E-mailadresAfdrukkenExport ICS

Eerste Kamer vergadert over Wet gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden WGS 35.447

Titel:
Eerste Kamer vergadert over Wet gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden WGS 35.447
Wanneer:
di, 30. november 2021
Locatie:
Den Haag
Categorie:
Politiek

Omschrijving

Voortgang Wetsvoorstel  SyRI-2.0 alias overheid mag alles (WGS 35.447)

Het voorstel (EK, A) is op 17 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer. Voor: PvdA, Krol, 50PLUS, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD. Tegen: D66, GroenLinks, SP, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen.

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft bij brieven van 19 april 2021 bij het College voor de Rechten van de Mens (EK, B) en de Autoriteit Persoonsgegevens (EK, C) advies aangevraagd over dit wetsvoorstel. De commissie heeft op 24 juni 2021 de reactie van het College voor de Rechten van de Mens (EK, D) ontvangen.

De Kamer heeft op 6 juli 2021 ingestemd met het conceptvoorlichtingsverzoek (EK, E) aan de Afdeling advisering van de Raad van State. De Eerste Kamer heeft bij brief van 12 juli 2021 verzocht om voorlichting bij de Raad van State over dit voorstel (EK, F). De Eerste Kamer heeft bij brief van 23 november 2021 de voorlichting van de Raad van State over dit wetsvoorstel (EK, H) ontvangen. Zie voor een samenvatting van de voorlichting op de website van de Raad van State.

De commissie voor J&V bespreekt op 30 november 2021 de brief van het College voor de Rechten van de Mens (EK, D) de brief van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) met advies over het gewijzigde wetsvoorstel (EK, G) en de voorlichting van de Raad van de Raad van State (EK, H).

De commissie stelt het daarnaast op prijs wanneer in een nog nader vast te stellen verband met de Afdeling gesproken wordt over het vragen van voorlichting door de Eerste Kamer in zijn algemeenheid.

Brief van Vrijbit aan Eerste Kamer d.d. 14-11-2021:

Onderwerp: Verzoek verwerping wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS 35.447/ SyRI-2.0 )

Geachte senatoren,

Bij deze verzoekt het bestuur van onze Burgerrechtenvereniging Vrijbit, namens haar leden, om het bij u voorliggende wetsvoorstel WGS 35.447 te verwerpen.

Omdat met dit wetsvoorstel geprobeerd wordt om een nationale wettelijke basis te creëren die strijdig is met alle normen van goed fatsoen aangaande de wijze waarop de overheid zich in dienst zou dienen te stellen van de burgers die deze volksvertegenwoordiging hebben gekozen.

Waar het landsbestuur meent de burger –alle burgers- als potentieel te controleren criminele/frauduleuze risico objecten te kunnen beschouwen, vormt de regering een machthebber die niet de belangen van de bevolking dient, maar een vijand die de burgers - en de samenleving als geheel- actief in gevaar brengt en moedwillig inzet op de afbraak van de rechtsbescherming van die burger.

Gezien de ervaringen met het gebruik van het systeem Risico Indicatie (SyRI), de onherstelbare schade die is ontstaan door de toepassing van toeslagensystemen als o.a. de kinderopvangtoeslag, het gebonden budget en de exploitatie van de Fraude Signalering Voorziening (FSV) door de Belastingdienst, is het onbegrijpelijk dat het wetsvoorstel uw Kamer zelfs maar heeft kunnen bereiken.

Schandalig is de enige passende aanduiding dan ook van een wetsvoorstel dat in de wandeling al jaren wordt aangeduid als ‘SyRI-2.0’ of ‘Kaderwet Overheid Mag Alles’.

We achten het niet noodzakelijk om voor u alle argumenten te herhalen waarom het voorstel van wet niet deugt. Het advies van de toezichthouder op de bescherming van persoonsgegevens AP[noot 1]en de 53 reacties op de internetconsultatie[ noot 2] zijn daarin duidelijk genoeg. We tippen slechts aan:

  • het gebrek aan een (door EVRM en AVG) vereiste concrete doelstelling,
  • de onbegrensde mogelijkheden voor uitwisseling en handel in persoonsgegevens tussen alle mogelijke overheidsinstanties en private partijen,
  •  de mogelijkheden om op grond van totale onzin of meldingen uit jalousie/wraaklust dan wel foute interpretatie van data in een repressief- straf systeem terecht te komen,
  • de onmogelijkheid van mensen om zich te verweren en de systeemdwang die uitgaat van een ontmenselijkt systeem waarin voorgeprogrammeerde software ‘verrijkt’ door kunstmatige ‘intelligentie’, ingrijpende beslissingen neemt over de levens van mensen en uitvoerders van het  surveillance systeem geen halt meer kunnen roepen aan misstanden.

Waar uw Kamer voornamelijk ziet op de hoofdlijnen van het beleid kan uw oordeel niet anders luiden dan dat u niet akkoord kan gaan met het voorstel op alle bovenstaande punten.

Waar het de controle op de wetstechnische aspecten van het voorstel gaat kan uw Kamer eveneens onmogelijk goedkeuring verlenen omdat de WGS eenvoudigweg strijdig is met hogere wetgeving inzake de fundamentele burgerrechten op bescherming van het privéleven en recht op fair trial, zoals vastgelegd EVRM en Handvest van de Grondbeginselen van de EU. Ook met onze eigen Grondwet trouwens.

Voor een uitgebreide uitleg aangaande de onmogelijkheid om middels het wetsvoorstel een formeel-juridische grondslag te creëren om persoonsgegevens systematisch te delen en te verwerken, waaronder door profilering verwijzen we naar de inbreng van de voorzitter van Platform Bescherming Burgerrechten Dr. Tijmen Wisman-  Assistant Professor, faculteit rechtswetenschappen, internet- en privacy recht, VU Amsterdam in bijgevoegde bijlage 1 ]

           

 Waarbij we u voor de zoveelste keer in ons bestaan wederom wijzen op de onwenselijke tendens de laatste twee decennia om ‘holle wetgeving’ ter goedkeuring aan het parlement aan te bieden om die vervolgens- buiten een voldragen democratische besluitvorming om -middels algemene maatregelen van bestuur nader te concretiseren.

Als extra punt van aandacht geldt in de huidige situatie ook nog dat het een demissionair kabinet niet past om wetgevingsvoorstellen aan u voor te leggen die zo verstrekkend de rechtsbescherming van burgers volgens het huidige rechtsbestel op de schop te nemen. 

Tot slot,

Dat het wetsvoorstel is aangenomen door de leden van de Tweede Kamer is al beschamend genoeg. Aan u nu de taak om het aanzien van de politiek ten aanzien van dit wetsvoorstel in elk geval nog te keren. Wijs het integraal af, vragen wij u. En voorkom dat er via de WSG opnieuw burgers vermalen worden door een ‘total surveillance’ systeem, waartegen men zich onmogelijk afdoende kan verweren.

Met vriendelijke groet namens het bestuur van Burgerrechtenvereniging Vrijbit,

J.M.T.Wijnberg voorzitter

[ noot 1] 09-11-2021 rapport AP ‘neem WGS niet aan’

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-adviseert-eerste-kamer-neem-wgs-niet-aan

[ noot 2]  53 reacties op de internetconsultatie

https://www.internetconsultatie.nl/wgs/reacties

[ noot 3] Inbreng Internetconsultatie Platform Bescherming Burgerrechten http://www.platformburgerrechten.nl/wp-content/uploads/2018/11/Reactie-Platform-Bescherming-Burgerrechten.pdf


Locatie

Locatie:
Den Haag