Toon items op tag: vrijbit

1- Waar bevindt een persoon zich, en heeft hij zich bevonden?

2- Met wie heeft de persoon contact en waar haalt hij of zij informatie vandaan?

3- Hoe komt de persoon aan inkomsten en hoe besteedt hij deze?

4- Hoe is de lichamelijke gesteldheid?

5- Hoe is de persoon te koppelen aan zijn gegevens en aan zijn reeds opgeslagen data/gedragsprofiel?

Gepubliceerd in Dossier Registratie
zaterdag, 24 maart 2012 11:35

Jaarverslag Burgerrechtenvereniging Vrijbit 2011

Leden

Eind december 2010 waren van allen die zich ooit aanmeldden als lid in totaal slechts 145 leden bij met betaling. Eind december 2011 was dat aantal aangegroeid tot 232. Men kan lid worden voor de duur van 1,2,3 of 5 jaar. Een kleine kern van de leden levert een actieve bijdrage aan het Vrijbit werk.

JAARVERSLAG 2011-1  JAARVERSLAG 2011-2  JAARVERSLAG 2011-3

Iedere eerste zondag van de maand organiseren we een maandelijkse ledenvergadering, waar op aanvraag ook belangstellenden welkom zijn. Op deze bijeenkomst wordt een overzicht gegeven van wat er de afgelopen maand aan werk is verzet. Onderhanden zijnde dossiers worden besproken, plannen gesmeed, werk verdeeld en er is ruimte voor inhoudelijke discussie over zienswijzen op ontwikkelingen en wijze van aanpak.

Op 12 september 2011 werd de (uitgestelde) Algemene ledenvergadering (ALV) gehouden. Besloten werd voortaan de ALV vast te houden in de week van 24-juni, de oprichtingsdatum van Vrijbit.

 

Statutenwijziging

Op 31 oktober 2011 werd per notariële akte een statutenwijziging vastgelegd. Daarmee veranderde de naam officieel in 'BURGERRECHTENVERENIGING VRIJBIT'. Tevens werd de doelstelling scherper geformuleerd en werd de benoembaarheid van bestuursleden beter geregeld.

JAARVERSLAG 2011

 

Dossiers:

Onderwerpen waar Vrijbit zich actief voor inzette waren:

 • De strijd tegen de Paspoortwet en gebruik van biometrische identificatiemethoden.
 • De ontwikkelingen betreffende de invoering van ‘Slimme’meters voor energieverbruik.
 • Her-identificatieactie van de Rabobank
 • Ontwikkelingen met betrekking tot het Elektronisch Patiënten Dossier en andere uitwisseling van patiënt- en behandelgegevens in de zorgsector die een aantasting vormen voor de privacy van patiënten/cliënten en beroepsgeheim van de zorgverleners.
 • Wijziging van wetgeving inzake Bescherming persoonsgegevens (zowel nationaal als op Eu niveau)
 • Blijvend misbruik van de ID-plichtwet en aanpalende wet -en regelgeving ter identificatie van verdachten en getuigen.
 • Toenemend gebruik van DNA door overheid en bedrijfsleven.
 • Gebruik van vingerafdrukken door overheid en bedrijfsleven.
 • Voorschriften inzake bewaarplicht telecommunicatiegegevens en (internationale) actie hiertegen.
 • Het ongebreideld gebruik van het Burger Service Nummer (BSN) door de Belastingdienst, in de Zorg, door banken..EN door onbevoegden.
 • Datalekkage en onveilige elektronische Digidee systemen
 • ID-fraude.
 • Algemeen veiligheids- en justitiebeleid van de overheid. Van verschuiving in rechtstaat naar preventieve opsporingsmethoden en omkering van bewijsvoering tot internationale uitwisseling van data als uitwerking van de Stockholm akkoorden.
 • Volgsystemen voor reizigers.
 • Van OV-chipkaart debacle t/m automobilisten volgsystemen via kentekenregistratie, amigo borras en elektronisch parkeren.
 • Voortschrijdende tendens tot afschaf van contant betalingsverkeer ( ook in combi met e-commercie)
 • Rol van de media in Privacydebat
 • Politiek en Privacy - Barometer over feitelijk stemgedrag,en lobby om aanbevelingen van WRR rapport i-overheid ter harte te nemen.
 • Voorbereiding van start gaan van Nationaal Instituut voor de Rechten van de Mens.
 • Vrijheid van internet ( ACTA, wetsvoostellen vs cybercriminaliteit, cookies verbod)
 • Kindvolgsystemen ( van leerling volgsystemen in onderwijs, peuteropvang t/m gevolgen van DNA opslag en strafketendossier gekoppled aan VOG voor jongeren.
 • wetsvoorstel preventieve huisinspectie bij niet van fraude verdachte burgers die gebruik maken van enige sociale voorziening.
 • wetsvoorstel verbod invoeren op gezichtsbedekkende kleding
 • Ontwikkelling van internet der dingen (oa IPv6)
  ------ NB Deze opsomming is niet uitputtend

Werkwijze

Vrijbit bleef investeerden in het grondig bestuderen en documenteren van relevante informatie op gebied van aantasting van de persoonlijke vrijheid. Het secuur archiveren van zowel een digitaal als papieren archief is een steunpilaar voor het kunnen doorgeven van informatie, adviseren bij hulpvragen en voeren van acties.

Het verzamelen en lezen van informatie is zeer tijdrovend en eigenlijk nauwelijks meer te behappen. Vandaar dat er ook op dit gebied voortdurend geprobeerd wordt om samen te werken met andere wetenschappers en burgerrechtenvoorvechters.

Privacynieuws.nl is inmiddels uitgegroeid tot een geweldig goed functionerende bron van nieuwsberichten. Door het ombouwen van deze dienst zodat ook op dossier gearchiveerd wordt door de extra service dat mensen zich voor een wekelijkse nieuwsbrief kunnen aanmelden, is dit uitgegroeid tot een soort onmisbare alternatieve privacypersdienst.

Vrijbit geeft zowel individuele adviezen en ondersteuning aan particulieren, als ge- en ongevraagd aan overheid en bedrijfsleven.

Er worden zeer regelmatig interviews gegeven aan de pers.

Politici worden bestookt met brieven en vragen ter aansturing.

Vele studenten werden geholpen om hun werkstukken en schoolopdrachten tot een aanvaardbaar niveau op te vijzelen.

Vanwege de vaak afschrikwekkende hoeveelheid informatie, aantal dossiers, ter zake doende aspecten, betrokken werkvelden enz. haken veel mensen, die zich actief voor de Privacybescherming willen inzetten al snel af.

Ook is er een tendens dat voorvechters van de persoonlijke vrijheid zich te geïsoleerd op deelaspecten blijven richten, waardoor de samenhang met andere aspecten onderbelicht dreigt te blijven. Om het werkgebied zowel overzichtelijk te maken als om een simpel werkmodel te maken waarbij automatisch de grote lijnen in de 'privacy kwestie/queeste en dwarsverbanden tussen verschillende dossiers, zichtbaar worden ontwikkelde Vrijbit een nieuw denkraam voor inzichtelijkheid van de complexe materie van de persoonlijke vrijheid-', onder de naam: 'De 5 Principes van Privacy Preventie'.

De 5 Principes van Privacy Preventie

 1. Waar bevindt een persoon zich, en heeft hij zich bevonden?
 2. Met wie heeft de persoon contact en waar haalt hij of zij informatie vandaan?
 3. Hoe komt de persoon aan inkomsten en hoe besteedt hij deze?
 4. Hoe is de lichamelijke gesteldheid?
 5. Hoe is de persoon te koppelen aan zijn gegevens en aan zijn reeds opgeslagen data/gedragsprofiel?

In de Nederlandse samenleving is het recht op bescherming van de persoonlijke vrijheid en lichamelijke integriteit, bij wet vastgelegd. Nationaal in de grondwet. En via internationale wetgeving o.a. in het Handvest van Fundamentele Rechten van de Europese Unie en het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

 1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.
 2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.( EVRM art 8)

Vrijbit stelt vast dat het in de praktijk echter droevig gesteld is met de persoonlijke vrijheid van de mensen om onbespied e n ongehinderd hun leven naar eigen goeddunken in te richten. Sinds het begin van deze eeuw is er in luttel 10 jaar tijd zelfs een samenleving ontstaan waarbij er van de persoonlijke vrijheid maar weinig dreigt over te blijven.

Jaren lang heeft Vrijbit ervoor geijverd om zowel individuele mensen, als doelgroepen als wetenschappers, politici en persm ensen, bewust te maken van het belang van deze ontwikkelingen. We mogen gerust stellen dat het thema, in de praktijk aangeduid als aantasting van de 'Privacy' inmiddels in brede kring wordt erkend als een van de grote kwesties van deze tijd.

De ervaring leert dat wie eenmaal doordrongen is van het probleem bijkans verzuipt in de veelheid van informatie en verwevenheid van dossiers als men de kwestie in volle omvang durft te benaderen.

Toch blijft Vrijbit bepleiten om de problematiek niet uitsluitend te benaderen vanuit aparte dossiers of te vernauwen tot het focussen op de bescherming van persoonsgegevens.

De kern van de zaak ligt namelijk dieper dan de kwestie dat er alle mogelijke gegevens over de moderne mens worden vastgelegd en de bescherming van het correct vastleggen en verwerken ervan veelal onvoldoende bescherming biedt aan de persoon die het betreft.

De kern van de kwestie is namelijk dat het de informatie stromen zijn die de mens inkapselen in een web van alle mogelijke gegevens die over hem bekend zijn. Waardoor er als het ware als derivaat van het individu, een datapakket ontstaat wat als virtuele dubbelganger van de persoon een eigen leven gaat leiden.

De technologische mogelijkheden voor het delen, koppelen en analysen van gegevens en de mogelijkheden ze te gebruiken voor datamining, omwerken tot gedragsprofielen en te 'verrijken' met observaties en beoordeling van derden maken dat de virtuele afspiegeling van de persoon een eigen leven gaat leiden. Daarmee raakt de mens ondergeschikt aan zijn virtuele persoonlijkheid. Raakt de regie kwijt over zijn eigen leven. En loopt het risico om in een onontwarbaar kluwen draden terecht te komen zodra er iets fout gaat met zijn gegevens, deze op onj uiste wijze worden geïnterpreteerd of in handen vallen van kwaadwillenden.

Vrijbit is niet de enige die deze diagnose stelt.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (zie rapport i-Overheid) kwam recent tot eenzelfde conclusie. En het belang van een betere aanpak bij de kern wordt al jaren onderstreept door bijvoorbeeld de jaarverslagen van de Raad van State. Het belang van een goede aanpak van de kwestie bij de wortel volgt eveneens uit de rapporten van de Nationale Ombudsman, die jaar in jaar uit waarschuwt dat burg ers in toenemende mate in onleefbare situaties terecht komen enkel vanwege het feit dat verkeerde data en datastromen niet te rectificeren blijken.

Vrijbit wil daarom een pragmatische oplossing bieden voor een nieuw denkraam om de problematiek te benaderen.

We zochten een raamwerk waarbinnen op eenvoudige wijze alle aspecten van de registratie- en controledrift van overheid en bedrijfsleven te vatten zijn.

We gingen daarbij uit van onze constatering dat de overheid de eigen burgers zowel collectief als preventief als verdachten en risicofactoren beschouwd.

Dat leidt tot een actief beleid van de overheid om zoveel mogelijk over iedere burger te weten te komen en vast te leggen. De werkwijze verloopt gelijk aan hoe de opsporing van criminelen is georganiseerd. Men probeert zoveel mogelijk te weten te komen wat er, waar dan ook, aan gegevens over hem of haar bekend zijn en tracht transparant te maken hoe iemand zich gedraagt en welke gedragspatronen hij ve rtoond. Criminelen verspelen voor een deel hun recht op persoonlijke vrijheid. De gewone burger raakt die nu ook kwijt.

De transparante samenleving is synoniem aan een maatschappij waarin de mens geen privacy meer kent.

Het al eeuwen succesvol beproefde recept daarvoor is bekend:

Men banne de Vrijheid uit.

Zorg dat het volk eraan went.

Ongerechtigheden verwijderen, goed roeren, flink laten pruttelen totdat...

Men niet anders meer kent.

 

slimmio11  JAARVERSLAG 2011-6  JAARVERSLAG 2011-7

Acties:

 • De 'Slag om de Paspoortwet' was in 2011 met afstand de meest tijdrovende actie. Van het meehelpen aan de bestuursrechterlijke beroepszaken, het houden van demonstraties, organiseren van de petitie 'ID-bewijs zonder vingerafdrukken NU!, weigeraars steunen, les- en interviews geven, brieven schrijven, WOB procedures voeren en meer.
 • Verder besteedde Vrijbit veel aandacht aan de her-identificatie actie van de Rabobank en aan alle pogingen om alsnog kleinverbruikers van energie alsnog 'slimme' verbruiksmeters in de maag te splitsen. En tegen de praktijk van de Belastingdienst om ZZPers een zakelijk BTW nummer te verstrekken wat gelijk is aan het persoonlijke BSN werd de actie 'BTW-ZZP-BSN-WEG ERMEE!"
 • Vrijbit deed actief mee aan het voorbereiding van de Big Brother Award uitreiking, door zeer gedetailleerde en van bronvermelding voorziene nominaties in te dienen.
 • Met de actie 'EPD-NEE Vrijbit bedankt! vierden we het 'afblazen' van een verplicht landelijk EPD.
 • Op de Dag van de Privacy-28-januari- werd de actie 'Big Brother in Europa' in Utrecht georganiseerd. 's Middags met een BB stadwandeling en 's avonds met een internationale presentatie door Raf Jespers ( auteur van het boek BB in Europa) en presentaties over ACTA, Bewaarplicht telecommunicatiegegevens ( Vrijspreker) en politie-justitie optreden (onderzoeksburo Jansen & Jansen)
 • Ter ere van de afschaffing van het ID-card register, werd een ludieke felicitatieactie naar de Britse NO2 ID opgezet.
 • Freedom NOT Fear 2011, de jaarlijkse internationale actie tegen de controledrift werd landelijk door Vrijbit gesteund met de actie '10 jaar controledrift. Wat heb ik nou aan mijn fietsbel hangen?'
 • De internationale FNF actie in Brussel werd mede georganiseerd door Vrijbit.
 • Vrijbit leverde op de Dag van de Rechten van de Mens- 10 december- in de vorm van een conference een bijdrage aan de bijeenkomst 'Burger op de Bres'.

JAARVERSLAG 2011-8  JAARVERSLAG 2011-9

 • Op de Dag van de Privacy-28-januari- werd de actie 'Big Brother in Europa' in Utrecht georganiseerd. 's Middags met een BB stadwandeling en 's avonds met een internationale presentatie door Raf Jespers ( auteur van het boek BB in Europa) en presentaties over ACTA, Bewaarplicht telecommunicatiegegevens ( Vrijspreker) en politie-justitie optreden (onderzoeksburo Jansen & Jansen)
 • Ter ere van de afschaffing van het ID-card register, werd een ludieke felicitatieactie naar de Britse NO2 ID opgezet.

JAARVERSLAG 2011-10  JAARVERSLAG 2011-11  JAARVERSLAG 2011-12

 • Freedom NOT Fear2011, de jaarlijkse internationale actie tegen de controledrift werd landelijk door Vrijbit gesteund met de actie'10 jaar controledrift. Wat heb ik nou aan mijn fietsbel hangen?'
 • De internationale FNF actie in Brussel werd mede georganiseerd door Vrijbit.
 • Vrijbit leverde op de Dag van de Rechten van de Mens- 10 december- in de vorm van een conference een bijdrage aan de bijeenkomst 'Burger op de Bres'.
 • Met de actie’ Jongeren rappen voor de persoonlijke vrijheid’ won Vrijbit in oktober een van de prijzen in het kader van de Utrechtse week van de Mensenrechten

*Ook deze opsomming is niet volledig


Middelen

Werkruimtes, plek voor archief en actiemateriaal, vergaderruimte werden door particulieren gratis ter beschikking gesteld. Computers,scan-apparaat, printer, lamineer apparaat, snijmachine, bureau artikelen idem. Stichting Meldpunt Misbruik ID-plicht stelde internet en telefoongebruik voor Vrijbit ter beschikking. De webmaster betaalde grotendeels de webhosting en onderhoud uit eigen zak. Elektriciteitsverbruik en afschrijving apparaten worden niet in rekening gebracht. En alle actieve leden werken zonder reguliere onkostenvergoeding. Archief zowel digitaal als papier +bibliotheek maakten weer grotere groei door, en werd in maart 2011 beter toegankelijk gemaakt.

 

Financiën

In 2011 bedroegen de totale inkomsten € 9.887,65 en uitgaven € 8.510,35

Bronnen voor inkomsten bestonden uit:

 • Contributie lidmaatschapsgeld (€ 10,00 per jaar)
 • Donaties (algemeen en specifiek t.b.v. de strijd tegen de Paspoortwet)
 • Verkoop van actiemateriaal
 • Prijs Utrechtse week van de Mensenrechten (€1000,00)

 

Uitgaven werden besteed aan:

 • Productiekosten van actiemateriaal.
 • Bouwen en onderhouden en beveiligen van de websites.
 • Reiskosten voor bijwonen van seminars/debatten en vergaderingen.
 • Aanschaf informatiemateriaal
 • Notariskosten statutenwijziging
 • Leges en tegemoetkoming in ‘eigen bijdragen’ Paspoort rechtzaken
 • Kantoorartikelen
 • Koffie & koek ten behoeve van vergaderingen en werkoverleg.

Zowel inkomsten al uitgaven bleven vrijwel gelijk aan het voorafgaande jaar.

Mede door het zeer beperkte budget kan er vanuit Vrijbit veel minder aan publiciteit – en informatie verspreiding gedaan worden dan wenselijk is. De financiële basis in vergelijking met de veelheid aan werkzaamheden en werkvelden was uiterst smal. Ook bleef de zorgelijke situatie bestaan dat niet gerekend kan worden op enige structurele donatie. Onverminderd precair is daarbij dat vrijwilligers naast hun inzet in tijd zelf geld moeten toeleggen op Vrijbit om de activiteiten van de Burgerrechtenvereniging gaande te kunnen houden.

Op 31-12-2011 bedroeg het totale vermogen van de vereniging € 2.545,25

 

 

Communicatie

Veel informatie verspreidt zich via onze eigen websites. In 2010 waren dat operationeel: www.Vrijbit.nl,Wijvertrouwenslimmemetersniet.nl, ID-nee.nl, Privacynieuws.nl, Louisevspaspoortwet.nl en Camera in beeld.nl (i.o). Verder werden er veelvuldig brieven geschreven naar ministers, Eerste- en Tweede Kamerleden, besturen en fracties van politieke partijen. Maar ook naar bedrijven die privacy aantasten en naar Hoge Raad wanneer er weer eens iets niet klopte in de motivatie van een vonnis.(OV en ID leges zaken).

Contact werd onderhouden met het College bescherming Persoonsgegevens door het doen van meldingen van misbruik, met nationale Ombudsman, met wetenschappers en juristen. Met mensen van de dagbladpers. Met ECP. Met aangeslotenen bij Platform Bescherming Burgerrechten. Met Europees Privacy Platform, en UVA privacy research Platform.

JAARVERSLAG 2011-b1~1   JAARVERSLAG 2011-b2~1   JAARVERSLAG 2011-b3~1

Ook via het uitdelen van posters, stickers, flyers, folders en niet in de laatste plaats door het dragen van T-shirts met duidelijke teksten, werd de missie voor behoud van de persoonlijke vrijheid verspreid.

JAARVERSLAG 2011-b4~1   JAARVERSLAG 2011-b5~1   JAARVERSLAG 2011-b6~1

Groei en Continuïteit

Vrijbit groeide uit tot een steeds professioneler opererende vereniging en wordt als zodanig ook steeds serieuzer genomen als Burgerrechtenorganisatie. Vrijbit fungeerde in het maatschappelijk debat, wat voorzichtig op gang komt, vaak als aanjager en actor die zich met name richt op de principiële bezwaren tegen het inrichten van een totale controle infrastructuur.

Er is ruimschoots werk voor een vast team van 20 mensen die dagelijks aan de zaak zouden moeten werken om alle ambities waar te maken. Maar aangezien alle werk door en handjevol vrijwilligers, tussen hun persoonlijke beslommeringen door, werd gedaan betekende dat praktisch dat er werk bleef liggen en dat regelmatig hoognodige zaken pas, in de kleine uurtjes en op het laatste nippertje gebeuren.

Het blijft een penibele basis want niet iedereen hield het vol en alle inzet van Vrijbit lukte alleen ten koste van meer tijd voor een privé-leven, gezondheid en gezonde nachtrust dan eigenlijk van mensen gevergd kan worden. De financiële basis bleef precair omdat er geen structurele donaties zijn en vrijwilligers er naast hun inzet in tijd ook zelf nog geld op moeten toeleggen.

Samenwerking

Vrijbit bleek niet langer een eenzame roepende in de woestijn te zijn. Van alle kanten begon het besef door te dringen dat de registratie- en controledrift zo ver is doorgeslagen dat mensen in allerlei sectoren van de samenleving erdoor belemmerd worden. Die toegenomen bewustwording vormde echter tevens de opdracht dat er nu 'doorgepakt' moet worden. Gelukkig bleek dat er voorzichtig vruchten geplukt konden gaan worden door alle energie, doorzettingsvermogen en geduld die geïnvesteerd werd in het opzetten van een netwerk met andere actievelingen en betrokken organisaties. Vrijbit bleef fanatiek werken aan het tot stand komen van samenwerkingsverbanden.

JAARVERSLAG 2011-b-8~1   JAARVERSLAG 2011-b9~1

En dit jaar beperkte zich dat steeds minder tot Nederland maar werd er steeds meer binnen Europa met geestverwanten samen op getrokken, en voorzichtig ook gewerkt aan het tot stand komen van mondiale samenwerkingsverbanden tussen verschillende burgerrechtenorganisaties, mensenrechtenorganisaties, wetenschappers, muzikanten, beeldende kunstenaars en vrije pers.

dd. 4 maart 2012

JAARVERSLAG 2011-b10

 

 

Gepubliceerd in Over Vrijbit
Getagged onder
dinsdag, 05 januari 2010 12:47

Nominatie BigBrother Award 2010

award_afbeeldingBig Brother Awards 2010. Tijdens het Awardsgala, op vrijdagavond 5 februari 2010 in debatcentrum De Balie, worden de grootste privacyschenders van het afgelopen jaar in het zonnetje gezet

Wie gaan er dit keer met de prijzen vandoor? U heeft daar een grote invloed op; het gaat tenslotte om uw privacy. Net als in 2007 worden de volgende categorieën gehanteerd:

- Categorie Personen -Categorie Overheid

-Categorie Bedrijven -Categorie Voorstellen

- de "Winston Award", voor de persoon of instelling die zich juist in positieve zin heeft onderscheiden op het gebied van privacy.

Geef zoveel kandidaten op als u wil in een van de categorieën! Stuur voor 12 januari een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., en vermeld daarbij waarom een kandidaat een Award heeft verdiend. De identiteit en gegevens van inzenders worden uiteraard niet openbaar gemaakt.

Ook Vrijbit heeft een aantal nominaties gedaan, benieuwd wie er volgens Vrijbit het meest recht heeft op een award?

Gepubliceerd in Dossier Verzet
zaterdag, 22 augustus 2009 23:12

Overheid schiet tekort!

De overheid schiet ernstig te kort inzake de besluitvorming over het gebruik, de opslag en beveiliging van persoonsgegevens van identiteitsdocumenten en bevolkingsregister. Ook de voorlichting aan de burger over het gebruik, de opslag en beveiliging van persoonsgegevens van identiteitsdocumenten en bevolkingsregister schiet ernstig te kort.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
maandag, 07 februari 2011 21:46

persbericht stemmen zonder ID-bewijs

Persbericht 8-2-2011

Deelname aan verkiezingen zonder identiteitsbewijs.

Sinds de protesten bij de vorige verkiezingen wordt dit jaar een tot 5 jaar verlopen paspoort of ID-kaart als voldoende aangemerkt om, als verplichte aanvulling op uw stempas, te mogen stemmen. Wie geen, tot 5 jaar verlopen, ID-bewijs heeft, of principieel weigert aan de aanvullende ID-plicht bij verkiezingen te voldoen, kan tot en met 16 februari via de omweg van ‘stemmen per schriftelijke volmacht’ van zijn of haar stemrecht gebruik maken. Hiertoe moet men de gemeente verzoeken een schriftelijke volmacht-stempas af te geven en is geen identificatiebewijs voor nodig.

Stemgerechtigde kiezers, die niet aan de aanvullende ID-plicht bij verkiezingen willen of kunnen voldoen, wordt het bijna onmogelijk gemaakt om van hun stemrecht gebruik te maken.

Dat treft in eerste instantie met name de burgers die zich verzetten tegen de Wet op de Uitgebreide ID-plicht uit 2005, die afdwong dat mensen over een geldig paspoort of ID-bewijs moesten kunnen beschikken. Ook de mensen die principieel bezwaar hebben tegen de op afstand uitleesbare biometrische paspoorten die augustus 2006 werden ingevoerd en zij die bezwaar hebben tegen het feit dat het sofi nummer op paspoort en ID-kaart sinds 2007 is omgezet in een algeheel persoonsregistratie nummer. Daarnaast zijn het mensen die sinds 21 september 2009 geen identiteitsdocumenten meer kunnen aanvragen omdat men de afgifte van vingerafdrukken onaanvaardbaar acht. En degene die de registratie hiervan samen met de gezichtsscan in de documenten zelf, en/of  in een digitale overheidsdatabank niet zien zitten. Maar ook diegene die bezwaar hebben tegen de toegang tot deze data voor gebruik door inlichtingen- en veiligheidsdiensten en voor justitieel gebruik.

Vrijbit blijft van mening dat de aanvullende ID-plicht bij verkiezingen in eigen kieslokaal dient te worden afgeschaft.

Voorzitter Miek Wijnberg:

“WEG MET HET WANTROUWEN VAN DE OVERHEID NAAR DE BURGERS! Weg met praktijken waarbij voorzitters van stemlokalen gedwongen worden om van hun naasten, hun ouders, kinderen, partner, buren en vrienden te eisen dat zij, met een identiteitsdocument aantonen dat zij zich niet voor een ander uitgeven en anders op verdenking van verkiezingsfraude worden uitgesloten van deelname aan de verkiezingen.”

Vrijbit roept kiezers op om uit principe uit solidariteit en als signaal aan de overheid gebruik te maken van de mogelijkheid te stemmen op grond van staatsburgerschap, zonder dat dit afhankelijk wordt gemaakt van het al dan niet bezitten van een identiteitsdocument. Gebruik daartoe de mogelijkheid om per schriftelijke volmacht te stemmen. Let er daarbij op als u een aanvraagformulier van uw gemeente ophaalt of download, dat u niet verplicht bent de gevraagde telefoon en e-mail gegevens te verstrekken!

Wie ondanks zijn of haar bezwaar toch zelf zijn stem wil uitbrengen, vragen we om net als voorgaande jaren onder protest, tegen de aanvullende ID-plicht, te stemmen. Dit kan door te protesteren bij de voorzitter van het kieslokaal. Deze is  verplicht zowel mondelinge als schriftelijke protesten te verwerken in het proces-verbaal van het kieslokaal.

Rechtstreeks protesteren bij het hoofdstembureau van uw gemeente is een mogelijkheid, of mondeling de dag na de verkiezingen op de openbare stembureauvergadering.

Maar uiteraard kunt u ook uw beklag doen bij de verantwoordelijke minister, leden van de Eerste en Tweede Kamer en bij de Kiesraad.

Gepubliceerd in Dossier Identificatieplicht

Om haar klacht bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens kracht bij te zetten is vereniging Vrijbit een online petitie gestart, en roept burgers op om massaal te protesteren tegen het registreren van vingerafdrukken van burgers die een nieuw paspoort aanvragen. Naast het online tekenen van de petitie kunt U ook nog eens een petitie uitprinten en opsturen naar vereniging Vrijbit in Utrecht.

PETITIE TEGEN OPSLAG VINGERAFDRUKKEN VOLGENS PASPOORTWET


Bij deze roep ik de Nederlandse regering op om geen vingerafdrukken te registreren in de reisdocumentenadministratie, van Nederlandse burgers die een nieuw paspoort aanvragen.

De opslag van foto's en vingerafdrukken van niet verdachte burgers in een centrale database beheerd door de overheid, druist in tegen het recht op vrijheid op persoonlijke levenssfeer zoals vastgelegd in de Grondwet en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Databases met biometrische gegevens zijn bovendien niet afdoende te beveiligen en brengen derhalve de burger individueel en de samenleving als geheel actief in gevaar, dit geldt in het bijzonder voor de centrale reisdocumentenadministratie die de Nederlandse overheid wil aanleggen.
De opslag van lichaamskenmerken zoals foto's en vingerafdrukken van niet verdachte burgers zonder strafblad, met de bedoeling deze ook later voor justitiële doeleinden te kunnen gebruiken is onwaardig voor een rechtsstaat waarin het principe geldt, dat niemand hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling en niemand schuldig is tot het tegendeel is bewezen. Met centrale registratie van vingerafdrukken wordt iedereen preventief als verdachte behandeld.

Ik vind de voorgenomen vingerafdrukregistratie onacceptabel en ben van mening dat de overheid als zij vanaf 21 september 2009 elektronisch vingerafdrukken opslaat in de reisdocumentenadministratie daarmee een onrechtmatige overheidsdaad begaat.Naam: …………………………………………………………………………………………


Adres (niet verplicht):………………………………………………………………………….


Datum:………………………………………………………………………………………….


Handtekening:…………………………………………………………………………………..
On line tekenen of opsturen naar Vrijbit Kruisweg 32,3513CT Utrecht

Deze petitie is een initiatief van de vereniging Vrijbit http://www.vrijbit.nl

Gepubliceerd in Dossier Verzet
donderdag, 04 maart 2010 23:13

Protest bij verkiezingen 'Het vervolg'

stempasBij de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen woensdag 3 maart werd er in meerdere gemeenten in Nederland gehoor gegeven aan de oproep van Vrijbit om onder protest tegen de ID-plicht bij verkiezingen, te stemmen.

Zo is er onder protest gestemd en werden er protestverklaringen ingeleverd in ondermeer: Amsterdam, Boarnsterhim, Borger, Cuijk, Delft, Den Haag, Den Helder, Deventer, De Wolden, Dordrecht, Eindhoven, Groningen, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Montfoort, Nijmegen, Utrecht, Veenendaal, Vlissingen, Voorburg, Wijdemeren, Zuidhoorn en Zwanenburg.

Mocht u er zeker van willen zijn of uw protestverklaring wel in het proces-verbaal van bevindingen van uw plaatselijke stemlokaal is opgenomen. Dan wijzen we u op de mogelijkheid om dit Vrijdag 5 maart op het plaatselijke gemeentehuis te gaan verifiëren.

Gepubliceerd in Dossier Identificatieplicht
maandag, 01 maart 2010 14:02

Protest tegen idplicht stemgerechtigden

Persbericht

Vrijbit roept iedereen op om woensdag 3 maart bij het stembureau te protesteren tegen de identificatieplicht voor stemgerechtigden.

Ruim 200.000 stemgerechtigde Nederlandse staatsburgers zullen a.s. woensdag 3 maart 2010 geen gebruik mogen maken van hun stemrecht. Hun actief kiesrecht wordt hen ontnomen vanwege de nieuwe eis in de Kieswet (Staatsblad nr 452).

Gepubliceerd in Dossier Identificatieplicht
Pagina 3 van 5