donderdag, 01 juli 2021 14:15

Voortgang rechtszaak Vrijbit tegen AP over de Gedragscode Zorgverzekeraars

Update 31-10-2021 Dinsdag 2 november om 9:30 uur begint de zitting bij de Raad van State over het hoger beroep van Vrijbit tegen AP, omdat de toezichthouder nog steeds weigert om de Zorgverzekeraars Nederland te laten omgaan met medische gegevens volgens een gedragscode die recht doet aan de bescherming van de privacy van patienten en het medisch beroepsgeheim. NB de zitting over het DIS is voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Update 03-09-2021 Raad van State heeft de zitting van de twee verschillende zaken  op zelfde tijd op 2 november as.gepland. Daarmee wordt het de derde keer dat Vrijbit gedwongen is om bezwaar aan te tekenen en aan de rechter uit te leggen dat we ' met het oog op een zorgvuldige beoordeling, van de twee verschillende cases, gelijktijdige behandeling absoluut onacceptabel achten.' Juist OMDAT de zaken overeenkomen omdat het gaat over onrechtmatig verzamelen en verwerken van medische gegevens, beide zaken een aanklacht vormen tegen de toezichthouder AP en de bezwaren worden gebaseerd op de fundamentele mensenrechten op privacy en lichamelijke integriteit en het belang van het medisch beroepsgeheim.

In ‘de zaak over de gedragscode’ immers gaat het over private commerciële partijen, terwijl het in de ‘DIS-zaak’ om een semi-overheids instantie gaat. Qua verschillende status met samenhangende verschillen, qua bevoegdheden, wettelijk kader, wijze waarop medische gegevens worden verzameld en verwerkt, koppeling met andere databestanden & verwerkingstechnisch zijn de zaken zodanig verschillend dat het van belang is om ze scherp van elkaar geschieden te beoordelen.’

Op 23 juli 2019 deed de rechtbank Midden-Nederland uitspraak in de zaak van Vrijbit tegen de toezichthouder AP.

Op 30 augustus 2019 tekende Vrijbit Hoger beroep aan tegen deze uitspraak bij de Raad van State (zaaknummer 201906616/1/A3)

Toelichting

Ook deze zaak kent een lange voorgeschiedenis, omdat de Gedragscode zorgverzekeraars al niet deugde vanaf 2006 toen  het nieuwe Zorgstelsel inging waarbij de particuliere verzekeringsmaatschappijen van de minister van VWS de regie over de Zorg kregen toebedeeld.

Nadat diverse organisaties tevergeefs gepoogd hadden om de Gedragscode wel in overeenstemming met wet- en verdrag te krijgen, heeft Vrijbit op 3 mei 2015 daartoe een handhaving verzoek ingediend bij het College Bescherming Persoonsgegevens (tegenwoordig Autoriteit Persoonsgegevens).

De rechtszaak is gericht tegen de toezichthouder (AP) omdat deze weigert in te grijpen tegen de ‘Gedragscode Zorgverzekeraars’ ondanks dat de procedures en bedrijfsprocessen, zoals ze zijn vastgelegd in die Gedragscode onrechtmatig zijn, en zowel het recht op privacy van patiënten als het medisch beroepsgeheim schenden.

Na een tergend jarenlang slepend traject van tegenwerking en vertraging werd er uiteindelijk een ondeugdelijk onderzoek gedaan en geldt de Gedragscode tot op de dag van vandaag zonder dat procedures en bedrijfsprocessen voor de verwerking van medische persoonsgegevens –zoals die zijn vastgelegd in de Gedragscode Zorgverzekeraars – voldoen aan de noodzakelijke bescherming van de verwerking van deze uiterst gevoelige persoonsgegevens volgens de fundamentele mensenrechten op bescherming van het privéleven en lichamelijke integriteit en de bescherming van het medisch beroepsgeheim.

Het Hoger beroep (zaaknummer 201906616/1/A3) wat Vrijbit op 30 augustus 2019 instelde tegen de uitspraak in eerste aanleg van de rechtbank Midden-Nederland (d.d. op 23 juli 2019) wacht sindsdien op behandeling.