dinsdag, 07 oktober 2014 13:04

Jaarverslag 2013

Index

Werkterrein Vrijbit 2013

Het voornaamste werkterrein van Burgerrechtenvereniging Vrijbit betrof de automatische persoonsregistratiesystemen aan de hand van biometrie. Waarbij vooral de bezwaren en gevaren van identificatie aan de hand van vingerafdrukken, digitale gezichtsherkenning en DNA, steeds weer aan de orde bleven komen.

t2 d72a4Foto: ‘So you think you have no power? Think again!´- actie Freedom Not Fear bij EU Parlement te Brussel september 2013.

Ook de strijd tegen de invoering van één uniek persoonsnummer, het BSN, was en bleef speerpunt van de Vrijbit werkzaamheden.
In 2013 heeft Vrijbit zich daarnaast met tal van andere concrete onderwerpen bezig gehouden in de vier grote categorieën die samen de matrix vormen voor een maatschappij waarin Privacy tot het verleden behoort. Zijnde: Waar bevindt een persoon zich, en heeft hij zich bevonden? Met wie heeft de persoon contact en waar haalt hij of zij informatie vandaan? Hoe komt de persoon aan inkomsten en hoe besteedt hij deze? Hoe is de lichamelijke gesteldheid?
Biometrische identificatie bleef daarbij onverminderd belangrijk omdat het fungeert als scharnierfunctie om een bepaalde persoon te kunnen koppelen aan de immense hoeveelheid verzamelde persoonsgegevens en gedragsprofielen. De strijd tegen de afbraak van het medisch beroepsgeheim en privacy van patiënten en cliënten in de Zorg werd daarnaast een hoofditem.

Een voorname rol bleef weggelegd voor het ondersteunen van particulieren die door aantasting van de privacy in de problemen kwamen of dreigde te komen en zich daartegen te weer wilden stellen. Een advies - en hulpverleningsfunctie die eveneens aan vele verwante mensenrechtenorganisaties ten goede kwam en ingezet werd om binnen de politiek en het bedrijfsleven een beter beleid te bewerkstelligen.

Algemeen

Op dagelijkse basis werd advies en informatie gegeven, werden vragen beantwoord van verontruste burgers, betrokken wetenschappers, politici en de pers. Vrijbit publiceerde een reeks informatieve artikelen en werkte mee aan publicaties in media en het wetenschappelijk circuit. Er werd systematisch actie gevoerd op diverse dossiers en actief ingespeeld op incidentele kwesties. Rechtszaken werden ondersteund en beleidsadviezen verstrekt. Hierna zullen we dit nader toelichten in verschillende hoofdonderwerpen.

Bij allerlei organisaties en tijdens de vele landelijke en international bijeenkomsten over Privacykwesties, waar Vrijbitleden acte de presence gaven, werd aandacht gevraagd voor de essentie van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Namelijk dat de problematiek zich niet beperkt tot aparte onderwerpen of tot de behoefte aan een betere bescherming van dataopslag. Maar dat het er om gaat dat de virtuele en fysieke wereld op allerlei gebied zodanig verknoopt raakt dat de individuele mens ondergeschikt dreigt te raken aan het over hem vastgelegde datapakket en de daarop gebaseerde gedragsprofielen. En dat dit vraagt om een principieel andere manier van aanpak om de samenleving in te richten. Anders dan door te gaan op de ingeslagen weg waarbij de technische mogelijkheden, van de almaar toenemende digitale informatiestromen, bepalen hoe de maatschappij zich ontwikkelt. Een aanpak waarbij fundamentele mensenrechten en de grondbeginselen van de rechtstaat als leidraad moeten blijven dienen. Door altijd bij praktische zaken deze af te wegen tegen de achterliggende ethische normen onderscheidde Vrijbit zich ook dit jaar weer met deze ‘gewetensfunctie’. Zowel bij de rechtstreekse inbreng in het maatschappelijk debat als die bij andere organisaties die op het gebied van privacy actief zijn.