maandag, 24 juni 2013 19:27

Jaarverslag 2012

Index

Inleiding

Eind december 2012 telde de vereniging 250 leden. Een deel van die leden was actief betrokken bij het Vrijbitwerk. Werkzaamheden bestonden o.a. uit inzet voor kwesties waar men persoonlijk bij de aantasting van de privacy betrokken was en/of leverde een bijdrage, in sommige gevallen via hun specifieke kennis of vaardigheden, op een specifiek gebied/dossier.

vrijbittoplogo
Iedere eerste zondag van de maand organiseerde Vrijbit een maandelijkse ledenvergadering, waar op aanvraag ook belangstellenden welkom waren. Op deze bijeenkomsten werd een overzicht gegeven van wat er de afgelopen maand aan werk was verzet, toelichting gegeven op actuele kwesties, over acties op korte en langere termijn, welke bijeenkomsten bezocht dienden te worden, en wie welke taken op zich zou nemen. Naast deze praktische zaken was er op deze vergaderingen ook gelegenheid om medestanders te leren kennen, actiemateriaal op te halen, nieuwe documentatie in te zien en om inhoudelijke discussies te voeren over zienswijzen op ontwikkelingen en wijze van aanpak. Daarnaast vond veel één op één overleg plaats middels gesprekken, per e-mail en telefonisch.

Op 24 juni 2012, de dag waarop Vrijbit in 2008 werd opgericht, vond in Utrecht de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Geconstateerd werd dat het werk van de vereniging, zowel uit oogpunt van belangenbehartiging voor de leden als uit algemeen maatschappelijke belang, in een grote behoefte bleef voorzien. Er werd vastgesteld dat het onderwerp ‘Privacy’ inmiddels in brede lagen van de bevolking onderkend wordt als een belangrijk issue en dat dit voor een niet onbelangrijk deel te danken is aan de voortrekkersrol die Vrijbit sinds 2008 speelde om dit onderwerp op de agenda te krijgen. Ook de voorzichtige vorderingen met betrekking tot een betere aanpak van privacybescherming werden als resultaat van de niet aflatende inzet aangemerkt. Daarbij werd niet alleen gedoeld op abstracties zoals van een toenemend bewustzijn inzake de doorgeschoten registratiedrift, maar ook op concrete aanzetten tot betere wetgeving inzake de bescherming van personagegegevens en handhaving daarvan, zoals omvorming van opt-out regelingen naar opt-in systemen waarbij standaard vooraf ondubbelzinnig toestemming gevraagd wordt van betrokkenen om hun gegevens te mogen verwerken) afspraken in het parlement dat voortaan bij nieuwe wet en regelgeving een ‘privacy impact assessment (PIA)’ dient te worden gemaakt, aanzetten werden gegeven voor meldingsplicht van datalekken, enz.

Eveneens stelde men vast dat Vrijbit maar nauwelijks serieus tegenwicht kon bieden aan de veelheid van overheidsdiensten en bedrijven die belang hebben bij het toepassen van alle nieuwe mogelijkheden die zich in duizelingwekkende vaart ontwikkelen om het doen en laten van mensen te registreren, te controleren en te monitoren.

In dit speelveld waar miljarden gemoeid zijn met commerciële- en overheidsbelangen van partijen, die het niet zo nauw nemen met het recht op privacy van de burger, zag Vrijbit zich geplaatst voor een ongelijke strijd tegen machtige tegenspelers die met geld en invloed grote macht kunnen uitoefenen, professionele lobbycampagnes kunnen opzetten en zich afmattende slepende juridische procedures kunnen veroorloven. Vrijbit daarentegen wordt uitsluitend gerund door vrijwilligers, die stuk voor stuk hiervoor hun schaarse vrije tijd opofferen, en diende zich te behelpen met een heel geringe financiële armslag.

Hoewel het gebrek aan voldoende vrijwilligers en financiële middelen stelselmatig de mogelijkheden beperkte om actief in te kunnen spelen op alle actuele privacyschendingen, politieke ontwikkelingen en berichtgeving in media en publicaties heeft de vereniging zich dapper geweerd. Met name door de investering om zoveel mogelijk creatief en intensief samen te werken met andere groeperingen die zich vanuit hun eigen organisatie of gezamenlijk met Vrijbit inzetten voor het behoud van de fundamentele burgerrechten, tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit, vrije communicatie en toegang tot informatie.

Via het bestuur werd op dagelijkse basis advies en informatie gegeven en werden vragen beantwoord van verontruste burgers, betrokken wetenschappers, politici en de pers.

Vrijbit publiceerde een reeks informatieve artikelen en werkte mee aan publicaties in media en het wetenschappelijk circuit.

Er werd systematisch actie gevoerd op diverse dossiers en actief ingespeeld op incidentele kwesties.

Rechtszaken werden ondersteund en beleidsadviezen verstrekt.

Voortdurend werd aandacht gevraagd voor de essentie van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Waarbij de virtuele en fysieke wereld steeds verder verknoopt raken en de individuele mens steeds verder ondergeschikt dreigt te raken aan het over hem vastgelegde datapakket en daarop gebaseerde profielen. We zien dat de manier waarop de samenleving wordt ingericht steeds meer bepaald wordt door de technische mogelijkheden van de almaar toenemende digitale informatiestromen zonder vast te houden aan fundamentele mensenrechten en de grondbeginselen van de rechtstaat.

 


vorige volgende »