Toon items op tag: biometrie

woensdag, 07 december 2011 15:59

onderzoek EU Commissie naar NL Paspoortwet

Op 8-11-2011 werd bij de EU commissaris van Justite (Reding) door de voorzitter van Vrijbit een klacht ingediend over de manier waarop de Nederlandse Staat doorgaat met het opslaan van mismatchende vingerafdrukken in paspoorten en ID-kaarten.En doorgaat met het ontkennen dat de vingerafdrukken ook onder de huidige toepassing van de paspoortwet ter beschikking staan justitieel gebruik en voor veiligheids- en inlichtingendienstwerk. lees...

Op 6-12-2012 ontvingen we bericht dat het verzoek tot het doen van onderzoek in behandeling is genomen.lees...

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
vrijdag, 17 juni 2011 23:39

Open brief aan de leden van de Tweede Kamer

Donner_voor_web_WinCEID-bewijs zonder vingerafdrukken gewenst, en wel NU   

De minster van Binnenlandse Zaken liet u op 26-4-2011 weten om ‘voor nu’ te stoppen met de opslag van vingerafdrukken in de decentrale databases. In debat de volgende dag zei hij dat het ‘onverantwoord’ en ‘onrechtvaardig’ is om ermee door te gaan, omdat de opgeslagen gegevens in documenten en databases zó slecht blijken te zijn, dat ze ongeschikt zijn voor verificatie en identificatie.

Toch eist de overheid, tot op de dag van vandaag, dat burgers deze gegevens afgeven.

Mensen in nood

Voor mensen die, op grond van principiële bezwaren of uit veiligheidsoverwegingen, het afgeven van vingerafdrukken onacceptabel vinden levert dat gigantische problemen op zodra ze niet meer over een geldig identiteitsbewijs kunnen beschikken. Daarmee wordt de burger namelijk een normale deelname aan de Nederlandse samenleving, zelfs essentiële levensbehoeften, ontzegd.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet

Minister Plasterk heeft weer een nieuwe duit in het zakje gedaan over de te verwachten invoering van de ‘vingerafdrukvrije- ID-kaart’; berichtgeving van de Rijksoverheid komt daar niet mee overeen.

Op 10-1-2014 schrijft de minister in een brief naar de Kamer (die volgens de titel van de brief enkel over de tariefswijzigingen gaat) dat hij ter zijde opmerkt dat het het voornemen is dat vanaf maandag 20 januari 2014 geen vingerafdrukken meer worden opgenomen bij de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart. Het daarop gepubliceerde nieuwsbericht van de Rijksoverheid meldde deze datum  daarop als zou het om een vaststaand feit gaan.

De landelijke pers neemt deze datum over en prompt wordt Vrijbit weer vanuit allerlei delen van het land gefeliciteerd met het ‘feit’ dat het dan toch eindelijk gaat gebeuren over 10 dagen. Waarop we iedereen er weer op moeten wijzen dat de formele bekrachtiging van de wetswijziging nog steeds achterwege is gebleven, en we al wat langer wachten op de uitvoering van ministeriële voornemens. Al vanaf maart 2011 op precies te zijn.

Zodra er daadwerkelijk ID-kaarten aangevraagd kunnen worden, zullen wij dat op deze website laten weten.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
donderdag, 30 juni 2011 22:48

Opslag = Opslag

Stoppen met opslag = volgens de minister ’effetjes’ opslaan in databestanden en nog jaren doorgaan met opslag in de chip van de documenten. NB Opslag in de chip van de reisdocumenten is ook een vorm van de-centrale digitale opslag.

Wat is een digitaal decentraal overheidsregister?

Ex-Staatssecretaris mevr. Bijleveld Antwoordde op 24 maart op Kamervragen v Raak (SP):

‘De opgenomen vingerafdrukken worden digitaal opgeslagen in het RAAS. Het Reisdocumenten Aanvraag en Archief Station (RAAS) is de apparatuur en programmatuur waarmee de uitgevende instanties (gemeentes en ambassades) de aanvraaggegevens digitaal kunnen verzenden aan de producent van de reisdocumenten.

Elke uitgevende instantie van de reisdocumenten heeft een of meerdere RAAS-en. Thans zijn er ca 700 RAAS-en. Het RAAS wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) al sinds 2001 beschikbaar gesteld aan de instanties die de reisdocumenten uitgeven. Sinds oktober 2001 worden in het RAAS digitaal alle aanvragen voor Nederlandse reisdocumenten opgeslagen.

De aanvraaggegevens worden door de uitgevende instanties van de Nederlandse reisdocumenten digitaal verzonden naar de producent. De verzending vindt versleuteld plaats. Daarenboven wordt er ook nog een digitale handtekening gezet over het versleutelde aanvraagbericht. De aanvraagberichten worden verstuurd via besloten netwerken. Absolute garanties zijn natuurlijk niet te geven, maar naar mijn mening is de beveiliging van de verzending van de digitale gegevens in orde. De producent bewaart alle persoonsgegevens uit de aanvraag 30 dagen. De naam van de aanvrager wordt 90 dagen bewaard op zogenaamde geleidelijsten die worden gebruikt voor controle van de te verzenden reisdocumenten. Sinds de invoering van de vingerafdrukken in de Nederlandse reisdocumenten worden de aanvraaggegevens in RAAS versleuteld opgeslagen. Dat geldt ook voor de back-ups die de uitgevende instanties maken van de gegevens die in RAAS zijn opgeslagen’.

Wordt er sinds 26 april 2001 doorgegaan met de opslag van vingerafdrukken in de decentrale databases? 

JA! Bij afname worden de vingerafdrukken gewoon als vanouds decentraal opgeslagen. De enige aanpassing is dat inmiddels juridisch de bewaartermijn van de vingerafdrukken van 11 jaar is teruggebracht tot ‘de duur van het uitgifte proces’. In de praktijk wordt dat echter nog steeds wel gedaan. Eind juni 2011 wordt enkel in een aantal gemeenten geëxperimenteerd of het technisch mogelijk is om de gegevens na uitgifte van de documenten uit de database zelf te verwijderen. Het onderzoek naar de mogelijkheid om die gegevens ook te wissen uit logbestanden, buffer- en uitgewaaierde gegevensopslag is pas net opgestart en zal niet voor het eind van het jaar beschikbaar komen.( bron brief minister Donner aan Tweede kamer 19 mei 2011).

Houdt de minister zich aan de belofte voor NU te stoppen metde opslag van de vingerafdrukken in de decentrale databases? 

Nee!

Kunnen mensen die principieel geen vingerafdrukken willen afgeven in deze omstandigheid een paspoort of ID-bewijs krijgen zonder dat zij gedwongen worden hun vingerafdrukken af te geven voor opslag in de documenten en decentrale databases?

Nee.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
zaterdag, 22 augustus 2009 23:12

Overheid schiet tekort!

De overheid schiet ernstig te kort inzake de besluitvorming over het gebruik, de opslag en beveiliging van persoonsgegevens van identiteitsdocumenten en bevolkingsregister. Ook de voorlichting aan de burger over het gebruik, de opslag en beveiliging van persoonsgegevens van identiteitsdocumenten en bevolkingsregister schiet ernstig te kort.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
zaterdag, 01 juni 2013 20:49

Paspoortrechtszaken op lange baan

Paspoortrechtszaken op lange baan- oplossing op sterk water- nieuwe lobby voor vingerafdruk controle gestart

Laatste stand van zaken met zomerreces van Kamer 2013 in zicht.

Bestuursrechterlijke zaken zijn stilgelegd. Van de civiele rechtszaak komt op zijn vroegst eind oktober 2013 uitspraak over het beroep tegen de afgewezen ontvankelijkheid van de procedure. De weg naar EU Hof voor de Mensenrechten blijft geblokkeerd.

Politiek zit er geen schot in de Paspoortwetswijziging. De ID-kaart zonder vingerafdrukken kan via wetswijziging niet conform de toezeggingen van de minister vanaf 1 oktober aanstaande worden uitgereikt. De voorgenomen centrale dataopslag van paspoort en ID-kaart gegevens van burgers wordt niet ingetrokken. De regering blijft inzetten op het gebruik van de paspoort- ID-kaart databank voor justitieel gebruik en voor het werk van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Via wijziging van de wet ‘getuigen, verdachten en veroordeelden’, wil de overheid het afvlakken van vingerafdrukprofielen strafbaar stellen.

Wij constateren dat het drama inzake de inzameling van biometrische gegevens van iedereen binnen de Europese Unie, in volle gang is. Niet gehinderd door alle mensenrechterlijke bezwaren of veiligheidsoverwegingen.

------------

De rechtszaken

Het Hof in Den Haag heeft recentelijk aan stichting Privacy First en 19 mede-eisers laten weten dat niet eerder dan 29 oktober 2013 uitspraak gedaan zal worden over het hoger beroep dat werd ingesteld in civiele procedure tegen de Paspoortwet uit 2009. De uitspraak gaat nog steeds niet over de inhoudelijke toetsing van de Paspoortwet via de civiele rechtsgang, maar uitsluitend over het beroep tegen de oorspronkelijke niet ontvankelijk verklaring van de civiele rechtszaak op 2 februari 2011. ( zie Memorie van Grieven).

Op 28 september 2012 heeft de Raad van State, alle bestuursrechterlijke (hoger beroep) procedures tegen de Paspoortwet voor de duur van minstens anderhalf jaar stilgelegd. Lees…

Hiermee is duidelijk dat Burgerrechtenvereniging Vrijbit al in augustus 2009 terecht een klacht indiende bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en aangaf dat de nationale rechtsgang, alleen al qua tijdsbestek, geen effectieve oplossing zou bieden voor burgers die van mening zijn dat de Staat der Nederlanden niet van hen mag eisen dat zij hun biometrische kenmerken dienen af te staan voor het verkrijgen van een geldig reisdocument of geldige identiteitskaart.

Het gaat daarbij specifiek om zowel bezwaren tegen de afgifte en opslag van vingerafdrukken (1), als tegen de opslag van vingerafdrukken en gedigitaliseerde gezichtsopnames in overheidsregisters (2). Tegen het ter beschikking stellen van de biometrische gegevens van onschuldige burgers voor werk van politie en justitie en van veiligheids-en inlichtingendiensten(3). En tegen de verwerking van de biometrische gegevens in de op afstand uitleesbare RFID-chip van het paspoort en de ID-kaart (4).

Nederlandse staatsburgers die zich niet laten dwingen tot het afgeven van de biometrische kenmerken, weigert de overheid een reisdocument of identiteitskaart te verstrekken. Waarmee, naast de categorie ‘ongedocumenteerde vreemdelingen’, ook een nieuwe categorie ‘ongedocumenteerde Nederlandse staatsburgers’ is gecreëerd.

Deze weigering tot het tijdig toetsen door de rechter raakt aan de fundamentele mensenrechten op bescherming van de privacy en lichamelijke integriteit en zou derhalve als aanvulling op de uitspraken die dit Hof eerder al deed tegen de grootschalige opslag van biometrie van niet verdachte personen, voorgelegd moeten kunnen worden aan het hoogste Hof inzake de mensenrechten. Maar die weg naar het EHRM in Straatsburg wordt, via het uitstellen en stopzetten van de nationale juridische procedures, verspert omdat burgers zich pas tot Straatsburg mogen wenden nadat de nationale rechtsgang uitputtend is bewandeld.

Politiek

Tot op de dag van vandaag (31 mei 2013) krijgen burgers die weigeren om hun vingerafdrukken daarvoor af te geven, geen paspoort of ID-kaart.

Dit ondanks het feit dat, de toenmalig verantwoordelijke minister voor BZK Donner, nu ruim 2 jaar en een maand geleden er niet langer onderuit kon om de Kamer en de landelijke pers te laten weten dat al voor de invoering van de vingerafdrukeis bekend was dat de foutmarge (van 20- 25% bij 1 op 1 verificatie bij uitgifte van de documenten) maakte dat deze gegevens voor geen enkel identificatie of verificatiedoeleinde bruikbaar waren. (A.O.27-4-2011 Tweede Kamer 25 764 Reisdocumenten Nr. 47). Een foutmarge die al voor de invoering van de vingerafdrukopslag bekend was bij staatsecretaris Bijleveld, blijkens haar opdracht 31 augustus 2009 aan de afdelingen Burgerzaken om bij uitgifte van paspoorten en ID-kaarten standaard geen verificatie van de vingerafdrukken te doen plaatsvinden. Lees…

Het eindelijk in oktober 2012 ingediende Paspoortwetswijzigingsvoorstel ( no 33 440 R1990) biedt geen soelaas. Dit voorstel introduceert weliswaar een Nederlandse identiteitskaart waarvoor in de toekomst geen vingerafdrukken meer afgegeven moeten worden, komt niet tegemoet aan tal van voorname kritiekpunten op de Paspoortwet. Zoals het voornemen om de opzet van één centrale 24/7 on line database voor paspoort/ID-kaart gegevens ongewijzigd te laten en deze beschikbaar te stellen voor de opsporing.

De overheid weigert categorisch om voor bezwaarden tegen het gebruik van biometrie een oplossing ter beschikking te stellen, zoals voorgesteld werd in de aanbevelingen van Prof. Bekker in het eigen onderzoek wat BZK liet uitvoeren. Een fundamentele discussie over de betwistte rechtmatigheid van de grootschalige opslag van biometrische gegevens gaat men helemaal uit de weg.

Zelfs van de invoering van een vingerafdrukloze ID-kaart lijkt voorlopig geen sprake, al beloofde Donner als minister dat deze zo snel mogelijk zou worden ingevoerd, en zou deze volgens zijn opvolgerster minister Spies uiterlijk per 1 oktober 2013 beschikbaar worden gesteld. Het betreft namelijk een wijziging van een Rijkswet, wat op zich een tijdrovend traject vormt, en in dit geval schiet de behandeling ervan door de Tweede kamer ook niet op omdat de inmiddels in functie zijnde minister Plasterk, pas op 18 april 2013 antwoord gaf op de vorig jaar, tijdens het AO 15-5-2012, door de Tweede Kamer hierover gestelde vragen. ( Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 18-04-2013 | BZK.

Drama in vol bedrijf

Gezien de omloopsnelheid van de 5 jaar geldige paspoorten en ID-kaarten heeft de Staat sinds het in werking treden van de Paspoortwet inmiddels van het overgrote deel van de bevolking vingerafdrukken weten te bemachtigen. Van de duizenden burgers die weigeren om vingerafdrukken af te geven komt zo ook steeds beter in zicht om welke burgers dit gaat.

Dat de overheid niet alleen doorgaat met het verzamelen en opslaan van vingerafdrukken, maar zich voorjaar 2013 opnieuw actief inzet voor een lobby waarbij de toename van look-a-like fraude met paspoorten en ID-kaarten, opnieuw als inzet wordt gebruikt voor het gebruik van vingerafdrukken ter bestrijding van dit fenomeen, wekt op zijn minst verbazing.

De lobby startte- zoals wel vaker als het gaat om Privacyaantastende nieuwe maatregelen- door berichtgeving van de Marechaussee op Schiphol. Op 29 april 2013 berichtte Gert Penterman, hoofd van de afdeling falsificaties van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol onder het motto’Marechaussee Schiphol wil vingerafdrukken lezen ‘dat er op Schiphol in 2012 wel 700 valse paspoorten waren onderschept. Zonder enige vermelding van de reden waaróm documenten als vals werden aangemerkt werd aan deze mededeling de conclusie verbonden:,,Het kan nog minder wanneer we naast de pasfoto ook kunnen vergelijken aan de hand van vingerafdrukken of de iris van het oog''. Opmerkelijk is dat hij vervolgens als framing de link legt naar de uitgifte van NL documenten, terwijl de cijfers van de afgelopen jaren aantoonden dat jaarlijks hooguit in een tiental van de gevallen de oorzaak van identiteitsfraude met paspoorten in verband kan worden gebracht met de uitgifte van de documenten in Nederland: ‘Wie nu een paspoort aanvraagt bij de gemeente, moet behalve een pasfoto ook vingerafdrukken laten maken. Die biometrische gegevens worden opgeslagen in een chip in het paspoort. Tot nu toe mogen die vingerafdrukken niet worden gebruikt bij de paspoortcontrole’.

Om te vervolgen dat de woordvoerder van de minister zou hebben laten weten dat het streven van minister Plasterk is dat de Marechaussee op termijn wèl de vingerafdrukken mag aflezen uit de paspoortchip. ,,Alleen moeten we daarover eerst Europese afspraken maken. Welke instanties mogen dat doen en met welk doel en met welke apparatuur. Je wilt niet dat na een buitenlandse reis je gegevens overal rondslingeren. Daar zijn Europese regels nodig en daar wordt nog aan gewerkt''.

Ook de directeur van de Nederlandse Vereniging Van Burgerzaken dhr. A.Dallau doet dapper mee, zoals blijkt uit ‘de krant van het project naar brochure ‘Naar project Betrouwbare Persoonsgegevens’ april 2013. Waarin hij schrijft dat bij de uitgifte van paspoorten ‘veelvuldig look-a-like fraude wordt gepleegd’ en daaraan toevoegt dat de opzet van een landelijk systeem van Persoonsregistratie (NBP): ‘dit project had niet op een beter moment kunnen komen’ Lees… digitale exemplaar van de Betrouwbare Courant.

In eendrachtige samenwerking vanuit het kabinet Rutte II, lanceerde de minister van Veiligheid & Justitie (Opstelten) het voorstel tot wijziging van het wetboek van strafrecht en strafwetvordering (33 352) om het manipuleren van de eigen biometrische gegevens, om de eigen identiteit te verhullen, strafbaar te gaan stellen. Waarbij opmerkelijk is dat de huidige vice-president van de Raad van State, in geheim overleg met de afdeling advisering van de Raad van State over nieuwe wetgevingsvoorstellen adviseert, terwijl dezelfde als voormalig minister van Justitie en van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties voorheen respectievelijk de ID-plicht, die het moeten kunnen beschikken over een geldig Identiteitsbewijs, in 2005 invoerde als maatregel in het kader van terrorismebestrijding en vervolgens vinger afdrukweigeraars die bij gebrek aan een geldig identiteitsbewijs niet aan deze Uitgebreide ID-plichtwet kunnen voldoen, in 2011 beschuldigde van het aanvragen van een identiteitskaart onder valse voorwendselen’ wanneer ze een beroep deden op de uitgifte van 1-jarige documenten zonder biometrische gegevens zoals deze (buiten de Eu Verordening om) mogelijk is op grond van de clausule ‘tijdelijke belemmering‘ van de Paspoortuitvoeringsregeling(PUN) (Bron brief Donner aan Vrijbit 30-5-2011).

Minister Plasterk, schutterde nog in 2009 toen het TV-Programma 'CQC' zijn vingerafdrukken scoorde ( zie…) . Nu moet hij als verantwoordelijke minister op dit dossier optreden; en wel namens de PvdA, die alle principiële bezwaren tegen de invoering van de ID-plichtwet in 2005, in ruil voor regeringsverantwoordelijkheid ook al liet varen, onder de belofte van toenmalig minister van Justitie Donner dat er ‘geen onomkeerbare stappen genomen zouden worden’ en de wet na 3 jaar op zijn merites zou worden geëvalueerd en absoluut niet toegepast zou worden als instrument op zichzelf.

Namens de PvdA , die anno 2013 ten strijde trekt om het ‘sociaal’ aanvaardbaar te maken dat de VVD-CDA wens tot strafbaarstelling van illegaliteit, valt weinig tegenwicht te verwachten tegen de miljardenbelangen die in het geding zijn bij de ‘security’ bedrijfsvoering die gebaseerd is op het leggen van de connectie tussen biometrische identificatiemethodes en het vastleggen van gedragsprofielen van mensen via hun telecommunicatiegebruik.

Conclusie

Wie weigert om zijn of haar biometrische gegevens af te staan aan de Staat wordt, net als iedere andere ‘ongedocumenteerde’ uitgesloten van normale deelname aan de samenleving. Dat betekent dat gewone Nederlandse staatsburgers- zonder dat zij zich schuldig maken aan enige andere wetsovertreding dan het niet kunnen tonen van een geldig ID-bewijs dat de Staat hen weigert te verstrekken- afgesloten worden van toegang tot essentiële levensbehoeften als huisvesting, inkomen, recht op reguliere medische zorg, recht om ongestoord binnen Nederland over straat te kunnen gaan, recht om als vrij burger binnen het Schengengebied te kunnen reizen, gebruik te kunnen maken van het actief stemrecht door zelf een stem uit te brengen bij verkiezingen of zich verkiesbaar te kunnen stellen via het passief stemrecht. Geboorteaangifte doen is verboden, een rijbewijs aanvragen eveneens. Vele andere ongemakken, waaronder het niet kunnen openen van een bankrekening of aanvragen van een bankpas t/m het risico dat de bank bestaande bankrekeningen blokkeert op grond van hun her-identificatiebeleid, dienen weigeraars voor hun principes ’voor lief’ te nemen. En voor hoe lang is onbekend.

In hoeverre deze ontwikkelingen gekoppeld dienen te worden aan de internationale rol die Nederland wenst te blijven spelen binnen de EU in zake de ontwikkeling van biometrische paspoorten valt (voor outsiders) enkel te gissen. Al geven de rapportages over de invoering van het gebruik van biometrie van voorvermelde ex topambtenaar prof Bekker(1) de rapportage i-Overheid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en de uitleg over de EU defensie- security industrie uit de publicatie ‘Big Brother in Europa’, daar niet mis te verstane aanwijzingen toe.

Hoe zich dit verhoudt tot de contractuele afspraken met de fabrikant van de documenten Morpho inzake de onbeperkte bevoegdheid tot het doen van research, is geheim.

Hoe zich dit verhoudt tot bilaterale afspraken over toegang tot data van inlichtingen- en veiligheidsdiensten met ‘vreemde’ mogendheden is ook geheim. Hetgeen expliciet ook de ambitie betreft dat Nederland via Europol een spilfunctie ambieert in het op te zetten uitwisselingssysteem voor biometrische gegevensuitwisseling binnen de EU.

Op vragen aan de minister in hoeverre de VS, buiten nationale wetgeving om en dus zonder tussenkomst van een rechter, op grond van de Patriot Act toegang heeft tot de biometrische gegevens van alle inwoners van de EU, is van onze nationale bewindslieden nooit antwoord gekomen. Al gaven diverse EU commissarissen in debat met het EU Privacy Platform ruiterlijk toe dat er tegen de Patriot Act via enige nationale of EU wetgeving geen afdekking is tegen het opeisen van welke gegevens dan ook door de FBI, als persoonsgegevens in het bezit zijn van een bedrijf dat een vestiging of desnoods slechts een postbusnummer heeft in de VS.

Wat, behalve de mensonwaardige positie van ‘gewetensbezwaarden tegen biometrie gebruik voor het verstrekken van ID-documenten, wel duidelijk is, is dat er op EU nivo alles aan gedaan wordt om van alle vreemdelingen die de EU binnenkomen vingerafdrukken te gaan afnemen en deze bij vertrek te gaan controleren. Bron: Tweede Kamer akkoord, Eerste Kamer wacht op antwoord  https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33192_gebruik_biometrie_bij).

En zoals en Dennis Broeders al aankondigde in de publicatie’ van het boek ‘de Migratiemachine’ zullen alle maatregelen die genomen werden om ongewenste migranten te weren als een boemerang terugkomen op de eigen bevolking.

 

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet
dinsdag, 22 februari 2011 01:17

Paspoortwet en de Opsporing

   - misverstanden de wereld uit -

VERWARRING OVER JUSTITIEEL GEBRUIK VAN COMBINATIE VINGERAFDRUKKEN  EN GEZICHTSSCAN VAN ONSCHULDIGE BURGERS.

Sinds 21 sept 2009 moet iedereen die een paspoort of ID-kaart aanvraagt zijn vingerafdrukken inleveren bij de overheid. Deze gegevens zijn, in combinatie met de gezichtsscan, in principe ter beschikking voor zowel inlichtingen- als veiligheidsdiensten als politie en justitie.

Mensen die bezwaar hebben tegen het moeten afgeven van hun vingerafdrukken ter verkrijging van een paspoort of ID-kaart, staan dan ook volkomen in hun recht als ze als een van de principiële bezwaren aanvoeren dat ze weigeren mee te werken aan het inrichten van een overheidssysteem waar biometrische gegevens van onschuldige burgers kunnen worden gebruikt voor opsporingsdoeleinden.
Alleen het niet opslaan van die gegevens kan voorkomen dat er justitieel ge- of misbruik van kan worden gemaakt! 

Op www.rvr.org kunt u zien of u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking kunt komen en Vrijbit kent advocaten die gespecialiseerd zijn op dit dossier en bereid zijn mensen op toevoegingsbasis bij te staan.

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet

persbericht 11maart 2011

Motie Gemeenteraad Utrecht  ‘stop opslag biometrische gegevens’ met grote meerderheid aangenomen.

Gemeenteraad van Utrecht  in vergadering bijeen op donderdagavond 10 maart 2011 heeft ,met overweldigende meerderheid een motie aangenomen ter stopzetting van de gemeentelijke opslag van biometrische gegevens (vingerafdrukken en gezichtsscans) bij de aanvraag van een nieuw paspoort of identiteitskaart.

Op initiatief van D66 Utrecht werd, in nauwe samenwerking met vereniging Vrijbit, een motie opgesteld die zowel de Tweede Kamer als de Minister van Binnenlandse Zaken oproept om de huidige opslag van biometrie stop te zetten en daartoe de Paspoortwet aan te passen.

De motie werd mede ondertekend door de Christen Unie, Groen Links, PvdA, Stadspartij Leefbaar Utrecht en SP. De VVD ondertekende niet maar stemde wel voor.  Raadslid van TON, liet mondeling weten het wel met de motie eens te zijn maar zich wegens dienstbetrekking bij de politie van stemming te moeten onthouden. ( Ook bij de medestanders van mevr. Verdonk , waar we de verplichting van vingerafdrukken in de Europese Verordening aan te danken hebben, is het enthousiasme kennelijk over) Het CDA stemde als enige partij tegen.

Raadslid Klaas Verschuure: "de opslag van vingerafdrukken in een database is een forse inbreuk op de privacy van Utrechters. Daarnaast heeft D66 grote vraagtekens bij het nut van de opslag in een database en grote zorgen over de beveiliging van de opslag."

Miek Wijnberg- voorzitter van Vrijbit “ Zo heeft de brief die Vrijbit in mei 2009 naar alle burgemeesters en alle gemeenteraden van ons land stuurde, eindelijk effect gehad. De Utrechtse gemeenteraad heeft de primeur zich als eerste krachtig te hebben uitgesproken tegen de opslag van biometrische gegevens ( vingerafdrukken en de combinatie daarmee met de gezichtsscan) in een digitaal overheidregister”.

audio opname De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 maart 2011

 

Gepubliceerd in Dossier Paspoortwet

jongenelenDonderdag 4 augustus 2011 om 9.30 uur dient bij de bestuursrechter te Amsterdam de volgende rechtszaak tegen de Paspoortwet  

Inzet: Eiser Dhr. Jongenelen tekent beroep aan tegen het besluit van de burgemeester om hem geen ID-kaart te verstrekken zolang hij daarvoor zijn vingerafdrukken niet afgeeft/ laat opslaan.

Bezwaren: Jongenelen maakt bezwaar tegen de opslag van zijn biometrische gegevens - in casu van zowel zijn gezichtsscan als vingerafdrukken- voor enig ander doel dan voor het verwerken van deze gegevens in het identiteitsdocument zelf.

Gepubliceerd in Rechtszaken

Om haar klacht bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens kracht bij te zetten is vereniging Vrijbit een online petitie gestart, en roept burgers op om massaal te protesteren tegen het registreren van vingerafdrukken van burgers die een nieuw paspoort aanvragen. Naast het online tekenen van de petitie kunt U ook nog eens een petitie uitprinten en opsturen naar vereniging Vrijbit in Utrecht.

PETITIE TEGEN OPSLAG VINGERAFDRUKKEN VOLGENS PASPOORTWET


Bij deze roep ik de Nederlandse regering op om geen vingerafdrukken te registreren in de reisdocumentenadministratie, van Nederlandse burgers die een nieuw paspoort aanvragen.

De opslag van foto's en vingerafdrukken van niet verdachte burgers in een centrale database beheerd door de overheid, druist in tegen het recht op vrijheid op persoonlijke levenssfeer zoals vastgelegd in de Grondwet en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Databases met biometrische gegevens zijn bovendien niet afdoende te beveiligen en brengen derhalve de burger individueel en de samenleving als geheel actief in gevaar, dit geldt in het bijzonder voor de centrale reisdocumentenadministratie die de Nederlandse overheid wil aanleggen.
De opslag van lichaamskenmerken zoals foto's en vingerafdrukken van niet verdachte burgers zonder strafblad, met de bedoeling deze ook later voor justitiële doeleinden te kunnen gebruiken is onwaardig voor een rechtsstaat waarin het principe geldt, dat niemand hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling en niemand schuldig is tot het tegendeel is bewezen. Met centrale registratie van vingerafdrukken wordt iedereen preventief als verdachte behandeld.

Ik vind de voorgenomen vingerafdrukregistratie onacceptabel en ben van mening dat de overheid als zij vanaf 21 september 2009 elektronisch vingerafdrukken opslaat in de reisdocumentenadministratie daarmee een onrechtmatige overheidsdaad begaat.Naam: …………………………………………………………………………………………


Adres (niet verplicht):………………………………………………………………………….


Datum:………………………………………………………………………………………….


Handtekening:…………………………………………………………………………………..
On line tekenen of opsturen naar Vrijbit Kruisweg 32,3513CT Utrecht

Deze petitie is een initiatief van de vereniging Vrijbit https://www.vrijbit.nl

Gepubliceerd in Dossier Verzet
Pagina 2 van 4