E-mailadresAfdrukkenExport ICS

Wet Bescherming Persoonsgegevens vervalt- Wet Algemene Verordening Databescherming van kracht

Evenement

Titel:
Wet Bescherming Persoonsgegevens vervalt- Wet Algemene Verordening Databescherming van kracht
Wanneer:
vr, 25. mei 2018
Categorie:
Politiek

Omschrijving

In april 2016 werd de nieuwe EU wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens aangenomen. Ten gevolge hiervan zal op 25-5-2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de huidige nationale  Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangen.

Hoewel de opzet van het nieuwe EU dataprotectie framework was om betere bescherming te bieden aan de burger voor het behoud van zijn autonomie en privacy in de gedigitaliseerde wereld, heeft de jarenlange voorbereiding hiervan niet in alle opzichten het gewenste resultaat opgeleverd.

De nieuwe wetgeving levert deels zelfs een verslechtering op voor de positie van de burger. Dit laatste is o.a. te wijden aan de manier waarop alle principiële toestemmingsvereisten uit de Verordening een wassen neus vormen zodra de overheid hier ontheffing voor verleend vanwege een opgevoerde noodzaak van algemeen belang.  Zoals  bijv. voor het gebruik van medische gegevens voor wetenschappelijke doeleinden of controle door verzekeraars of deze de door een arts voorgeschreven medische behandeling wel ’passend’ vind.

Bovendien is de Verordening, in tegenstelling tot de oorspronkelijke opzet, losgeweekt van de voorschriften voor politie- en justitiediensten, waardoor de AVG de burger nauwelijks bescherming biedt inzake zijn persoonsgegevens zodra de nationale wetgever beslist dat men zonder toestemming persoonsgegevens deze data voor justitieel gebruik wenst in te zetten. Zoals de bedoeling is van het wetsvoorstel ‘Zelfbeschikkingsrecht lichaamsmateriaal waarbij ooit voor geneeskundige behandeling afgegeven lichaamsmateriaal bij ziekenhuizen en databanken kan worden opgeëist voorjustitieel onderzoek buiten toestemming of medeweten van de betrokkene om.

Bronnen:

VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)

RICHTLIJN (EU) 2016/680 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad

Website nationale toezichthouder bescherming Peroonsgegevens AP: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/algemene-verordening-gegevensbescherming