zaterdag, 22 augustus 2009 21:07

Vrijbit maakt andermaal bezwaar tegen opname vingerafdrukken in ID bewijs

Wederom richt Vrijbit het woord aan de Tweede Kamer middels een brief waarin Vrijbit ernstig bezwaar maakt tegen de voorgenomen opname van de vingerafdrukken in paspoort/ID kaart en instellen van één centrale elektronische overheidsdatabase per 21 september aanstaande.

Ook uw invloed als burger uitoefenen?
Stuur dan Uw brief aan de Tweede Kamer, U kunt daarvoor gebruik maken van onze voorbeeldbrief

Vrijbit wijst daarbij specifiek op het feit dat er van werkelijke democratische besluitvorming nauwelijks sprake is geweest en dat de overheid ernstig tekort is geschoten op het gebied van voorlichting, verder laat Vrijbit aan de Tweede Kamer weten dat duizenden mensen daardoor nu rond lopen met identificatiedocumenten die op afstand uitleesbaar zijn, zonder dat zij hier weet van hebben, laat staan dat zij op de hoogte zijn van het gevaar wat zij hierdoor lopen omdat zowel de RFID-chip als de versleuteling van de gegevens die erin zijn opgeslagen al meermalen gehackt zijn.

 

Volledige Tekst brief aan de Tweede Kamer


Aan de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal,


Onderwerp: Besluit tot opname van vingerafdruk in paspoort/ IDkaart en registratie vingerafdruk plus gezichtopname en Burger Service Nummer in één centrale databank.


Geachte leden van de Tweede Kamer,


Bij deze laten wij u weten dat we ernstig bezwaar maken tegen de voorgenomen opname van de vingerafdrukken in paspoort/ID kaart en instellen van één centrale elektronische overheidsdatabase per 21 september aanstaande.

·Wij zijn van mening dat de overheid ernstig te kort is geschoten inzake democratische besluitvorming over het gebruik, de opslag en beveiliging van persoonsgegevens van identiteitsdocumenten en bevolkingsregister.

Ook vinden wij dat de voorlichting aan de burger over het gebruik, de opslag en beveiliging van persoonsgegevens van identiteitsdocumenten en bevolkingsregister te kort schiet.


Democratische controle was onvoldoende
Van werkelijke democratische besluitvorming is nauwelijks sprake geweest. Een besluit kan formeel wel democratisch genomen zijn met een kamermeerderheid, maar als bij voorbaat al vaststaat wat men gaat stemmen ondanks de kwaliteit van voor- en tegenargumenten, omdat de stemming afhangt van coalitiemonisme en handjeklap (jij dit ik dat enz.) en de Kamer niet naar behoren zijn
controlerende taak uitoefent en internationale rechtsverdragen worden omzeild, dan gaat er iets mis.


Voorlichting
Bij de invoering van de biometrisch gechipte paspoorten/IDkaarten, weigerde de overheid om voorlichtingsbrochures uit te geven over opname van RFID-chip en biometrische gezichtsopname per 26-8-2006. Dit zou de verantwoordelijkheid van de gemeentes zijn waar de documenten moeten worden aangevraagd. De gemeenten vonden het niet hun taak om adequate voorlichting te geven omdat ze de nieuwe paspoort/ID voorschriften een Rijksaangelegenheid vonden. De burger werd hoofdzakelijk duidelijk gemaakt dat men voortaan niet meer op de pasfoto zou mogen lachen, recht vooruit diende te kijken en dat de oren zichtbaar moesten zijn.

Gevolg hiervan is dat anno 2009 het gros van de mensen niet weet dat de paspoorten/IDkaarten vanaf die dag werden voorzien van chip en biometrische kenmerken1. Duizenden mensen lopen daardoor nu rond met identificatiedocumenten die op afstand uitleesbaar zijn, zonder dat zij hier weet van hebben, laat staan dat zij op de hoogte zijn van het gevaar wat zij hierdoor lopen omdat zowel de RFID-chip als de versleuteling van de gegevens die erin zijn opgeslagen al meermalen gehackt zijn.


Op 26 november 2007 werd het sociaal-fiscale nummer omgezet in het Burger Service Nummer(BSN). Daarmee geven paspoorten/ID kaarten vanaf die dag niet enkel toegang tot de sociaal-fiscale gegevens, maar tot alle gegevens waarover de overheid van een burger beschikt. Dit terwijl de staatssecretaris op 26-6-07 de Eerste Kamer nog schreef dat ‘de regering het volledig eens is met de stelling dat ongebreideld koppelen van persoonsgegevens voorkomen moet worden’2.

En dan in 2009 de vingerafdrukken van iedere burger vanaf 12 jaar.
Die niet uitsluitend, zoals de Europese verordening voorschrijft, worden opgenomen in het identiteitsdocument, maar waarvan de gegevens inclusief 2 extra vingerafdrukken bij de invoering ervan op 21 september tevens worden opgeslagen in één centraal overheidsregister. Deze databank zal bovendien als 24 uurs on-line databank wordt ingericht waar inlichtingen/veiligheidsdiensten
rechtstreeks gebruik van kunnen maken en die via aanvraag van een Officier van Justitie ook ter beschikking komt voor justitiële doeleinden. Niemand kreeg hier bericht over gestuurd en op Postbus51 vindt de gewone burger daar geen informatie over.3

  1. Wij verzoeken u om de verantwoordelijke ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie om opheldering te vragen over de wettelijke verplichting die de burger vanaf 21 september wordt opgelegd om biometrische kenmerken (gezichtsscan en vingerafdruk) te moeten af staan voor een systeem wat indruist tegen het fundamentele recht op persoonlijke vrijheid en lichamelijke integriteit, zoals vastgelegd in de Grondwet en in de Verklaring van de Rechten van de Mens.
  2. Wij vragen u ook hen opheldering te vragen over het feit dat de centrale database niet 100% te beveiligen is, wat de staatssecretaris zelf toegeeft, terwijl de minister van Justitie stelt dat het absoluut veilig dient te zijn.4
  3. Wij vragen u hen opheldering te vragen over de discrepantie tussen de uitspraak van het EU Hof inzake de onwenselijkheid om biometrische gegevens van niet verdachte personen te gebruiken voor opsporingsdoeleinden en het gegeven dat de paspoortdatabase praktisch als opsporingsregister functioneert daar iedere burger als potentieel verdachte kan worden
    aangemerkt en daarom in aanmerking kan komen voor het opvragen van zijn personalia, inclusief biometrische gegevens, door een Officier van Justitie.
  4. Tenslotte verzoeken wij u om opschorting te bewerkstelligen van een systeem dat indruist tegen de principes van onze leden en tegen hun rechten op persoonlijke vrijheid en bescherming van hun persoonsgegevens en waar zij, zoals nu opzet is, zich pas juridisch tegen kunnen verweren nadat het te laat is.

Wij zouden graag een reactie van u vernemen,


Namens het bestuur van de vereniging Vrijbit,


J.M.T.Wijnberg


1 De digitale pasfoto registratie legt gezichtspunten vast die geschikt zijn voor gezichtsherkennende camerasystemen.

2 Bijleveld-Schouten in nota ‘De inrichting van een overheidsbreed persoonsnummerbeheer is van belang om invulling te geven aan de wens naar betere mogelijkheden voor gegevenskoppeling ten behoeve van de rechtshandhaving en opsporing. Daarbij wordt gedacht aan een verruiming van de wettelijke mogelijkheden binnen de geldende Europese privacy richtlijnen.’
Merk daarbij op dat onder meer de Raad van State en het College Bescherming Persoonsgegevens bij hun adviezen over het BSN hebben gesteld dat de overheid de grenzen van de geldende Europese richtlijnen overschrijden.

3 Behoudens de hint voor ingewijden dat de wet wijziging reisdocumentenadministratie regelt waar de gegevens voor
gebruikt mogen gaan worden. Info Gebruik vingerafdrukken postbus51 dd 17-8-09

4 uitspraak staatsekretaris in bij behandeling wetswijziging in de Eerste Kamer dd 9-6-’09 en minister van Justitie bij
VN Comité voor de Mensenrechten dd 15-7-‘09