dinsdag, 07 oktober 2014 13:04

Jaarverslag 2013

Index

 

Intern

Het ledenaantal bleef, na de opschoning van het ledenbestand aan de hand van een nieuw contributiesysteem wat begin 2013 doorgevoerd werd, op rond de 200 leden schommelen.

We namen afscheid van mensen die aangaven dat ze zich terugtrokken uit financiële overwegingen of omdat ze de moed hadden opgegeven dat het nog langer zin had om verzet te plegen tegen de Big Brother maatschappij. Nieuwe leden meldden zich gelukkig ook aan, en vaak gebeurde dat naar aanleiding van een concrete casus waarin men Vrijbit te hulp had geroepen of naar aanleiding van Vrijbit acties waar men mee in aanraking was gekomen.

 

Een deel van de leden zette zich actief in voor het Vrijbitwerk. De werkzaamheden bestonden daarbij vaak uit de inzet voor kwesties waar men persoonlijk via een aantasting van de privacy bij betrokken was geraakt. Sommige leden leverden een bijdrage op grond van hun specifieke kennis of vaardigheden op een specifiek gebied of met betrekking tot specifieke dossiers. Anderen hielpen met het verspreiden van actiemateriaal, bezoeken van bijeenkomsten, brainstormen over hoe zaken aan te pakken, ontwerpen van actiemateriaal enz.

Een klein deel van de leden vormde de harde kern waarin alle werkzaamheden van Vrijbit werden besproken en uitgevoerd.

 

Iedere eerste zondag van de maand organiseerde Vrijbit een ledenvergadering. Op deze bijeenkomsten werd schriftelijk verslag gedaan over wat er de afgelopen maand aan werk was verzet, welke actuele zaken er speelden en welke bijeenkomsten er de komende maanden op het programma stonden.

Tijdens deze vergaderingen werd overleg gepleegd over actuele kwesties en over acties op de korte en langere termijn. Besproken werd dan o.a.welke informatie uitgezocht moest worden, welke brieven of artikelen moesten worden geschreven, welk actiemateriaal besteld en wie welke taken op zich zou nemen. Naast deze praktische zaken was er op deze vergaderingen ook gelegenheid om medestanders te leren kennen, actiemateriaal op te halen, nieuwe documentatie in te zien en om inhoudelijke discussies te voeren over zienswijzen op nieuwe privacyaantastingen en de manier om dat aan te pakken.

De meeste contacten met actieve leden vonden echter als één op één overleg plaats, middels gesprekken, per e-mail en telefonisch.

Op 23 juni 2013 werd in Utrecht de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering belegd. Op deze vergadering werd geconstateerd dat het werk van de vereniging, zowel uit oogpunt van belangenbehartiging voor de leden als uit algemeen maatschappelijke belang, in een grote behoefte bleef voorzien. Ook al bestond de bijdrage vaak slechts uit een druppel op een gloeiende plaat.

 

Men stelde traditioneel vast dat het werk eigenlijk onze capaciteiten te boven gaat, en blijft neerkomen op de schouders van een te klein aantal vrijwilligers.

Hierbij speelde naast het feit dat mensen het vaak te druk hadden met andere zaken nog iets anders een grote rol. Namelijk dat mensen die actief mee willen helpen vaak snel afhaken als ze ontdekken hoe veelomvattend en complex de ‘Privacykwestie’ is. Hoe frustrerend langzaam juridische procedures zich voortslepen. Hoe taai de strijd is in het speelveld, waar miljarden gemoeid zijn met commerciële- en overheidsbelangen. Kortom hoe veel er gevergd wordt van een kleine ongesubsidieerde vereniging die het opneemt tegen machtige en kapitaalkrachtige partijen die het niet zo nauw nemen met het recht op privacy van de burger.

 

Qua beleid werd voortgeborduurd op de insteek dat Vrijbit zich niet slechts gaat focussen op deelonderwerpen. Ondanks het feit dat lang niet alle onderwerpen kunnen worden aanvat, die daar voor in aanmerking zouden komen, werd gekozen voor een aanpak om te opereren vanuit het brede scala aan privacykwesties.

 

Vrijbit heeft in 2013 geïnvesteerd op het verbeteren van de punten die tijdens de Algemene Leden Vergadering van 2012 werden aangedragen. Qua professionalisering werd er in 2013 zo een mooie slag gemaakt op gebied van de ledenadministratie en financiële zaken. Ook inhoudelijk bleek Vrijbit zich, dankzij alle opgedane ervaringen steeds professioneler te kunnen opstellen. Ook het verbeteren van de naamsbekendheid is hard gewerkt.

 

Al met al mag gesteld worden dat het gezien de problematiek, de geringe menskracht en beperkte middelen al een prestatie vormde dat Vrijbit zich als kleine onafhankelijke burgerrechtenorganisatie staande wist te houden. In de ongelijke strijd tegen machtige tegenspelers die met geld en invloed grote macht kunnen uitoefenen, professionele lobbycampagnes kunnen opzetten en zich afmattende slepende juridische procedures kunnen veroorloven, bleek Vrijbit toch wel degelijk van invloed te kunnen zijn. Dat daarbij op gezette tijden concrete successen werden geboekt maakte dat dit de leden stimuleerde om vol te houden en dat de organisatie door buitenstaanders steeds meer als een serieuze burgerrechtenorganisatie wordt beschouwd. Als belangrijkste verdienste van Vrijbit mag geconstateerd worden dat het een voortrekkersrol vervulde. Zowel in de jaren dat men nog verketterd werd als Privacyvoorvechter als in het afgelopen jaar waarin de discussie op gang kwam. Door die inbreng werd een belangrijke bijdrage geleverd tot het aanzetten van een veranderende maatschappelijke kijk op een van de grootste problemen van de 21ste eeuw. Namelijk hoe we in dit digitale tijdperk als mensheid zodanig zullen moeten omgaan met de technologische mogelijkheden dat daarbij de Privacy en het kunnen leven in Vrijheid niet verloren gaan ( analoog aan een uitspraak van de EU commissaris voor Justitie en mensenrechten Vivian Reding).