maandag, 31 oktober 2016 09:48

Oproep protesteer mee tegen wetsvoorstel 33 980

De tekst van de petitie luidt: ‘Wij, verplicht verzekerde inwoners van Nederland, constateren:

Dat onze privacy met behulp van een legitiem klinkende smoes opgeofferd wordt ten behoeve van de verzekeraars. En verzoeken de Eerste Kamer deze wet te schrappen.

Toelichting en meer actiemogelijkheden:

De wet geeft:

  • De zorgverzekeraars de mogelijkheid om zorgverleners te verplichten tot het aanleveren van alle medische diagnose en behandelgegevens als daarom gevraagd wordt in het kader van formele controle op fraude ( klopt het dat bepaalde zorg geleverd is, door bevoegden, volgens correct tarief) en zogenaamde ’materiële controle’ waaronder verstaan wordt dat de verzekeraars onderzoeken of er wel voldaan is aan de volgens hen bepaalde ‘meest aangewezen behandeling’.
  • De Nederlandse Zorgautoriteit grotere bevoegdheden in het kader van ‘fraude bestrijding’
  • Overheidsinstanties, die bij fraudebestrijding betrokken zijn, het recht om medische gegevens via de zorgverzekeringsmaatschappijen te verkrijgen en onderling uit te wisselen.

Volgens het voorstel moet U als er, buiten Uw medeweten om onderzoek wordt gedaan naar de gegevens van Uw medisch dossier, daarvan in de meest extreme gevallen binnen 3 maanden ná afloop op de hoogte worden gesteld. ( en blijft U uiteraard onwetend daarvan als U dat niet te horen krijgt)).

Burgerrechtenvereniging is principieel tegen de aantasting van het medisch beroepsgeheim en privacy van patiënten. Voor het functioneren van een goed en toegankelijk Zorgsysteem  is het namelijk van groot belang dat men er van op aan moet kunnen dat medische gegevens in de eerste plaats enkel worden uitgewisseld tussen patiënten en zorgverleners die direct bij een bepaalde behandeling van hen zijn betrokken.  In geval andere partijen er belang bij hebben dat ze ook  over die gegevens kunnen komen te beschikken behoren zij daar, met respect voor ieders fundamentele recht op een privé leven en belang van vertrouwelijk kunnen omgaan met zorgverleners, toestemming om te vragen aan betrokkenen.  En wel vooraf en met heldere uitleg voor welk doel men die gegevens specifiek wenst te gebruiken.

We wijzen er op dat dit voorstel om de wet te wijzigen ten onrechte gepresenteerd wordt als noodzakelijk voor het bestrijden van fraude.  Via de brief van de Privacybarometer als de informatie van het Medisch Contact kunt u lezen waarom dit wetsvoorstel daartoe onnodig en ondoelmatig is.

Wat de wet echt ten doel heeft valt al op te maken uit de formele titel. Die luidt ‘Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving’ . Het voorstel is in feite niets meer of minder dan een politieke manoeuvre om bij wet te regelen dat het pact van overheid, zorgverzekeraars en toezichthouder (NZa) over de medische gegevens van de gehele bevolking kunnen gaan beschikken. Een opzet om de manier waarop de medische data die momenteel op onrechtmatige wijze ook al worden verzameld en verwerkt, te legaliseren. ( zie ook de info over de twee rechtszaken die Vrijbit daarover voert) en een uitzondering te creëren voor de wet ‘Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van medische gegevens’ ( 33.509) die op 4 oktober j.l. werd goedgekeurd (als poging om alsnog vanuit de overheid een landelijk EPD-LSP systeem door te drukken).Lees…

Hoe grof de strijd om Uw medische gegevens inmiddels gevoerd wordt maakt het voorliggende wetsvoorstel ondubbelzinnig duidelijk. Stemt de Kamer ermee in dan wordt Uw zorgverlener- ondanks de eed van geheimhouding die hij of zij voor het mogen uitoefenen van hun beroep heeft afgelegd- voortaan strafbaar aan het plegen van een economisch delict indien ze Uw vertrouwelijke gegevens niet ter beschikking stellen aan particuliere verzekeringsmaatschappijen en opsporingsdiensten.

Omdat het maar zeer de vraag is of de Eerste Kamer het belang van Uw privacy en het in stand houden van het medisch beroepsgeheim wel vind opwegen tegen de markwaarde die uw medische gegevens vormen voor het particuliere bedrijfsleven en overheidsinstanties, doen wij een beroep op U. Verhef u stem voor het te laat is. Want Uw medische gegevens zijn goud waard in de gedigitaliseerde samenleving en minister Schippers van VWS zal er alles aan doen om die data van U als Zorgobject voor de Zorg als markt te bemachtigen.

AKTIES

Teken depetitie en neem zo mogelijk ook de moeite om de Eerste Kamerleden rechtstreeks aan te schrijven. Voor het schrijven van brieven en e-mails kunt u gebruik maken van de voorbeeld brief

Brieven aan de leden van de Eerste Kamer of commissie van VWS van de Eerste Kamer kunt U sturen naar Postbus Postbus 20017,  2500 EA Den Haag  of per e-mail via het secretariaat t.a.v. de griffier Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Rechtstreeks kunt u de leden van de commissie VWS van de Eerste Kamer ook per e-mail benaderen. Onderaan de voorbeeldbrief vindt u de mailadressen van de fractieleden uit de commissie voor volksgezondheid waarvan bekend is dat zij nog twijfelen of zij het wetsvoorstel zullen steunen.

Op 8 november van 10- 14:30 uur organiseert Vrijbit bovendien een flyeraktie voor de ingang van het gebouw van de Eerste Kamer. Lees...

 download flyer