dinsdag, 07 oktober 2014 13:04

Jaarverslag 2013

Index

 

Inleiding

In dit jaarverslag geeft Burgerrechtenvereniging Vrijbit voor haar leden, donateurs en andere betrokkenen een schets van de ontwikkelingen op het gebied van de privacybescherming, een overzicht over verrichtte werkzaamheden, en een blik op het intern functioneren van de vereniging inclusief de financiële verantwoording over het jaar 2013. Tevens wordt een toelichting gegeven over de uitgezette beleidslijnen voor het volgende jaar.

Het jaarverslag zal, nadat het is goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering, op de website www.vrijbit.nl worden gepubliceerd. Op aanvraag is een papieren versie verkrijgbaar.

In grote lijnen kenmerkte het jaar 2013 zich enerzijds door de voortgaande aantasting van het recht op bescherming van de privé sfeer door overheden, bedrijven en het gedrag van particulieren zelf.

Anderzijds als jaar waarin, in alle lagen van de bevolking en in alle geledingen van de maatschappij, een toenemend bewustzijn geconstateerd kon worden over de omvang die de privacyaantastingen van de laatste jaren inmiddels had aangenomen. Dankzij de onthullingen van Edward Snowden is deze laatste ontwikkeling sinds juni 2013 in een stroomversnelling geraakt. Media, politici, wetenschappers, ICT-ers, zorgverleners en gewone burgers bleken steeds duidelijker zicht te krijgen op de keerzijde van de moderne digitale informatiemaatschappij. Met als opvallend gevolg dat berichtgeving in de media over nieuwe datalekken, nieuwe beleidvoorstellen, de introductie van nieuwe technologische mogelijkheden e.d. minder gefragmenteerd en oppervlakkig bleef dan voorheen het geval was. Wat er als wisselwerking weer toe bijdroeg dat het grote publiek zich steeds meer zorgen ging maken. De houding van velen die getypeerd wordt door de uitspraken als: ‘Ze weten toch al alles van me’ en ‘Ik heb niets te verbergen’ maakte plaats voor een meer collectief bewustzijn van de gevaren die aan privacyschendingen kleven.

Het Vrijbitwerk bestond dit jaar voor een belangrijk deel uit het verwerken van de ongekende hoeveelheid informatie die dag na dag beschikbaar kwam via publicaties, media, via presentaties, symposia, debatten enz. Informatie die vervolgens werd ingezet om via voorlichting, waarschuwingen en advisering een tegenwicht te bieden aan de nieuwe ontwikkelingen op politiek, economisch en juridisch gebied.

Naar mate meer mensen zich bewust werden van de slinkse manier waarop bedrijven hun persoonsgegevens bemachtigen en ermee handelen, hoe intensiever het bedrijfsleven zich ging inzetten om wetgeving ter bescherming van de privacy te omzeilen en te lobbyen voor een afgezwakte wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

In de hal van het EU parlement struikelde je zo’n beetje over de te hoop gelopen lobbyisten tegen scherpere dataprotectiewetgeving- zoals EU parlementariër Sophie in ’t Veld het verwoordde.

Ook overheden die dit jaar wereldwijd geconfronteerd werden met onderdrukte bevolkingsgroepen, die via internet kans zagen om zich beter te informeren en te organiseren, zetten in op het indammen van vrij internetverkeer en op het rechercheren van de gebruikers van de sociale media. En dat betrof bepaald niet alleen landen in het Midden Oosten, Noord Afrika en China, waar het volk in opstand kwam tegen de gevestigde machthebbers maar ook die in het zogenaamde ‘Vrije Westen’. De Nederlandse regering wierp zich ook dit jaar opnieuw op als koploper om vrije communicatiemogelijkheden in te dammen en nieuwe persoonsregistratiesystemen te introduceren.

Uit dit Jaarverslag zal blijken waar de vereniging Vrijbit zich voor heeft ingespannen en mee bezig is geweest en constateren wij hoe hard dit werk nodig was en zal blijven.


vorige volgende »