dinsdag, 07 oktober 2014 13:04

Jaarverslag 2013

Index

 

Advies

tt8 67702Naast de hulpverlening en advisering op individuele basis werden ook adviezen verstrekt aan bepaalde doelgroepen zoals burgemeesters, gemeenteraadsleden, Kamerleden, EU parlementariërs, wetenschappers, burgerrechtenactivisten en aan bezorgde burgers.

Via brieven, ingezonden stukken en publicaties op de websites. Via mondelinge bijdragen aan in vele ‘privacydebatten’ en overlegbijeenkomsten over privacykwesties. Schriftelijke adviezen verstrekten we tevens door deelname aan consultaties en onderzoeken.

Op nationaal vlak leverde Vrijbit inbreng inzake de mensenrechten aan: De jaarrapportage mensenrechten in Nederland in 2012 van het College voor de Rechten van de Mens. (CRM) Het Nationaal Actieplan Mensenrechtenvan het ministerie BZk. En de 3e inspiratieronde mensenrechtenlokaal die werd georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Amnesty International.

Op specifieke onderwerpen zoals over het gebruik van biometrie en RFID-chips voor de uitgifte van paspoorten en ID-kaarten, met betrekking tot de jacht op medische gegevens door overheid en zorgverleners, en het vreemdelingenbeleid werden vele adviezen gegeven aan de betrokken ministers en Kamerleden van Eerste en Tweede Kamer.

Op internationaal vlak werkte Vrijbit mee aan het opstellen van ‘ The Brussels Privacy Declaration’. Als tegenwicht tegen de lobby van het bedrijfsleven om met honderden amendementen de EU wetswijziging inzake bescherming persoonsgegevens te doen afzwakken in plaats van aan te scherpen. (zie: https://www.privacyinternational.org/blog/the-brussels-privacy-declaration). Ook op EU-niveau werd via het Europese Privacy Platform en in rechtstreekse contacten, met EU parlementariërs en ambtenaren van de EU Commissie, aanhoudend geijverd voor betere Privacybeschermingswetgeving. Zoals voor het doen afschaffen van de dataretentie Richtlijn nr. 06/24/EG (Bewaarplicht telecommunicatiegegevens), de onwenselijkheid van de splitsing in de nieuwe dataprotectie wetgeving tussen de verplichting voor overheden en bedrijven en eisen waaraan politie-en justitiediensten zich zouden dienen te houden en op het feit dat het pseudonimiseren van data geen afdoende oplossing kan bieden voor anonimisering.