maandag, 24 juni 2013 19:27

Jaarverslag 2012

Index

adviesvrijbit f9211Advies

Burgerrechtenvereniging Vrijbit heeft inbreng geleverd voor adviezen inzake:

 • De Consultatie wijziging artikel.13 Grondwet (oude wetgeving briefgeheim in relatie tot het gebruik van internet als communicatiemedium).

 • De Consultatie inzake de EU Verordening betreffende voorstellen uitbreidingd Schengen border control.

 • De Consultatie inzake de opzet en speerpunten voor het strategisch plan van het nieuwe Nationale mensenrechteninstituut ( College voor de Rechten van de Mens).

 • Onderzoek FRA (EU Fundamental Rights Agency) naar inzet van rechtsmiddelen door burgers die opkomen voor het respecteren van hun fundamentele burgerrecht op bescherming van de privésfeer.

 • Evaluatie inzake het gebruik biometrie voor reisdocumenten door EU commissie en EU. Parlement.

 • Evaluatie EU dataretentie wetgeving.

 • VN consultatie National report Universal Periodic Review (UPR).

 • Utrechtse debat over action local inzake mensenrechten.

 

Adviezen die Vrijbit op eigen initiatief aan de regering, het parlement, de Raad van State, alle gemeenteraadsleden van Nederland en de nieuwe kabinetsformateurs werden gestuurd betroffen:

 • De lopende gang van zaken betreffende de uitvoering van de Paspoortwet en het niet toepassen van de paspoortuitvoeringsregeling inzake de verstrekking van tijdelijke documenten. En aangekondigde paspoortwetswijziging.

 • Het onwenselijke gebruik van BSN als één identificerend nummer in alle sectoren van de samenleving.

 • De noodzaak tot privacy assessement als integrale afweging bij nieuwe wet- en regelgevingstrajecten.

 • De ondeugdelijkheid van het wetsvoorstel tot invoering van een landelijk prostitutie-registratiesysteem.

 • De bezwaren tegen het wetsvoorstel dat iedereen die gebruik maakt van enige sociale voorziening op straffe van stopzetting van een sociale voorziening toegang dient te geven voor preventieve huisbezoeken.

 • Het softdrug-consumptie-registratiesyteem (wietpas).

 • De plannen tot uitbreiding van bevoegdheden van politie, justitie en inlichtingendiensten zonder tussenkomst van de rechter.

 • De beoogde verhoging van de leges voor de rechtbank.

 • De aantasting van de rechtsstaat door teloorgang ‘onschuldprincipe’, door aanvallen op het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), het negeren van uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en gang van zaken bij Hoge Raad (gebrek kennis WU-ID) en Raad van State (machtspositie hoogste bestuursrechter verweven met adviesfunctie en met invloed van voormalige regeringsverantwoordelijkheid).

 • Gevolgen aantasting rechtszekerheid door wetgeving DNA verwantschapsonderzoek.

 • Gevaren van ‘private’ doorstart EPD.

 • Het disfunctioneren van de toezichthouders ter bescherming persoonsgegevens (CBP) en correcte financiële dienstverlening (DNB, AFM).

 • De gevolgen van ‘profiling’ en dwang tot e-communicatie.

 • Hernieuwd verzoek tot aanpassen van de Kieswet gemachtigden naar aanleiding van het CBP advies ‘kopietje paspoort’.

Op internationaal vlak werkte Vrijbit mee aan het opstellen van de verbeterpunten inzake de nieuwe Privacyverordening die aan de EU Commissie werden aangeboden. En gaf regelmatig input op de bijeenkomsten van het Europese Privacy Platform