dinsdag, 07 oktober 2014 13:04

Jaarverslag 2013

Index

 

Beleidsvoornemens 2014

Het is de bedoeling om onverminderd door te gaan op de ingeslagen weg. Dat betekent dat er gefocust zal blijven worden op de veelheid van ontwikkelingen inzake de privacy en het samenspel van virtuele ontwikkelingen en de fysieke wereld.

 

Wegens de grote behoefte aan persoonlijke hulp- en adviesverlening zal deze dienstverlening in 2014 worden voortgezet. Dat geldt eveneens voor het daadwerkelijk steunen van privacyvoorvechters, het initiëren van acties en het geven van voorlichting. Vrijbit zet in op het positief blijven meedenken met burgers, beleidsmakers en bedrijven aan het tot stand brengen van een samenleving waarin het gebruik van technologische verworvenheden niet automatisch leidt tot het verlies van de mogelijkheid om een privéleven te leiden en in de publieke ruimte voortdurend getraceerd en geregistreerd te worden.

 

Er wordt doorgegaan met het aankondigen op de agenda van de Vrijbitwebsite van de diverse bijeenkomsten, debatten, symposia en lezingen die georganiseerd worden op het gebied van privacybescherming. Relevante bijeenkomsten in de Eerste en Tweede Kamer blijven, net als momenteel het geval is, via de link op de website www.vrijbit.nl via de ‘ Privacybarometer agendachecker’ te raadplegen.

 

Doorgegaan wordt met het hosten van de bovenstaande ‘initiatief- websites’:

 

 

 

Dossiers die het komend jaar opnieuw veel aandacht zullen vragen betreffen onverminderd het dossier Paspoortwet & identificatie systemen door middel van digitale gezichtsopnamen. De ‘slimme’ energiemeters. Het dossier ’ behoud van het medisch beroepsgeheim en privacy van patiënten in de gezondheidszorg. De opmars van drones. Het gebruik van allerlei aan internet gelinkte persoonsgebonden ‘smart’ registratiemiddelen (van Google Glasses, smart horloges, i-phone apps enz.). De wereldwijde massasurveillance door overheden en bedrijven van het privé leven van individuele personen en complete bevolkingsgroepen.

 

Het verbeteren van de samenwerking met andere organisaties en disciplines blijft een van de speerpunten van beleid.

 

Vrijbit zal doorgaan met het jaarlijks organiseren van themabijeenkomsten en publieksacties. Zoals traditioneel op de Dag van de Privacy (28 januari), de internationale Big Brother Actiedag (8 juni), de Freedom Not Fear actie in september en de Dag van de Rechten van de Mens op 10 december. Op verzoek tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt daarnaast ook geprobeerd om een grote landelijk Herfstdemonstratie van de grond te krijgen. In oktober ligt het in de bedoeling om een bijdrage te leveren aan de mondiale actiedag tegen het gebruik van drones voor ‘targeted killing en surveillance’.

Daarnaast streven we er naar om waar mogelijk acties die door anderen worden georganiseerd met raad en daad te steunen.

Intern zal doorgegaan zal worden met het creëren van een stabiele financiële basis en uitbreiden van het ledenbestand. De uitbreiding en het verbeteren van de toegankelijkheid van het (digitale en knipsel) archief staat komend jaar hoog op de agenda. De bibliotheek zal fors worden uitgebreid.

De maandelijkse bijeenkomsten op de eerste zondag van de maand blijven gehandhaafd.

Doorgegaan zal worden met het bijhouden van de maandelijkse werkverslagen.

De deelname aan de maandelijkse bijeenkomsten van het Platform Bescherming Burgerrechten zal worden voortgezet evenals het bijwonen van alle bijeenkomsten van het EU Privacy Platform in Brussel. Incidentele bijeenkomsten over het thema privacy zullen ook in 2014 weer, voor zover dat mogelijk is, bezocht worden.

 

In 2014 krijgt de opheffing van Stichting Meldpunt Misbruik ID-plicht definitief zijn beslag. Na een 10 jarig bestaan als zelfstandige organisatie zal het meldpunt dan als integraal onderdeel van Vrijbit gaan functioneren. De website en het archief van het Meldpunt blijven onder auspiciën van Vrijbit raadpleegbaar.

 

Namens het bestuur

J.M.T.(Miek) Wijnberg – Voorzitter