vrijdag, 01 september 2017 11:13

Nieuwe tussenuitspraak rechtbank Midden-Nederland inzake herstel gebreken handhaving AP inzake onrechtmatig gebruik Medische Gegevens door NZa en Zorgverzekeraars

 

UITSTEL IN DE SINDS MEI 2015 LOPENDE HANDHAVINGSZAKEN UTR 16/3326 WBP V97 en UTR 16/4199 WBP V93

Na de tussenuitspraken van de rechtbank Midden- Nederland in de procedures over de onrechtmatige verwerking van medische gegevens door Zorgverzekeraars (pdf) en het DIS (pdf) heeft de toezichthouder (AP) de rechtbank laten weten niet in staat te zijn om de gebreken in deze verwerkingsprocedures binnen 8 weken te herstellen, zoals eerder wel door de rechtbank was bepaald. AP gaf aan minstens 26 weken nodig te hebben om de gebreken te herstellen op grond waarvan de rechtbank het afwijzen van de twee handhavingverzoeken uit 2015 als onterecht beoordeelde.

Op 21-8-2017 kreeg de AP toestemming van de rechtbank om binnen de termijn van 26 weken na de tussenuitspraken van 7 juli te zorgen voor herstel van de gebreken in de verwerkingsprocedures.

HOE KAN HET DAT AP NU TOCH WEER UITSTEL KRIJGT?

Natuurlijk ziet de rechtbank ook wel dat AP, NZa en Zorgverzekeraars Nederland al het mogelijke doen om  geen actie te hoeven ondernemen tegen het systematisch en grootschalig onrechtmatig verzamelen en verwerken van ieders medische gegevens door  DIS/NZa en zorgverzekeraars.

Veel opzichtiger kan dat ook niet als men bedenkt dat de voorloper van het AP, het CBP, elf jaar geleden al aangaf dat het DIS geen tot de persoon herleidbare gegevens zou mogen bevatten, terwijl dat nu wel het geval blijkt, en in 2013 de door het CBP verleende goedkeuring van de Gedragscode Zorgverzekeraars werd vernietigd omdat deze omdat deze geen juiste uitwerking vormde van de Wet bescherming persoonsgegevens en in strijd was met de fundamentele rechten op bescherming van het privéleven en medisch beroepsgeheim.

Dat de AP nu zegt minstens 26 weken nodig te hebben om onder druk van de in juli gewezen  tussenvonnissen alsnog onderzoek te gaan starten naar de noodzakelijke aanpassing van de huidige onrechtmatige verwerkingsprocedures, geeft aan dat  noch door de AP, noch door de NZa, noch door Zorgverzekeraars in de achterliggende jaren actie is ondernemen om de bestaande onrechtmatige verwerkingsprocedures aan te passen. Laat staan dat actie is ondernomen om onrechtmatig verwerkte gegevens (inclusief doorlevering daarvan aan derden) te doen vernietigen.

Dat de rechtbank meegaat met het verzoek om de AP in elk geval tot 9 januari 2018 uitstel tot reparatie van de gebreken toe te staan laat zich verklaren door het gegeven dat de rechtbank wil  kunnen beoordelen welke maatregelen de AP als toezichthouder vergt van zorgverzekeraars  en DIS/NZa om de gebreken in de bestaande procedures voor gegevensverwerking te herstellen alsook om eerder onrechtmatig verwerkte gegevens door betrokken partijen te doen vernietigen. Ofwel zoals de rechtbank dat zelf verwoordt: de Rechtbank heeft ingestemd vanuit de overweging dat een einduitspraak- waarbij AP de opdracht zou krijgen tot het nemen van een nieuw besluit- ‘naar alle waarschijnlijkheid tot een minder finale vorm van geschilbeslechting leidt’.

Voor meer info zie:

Toelichting op de rechtszitting 10-3-2017 ter behandeling van het beroep dat Burgerrechtenvereniging Vrijbit instelde tegen de afwijzing van de toezichthouder AP om in te grijpen zie: https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-gezondheidszorg/item/1071-tussenuitspraak-rechtbank-midden-nederland-in-zake-onrechtmatig-gebruik-medische-gegevens-door-nza-en-zorgverzekeraars.html

Tussenuitspraken 11-7-2017 Download Tussenuitspraak UTR 16/3326 WBP V97 & Download Pdf Tussenuitspraak UTR 16/4199 WBP V93

Uitstel verzoeken reparatie herstel handhaaf gebrek AP t.a.v. DIS Pdf. Uitstel verzoek reparatie gebrek handhaving Gedragscode Pdf .

21-8-2017 Tussenoordeel uitstel periode herstel handhaaf gebrek AP t.a.v. DIS tot 9-1-2018 Pdf

21-8-2017 Tussenoordeel uitstel periode herstel handhaaf gebrek AP t.a.v. Gedragscode Zorgverzekeraars Pdf