrijven, makelaars, verzekeringsmaatschappijen e.d.

Daarom vroegen we de KvK opheldering en verzochten om dispensatie van de aangekondigde plicht tot registratie van fake-belanghebbenden. Zie pdf Brief

Algemene UBO-informatie

In september 2021 ging het nieuwe digitale overheidsregister UBO van start.

UBO’s  staat voor ‘Ultimate Beneficial Owners’ oftewel in het Nederlands voor ’uiteindelijk belanghebbenden’. Zijnde de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met meer dan 25% van de aandelen in een bv. Of mensen die meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een vennootschap onder firma (VOF).

Organisaties krijgen hierover de volgende brief van de Kamer van Koophandel (KvK) met de mededeling dat ze vóór 27 maart 2022 hun UBO's ingeschreven moeten hebben.

Uiteindelijk moeten zo'n 1,5 miljoen organisaties de UBO-opgave doen

Het register komt voort uit Europese regelgeving met als doel het bestrijden van fraude en terrorisme. Zo moeten financiële instellingen bijvoorbeeld in het UBO-register checken wie de UBO van een organisatie is voordat zij een verkooptransactie doen, een bemiddelingsopdracht uitvoeren of een zakelijke overeenkomst afsluiten. Daarnaast dient het UBO-register opsporingsinstanties te helpen bij het achterhalen van criminele activiteiten zoals het witwassen, belastingontduiking en fraude.

Het UBO-register is ondergebracht bij het Handelsregister, één van de overheids- basisregistraties van Nederland. KVK beheert het Handelsregister.

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) bestempelde het UBO register als risicovol en twijfelt aan de bruikbaarheid.
De  als ‘oplossing’ gepresenteerde werkwijze van de KvK samen met de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie, om bij inzageverzoeken in het UBO register van ANBI organisaties een toelichting mee te gaan sturen dat de geregistreerde belanghebbenden geen belanghebbenden zijn is géén oplossing: niet voor organisaties zonder belanghebbenden die geen ANBI status hebben en ook niet voor degenen die wel een ANBI status hebben.

Update

Op 4 februari besteedde het tv programma Meldpunt Max aandacht aan de kwestie zie uitzending…

Op 15 februari volgden Kamervragen (2022Z02834)

Tot 15 mei kan men ook protesteren via de petitie georganiseerd vanuit het Platform Vrijwillige Inzet (NOV) https://stopregeldrukvrijwilligers.petities.nl/

Bronnen:

Website KvK : https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/top-5/ubos-nog-niet-ingeschreven-doe-het-voor-27-maart/

Brief KvK oproep inschrijving Vrijbit: https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-identificatieplicht/item/download/512_e3bef31c19c27e9dc94b7a5e600ce7c1.html

Info de Nederlandse 10 overheids- basisregistraties https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/stelsel-van-basisregistraties/10-basisregistraties/

 

 

Contactgegevens

Postadres bestuur KvK Postbus 48
3500 AA Utrecht

Postadres voor aanmelding UBO: KvK postbus 2005, 8901 JA Leeuwarden

Tel informatie UBO  088 585 45 85

Klachten Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap