Print deze pagina
zaterdag, 13 februari 2010 12:34

Jaarverslag 2009

Start 

In januari 2009 bestond de vereniging Vrijbit net een half jaar.

Vrijbit was ontstaan uit de oproep om een Volksopstand te organiseren tegen de privacyinperkende maatregelen, en de verplichte afname van vingerafdrukken in het bijzonder. Dat betekende dat het kleine clubje actieve leden in januari 2009 nog maar net aan het bekomen was van het organiseren van een landelijke demonstratie genaamd ‘Volksopstand2008’ en zich geplaatst zag voor de uitdaging om zowel de vereniging intern organisatorisch goed op poten te zetten als om alle ontwikkelingen qua inperking van de persoonlijke vrijheid te volgen en te attaqueren.

Dat resulteerde in een verschil van inzicht over de verdere uitbouw van de vereniging met de mensen van het forum Volksopstand2008. Dit resulteerde in een splitsing waarbij Vrijbit het hoofdstuk Volksopstand2008 met ingang van 2009 afsloot om een nieuwe weg in te slaan, en het forum Volksopstand2008 wat als zodanig door wilde gaan werd los gekoppeld van Vrijbit om als zelfstandig forum door te gaan.

Leden

Vrijbit begon in januari met 66 leden en dit aantal was eind 2009 tot ruim 300 uitgegroeid.

Interne organisatie

Beleid uitstippelen, ledenadministratie opzetten,organiseren van wekelijke bijeenkomsten voor leden en belangstellenden. Bijna dagelijks bestuursoverleg over de inhoud van het werk en met actieve leden.

Activiteiten

We organiseerden lezingen, open dagen en waren aanwezig op alle belangrijke debatten,seminars,workshops ed die te maken hadden met de inperking van de persoonlijke vrijheid. Dagelijks werden hulpvragen en verzoeken om informatie beantwoord. Met een gemiddelde van eens per twee weken werden interviews gegeven aan schrijvende pers, radio en tv. Tientallen wetenschappers en journalisten in opleiding hebben we te woord gestaan en voorzien van informatie.

In het voorjaar is in 8 weken tijd door Vrijbit, met succes, actie gevoerd tegen de invoering van het wetsvoorstel dat de installatie van op afstand uitleesbare‘slimme’energiemeters voor gas- en elektriciteitsverbruik verplicht zou stellen. Een wetsvoorstel wat de Tweede Kamer, een week nadat Vrijbit was opgericht, al had goedgekeurd en waarvan we met intensief actievoeren hebben weten te bereiken dat de Eerste Kamer de minister ertoe dwong om de verplichting uit de wet te halen. Door de actie slim meten = slinks weten, wijvertrouwenslimmemetersniet werden de daadwerkelijke gevolgen van privacyinperkende maatregelen voor miljoenen mensen, die tot dan toe niet geïnteresseerd waren, ineens concreet. Bovendien werd door het succes van de actie, waaraan ruim 20.000 mensen meededen, ook duidelijk dat het kletskoek is om te beweren dat de burger per definitie altijd machteloos staat tegenover de overheid.

Voorlichting verzorgen is een van de speerpunten van Vrijbit omdat in de praktijk steeds weer werd bevestigd dat zowel de burgers als de bewindslieden, parlementsleden, wetenschappers, betrokken beroepsgroepen, commerciële bedrijven, banken t/m toezichthoudende instanties vaak geen notie hebben van wat er gaande is.

Communicatie

Er is veel energie gestoken in het bouwen en van een goed functionerende website die zowel veel informatie over allerlei privacy- dossiers beschikbaar stelt als voorziet in het verstrekken van actueel nieuws.

Omdat Vrijbit principieel als uitgangspunt hanteert dat mensen die niet van internet gebruik kunnen en/of willen maken niet worden buiten gesloten, is intensief geïnvesteerd in het opzetten van een systeem dat alle informatie ook op papier beschikbaar is en kan worden verstrekt. Ook qua archivering wordt er zowel een digitale archief als een papierendossier en krantenknip-archief bijgehouden.

Aandachtspunten

Vrijbit heeft dit jaar geïnvesteerd om aandacht te vragen voor de gevaren en bezwaren tegen:

1-     Het elektronisch patiënten dossier ( alternatieve bezwaarprocedure via voorbeeldbrieven en eindeloos voorlichting geven dat het om meer gaat dan uitwisselen van medische gegevens )

2-     Diagnose behandel plan verplichtingen ( steun verlenen aan huisartsen, medische zorgverleners en vrije psychiaters die zich teweer stellen tegen het afschaffen van hun beroeps geheim en de borging dat patiënten en zorgverleners in de spreekkamer de vertrouwelijkheid met elkaar kunnen omgaan)

3-     Wetsvoorstellen ter uitbreiding van de ID-plicht (wet Kamp/ vingerafdruk op straat maken, wetgeving ‘aanscherping regelgeving verdachten, veroordeelden en getuigen’. (voorlichting verzorgen en protest aantekenen bij het parlement)

4-     ‘Slimme’spionage meters voor gas –en elektriciteit (via 8 weken met poster- en petitieactie de verplichte invoering tegen gehouden en vervolgens individuele mensen geholpen om ongewenste installaties teniet te doen of te verijdelen)

5-     Jongerenvervolging door gebruik van musquito’s, illegaal fotograferen van jongeren en samenscholingsverboden ( voorlichting verzorgen, klachten indienen bij de politie en politieke lobby)

6-     Preventief fouilleren (persoonlijke hulp en ondersteuning van tegenacties en onderzoek naar de negatieve gevolgen door de Haagse stadspartij en onderzoeksburo Jansen en Jansen)

7-     Discriminatie van dak- en thuislozen (persoonlijke hulpverlening en voorlichting)

8-     Inperking de vrijheid van meningsuiting (van klachten indienen en ruchtbaarheid geven aan het feit dat demonstranten worden gecriminaliseerd, oneigenlijk worden geregistreerd, de pers wordt afluistert door de overheid en mensen met ontslag blijken te worden bedreigd als zij zich niet onthouden van een vrije meningsuiting)

9-     Steeds verder inperking van de mogelijkheid om in vrijheid te kunnen gaan en staan zonder gespied te worden (camerabewakingssystemen, OV-chipkaart-reisgedrag- debacle, kentekenregistratie als automobilisten spionagesysteem ( voorlichting geven over concrete registraties over hoe deze systemen zich tot elkaar verhouden t/m actieve verzetsacties steunen)

10-Inperking van de vrijheid informatie te kunnen inwinnen zonder daarbij in de gaten te worden gehouden. Variërend van registratie van leengedrag door de bibliotheek t/m de bewaarplicht telecommunicatiegegevens (voorlichting geven, bezwaren indienen, en de politiek bewerken om de bewaarplicht te doen terug brengen)

11-Ongebreidelde en oncontroleerbare bevoegdheid van inlichtingen- en veiligheidsdiensten (aan de kaak stellen)

12-Biometrische identificatiemethoden met behulp van vingerafdruk, gezichtsscan, irisscan, DNA, bodyscan (voorlichting geven en hulp bieden aan mensen die afname van hun lichaamskenmerken onacceptabel vinden)

13-Terreur om de burger tot aanvraag van een biometisch ID-bewijs te bewegen (voorlichting, rechtzaak bij Europese Hof van de Rechten van de Mens, steun aan mensen die weigeren aan de eis te voldoen)

14-Valse overheidsvoorlichting inzake de noodzaak de persoonlijke vrijheid in te perken onder de motto’s angst, terreur en fraude (aan de kaak stellen).

15-Illegaal opslaan van pasfoto’s door vervoersbedrijven en onrechtmatige eis tot uitlezen van abonnementkaarten (voorlichting, zaak bij geschillencommissie OV, voorbeeldbezwaarbrieven, klachten naar directie NS en publicaties)

16-Het actief toenemend grootschalig verzamelen van DNA van veroordeelden ook bij kleine vergrijpen t/m via verplichte bloedproeven van automobilisten zoals tijdens de operatie Schutzengel in Twente ( voorlichting geven, hulpverlening en klachtenprocedure opstarten tegen optreden politie en GGD)

17-Toenemende, en veelal onwettige, identificatie verplichtingeneisen van overheidswege het particulier bedrijfsleven en sprotverenigingen e.d.( mensen die slachtoffer zijn van oneigenlijke ID-verplichtingen ondersteunen activeren tot het opstarten van klachtenprocedures en hen daarbij helpen en ondersteunen)

18-Aantasting van de persvrijheid (aanklacht ondersteunen)

19-Illegale huisrazzia’s (klachtenprocedures ondersteunen)

20-Illegaal inscannen van ID-bewijzen (klachten ondersteuning)

21-ID-plicht bij verkiezingen (actie voeren om verzet te initiëren en klachtenprocedures op te starten)

Evenementen

We organiseerden in 2009 vijf grote evenementen.

1-     De demonstratie tegen de ‘slimme’ energiemeters op het Binnenhof

2-     De open dag ter ere van ons 1 jarig bestaan,

3-     Gecombineerde demonstratie tegen de wetgeving bewaarplicht telecommunicatie en tegen de aanscherping regelgeving verdachten voor het gebouw van de Eerste Kamer die dezelfde dag werden behandeld.

4-     Grote Freedom-not-Fear demonstratie/manifestatie op het Museumplein in Amsterdam in september.

5-     de DAAHAAG Rechten van de Mens voor het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag op 10 december.

Samenwerking

Er is een netwerk georganiseerd met betrokkenen tot in alle uithoeken van het land, met verdeelcentra voor actiemateriaal en een actieve club mensen waar een beroep op kan worden gedaan. En vanaf mei hebben we ons sterk gemaakt om het initiatief tot oprichting van het Platform Bescherming Burgerrechten (vanuit het Humanistisch Verbond) handen en voeten te geven.

Conclusie:

We sluiten het jaar af met de constatering dat de bekendheid van de almaar toenemende inperkingen van de privacy spectaculair is toegenomen. En dat er steeds meer mensen hier bezwaar tegen maken en tegen in verzet komen. Dat is voor een niet onaanzienlijk deel aan de inspanningen van een klein groepje actieve leden van Vrijbit te danken. De inspanningen vergden heel veel tijd en energie, maar hebben dan ook wel zoden aan de dijk gezet.

Financieel overzicht:

We begonnen 2009 met saldo van € 149,17

Inkomsten 2009 bedroegen    € 8.344,31

Uitgaven                                € 7.188,96

2009 sluit af met een batig saldo van € 1.304,52